תואלקחה לרוגו לארשיב םימה בצמ
יקסבלסז ןד `פורפ :תאמ
יריצקת) תונורסחו תונורתי - תינגרוא תלוספב שומישו םיחלוקב היקשה
.1998 תנש ,הדשה תוריש ףגא ,רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ :ביבא-לת .(תואצרה
 :רוקמ
     

מצב המים בישראל וגורל החקלאות
םימ לש עצוממה יתנשה הביאשה ףדוע ,יגולורדיהה תורישה ינותנ יפ לע
.רזוחה יולימל רבעמ ,ק"מלמ 200 -ל ברקתמ ,לארשיב םירפיווקאה ןמ
לע ,רזוחה יולימהמ הנטק תיתנש הביאש בייחמ םימה תורוקמ רומיש
ןהיפל ,תוכרעה םג תומייק .החלמה לש דימתמו יאדו ךילהת עונמל תנמ
.הנשל ק"מלמ 400 -ל רתיה תביאש תברקתמ

םימה תורוקמ .ק"מלמ 50-40 -ב הנש ידמ הלדג לארשיב םימה תכירצ
ףסונב .רבוגה החלמהה ךילהת ללגב ק"מלמ המכב הנש ידמ םילדלדמ
םתחיי םאבו תיניטסלפה תושרל םימ תוצקהל לארשי הבייחתה ,ךכל
םימ תויומכ לע רתוול ךרוצ היהיש ןכתיי ,הירוס םע םולש םכסה
.תופסונ

םשגה תומכש תורשפא לע םיעיבצמ ןורחאה רושעב םילקאה ייוניש
,תרוצב תונשב םימ לש התואנ תומכ תקפסא .תיתועמשמ תחפת לארשיב
םא קפס ,אבה םימה רבשמב .ונתושרל תודמוע ןניאש תוברזר תבייחמ
םיכרצל הנעמ רשפאתש תקפסמ תומכב םימ תואלקחה תושרל ודמעי
.רתויב םיפוחדה

התיחשמ תוחילמה .םימה תורוקמ בצמ לע רקי ריחמ תמלשמ תואלקחה
םיערגנ רשאכ תרוצבה תונשב םרגנ רומח קזנ .םילובי התיחפמו תועקרק
ךות םורגלו רתוי דוע רימחהל יושע הז םירבד בצמ .תואלקחה ןמ םימה
.תיקשומה תואלקחה לש לודגה הקלח לוסיחל רפסמ םינש

רתוי ודמעי ,תינוריעה םימה תכירצ לדגתש לככ יכ רמואה ןועיטה םייק
ןועיטב .תואלקחב םימב רוסחמ ענמי הזו תואלקחה תושרל םיבשומ םימ
.תואלקחל קזנ ףיסוהל תויושעה תובר הפרות תודוקנ הז
.ךרוצה יד הלודג היהת אל םירזחוממה םימה תומכ ,םייניב תופוקתב .א
רתלאל עורגל שי ,םייעקרק-תתה םימה תורוקמ לוסיח עונמל םיצור םא
םיריפשה םימה תומכ תיצחמל בורק םהש הנשב ק"מלמ 400
.תואלקחב
לש וזמ רתוי ההובג תוחילמ ,םירזחוממה םימה לש יראה קלחב .ב
לדגיו ךלי שרפהה .רתויו רטילב רולכ ג"מ 100 -ב ,םיריפשה םימה
יואר וניא םירזחוממה םימהמ רכינ קלח ,םויה רבכ ,וז הביסמ .דיתעב
.יאלקח שומישל
םיקזנל תמרוג ,תויחכונה הבשהה תוטישב םירזחוממה םימה תוכיא .ג
תמר תא תולעהל ךרוצ היהי ,רחואמב וא םדקומב .םישק םייתביבס
.הייתש ימ לש וזל רוהיטה
.םילוז ויהי אל ,התואנ תוכיא תמרל ורזחומיש םימה .ד
םע תורחתהל תואלקחה ךרטצת ההובג המרל םירהוטמה םימה לע .ה
.הישעתו םילחנ רומיש ,ןוניג ,ינוריעה שומישה
תמייק ,םינימז םירזחוממ םימ שיש םוקמ לכב אל ,םויה לש תואיצמב .ו
םהב םירוזאב ,ךפהלו םימה תטילקל קיפסמ ףקיהב תיאלקח תוליעפ
.היקשהל םירזחוממ םימ יד ןיא ,לודג הדימ הנקב תואלקח תמייק
שי ,יאלקחה שומישהו םירזחוממה םימה רוציי ןיב םאתל תנמ לע .ז
הריגא יחפנב םג ,םיכורא םיקחרמל הלבוה תכרעמל ףסונב ,ךרוצ
יתביבס םרוג הווהמו דואמ הרקי ףוחה רפיווקאב הריגא .דואמ םילודג
החלמהל ,םירכינ םימ ידספהל תמרוג ,חטשה ינפ לע הריגא .ילילש
.םינוש םימזינגרוא לש תינשמ תוחתפתהלו
בויב ימב תשמתשמ לארשיש הדבועב שמתשהל הלוכי תניוע הלומעת .ח
.תורייתב םג אלא תואלקחב קר אל יקוויש קזנל םורגלו תואלקחל

הייאר רדעהב לארשיב םימה תייעב ןורתפל השיגה הקול ,רבחמה תעדל
.תומודק תועד תעפושו חווט תכורא תיעוצקמ תיתכרעמ

תמא יריחמב בויחמ סונמ היהי אל .תואלקחל הלצה םניא בויבה ימ
ינשמ אובל ךירצ תואלקחל עויסה .לצה יריחמ ללוכ ,םימה תרומת
:תורוקמ
לולכשו תועקרק תריחב ,םיאלקח ןוימ ,םיפנע יוניש ,תולגתסה .א
.תוטיש
.םימה רוניצ ךרד אל ךא ,םיאתמ יתכלממ עויס .ב

ריחמ לע הקפה לטיה לטוי ,הלא םימיב עצומה םירדסהה קוח יפ לע
,ןכ לע רתי .לצה יריחמ תא םלשל ידכ קיפסמ וניא אוה ךא ,םימה
לש יטסינורכנא ןורתפ ןומימל שמשל םילולע ,וז ךרדב ופסאייש םיפסכה
.ירוביצ דוסבסל ףסונ אשונ אלו בויבה ינרצי תבוח אוהש ןורתפ ,בויבה
תויהל וילעו םיפסונ םימ תקפה תולעמ עבונ הקפהה לטיהל קודיצה
.הייתש ימ רוצייל דעוימ

םילוז םהש םיחילמ םימ לש הלפתהב םימ רוצייב ליחתהל היה ךירצ
.הנשב ק"מלמ תואמ לש חפנב םייוצמו רתויב

:רמאמה רבחמ תודוא
.הפיח ,ןוינכטה ,תיאלקח הסדנהל הטלוקפה ,יקסבלסז ןד 'פורפ

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ