םיענ אל ןורכז ריתוהש רקסה

ןהכ סיריא `רד :תאמ
.16-14 םידומע ,(1999 תנש) ,25 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

הסקר שהותיר זכרון לא נעים
,בקעי ןורכיז רוזאב ףיקמ םימהזמ רקס המזי "ןידו עבט ,םדא" תתומע
ללוכ ןונכיתל סיסב שמשל דעונש ,ץראב וגוסמ ןושאר טקייורפמ קלחכ
,ריוואה םוהיז ,םיכפשה בצמל עגונה לכב ,םיאצמימה .רוזאב אמייק-רבו
.םידדועמ תויהלמ םיקוחר ,תלוספהו םימה תורוקמ

.םלועב תוננכותמ תוחפהו תופופצ רתויה תונידמה תחא איה לארשי
הבישחב ,ללכ ךרדב ,םיוולמ םניא חותיפהו היינבה יכילהת ,ונלצא
,תמצמוצמו תיתדוקנ הקידבב ,בוטה הרקמב ,אלא ,תללוכ תירוזא
.תילכלכ רקיעב

תתומע ידי לע ךרענש םימהזמ רקס ,המ תדימב ,ןקתל הסינ תוועמה תא
וגוסמ ןושאר טקייורפמ קלח והז .בקעי ןורכיז רוזאב ,"ןידו עבט ,םדא"
הרטמה .רוזאב אמייק-רבו ללוכ ןונכיתל סיסב שמשל דעונש ,ץראב
- יתביבס םוהיזל םיילאיצנטופה תורוקמה יאצמ תנכה :תירקיעה
תוליעפו קלד תונחת ,תלוספ ירתא ,הרובחת ,היישעת ירוזא ,םיכפש
.תיאלקח

תעבג דעו ןופצב תילתעמ ,למרכה ףוח רושימ חטש תא ללוכ רקסה רוזא
ןוריע לחנ םורדו השנמ תומר לש םימה תשרפ וק ללוכ ,םורדב הגלוא
ימ ןהו םייליע ןה ,םימ יבאשמב רישע ,םיבושיי 47 ובש ,רוזאה .חרזמב
תורוקממ דחא הווהמה ,ףוחה רפיווקא לעמ ןכוש יברעמה וקלח .םוהת
,םינינת לחנו הילד לחנ םייוצמ ומוחתב .הנידמה לש םיבושחה םימה
.לארשיב םייקנה ףוחה ילחנמ םהש

ףוח לעפמ :הייתש ימ תקפהל םיידוחיי םילעפמ ינש םילעופ הז רוזאב
ילושב םיחודיקמ םימ קיפמ ,למרכ ףוח לעפמ .השנמ ילחנ לעפמו למרכ
ריעהמ קלחלו למרכה ףוח יבושיי לכל םימ קפסמו ,יברעמה למרכה
םילחנ ילבויו תונייעמ אצוממ םייליע םימ הטמ השנמ ילחנ לעפמ .הפיח
ךומס ,ףוחה רושימב םוהתה ימל םתוא רידחמו םינינת לחנ קיפאב
.הירסיקל

תוכיאמ הבר הדימב תעפשומ ,השנמ ילעפמב םירגאנה םימה לש םתוכיא
תינגופורתנאה תוליעפהמו םילחנה יצורעב םימרוזה תונופטישה ימ
ילעפמ לש רפיווקאה ,תויגולורדיה תוכרעה יפ לע .רוזאב (םדאה תוליעפ)
ינפל דואמ םיכומס םוהתה ינפש םושמ םג ,םוהיזל דחוימב שיגר השנמ
.תילוחה עקרקב םימ לש תיסחי ריהמה לוחליחה לשב םגו ,עקרקה

םיכפשב לופיטה ,םיבר תומוקמב יכ הלוע רקסהמ :םיכפשב לופיט
לע םויא הווהמו ,רסחב הקול םייאלקחו םייתיישעת ,םייתיב תורוקממ
תכרעמ תמייק אל ,רקסב וללכנש םיבושייהמ -15ב .רוזאב םימה יבאשמ
הדע תעבג ,הנימינב) םהמ השולש .םיכפשב לופיט לש תרדסומ
,רתיה .םילחנה יצורעל תורישי םיימלוג םיכפש םימירז מ (תורמשמו
ימל הנכס הווהמה רבד) םיגפוס תורובל םהיכפוש תא םימירזמ ןיידע
.(םוהתה

בקעי ןורכיז ,אביקע רוא) םיכפשב לופיטל תוכרעמ שי םהבש םיבושייב
ימלוג טעמכ בצמב םימרזומ םיכפשהו הדורי לופיטה תוכיא ,(סידרופו
תורוקמ םוהיזל תישממ הנכס תמייק םירקמהמ קלחב .םיל וא םילחנל
.הייתשה ימ

םוהיז תייעב תא רותפל ןתינ ,"ןידו עבט ,םדא" תתומע יגיצנ ירבדל
(אקרז-א-רס'גו ,הנימינב םהב) םיבושיי רפסמ רוביח ידי לע םימה
בקע בכעתמ הז דעצ .ליעיו םדקתמ ןוכמ אוהש ,הרדחב רוהיטה ןוכמל
.תונוש תויושרל הרדח תייריע ןיב םייפסכ םיכוסכיס

לכב ,יברעל ידוהיה רזגימה ןיב םייתועמשמ םירעפ לע עיבצמ רקסה
םייתיבה םיכפשהמ -91%ל בורק ,ידוהיה רזגימב .םיכפשב לופיטל עגונה
קר םילפוטמ יברעה רזגימב ,תאז תמועל .םינוש םינקתימב םילפוטמ
תא םיאצומ ,םיבושייהו םירפכה תוצוחב םימרוז רתיה .םיכפשהמ 24%
.הגיפס תורובל םימרזומ וא תוידאוול םכרד

םיכסומ םהבו היישעת ירוזא םייוצמ רקסה חטשב :היישעת יכפש
םוהיזל רוקמ םיווהמ הלא .םינשי םינקת יפ לע ונבנש ,םינטק םילעפמו
.עקרקב םיגפסנ ךרדבו םילחנל םימרזומה תוכתמו םיטנגרטד ,םינמשב
,בקעמב ישוק םייק ,ןכ ומכ .רוזאב םימה תורוקמל הנכס הווהמ םוהיזה
.הלא םילעפמב םייתביבס םיעגפימ תעינמבו הטילפ ינקת תפיכאב

קראפ - לארשיב לודגה היישעתה רוזא םג יוצמ רקסנה רוזאה םוחתב
יואר ,וז הניחבמ .תיסחי םיהובג םיטרדנטסב יונבה - הירסיק היישעתה
חוכשל ןיא ,תאז םע .ץראב היישעתה ירוזא ראשל תפומ שמשל קראפה
.השנמ ילעפמ לש הרדחהה רתאמ בר אל קחרמב םקוה קראפה יכ

(הנשל ןוט ףלא 100) רוזאב תרצוימה תיתיבה תלוספה בור :תלוספ
רתא ןיידע יוצמ בושי לכב טעמכ ,תאז םע .תוקחורמ תונמטמל רבעומ
,םינוש םיגוסמ תלוספ תינפומ וילאש (תיארפ הלבזמ) יקוח יתלב תלוספ
םיווהמ הלא םירתא .ןיינב תלוספו םזג תללוכה תישוג תלוספ רקיעב
.הייתשה ימ תורוקמ תא םינכסמו רומח יתביבס דרטימ

לחנ ,ילינ תעבג ,הנח סדרפ ,הדע תעבגב ,רתיה ןיב) תלוספה ירתאמ קלח
םינכסמו ,םילחנה יצורעל ךומסבו תודג לע םימקוממ (ערק רפכו הנולא
.רוזיאב הייתש ימל בושח רוקמ םיווהמה ,השנמ םימה ילעפמ תא

יפ לודגל היופצ רוזאב תיתיבה תלוספה תומכ יכ ,םיכירעמ רקסה יכרוע
םה ,םימיאתמ םיינונכית תונורתפ ןתמ אלל .2020 תנש דע העברא
.תלוספה יררהב רוזאה 'עבטי' ,םיריהזמ

הניה ,הרדחב 'ןיבר תורוא' חוכה תנחת יכ ,הלוע רקסה ןמ :ריווא םוהיז
חוכה תנחת תמקהל ליבקמב .רוזאב ריווא םוהיזל ירקיעה רוקמה
ללוכה ,ץראב םיפופצה ןמ ריווא רוטינל ךרעמ רוזאב םקוה ,הרדחב
,רוזאב ריוואה תוכיא בצמ תא םיפקשמ םינותנה .רוטינ תונחת 15 םויכ
רוזאב .דחי םג תיתרובחתהו תיתיישעתה תוליעפה ללכ לש האצות אוהש
-25%כ הווהמה ,תינצמח וד תיפרוג לש יברימ יתנש זוכיר דדמנ רקסה
תואירבה ןוגריא ידי לע ץלמומה ןקתהמ 30% -ו ילארשיה ןקתה ןמ
ןמ -120%כב ךרעומ ,ןקנח תוצומחת לש יברימה יתנשה זוכירה .ימלועה
.ימלועה תואירבה ןוגריא ידי לע ץלמומה ןקתה

ינייפוא םרזמ) ןקנחה תוצומחת יזוכיר יכ ,הלוע רקסה ןמ :הרובחת
ועיגי ,דבלב הרובחתמ םיעבונה (חוכ תונחתו היישעת ,בכר ילכמ הטילפל
.ונממ וגרחי ףאו ,ןקתה יפ לע תרתומה תיברימה המרל 2020 תנשב
.לארשי הצוח שיבכמ היופצה םוהיזה תפסות תא תללוכ הניא וז הכרעה

זוכיר .רומח יתביבס םוהיזל לאיצנטופ הווהמ קלדה :םיקלד ימוהיז
םיווהמ קלדה ידא דועב ,הייתשל םתוא לסופ םימב קלד לש דואמ ךומנ
רפסמ תונורחאה םינשב ועריא רקסנש רוזאב .ריוואה םוהיזל רוקמ
.םוהת ימלו עקרקל קלד לחליח ןהב ,קלד תופילד

תונחת רפסמ לש םגדיממ .םינשי םיטרדנטסב ונבנ קלדה תונחת תיברמ
תושירדב הדמעש תחא הנחת ףא האצמנ אל ,רוזאב תוירוביצ קלד
ינפמ הארתה ןונגנמו םילכימ תודימע) םימ םוהיז תעינמל תונקתה
לש תרחא וא וז הדימל תומרוג תונחתה תיברמש איה החנהה .(תופילד
שוגל האוושהב ןבומכו ,םיקהבומ םיינוריע םירוזאל האוושהב .םוהיז
תויעב ולגתנ ,תאז םע .ההובג הנניא רקסנש רוזאב םוהיזה תמר ,ןד
םג תוחיכש תורחאו רוזאל ידוחיי ןקלח ,קדבנש םוחת לכב טעמכ הביבס
.תיצראה המרב

םיטביהל תללוכ תיתכרעמ תוסחייתה אלל רוזאה לש חותיפ ךשמה
העיגפלו רוזאב ףונהו עבטה יבאשמ סרהל םורגל הלולע ,םייתביבס
.וב םיבשותה ייח תוכיאב

לש הקידב עבטה תנגהל הרבחה ישנא םיעצבמ ,םימהזמה רקסל ליבקמב
יתודידי חותיפל תוילכלכ תופולח תונחבנו ,רוזאב ינונכיתה בצמה
.הביבסל

םשייל שי התואש ,השיגל םגד רקסב האור "ןידו עבט ,םדא" תתומע
לופיטל תינכות תשבגמ התומעה .ץראב םיפסונ םירוזא חותיפבו ןונכיתב
.םתרמוח תגרד יפ לע ,תוירוביצו תויטפשמ םיכרדב םיעגפימב


:רמאמה תרבחמ תודוא
."ןידו עבט םדא" לש תיעדמה הקלחמה תרבח - ןהכ סיריא 'רד

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ