!ורוצקי םירטמימ - העמדב חלמ םיערוזה

דלפנזור לאינד `רד :תאמ
.21-18 םידומע ,(1999 תנש) ,25 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

הזורעים מלח בדמעה - מימטרים יקצורו!

תא ("תורוקמ" לש תב הרבח) מ"חש ישנא םיערוז םינשב תורשע ךשמב
םויכ .הכרב ימשג םהמ טוחסל ןויסינב ,ףסכה דידויב םיינברסה םיננעה
תרבח םע ףותישב ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב םינעדמ םיחתפמ
רתוי הליעי היהתש םיווקמ רשא השדח הטיש ,םימה תוביצנו "תורוקמ"
.תזכורמ תחלמתב םיננעה תעירז -

םניא םה ךא ,הצרא וסנכיי ןייוולה תנומתב םיאור ונאש םיננעה"
,יאזחה לש וז ןיעמ העדוה ."םידבכ םירטמימל תופצל ןיא ןכלו םיחתופמ
הנשב םימה קשמ לרוגל םידרחה ,םיאלקחה יעצפ לע חלמ תיירזכ הומכ
והשמ תושעל םג ןתינ םהב םיטעמה םירקימה דחא והז ךא .וז הנוחש
.וילע רבדל קר אלו ,ריוואה גזמ ןיינעב

יליעפמ"ל תוארוה וידרב תושדחה תורודהמ ילושב םירדשמ םינש הזמ
םויכ .םיננעב ףסכה דידוי ישיבג םיערוז םתרזעב רשא ,"םירונתה
תרבח םע ףותישב ,םילשוריב תירבע הטיסרבינואב םינעדמ םיחתפמ
- רתוי הליעי היהתש םיווקמ רשא השדח הטיש ,םימה תוביצנו תורוקמ
.תזכורמ תחלמתב םיננעה תעירז

?ריטממ אוה יתמו ןנעה והמ
םיוורמ ,םינושה םימה יווקיממ ופדנתהש םימה ידא רשאכ רצונ ןנעה
תופיטל םיבעתמ םימה ידא ,ררקתמ יוורה ריוואהשכ .ריוואה תא
בורל ,ףחרמ ריגרג ביבס הלח אלא תינטנופס הניא תובעתהה .תוריעז
לע עיפשמ ,הפיטה תריציל ןיערג שמשמה ריגרגה לדוג .קבא יריגרג
ןנעב ווהתה םא .םשגל יוכיסה לע עיפשי ורצונש תופיטה רטוק .הרטוק
תיפלא = ןורקימ 1) ןורקימ 50 -10 רטוקב ,רתויב תוריעז תופיט
.(עקרקה ינפל ךומס הווהתמש לפרעה ומכ) ריוואב ופחרי ןה ,(רטמילימה
100 לע הלוע ןרטוקשכ ,רמולכ) תודבכ תושענ ןהשכ קר תולפונ תופיטה
רטמילימ רטוקב ןה תולפונה תופיטה ,םשגה יננע תיברמב ךא ,(ןורקימ
תופיט ןוילימ יוחיאמ תרצונ ,דחא רטמילימ הרטוקש הפיט .הלעמו דחא
לש יוחיאב הכורכ תחא םשג תפיט תורצוויהש ןאכמ .ןורקימ 10 רטוקב
תופיטה ,ויד ריהמ וניא יוחיאה ךילהת םא .תופחרמ תופיט דואמ הברה
.וימימ תא ריטמהש ילבמ גגופתי ןנעהו הנפדנתת תוריעזה

לש הסמה ידי לע אוה ,תולודג םשג תופיט תריצי דדועמה ףסונ ךילהת
,ןנעה לש םירקהו םיהובגה םיקלחב םירצונ הלא .םילודג חרק יקיקלח
עיגמ ןנעה לש ואיש רשאכ .תוריעזה םימה תופיט תאיפק תועצמאב
תופיטה ,סויזלצ תולעמ 10 סוניממ הכומנ ולש הרוטרפמטהש רוזאל
חרקה יקיקלח תריציל ןיערג םיווהמ חרקה ישיבגו תואפוק תוריעזה
תורישפמ תואופקה תופיטה .תולודג תופיטל םירישפמ רשא ,םילודגה
.וז ךרדב םירצונ םימשגה תיברמ ,ץראב .הליפנה ןמזב

,וללה םיכילהתהמ דחאב תוחפל םיכמותה םיאנת םיחתפתמ אל רשאכ
הז ןנע .(תוריעזה תופיטה לש יוחיא ןיא ובש ןנע) הרטמה-השק ןנענ רצונ
ידא תויהל ורזחיו ופדנתי ובש םימה ,ונייהד ,גגופתי וא חורה םע גילפי
.םימ

יפלא המכ ליכהל לוכי ןנע לש בקועמ רטמוליק לכ ,ןזואה תא רבסל ידכ
לש חפנל עיגהל יושע ,ץראב תינוניב ריע חטש לעמ ףחרמה ןנע .םימ ק"מ
.םימ ק"מ יפלא תואמ המכ ליכהלו םיבקועמ םירטמוליק תואמ המכ

פוקסורקימ תחת םיננע
הליעפמש רקחמה סוטממ תועצבתמ רשא ,םיננעה בכרה לש תודידמ
ינש םימייק ץראב יכ וארה ,דחוימ דויצ תרזעבו ,תורוקמ - מ"חש תרבח
ילעב םיננעו ,תוליעיב םיריטממה תולודג תופיט ילעב םיננע - םיגוס
.ללכ םיריטממ םניא וא ,רתוי הכומנ תוליעיב םיריטממה תונטק תופיט

ןוכמב .עוציבל תורקיו תויתדוקנ ןה - תונורסח ינש וז הדידמ תטישל
הלוז ,השדח הטיש החתופ תירבעה הטיסרבינואב ץראה רודכ יעדמל
םינייוול ינותנ חותינ ךותמ לבקל תרשפאמה ,רתוי הפיקמו
בכרהה תא ,םירטמוליק יפלא לש חווט םיסכמה ,םייגולורואטמ
םשגה תריצי יכילהת תוליעי תא םג ךכ ךותמו ,םיננע לש יפוקסורקימה
.םהב

ביטו ןנעה תונוכת .היסא חרזמ םורדבו לארשיב המשוי רבכ הטישה
תודידמ ידי לע ותמוא ,קוחרמ השיחה ינותנ ךותמ ובשוחש ,ובש תופיטה
.היזנודניאבו דנליאתב ,לארשיב ועצובש םיננעה ךותב

יישקל תוביסה תנבהו ,הכומנ תוליעיב םיריטממה םיננעה ןוחביא
תא ריבגהלו םייעבטה םיכילהתב ברעתהל םירשפאמ ,םהלש הרטמהה
תרבח תעצבמש יפכ ,ףסכה דידוי תועצמאב םיננע תעירז .הרטמהה בצק
םיננעב חרק תריציל םימ תופיט תאיפק תדדועמ ,םינש הז ם"תש
רצונ אל ךא ,תולעמ 10 סוניממ הרק הרוטרפמטה ובש הבוגל וחתפתהש
דידוי ישיבג .םשג תורצוויהל תוקיפסמ תויומכב יעבט ןפואב חרק םש
םירשפאמו םילדג רשא ,םייתלחתה חרק ישיבג תריצי םידדועמ ףסכה
.ןנעה ימ תרטמה

הרטמה-השק ןנע לש הברהב לודג חפנ לע עיפשהל ןתינ ,תאז תמועל
תופיט יוביעל ומרגיש םיקיקלח תעירז ידי לע םשגה תריצי תא זרזלו
תופיטל תוריהמב לודגל תוכישממ ןה ,יטירקה לדוגל ןעיגהב .תולודג
רוציל ןתינ .ןפוסיאו תופחרמה ןנעה תופיט ראשב תושגנתה ידי לע ,םשג
חלמ ימ תסימת לש סיסרתב םיננעה תעירז ידי לע הלאכ תולודג תופיט
.תזכורמ

תוריהמב חרק םירצוי תולודג תופיט ילעב םיננעש הדבועה בקע ,ףסונב
םיננע לש תחלמתב העירזה ,תונטק תופיטמ םיבכרומה םיננעמ רתוי הבר
תופיט תריציל איבת ,תוכומנ תורוטרפמטל םיעיגמ םינוילעה םהיקלחש
המוד העפשה היהת ולא תופיטל ןנעה לש םירקה םיקלחב םגו תולודג
,םירקה ןנעה יקלחב חרקה תומכ תלדגה ,ונייהד ,ףסכה ידידוי לש וזל
תואצות ידי לע תוכמתנ ולא תונקסמ .הז ןונגנמ תרזעב םג םשגה תרבגהו
ןיול באז 'פורפ וכרעש ,ןנע לש בשחמ תוימדה תועצמאב םיבושיח לש
.תירבעה הטיסרבינואהמ ןייח רדנסכלא 'פורפו ביבא לת תטיסרבינואמ

ףאו ,שדח וניא תולודג תופיט ירצוי חלמ יקיקלחב םיננע תעירזל ןויערה
.םלועב םירחא תומוקמב םינפוא רפסמב הסונ

םיבלשב העירז
,הקירפא םורדב וכרענ חלמב םיננע תעירזל תונוש תוטישב תונויסינ
ץראה רודכ יעדמל ןוכמה ירקוח קלח ולטנ םקלחבו ,ססקטבו דנליאתב
החתופ ,רבטצהש עדימהו ןויסינה ךמס לע .תירבעה הטיסרבינואב
תוטישה תונורתי תא תלצנמ רשא העירז תטיש ןוכמה תדבעמב
.ןהיתוערגמ לע תחסופ ךא ,תומדוקה

ןתינ ,שורדה בכרהב חלמ ימ תסימת סוסיר תכרעמ לש היינב תועצמאב
.ןנעה סיסבב םירזופמה םיקיקלחה לדוגבו זוכירב הטילש גישהל
דחוימ דויצ וב ןקתוה רשא ,סוסיר סוטמ תועצמאב תעצבתמ העירזה
.םילועה ריוואה ימרז ךותב ןנעה סיסבל תחתמ סט סוטמה .וז הרטמל
תפיט .ןנעה ךות לא םשג תופיט 'וחימצי'ש םיערזה תא םיאשונ הלא
םשג תפיטל ןיערג תווהל הלוכי םירופס םינורקימ לש רטוקב תחלמת
ריוואה םרז ךותל עיגהל החילצמ איה םא ,םירטמילימ רפסמ לש רטוקב
בוריקב הוושה) תחלמת לש דחא בקועמ רטמ תעירז .ןנעה ךותב הלועה
הרשע בינהל הלוכי ,םימיאתמה םיננעב (סוטמה לש האישנה רשוכל
החלצהל םיירקיעה םימרוגה דחא ,ךכיפל .םשג ימ בקועמ רטמ ןוילימ
בושח .םינוכנה ןומזיתבו םוקימב םתעירזו דעיה יננע לש ןוכנ יוהיז אוה
תפסות תומכל סחיב דואמ תונטק תוערזנה חלמה תויומכ יכ ,ןייצל
לש םשגה תרבגהל ףנעה .םיבושיחה יפ לע לבקתהל הרומאש ,םימה
בלשב .םיבלשב חטשב העירזה תטיש תא םשיימ ,תורוקמ - מ"חש תרבח
רשא ,םצמוצמ הדימ הנקב יוסינ ךרענ ,הלא םימיב םייקתמ רשא ,ןושאר
םשגה תורצוויה יכילהת לע העירזה העיפשמ וב ןפואה דועיתב דקמתמ
םיבושיחה לע תוססבתמש תויפיצה תא תמאל :יוסינה תרטמ .םיננעב
יוסינל הנושארה הנשב .ל"וחב ושענש תורחאה תוטישב םייוסינהו
העירז סוטמ - םיסוטמ גוז ידי לע ,דבלב חלמ ןוט 20 -ל 10 ןיב וערזיי
תא רישי ןפואב דודמי רשא ,ןנעה סיסבל לעמ רקחמ סוטמו ,ןנעה סיסבב
.העירזה תעפשה

ףנעה ידי לע ,רומאכ ,השענ ץראב יוסינה לש ןושארה בלשה עוציב
היחנהבו םימה תוביצנ ןומימב ,תורוקמ - ם"חש לש םשגה תרבגהל
ליבות ןושארה בלשה תחלצה .ץראה רודכ יעדמל ןוכמה לש תיעדמה
תפסות דדמית וכלהמב רשא ,בחרנ רתוי הדימ הנקב העירז ייוסינל
,לודג הדימ הנקב העירזל ליבות ינשה בלשה תחלצה .העירזה בקע םשגה
.םיננעה ןמ םימה ילובי תא לידגהל הווקת ךותמ

ריבס ןכלו ,םהייח ךלהמב הנטקה ונצרא תא םיצוח םיננעה יכ ןייצל שי
,םיעורזה םיננעה ןמ םשגה תפסותמ ונהיי חרזממ ונינכש םג יכ חינהל
.םיינידמ תולובגב םיריכמ םניא רשא


:רמאמה רבחמ תודוא
הטיסרבינואב ץראה רודכ יעדמל ןוכמב ןעדמ אוה דלפנזור ינד ר"ד
.תירבעה

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ