תלוספ םג "תרציימ" ןוזמה תיישעת

ינבואר ןורש , םולש םירמ :תאמ
.45-44 םידומע ,(1997 תנש) ,17 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

תעשיית המזון "מייצרת" גם פסולת
יפדוע .םילוכרמה יפדמ תא םיראפמ תונייו םירומיש ,רשבו בלח ירצומ
תא םימתוס (םיינגרוא םירמוח ,תוצמוח ,םיחלמ) םהלש רוצייה
.הביבסה לע םייאמה םוהיזה םע םידדומתמ ךיא .םיכפשה

תוביס יתשמ ,הבורמ תובישח םייתיישעתו םייתיב םיכפשב לופיטל
,תואלקחב היקשהל שמתשהל ןתינ םירהוטמה םימב ,תחאה .תוירקיע
םיכפשבש םימהזמה ,היינשה .תיתיב הכירצל םיריפש םימ ררחשל ךכו
ימל םיעיגמו םילחלחמ ןכו ,המירזה יאוותבש חמוצבו יחב םיעגופ
.םוהתה

םיסומעה םיכפש לש תולודג תויומכ בורל תורציימ ןוזמה תוישעת
םא םג יכ רוכזל שי ,תאז םע .רוצייה יכילהתל םאתהב ,םינוש םימהזמב
,םיכפשה לש ללוכה חפנהמ םידדוב םיזוחא םיווהמ דחיב םימהזמה לכ
.םיכפשה ללכמ םדירפהלו םזכרל השק היעב תמייק ןיידע

רמוחה קוריפל תשרדנה ןצמחה תומכב אטובמ :זכורמ ינגרוא רמוח *
ןוזמ ילעפמ .רוהיטה ינקתימ לע םוצע סמוע הווהמ .BOD/COD ינגרואה
םירציימ ,םינוש םירומישו םיבקי ,םיצימ ילעפמ ,תוטחשמ ,תובלחמ ןוגכ
.תינגרוא תלוספ לש תולודג תויומכ םג ליבקמב

םורגל לולע ,תונקתב רתומה לע הברהב תולועה תויומכב :לושיב חלמ *
וא תיבהמ האיציב בויבה ימ ,ללכ ךרדב .םיחלוקה ימ לש החלמהל
.םיזרבבש םיריפשה םימה רשאמ חלמ רתי םיליכמ ,לעפמהמ

,םיחלוק ימב השענ תואלקחב היקשההמ רכינ קלח םויכ רבכש ןוויכ
ימו עקרקה לש החלמהה בצק תצאהל םורגת תפדועה םיחלמה תומכ
בויבהמ םיזכורמה םיחלמה םרז תא דירפהל שי וז הביסמ .םוהתה
לשב ,תוטחשמ לש ןהיכפשב םייוצמ דחוימב םיהובג חלמ יזוכיר .יללכה
.רשבה לש הרשכהה ךילהת

תויפאמ) ןמש יכרוצ םילעפמ וא ןמש ילעפמ לש םהיכפשב אצמנ :ןמוש *
.בויבה לע דבכ לטנ הווהמו (רשבה תוישעתו

ךילהתבו תרנצב ועגפי יצמוח pH ילעב םיכפש :ההובג תויצמוח תמר *
תיטצא הצמוח רקיעב ,םייצמוח םיכפש .םיכפשה רוהיט לש יגולויבה
.םירומישה ילעפמבו םיבקיב 'םירצוימ' (ץמוח)

תוישעת תיברמ לש םיכפשב םיאצמנ :םיפחרמ וא םיעקוש םיקצומ *
רתוי לק ,תיללכ .םיכפשהמ הדרפה ךילהת רובעל םיבייחו ןוזמה
.םיכפשה םרזב םיפחרמה םיקצומ רשאמ ועקשש םיקצומ דירפהל

םוהיזה תמר .םיכפשב םימהזמה תומכב תויתדונת איה תפסונ היעב
תוישעתב םג תינייפוא וז היעב .הנשה ךרואל ינוציק ןפואב הנתשמ
םויה ךשמב תויתדונת העיפומ םש ,םינופפלמ ירומיש ןוגכ תורחא
תיטסואק הדוסבו רוצייה ךילהתב (יצמוח pH) תיטצא הצמוחב שומישב
.יוקינה יכילהתב (יסיסב pH)

תוכיאל דרשמה ידי לע תועבקנ םיכפשב תורתומה םימהזמה תויומכ
תמרזה :תוימוקמ תויושרל המגודל רזע קוח" ומכ תונקתב ,הביבסה
."1981 ב"משת ,בויבה תכרעמל הישעת יכפש

תועקשהב םיכורכ הלא .םילבוקמ תונורתיפ שי ליעל ונמנש תויעבה לכל
לוזהו ליעיה ןורתיפה תאיצמל ,ידוסיו קימעמ רקחמבו תולודג תויפסכ
.לעפמל לעפממ הנתשמה ,רתויב

הז .םידקמ רקס ךורעל שי ,לעפמ יכפשב לופיטה ןונכית לש ןושאר בלשב
:לולכי
ידעומ ,םתוכיאו םיכפשה תויומכ ,לעפמב םיכפשה לש המירז םישרת
לעפמב :המגודל .םימרז תדרפה הליעי םיתיעל .םתורידתו בויבל המרזה
חלמ לש הובג זוכיר םיליכמה םימה םרז תא דירפהל ףידע ,רשב דוביעל
.לעפמה לש םיכפשה ראשב וללדל אלו

לופיטב רבודמ .תלעפושמ הצוב תטישב לפטל ןתינ םיינגרוא םירמוחב
םימל רקיעב ךפוהו םיקדייח ידי לע ינגרואה רמוחה לכענ ובש יגולויב
תוחכונב םילעופה םיקדייח תועצמאב שחרתמ ךילהתה .ינצמח וד ןמחפו
.הצובל עקושה (הסמ-ויב) בר עקשימ רצונ ךילהתב .(םייבוריא) ןצמח
לע רומשל ידכ ,ךילהתל רזוח רחאה הקלחו ,קלוסמו דרפומ הנממ קלח
.ךילהתה ךשמהל תילמיטפוא םיקדייח תומכ

תנמטה רתאל הקלסל שיש הצובה הניה הז ךילהתב הפרותה תדוקנ
םילער וא תודבכ תוכתמ םג ליכהל הלולע איהש ןוויכ ,םינכוסמ םירמוח
םייונישל ותושיגרו רוהיטה ןקתימ תולעל ףסונב ,ךכו .וקרפתה אלש
.הצובה קוליס לש תפטושה תולעה תמייק ,(םתוכיאו םיכפש תומכ)

יגולויבה לופיטה םהב םינקתימ םימייק ,תלעפושמ הצובב לופיטל המודב
ךילהתב .(םייבוריאנא) ןצמח תוחכונ אלל םילדגה םיקדייח תרזעב השענ
תרפתשמ ךכבו ,םיכפשבש NO2, NO3 ןוגכ ןקנח תובוכרת תוקלוסמ הז
שמתשהל ןתינ ובש ןאתמ זג רצונ יבוריאנאה ךילהתב .םיחלוקה תוכיא
.השק םחירש יתירפוג ןמימו הינומא ןכו ,לעפמב היגרנא תקפהל
םיכפשה לש תכשוממ הייהשב ךרוצה אוה וז לופיט תטישב ןורסיחה
.לודג םינקתימ חטשבו ןקתימב

ותדרפה ידי לע לפטל ןתינ ,םיכפשב םיהובג םיזוכירב אצמנה חלמב
.םיתואנ םיאנתב ותנמטהו (תונרבממ) דחוימ ןוניס תרזעב םימהמ
.םיל דחוימ רוניצב םיחולמה םימה תא ריבעהל ןתינ ,ןיפולחל

תלוספ רשאכ ךא .םיאתמ סיסב ידי לע לרטנל שי םייצמוח םיכפש
םדחאל ןתינ ,דחי םג םייסיסבו םייצמוח םיכפשמ תבכרומ לעפמה
דוחיאו םימרז תדרפה .ינשה תא דחא ולרטני םהש ןוויכ ,ןוזיא תוכירבב
.תיסחי םילוז םיבשחנה תונורתיפ םניה םימרז

תרזעב םתפצה ידי לע םיכפשהמ קיחרהל ןתינ תולודג תויומכב םינמש
ךרדב .(DAF ינקתימ) הנוילעה הבכישה תפירג ךות ,הדרפה ילכימב ריווא
.םיכפשבש םינמושהמ 95% דע קיחרהל ןתינ וז

לדוג .עוקיש תוכירב תרזעב םיכפשהמ םיקלוסמ םיפחרמ םיקצומ
.םתוהמלו לעפמה רציימש םיכפשה תומכל ףופכ שורדה ןקתימה
.חתפתהל תולולעה חיר תויעבו ךשוממ לופיט ןמז :הטישה תונורסח

ףידע ,ןוזמ ילעפמ יכפשב לופיט לש תוהובגה תויולעה בקע :םוכיסל
םוהיז תייעב תא ןובשחב תוחקולה תויפולח רוציי תויגולונכטב שמתשהל
,חלמ תוסימת תרזעב רבעב השענש םושמוש ףוליק :המגודל .םיכפשה
םירצונה הניבגה ימ תא .םוחו םיינאכמ םיעצמאב םויכ השענ
.םייח-ילעבל ןוזמכ ,תותפרל תונפהל ןתינ תובלחמב

ףסונב ,הנורחאל םסרופ ,ונלוכל תעגונה הביבסה תוכיא לע רומשל ידכ
הביבס תוכיא לוהינ תכרעמל ISO 14001 ימואלניב ןקת ,תונקתו םיקוחל
:ללוכה (EMS)

,םיללכב הדימע ,הביבסה תוכיאב דימתמ רופישל הלהנהה תובייחתה .1
.תונקתו םיקוח    
,םידעי תעיבק ךות הביבסה תוכיא תוינידמ לש עוציבו דוסימ ,הריצי .2
.םתגשה רחא בקעמו תורטמ    
.רוצייה יכילהתב הביבסה תוכיא לש םילוקיש בוליש .3
.הביבסה תוכיא לוהינ תכרעמ לש בקעמו םיקדבמ תכירע .4

יתורחת ןורתי תגשהו ירוביצ ץחלמ ןקתה םושיי עבני ןוזמה תיישעתב םג
אצוי לעופ ,הלא ינש .ינש דצמ היגרנא תורוקמ לש ןוכנ לוהינו ,דחא דצמ
תויחוור תא לידגהל םייושעו תואצוה וניטקי ,הביבסה תוכיא לוהינמ
.ןוגריאה

:רמאמה ירבחמ תודוא
B.SC איה ינבואר ןורש ,תימיכ הסדנהב M.SC איה םולש םירמ
םינקתה ןוכמב תוכיא יקדבימ תוכרועכ תודבוע ןהיתש .ןוזמ תסדנהב
.ילארשיה

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ