הלוזא ךרדב רהטל

איבל דוד :תאמ
.58-56 םידומע ,(1995 תנש) ,6 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

לטהר בדרך אזולה
:ןפוד תאצוי רוזחימו רוהיט תלוכי לעבכ הלגתנ הארמל םימת םימ חמצ
ללוכ ,תודבכ תוכתמ וילא חופסל לגוסמו םייתיישעת םיכפש רהטמ אוה
ילארשי רקחמ תווצ .םוידלפו הניטלפ ,בהז וליפאו ,תיביטקאוידר תלוספ
תואצותל עיגהש דע ,הלוזאה חמצב יוסינו רקחמ תונש 15 עיקשה
.האצמהב ןיינע הלגמ םלועה .תומישרמה

דחוימב ליעי יעצמאכ הלגתנש ,ךרש לש גוס וניה הלוזא םימה חמצ
לש האצות אוה הז אצמימ .םייתיישעת םיכפשמ תודבכ תוכתמ תקחרהל
,תיאלקח הקינטובל הקלחמהמ םירקוח תווצ ךרעש ףיקמ רקחמ
'פורפ לש ותושארב ,תירבעה הטיסרבינואה לש תואלקחל הטלוקפב
.רוא-לת עשילא

עדמל רבכמ הז העודי התיה ,ריוואהמ ןקנח רושקל הלוזאה לש ןותלוכי
חמצב םישמתשמ קוחרה חרזמב זרואה ילדגמש ךכל הביסה ,בגא ,וז)
,הליג ילארשיה תווצה ךא .(ןקנח תבוכרתב לודיגה תרשעהל ןשדכ
לגוסמו ,לקינו םורכ ,ץבא ,םוימדק ,תשוחנ ומכ תוכתמל דימע חמצהש
,ררבתה דוע .םיכפשב ןזוכירמ 500 יפ הובגה זוכירב וילא ןתוא חופסל
םיפיסומ רשאכ ,הסימתה ךותמ תוכתמה תא חפוס שבוימה חמצה יכ
ךרד םיכפשה תא םימירזמ רשאכ וא ,םימהוזמ םיכפש ילכימל ותוא
.שבוימה חמצה תא םיליכמה םיננסמ לש תודומע

ילעפמב םרוקמש ,לקינו םוימדק יריתע םיכפשב החלצהב הסונ ךילהתה
ןחבנ ןכ ומכ .תכתמ יופיצ תוישעתב םורכ יריתע םיכפשבו ,תוללוס
טולקל לגוסמ םג חמצה .םוידלפו הניטלפ ,בהז רוזחימל יעצמאכ ךילהתה
.תויביטקאוידר תוכתמ םיליכמה םיכפשב לפטלו ,ההובג תוליעיב םוינרוא
.תונוש תוצראב ןיינע ררועמ רבכו ,יתיישעת חותיפ לש בלשב אצמנ ךילהתה

םיכפשמ תודבכ תוכתמ תקחרהל םימ יחמצב שומישה תניחבל רקחמה
םיבלשב רבכ .1980 תנשב דוע תואלקחל הטלוקפב לחה ,םייתיישעת
תוסימתמ תודבכ תוכתמ תוליעיב טלוק הלוזאה חמצש ,אצמנ םינושארה
,םוימדק ,תשוחנ ינוי לש (מ"לח) ןוילימל םיקלח 20 -1 תוליכמה ,תולוהמ
.שביה רמוחב מ"לח 10,000 דע לש זוכירל ןתוא איבמו ,ץבאו םורכ ,לקינ

,תשבוימ הלוזאמ ונכוהש ,תוכתמ לש רתוי תוזכורמ תוסימתל םיננסמ
תכתמ ינוי םיזוחא 11 - 7 לש הלוכתל דע תודבכ תוכתמ וחפסו ורשק
.חמצה לקשממ

תלוספמ בהז םיקיפמ
תואממ) םיהובגו םיינוניב תוכתמ יזוכירב ןחבנ הלוזאה ןנסמב שומישה
:האצותה .םורכו םוימדק לש תויתיישעת תוסימתב (מ"לח 20,000 דעו
הלוזאה ןנסמל .רוקמה תסימתב תכתמהמ םיזוחא 98 - 96 לש רוהיט
תחיפס יפואו ,ולקשממ 2% לש תכתמ תלוביקל דע תיבטימ רוהיט תלוכי
.םינוי יפילחמ לש הזל המוד םינויה

תוללוס לעפמב הבחרהב ןחבנ םייתיישעת םיכפש לש רוהיטה ךילהת
רוהיטל הלוזאה ןנסמ תופיצרב לעפוה ובש ,ןורקע תיירקב 'ןארידת'
ץוביקב 'םבלפ' תכתמה לעפמ לש םורכ יכפש .לקינו םוימדק תויראש
םיינוניב םיזוכירב ונחבנ ,הערצ ץוביקב םיטיהרה לעפמ לשו אפלא תיב
ליעיכ ךרשה הלגתנ םיאנתה לכב .םינוש תויצמוח יאנתבו םיהובגו
םיכומנ םיזוכירב תרפועב םימהוזמ םיכפש םג ונחבנ .םורכה תקחרהב
.הליעי התיה תרפועה תקחרהש אצמנו ,"פנש" ירבצמ לעפמ לש

ךילהת חתופ ,הדוהי רואב 'סקמוד' םיטישכתה לעפמ םע ףותישב
םיטישכת ילעפמ לש םילוהמ םיכפשמ םוידלפו הניטלפ ,בהז רוזחימל
.תיצמוח הביבסב הלא תוכתמ בטיה תזכרמ הלוזאהש ,אצמנ .תלוספו

רישע רפא לבקל ןתינ ,תורקי תוכתמ החפסש הלוזאה תא םיפרוששכ
.הניטלפ 4% -ו םוידלפו בהז 6% ליכמה

ותוא קיחרמו םוינרוא חפוס הלוזאה ןנסמש ,םירקוחה ואצמ דוע
תואצות .99% לש רוהיט תגרדב ,מ"לח 1000 -1 לש םיזוכירב ,תוסימתמ
חוכ-תונחת לש םיכפש רוהיטל ףדעומ דמעומ הלוזאה תא תוכפוה הלא
,תויביטקאוידר תולוספ לש חפנה םוצמיצלו ,םייניערג םינקתימו
.תורכינ תועקשהב הכורכ דבלב ןתריגאש

ינוכסח רוציי ךילהת
םירקוחה וחתיפ ,רוהיטה ךילהתל תוצוחנה תויומכה רוציי ךרוצל
רמוח ןוט 4 לש יתנש לובי :האצותה .הלוזאה לודיג תוטיש תא ורפישו
.םיירחסמ םינוי יפילחמל האוושהב תולוז רוציי תויולעב ,םנודל שבי
םיבשומב רבד לכל יאלקח ףנע וכפוהל ןתינו טושפ ומצע לודיגה ךילהת
םיננסמב םירקוחה ושמתשה רקחמה ךלהמב .ץראב םיצוביקבו
לש ינושאר ןקתימבו ,הלוזא םרג תואמו תורשע לש יתדבעמ הדימ-הנקב
לש םתיינבל תיסדנהה תלוכיה החתופ םרט .ךרשה לש דחא םרגוליק דע
לש תללוכ תילכלכ הניחב ורשפאיש ,יתיישעת הדימ-הנקב םיננסמ
.םייתשורח םינקתימב רוהיטה תויולע

תירבה-תוצראב .1987 תנשב דוע לארשיב טנטפכ רושיאל שגוה ךילהתה
ךותמ העברא ללוכ טנטפה .1994 -ב הפוריאבו ,1991 תנשב טנטפה רשוא
ןרוזחימו ורכזנש תוכתמה לכ תא הסכמו ,םימייקה הלוזאה ינימ תשמח
.החיפסהו הטילקה ךילהתב

ךילהתה תונורתי
:םהבש םיטלובה ןלהל .םיבר תונורתי הלוזא תועצמאב רוהיטה ךילהתל

שומישל הליבקמ וא ,רתוי הבוט תודבכה תוכתמה תחיפסו תרישק *
האוושהב ,לועפיתל לק ומצע רוהיטה ךילהת .םירקי םינוי יפילחמב
.תורחא תוטישל

שמתשמל םינוכיס לוטנ ,ןימא ,דיחא יחמצה רמוחה ,לוז הלוזאה רוציי *
.תושדח תויגולונכט לש ןחותיפל םיאתמו ,הביבסלו

.תוכתמב הרישעה תלוספה חפנ םוצמיצל ,הפירשל תנתינ הלוזאה תסמ *
תויחוור רופישלו תורקי תוכתמ רוזחימל שמתשהל ןתינ לבקתמה רפאב
.ךילהתה

ילאיצנטופ קוש
תירבעה הטיסרבינואה ידי לע ומוסריפו ךילהתה לש וחותיפ ךלהמב
תוינפ 100 -מ הלעמל ולבקתנ ,הטיסרבינואה לש "םושיי" תרבחו
הדנק ,הילרטסוא ,היסא ,תירבה-תוצרא ,הפוריאמ תויונכוסו תורבחמ
.הקירפא םורדו

,הימיכה ימוחתב םיכפש יריתע םילעפמב שומישל םיאתמ ךילהתה
םייצרא םיפוג לש םשומישל םיאתמ םג אוה .הקינורטקלאהו תכתמה
.םימ תויושרו הסדנה תורבח ,תויריע ,הביבסה תוכיא רופישו רוהיטל
תרבח תזכרמ ,ךילהתב ןיינע ועיבהש םימרוגה םע תבותכתהו תוינפה תא
.םיכילהתה רוחסימבו יושירב תלפטמה ,"םושיי"

ורתפיש ,םיכילהת חתפל ךרוצה םג רהבוה הפוריאבו תירבה-תוצראב
םירמוח לשו תוכתמ לש תלוספ ירתא יוקינו רוהיט לש תויעב
לש םתוירחא םוחתב םה הלא םירתא ,תירבה-תוצראב .םייביטקאוידר
תופידע םינתונה ,הביבסה תוכיאל תונכוסהו ,היגרנאהו הנגהה דרשמ
.יגולויב רמוחב שומיש לע םיססובמה םיכילהתל

םינקת ףוכאל המגמ הנשי לארשיבו הפוריאב ,תירבה-תוצראב ,ליבקמב
םימ תורוקמ לש תודבכ תוכתמב רתומה םוהיזה ףסל רתוי םירימחמ
רוהיט תוטיש םושייו חותיפ ובייחי הלא םינוירטירק .עקרקה לשו
.תושדח

:רמאמה רבחמ תודוא
לש תואלקחל הטלוקפב רוביצ יסחיו הרבסה להנמ שמשמ איבל דוד
.תירבעה הטיסרבינואה

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ