םיכפש רוהיט תוטיש
ביברא יעור :תאמ
תלוספב שומישו םיחלוקב היקשה .(םיכרוע) יח-רב .מו יקצי`צוט .ח ,הנס .מ
תואלקחה דרשמ :ביבא-לת .(תואצרה יריצקת) תונורסחו תונורתי - תינגרוא
.1998 תנש ,הדשה תוריש ףגא ,רפכה חותיפו
 :רוקמ
     

שיטות טיהור שפכים
.ץראב םיכפשב לופיטה םוחתב יתועמשמ יוניש לח תונורחאה םינשב
תמלשומ םתיינב ,םירחאו ,םתלועפ תא ולחה םישדח רוהיט ינוכמ
תלעפושמ הצוב יכילהת לע םיססובמ םלוככ םבור .הלא םימיב
יכילהתו ךשמנ רוויא יכילהת ,ראשה ןיב תוללוכה תונוש תויצאיראווב
.ןקנח תקחרה םע וא ילב ,םיילנויצנבנוק תלעפושמ הצוב

תרובח םע ףותישב ללכ ךרדב השענ םישידחה םינוכמב ךילהתה ןונכת
B.W.T. - הינתנ יכפש רוהיט ןוכמ :המגודל .םוחתב תוליבומ תוימואלניב
+ .מ.ג.ח - ןולקשא ;W. Management + Rust - םילשורי ;פ"ארד ןמטייב
.דועו CH2M Hill - הננער ;דנלוה DHV - דודשא ;Haze & Sawyer
,תוחכומ תויגולונכטל הפישח רשפא הלא תורבח םע הלועפה ףותיש
תויעבה בור רשאכ ,ל"וחב םינש תורשע רבכ שומישב תואצמנה
םיחלוק רוציי תורשפאמ הלא תויגולונכט .ורתפנ רבכ ןתלעפהב תוכורכה
,שונא תסדנה תניחבמ ,םינקתמ לש ילמיטפוא לועפתו םילועמ םיינוינש
.דועו ,הצוב תטיחסו בוציי ,היגרנא לוצינ

ינגא תועצמאב םיכפשב לפטל ץראב היה גוהנ ,תונורחאה םינשל דע
הלא תוכרעמב הלועפה ןורקע .שוטיל ללוכ ,תורוואמ תוכירב וא ןוצמח
שמשל תכשוממ הפישחו ךורא הייהש ןמז ,בחר חפנ/חטש סחי לע ססובמ
תיעוצקמ הניחבמ תורדגומ הלא תויגולונכט .תוירפסומטא תועפשהלו
רחאל תרתונה םימהזמה תומכ תא תותיחפמה ,תויביסנטסקא תוטישכ
תייקשהל תקפסמ תיאורבת המרל םימה תא תואיבמ ןניא ךא ,לופיטה
.םוגיאל וא םילחנל הכיפשל ,םייאלקח םילודיג לש בחר ןווגמ

המקהה לש הכומנ תללוכ תולעב ונייפאתה ולא תויביסנטסקא תוטיש
חוכב רושקש המ לכב דואמ םיכומנ ויה לועפתה יכרוצש ןוויכ לועפתהו
םיבחרנ םיחטש תסיפת ובייח ןה ךדיאמ .'וכו םילקימיכ ,היגרנא ,םדא
ונייפאתה םג ןה .םישותיו חיר ידרטמ :ןוגכ ,םייתנוע םידרטמל ומרגו
המרג רשא ,םימב םיפחרמה תומכ תניחבמ ,םיחלוקה לש הכומנ תוכיאב
.היקשהה תוכרעמב םייגולויב המיתס ימרוג תוחתפתהל

לופיטל תיביסנטניא הטישכ תרדגומ ,היתורוצל תלעפושמה הצובה תטיש
.םימוחת רפסמב הגרדמ תציפק הב שי ,תיגולונכט הניחבמ .םיכפשב
ךרדב) רצק ילוארדיה הייהש ןמזו רצ חפנ/חטש סחי לע ססובמ ןורקיעה
תריציל םינוש םייגולונכט םיעצמאב שומישו (תועש 24 -מ רתוי אל ,ללכ
ןצמח ג"ק תואמ תרדחה :הלא םיעצמא ןיב .תרבגומ תיגולויב תוליעפ
בצמב םימזינגרואורקימ תסמויב לש המויק תחטבה ,העש ידמ םימל
תוצובק תוליעפל םיילמיטפוא הביבס יאנת תריצי ,הובג זוכירבו ליעפ
קוליסו ינגרואה רמוחה קוריפ ךילהתב םיפתתשמה םיקדייח לש תונוש
.ןחרזו ןקנח

לועפתב תועצקמתה הבייח םיכפשב לופיטה תוטיש לש היצקיפיסנטניאה
האיבהו דועו הקילוארדיה ,ךילהתה תסדנה ,הרקבה ,רושכמה ימוחתב
הלא םימב .םיכפש לש ק"מ לכב לופיטב תללוכה תולעה תורקייתהל
ךשמהל ןתינ שגדה .םיכפשב לופיטה תוכרעמ לש אבה רודה חתופמ
ךות ,לופיטל םישורדה םיחפנו םיחטשל רושקה לכב היצקיפיסנטניאה
תרגסמב םימה ןמ םיחלמה לש םיוסמ רועיש תקחרהל תורשפאה תניחב
.ךילהתה

:רמאמה רבחמ תודוא
."תורוקמ" תרבח ,םיחלוק תבשהו םיכפשב לופיט תקלחמ להנמ - ביברא יעור


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ