הקורי הרפ

שמש שורבג :תאמ
.42-40 םידומע ,(1997 תנש) ,14 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

פרה ירוקה
ריע לש הזל ההז ינגרוא סמועב םיכפש רצייל תלגוסמ תחא הלודג תפר
לש תווקיהה ןגאב זכורמ לארשיב תותפרהמ לטובמ אל קלחשכ !המלש
.ישחוממ רתוי אוה ונלש הייתשה ימ תוכיאל ףקשנה םויאה ,תרנכה
םוקישל טקייורפב התע םיאצוי הביבסה תוכיאו תואלקחה ידרשמ
.תומהזמ תותפר

'םירציימ'ש וזל ךרע-תווש תומכ ,םויל םיכפש ג"ק 50 תרציימ תחא הרפ
ןיעל םיקעוז םניא ילוא הביבסל תותפרה תובסמש םיקזנה !םדא ינב 40
תירקיעה העיגפה .תוחפ אל םירומח םה ךא ,תונשעמ תובורא ומכ
.(ןקנח תוצומחת) תוקנחבו םיינגרוא םירמוחב םימה םוהיזב תאטבתמ

ורבח ,רבטצמה קזנל םיעדומה ,הביבסה תוכיא דרשמו תואלקחה דרשמ
תועדומה תא ריבגהל ותרטמש ,אמייק-תב תואלקח לש טקייורפל דחי
שארב ןה תותפרה .הקוריה הכפהמב םבלשלו םיאלקחה לש תיתביבסה
טקייורפה יליבוממ העברא וסנכתה אשונה םודיק תרגסמב .המישרה
הנשימה) רנרב לאומש ר"ד ,הביבסה תוכיאל דרשמהמ :לוגע ןחלושל
דודו (היגולוקא-ורגאל הקלחמה שאר) האופק המלש ר"ד ,(ל"כנמל
דרשממ .(תואלקחבו היישעתב תועקשהה לע יארחאה) יקסנליו
ןלהל .ילכלכ ץועייו רוקיסל ףגאה תלהנמ ,ןמרבה הרלק ,תואלקחה
:םירבדה ירקיע

םידרשמה ינש לש יעוצקמ תווצ עציב ןושאר בלשב :רנרב לאומש ר"ד
הרישי תוסחייתהב ,לארשיב תיאלקחה תוליעפה לכ לש קדקודמ יופימ
לש תווקיהה ינגאו רפיווקאל הבריקה ,םימה יחודיק :ונלש םימה קשמל
םיזקנתמ םהש וא ,הייתשל םישמשמ םהימימ רשא ,םינושה םילחנה
.תרנכל

ילעב יכפש ידי לע יביסאמ םוהיז תעינמל הנידמה ידיב בושח רישכמ
דע ,ימשר ןפואב ואצוה רבכש תויחנההו תונקתה תפיכא וניה ,םייח
ךרדה .ץלמומה ןורתיפה הז ןיאש רורב ךא .םהזמה קשמה לוסיח
,הנידמה לש תיביצקת הכימת םע דבב דב ,התואנ הכרדה איה הנוכנה
.ומצע תיאלקחה לש תיקלח העקשה דגנכ

גוס יפל תוטרופמ תוצלמה השביג ,טקייורפה תא הניכהש הדעווה
תעיבק ךות תאזו םינושה ץראה ירוזיא יפלו יאלקחה ףנעה גוס ,עגפימה
העקשה ךירצמ הפקיה אולמב תינכותה עוציבש ררבתה .תויופידע ירדס
שבגל ךרוצ היה ךכיפל .םינימז םניא ןבומכש ,םילקש ינוילימ תואמ לש
ןוילימ 4 לע דמועה ,םייקה ביצקתה תולבגמב העונצו תילאיר תינכות
.םילקש

דקמתהל שיש ,הנקסמל ואיבה תויעבה תופיחדו ורקסנש םיפנעה לולקיש
םימה באשמ לכ טעמכ אצמנ וב רוזיאב דחוימבו ,תותפרה ףנעב הליחת
.תרנכה לש תווקיהה ןגא רוזיא ,ימואלה

לכ .רוזיאב תוליבומה תותפרהמ 25-כ ולפוטי םייקה ביצקתה תרגסמב
לופיטל תיחרכהה העקשהה ללכמ שילש לש הבוגב קנעמ לבקת וזכ תפר
ןיב הצפוה ,תותפרה תלועפ רופישב העקשהל תוכרעיהה ךרוצל .היכפשב
.תטרופמ תויחנה תרבוח םינתפרה

הדימב .תטלחומ הניא תרנכה לש תווקיהה ןגא רוזיאב תודקמתהה
םירוזיאב תופסונ תותפר דצמ טקייורפב תופתתשהל תוינפ ולבקתיו
לש םייזוחמה םיפוגה ידי לע ןיינע לש ופוגל ולקשיי ןה ,םירחא םישיגר
.םידרשמה ינש

¤ ףלא 160 דע לבקי הכימתל יואר אצמייש קשמ לכ :ןמרבה הרלק
לופיטה ןונכית .ומצעב עיקשהל שרדייש ¤ ףלא 350 תמועל ,קנעמכ
יאלקחל רבעוי ףסכהו ,אשונב לפטתש הדעווה םע ףותישב השעיי תפרב
רומא ,תפרל ¤ ןוילימ יצחכ לש הז םוכס .דחא םולשתב וא םיבלשב
.'הקורי'ל תפרה תא ךופהלו םיכפשב לופיטה תולע תא תוסכל

תתל הלשממ תטלחהב תבלתשמ וזה תינכותה :האופק המלש ר"ד
דרשמ ידי לע השענש םינותנ ףוסיא .תרנכה לע הנגהב לופיטב תופידע
'תמורת' תא תיתומכ ךירעהל רשפיא ,טקייורפה תלעפה םדוק תואלקחה
.תרנכה ימימל תפרו תפר לכ לש םוהיזה

הפמ יבג לע .(תויגולואיג עדימ תוכרעמ) GIS תנכותל ונזוה םינותנה
ונמוס ,ץראב םינוש םירוזיאב תיגולורדיהה תושיגרה תא תנייצמה
לע דיעמ ראבה תא ןייצמה (רוחשה) לוגיעה לדוג רשאכ ,םימה תוראב
הפמה יבג לע ןיוצמ בלחה תותפר םוקימ .תוקנחב יחכונה םוהיזה תדימ
לש םוהיזה לאיצנטופ תא ןייצמ עובירה לדוג רשאכ ,םילוחכ םיעוביר
תא רתאל רשפאמ ,הנכותה תרזעב ופסאנש םינותנהמ עדימה .תפרה
.הליחת ןהב דקמתהלו םימה םוהיז לע רתויב תומייאמה תותפרה

,ונלש הייתשה ימ תוכיא רופישל קפס אלל איבי תותפרה םוקיש טקייורפ
ליבקמב אוצמל םיסנמ ונא .היעבה לש אלמו טלחומ ןורתיפל אל ךא
םה םג ויתודרומש ,ןלוגה תמר רוזיאמ םיכפשה לכ תא ופסאיש םימזי
.םש םקוי ילואש יזכרמ ןקתימל ,תרנכה לש תווקיהה ןגאמ קלח

רבדב םיקשמה לכ תא עדיל ונגאד ,תואלקחה דרשמ םע ףותישב ,ונא
לכוי אל םיילכלכ םיישקב יוצמה קשמש ונל רורב .טקייורפה לש ומויק
ונא תאז תורמלו ,תשרדנה תימצעה העקשהה בקע טקייורפב ףתתשהל
וצלאיי ,טקייורפב קלח ולטי אלש תומהזמ תותפר ילעב :ונתעדב םישוחנ
םידרשמה ינש לש הפיכאה יתווצש םושמ ,היעבל יפולח ןורתיפ אוצמל
.םייקה בצמה םע םילשהל ורשפאי אל

העקשה תשרוד הנניא תינושארה היינפה יכ שיגדהל בושח :יקסנליו דוד
תלועפ םויס רחאל קר היהת העקשהה רקיע .קשמה לעב דצמ הלודג
הנותחתה הרושה ,ונתניחבמ .ךומתל םיקשמ הזיאב טילחתש ,הדעווה
יתמ ןוגכ תולאש רשאכ ,םימוהיזה םוצמיצ איה םילוקישה תכרעמב
.ןיינעה םצעל תוילוש ,רזחהה ןתניי יתמו העקשהה השעת

תאזו ,תואלקחה דרשמ דצמ השיג יוניש רשבמ טקייורפה :ןמרבה הרלק
דחי .םולשתב ףתתשמ תוחפל וא ,"םלשמ םהזמה"ש ךכב הרכהה םצעמ
םיעצמא ול ןיאש םושמ קר ,קשמ לש הריגס עונמל לכה השענ ,תאז םע
יאלקח ףנע טטומל ןיינע םוש ונל ןיא .יתביבסה עגפימב לופיטב עיקשהל
הנימאמ ינאו הביבסה תוכיאב תועקשהב ךרוצה ללגב ,והשלכ
,תרחא וא ךכ .הביבסה תוכיאל דרשמלו ונל ףתושמ הזה סרטניאהש
טלחהב המגמהו תושקב תועיגמו תולאש תולאשנ ,ףנעה תא ררוע אשונה
.תיבויח

,תינכותה לש תימשרה התזרכה םרטב דוע ,וישכע רבכ :יקסנליו דוד
רשקה תחלצה .הילע םידקפומה םימרוגה תונחלוש לע תושקב תומרענ
חפטל ורשפאי ,יאלקחה רזגימה םע ןומא תכרעמ תיינבו ותישארמ רבכ
םיאלקחה תסנכה .תובורקה םינשב ופקיה תא לידגהלו טקייורפה תא
םלוכסית תא םג תיחפת ,םייתביבס םיעגפימ תעינמב םיבייוחמה לגעמל
.הביבסה תוכיא ןעמל םימחולה תנווכ לע םיאצמנה ,םיניישעתה לש

ויהיש תוילכלכה תוכלשהה תא ךירעהל עגרכ השק :ןמרבה הרלק
יאלקחה קושה תחיתפש ךכל םיעדומ םג ונא .הביבסה תוכיאב תועקשהל
עגרכש תורמל ,םיאלקחה לע ילכלכה לטנה תא דיבכת ,הרחתמ אובייל
יד ונאש רמול ןתינ יללכ ןפואב .המכ דע קיודמב ךירעהל ונל השק
ןיינעל תפסונ העקשהל תושירדה ףא לעו ,תורמלש םיווקמו םיימיטפוא
.יאלקחה לש חוורה םג הלעי ,הביבסה תוכיא

הביבסה תוכיא אשונל תונורתיפהמ קלחש ןכתיי :רנרב לאומש ר"ד
רקחמה תרבגהו םייעדמ םישודיח ןוגכ ,םירחא םימוחתב םג אצמיי
.םיאלקחה חותיפהו

לש תרדגומה הרטמהש שיגדהלו רוזחל בושח :האופק המלש ר"ד
,םייביצקת םיישקב לקתינ םאו ,םימה םוהיז תעינמ איה טקייורפה
לופיטה ןומימ וא ,הייסולכואה ללכ לע סמ תלטהמ סונמ היהי אלש ןכתיי
תוקנח םרגילימ 90 לע דמוע םימל ןקתה ,לארשיב .הנידמה ביצקתמ
וב בצמ לובסל ןיאש רורב .םלועב לבוקמה ןקתהמ לופכ קוידב ,רטילל
.ןיעדויב םימהוזמ הייתש ימ הייסולכואל קפסנ

ירמוח ומכ םיבאשמ עבטהמ םיחקול ונא דחא דצמ וב בצמ ןכתיי אל
תא םהזמ וקלחבש לבז עבטל םיריזחמ הרומתבו ,הרפל םישגומה ןוזמה
ימ ןיב דירפהלו ,טסופמוק תריציל תורפה שרפ תא לצנל ןתינ .הביבסה
'םייקנ' םימ ןיבל ,(ןיחלוק תמרל רהטל ןתינ םתוא) תפרה לש םיכפשה
שומיש תושעל ןתינ םייקנה םימב .הפיטש יממו םימשג יממ םירבטצמש
.המצע תפרה ךותב רזוח

יכפשב לופיטה אשונ יכ ,הלוע ןאכ ועמשנש םירבדהמ :רנרב לאומש ר"ד
ךירצ .תנגרואמ הכימתו תירוזיא תורשקתה בייחמו בכרומ אוה תפרה
תניחבמ ההז תומכב םיכפש רצייל תלגוסמ תחא הלודג תפר יכ רוכזל
.המלש ריע לש וזל ,ינגרוא סמוע

רוזחימ אשונל ינללוכ ןורתיפ לע התע םידקוש הביבסה תוכיא דרשמב
רזגימב ןה ,היצטסופמוקה אשונ תקידבל תווצ םקוה הז ךרוצל .םיכפשה
ןיב ,תינללוכ תוכרעיה בייחי ידוסי לופיט .יאלקחה רזגימב ןהו ינוריעה
ןופצב םירצוימ היצטסופמוקל םלגה ירמוח תיברמ :עונישה אשונב רתיה
הנעמ ןתמ .בגנה תועקרקב היהי ירקיעה שומישהש דועב ,ץראה זכרמבו
היעבה רקיעשכ ,תימואלה המרב תוכרעיה ךירצי עונישה אשונל םלוה
םייתביבס םיאשונ ומכ ,טסופמוקה אשונב ישוקה .ןומימ תורוקמ איה
.תילכלכ תויאדכ רדעיה לשב הרואכל ,םייטרפ םימזי סויגב אוה ,םימוד
םא :רצואה ישנא ונתוא םילאוש ,ןוידל הלוע אשונהש םעפ לכב ,ןכאו
?רותב םידמוע אל םימזיהש הז ךיא ,תילכלכ תויאדכ תועקשהב רבודמ
יבלשב טקייורפה תצרה תבוח הנידמה לע תלטומ ,יתעדל ,ןאכ ךא
.יטרפה קושב ןומימ ול אצמיי ךשמהבש החנהב ,םיינושארה העקשהה

םניאש ,םינוש םיילכלכ םיטביה םימייק ונלש ןיינעב םג :ןמרבה הרלק
קשמה בישחת ולומו ימואלה קשמה לש בישחת שי .םיהז חרכהב
תועקשהו יוסימ ומכ םינוש םינתשמ ףיסוה ל שי הלאל .יטרפה
תובישחהו תלעותה טביהמ ולוכ אשונה תא ןוחבל ךירצ ןכל .תויתביבס
.ימואלה קשמל

,תינורקע היעבב ןאכ רבודמש רמול ןתינ םוכיסל :רנרב לאומש ר"ד
ןתפמ לע תרצענ הביבסה תוכיא ללכ ךרדב ונלצא .הסיפת לש היעב ילואו
הפשאה תא קלסל םיגאודש ומכש רוכזל ונילע הבוח לבא .תיבה תלד
לש הפא תמשנ יהוז .ותביבסב תרבטצמה תלוספב לפטל שי ךכ ,תיבהמ
תואלקח לש ןויערה ירוחאמ םג תדמועש הסיפתה וזו ,הביבסה תוכיא
החלצההו תולודג תווקתה .ךרדל ןכ םא אציי טקייורפה .אמייק-תרב
לש הדיצל םא תוארלו תוכחל קר רתונ וישכע .ימואל סרטניא איה
תורפ לש שדח ןז םוקי ,הניבגה תוזיראמ ונל תרכומה הקוריה הרפה
.תואלקחהו הביבסה תוכיא ידרשמ ןיב ךודישה תאצות ,'תוקורי'

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ