םימהו למשחה ןובשח

הלרפ לכימ `רד :תאמ
.37-36 םידומע ,(1996 תנש) ,10 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

חשבון החשמל והמים
רחאל .םימ לש תומוצע תויומכ תוכרוצ ,למשח תוקיפמה חוכה תונחת
תרבח .בייטל וא רהטל שי םתואש ,םיכפשל הלא םימ םיכפוה שומישה
םיכפשב לופיטל םידחוימ םינקתימב רלוד ןוילימ 45 עיקשת למשחה
.יתביבס םוהיז תעינמל יחרכה ךא ,דבכ ריחמ .הלא

יטוח .קוחרמל תוארנ ץראה יפוחל תורוזפה חוכה תונחת תובורא
לזרב ידומע יבג לע םיאשינ ,םייקנע ברעו יתש ירוק םיווט למשחה
םדוקפית .ץראה יווצק לכל תילמשח היגרנא םהיקרועב םיריבעמו
,למשחה תוקיפמ תוניברוטהו רוטיק םירציימה קנעה ידווד לש ןיקתה
חוכה תנחת תכרוצ ,וז הרטמל .יוקינו הפיטש ,רוריק יכילהתב ךורכ
םיכרוצ חוכה תנחתב םיפסמ םינקתימ .רוריקל םימ לש תומוצע תויומכ
םימ .םיחלמ ילוטנ םימ ףא םקלחבו ,םיריפש םימ הניקתה םתלעפהל
,רמולכ .רבד לכל םיכפש ימ םיכפוה ,םדיקפת תא ומייסש רחאל ,הלא
בויבל ,םיל םמירזהל היהי ןתינ םרטב ,םימהזמה תא םהמ קיחרהל שי
קוחה ץראב לחוה 1988 תנשב .רזוח שומיש םהב תושעל וא ,ינוריעה
לש תושירדה תא םאות הז קוח .םייתשבי תורוקממ םיה םוהיז תעינמל
תונקתב דומעל תנמ לע .ןוכיתה םיה ימ םוהיז תעינמל הנולצרב תנמא
םינקתימ תיינבב למשחה תרבח הלחה ,תורימחמה הביבסה תוכיא
ךילהתב לבקתמה יפוסה רצותה .םינושה םיכפשב לופיטל םיינרדומ
תדמועה ההובג תוכיאב (םירהוטמ םיכפש) םיחלוק םניהרוהיטה
םיחלוקה תא לצנל ןתינ ,םימהמ םימהזמה קוליס רחאל .תושירדב
וא תוינוריעה בויבה תוכרעמל םמירזהל ,חוכה תונחתב רזוח שומישל
.םיל םמירזהל

חוכה-תנחתב םקוה םייתיישעת םיכפשב לופיטל ןושארה ןקתימה
:םיכפש יגוס רפסמב לפטמ אוהו ,הרדחב 'ןיבר תורוא'

,למשחה רוציי ךילהתב שרדנה רוטיקה תא ררקל ידכ :רוריקה ימ .1
חוכה תונחת תונבנ וז הביסמ .המוצע תומכב םי ימב םישמתשמ
ןאכ .םיל םימה םירזחומ שומישה רחאל .םיה ףוחל ךומס תוירוטיקה
ההובג הרוטרפמטב םירזוח םימהש ןוויכמ ,"םוח םוהיז"ב רבודמ
רשא ,הרדח לחנ אצומ םוקישב לחוה הנורחאל .םיה לש וזמ הברהב
לש תבלושמ הלועפב .'ןיבר תורוא' חוכה תנחתל ךומס יוצמ ולש ךפשה
1.5 לש קחרמל רוניצב םימחה םיה ימ םימרזומ ל"קקו למשחה תרבח
םיה ימו םילפמה .הקונמה ץורעל םילפמב םישלוג םה םשו ,ךפשהמ מ"ק
קלח הווהת רשא תדחוימ הביבס םירצוי ,ץורעב םימרוזה םימחה
ימ תלוכת תוקידב .ףרוחה תנועב םג םימח םימ םימרוז ובש קראפמ
.םיל תורישי םימה תא םירזהל ןתינ ןכאש תוארמ םימחה םיה

רוציל ןקתימב וראשנש םיזכורמ חלמ ימ :תזכורמ םיחלמ תסימת .2
םיכילהת רפסמ תלעפהל םיצוחנ הלא םילפתומ םימ .םיחלמ ילוטנ םימ
רחאל ךא ,תויצמוח ןניה ורתונש תוזכורמה תוחלמתה .חוכה תונחתב
.םיל ןריזחהל ןתינ ולרטונש

תוכתמ םניה הלא םיכפשב םיירקיעה םימהזמה :םייתיישעת םיכפש .3
םידוודה לע םילעופ םימחה רוטיקה ידא .תשוחנו לזרב רקיעב ,תודבכ
,תכתמה יחלמ תעיקשל םימרוגו ,הנחתבש םירחא תכתמ יקלח לעו
הלא םימ .הנחתה ינקתימ לש יוקינה ימב ןכמ רחאל םיססומתמה
לש הרוש םירבוע ןכמ רחאלו תודחוימ םיכפש תוכירבב םירגאנ
תזכורמה הצובה .םכותמ תוכתמה יוצימל ,םיימיכ-וקיזיפ םיכילהת
הליערה תלוספה רתאל תרבעומ ,םיימיכה םימהזמה תיברמ תא הליכמש
לש תוינונמש תויראש ןה םייתיישעת םיכפש לש ףסונ גוס .בבוח תמרב
םיזקנתמה םימב םיאצמנ הלא םימהזמ .הכיס ינמשו קלד ירמוח
,ןכ ומכ .םידוודה תקוזחתלו יוקינל םישמתשמ םהבש םימבו ,הפצרהמ
.קלדהמ ןדירפהל שיש םימ תויראש תורבטצמ קלדה ילכימ תיעקרקב
הלאה םימה לכ .תוינונמש קלד תויראשב םימהוזמ הלא םימ םג
לופיט ינקתימלו הריגא תוכירבל ,תודחוימ זוקינ תוכרעמב םירבעומ
רתאל םירבעומ םימהמ וקחרוהש םינמושה .םינושה םינמשה תקחרהל
.השרומ רוזיאב יוצמה דחוימ

תוכירבב ,םינושה םיכפשה זוקינ יכרעמ תמקהב עקשוה בר ףסכ
דצב ךא .םימהזמה תקחרהל םידחוימה םילופיטל םינקתימבו ףוסיאה
םימה .ןוכסיח םג שי ,הביבסה תרימשל תיחרכהה ,המוצעה העקשהה
.הנחתבש ריוואה יממחמ תפיטשלו םחפה תבטרהל ושמשי םירהוטמה
.חוכה תונחתב םימה תכירצב רכינ ןוכסיחל איבי םימב רזוחה שומישה

םינושארה םינקתימה תא המיקהש ,הקירפא םורדמ 'ןמטיב' תרבח
חוכה תונחת עבראב םג םיכפש לופיט ינקתימ הנבת ,'ןיבר תורוא'ב
45 -כ לע דומעת תללוכה העקשהה .למשחה תרבח לש תופסונה תויפוחה
חוכה-תונחת תביבס םוהיז תעינמל יחרכה ךא ,דבכ ריחמ .רלוד ןוילימ
.םיהו

:רמאמה תרבחמ תודוא
הביבסה תוכיאל הקלחמה ,תיצרא םיכפש תסדנהמ איה הלרפ לכימ ר"ד
.למשחה תרבחב


03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ