הביבסה תוכיאל תואלקח ןיב ןילמוג יסחי
רבנע יסוי `רד :תאמ
יריצקת) תונורסחו תונורתי - תינגרוא תלוספב שומישו םיחלוקב היקשה
.1998 תנש ,הדשה תוריש ףגא ,רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ :ביבא-לת .(תואצרה
 :רוקמ
     

יחסי גומלין בין חקלאות לאיכות הסביבה
תשמשמ תואלקחה .וזב וז תובלושמ הביבסה תוכיאו תיאלקחה תוליעפה
-ב םישמתשמ ץראב ,תונוש תומרב םילפוטמ םיכפש קוליסל "רתא"כ
תצוב ןהבו תוינגרוא תולוספו ,היקשהל הנשב םיחלוק ק"מלמ 270
םיעדוי םישמתשמה רשאכ .תינוריע הפשא טסופמוקו םיינוריע םיכפש
תא ךופהל וז תוליעפב ןתינ ,תונורסחל םיעדומו תונורתיה תא לצנל
.באשמל דרטממ תולוספה

הפיכא לש ךרדב תולוספה תוכיא רופישל לעופ הביבסה תוכיאל דרשמה
:תואמגוד המכ ןלהל .הקיקחו
הדיריל איבה ,םיל ןיוניפו תוחלמת ימרז תדרפהל היישעתה בויח
,ן"דפשה ומכ רוהיט ינוכמב םרוקמש םיחלוקב םידירולכה תמרב
.הפיחו הרדח
*


ראשה ןיב םרוג ,היישעתה יכפשב םדק ילופיט עצבל םילעפמה בויח
שומישל ןרישכמו תוצובבו םיחלוקב תודבכה תוכתמה תמר תדרוהל
.יאלקח
*


םיטנגרטדב שומישל םירתומה םיחלמהו ןורובה תמר תדרוה
םזוכיר תתחפהל םורגי רשא ,הניקתל ףסונב ,ןקתה יוניש תועצמאב
.םיחלוקב
*ילעב לבז ןוט ןוילימ השולשמ הלעמל יאלקחה רזגמה רציימ ,ךדיאמ
ינוילימ ,ןוט 30,000 -מ רתוי לש ןקנח סמועל םימרותה ,הנשב שבי םייח
תועירי ןוט 20,000 ,םידספו םירגפ ןוט 140,000 ,ילזונ ח"עב שרפ ק"מ
הרבדה ירמוח לש תונוט יפלא ,םינשד ןוט 100,000 -מ הלעמל ,תויטסלפ
תויחמצ תויראשו םזג תורחא םינגרוא תויראש לש תונוט יפלא תואמו
.דועו תרנצ ,םיגימצ ,תואטורגל ףסונב ,תאז .תורחא

הובג ,ךכמ האצותכו הביבסל םכרד םיאצומ םילקימיכהו םילבזה
רזגמה י"ע ,עקרקהו םימה ,ריוואה לש יתביבסה םוהיזה לאיצנטופ
לכשומ שומיש .יתיישעתהו ינוריעה םירזגמה לש הזמ רתוי ףא ,יאלקחה
םיקזנה תא רעזמל לוכי ,היקשהל םימו םילבז ,םינשד ,הרבדה ירמוחב
.הביבסלו תואלקחל םימרגנה

תואלקחה דרשמ םע ףתושמב עובקל ,הביבסה תוכיאל דרשמה לע
תואלקח םויקל תויחנההו םיקוחה ,םיטרדנטסה תא ,םמצע םילדגמהו
םידרשמה .תיאלקחה הביבסה תוכיא תאלעה םע בלושמב ,תמדקתמ
תואלקחב תויתביבס תועקשהל םיביצקת תיינפהל רבכ םילעופ םירכזנה
תווקיהה ןגאב תותפר יכפשב לופיטל ח"ש ןוילימ 6 -כ וצקוה וז הנשב)
.(תרניכה לש

,יתוכיא לובי תלבקל םורתי ,הביבסה תא רמשמה ,ןובנ יאלקח קשממ
רצומל ףסונב ,התע רבכ שרוד ל"ניבה קושה .הובג אוציי לאיצנטופ לעב
םינשדב שומישה תתחפה) הביבסה תוכיא לע תללוכ הרימש םג ,יתוכיא
הלאכ תושירד .(תלוספב תואנ לופיטו הנייגיהה תרימש ,הרבדה ירמוחו
.ימוקמה קושה ןמ םג דיתעב הנאובת

:רמאמה רבחמ תודוא
הביבסה תוכיאל דרשמה ,תויתשתל ריכב ל"כנמס ,רבנע יסוי ר"ד

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ