תולוספו םילבז לש םיחמצל ינושידה ךרעה
תוינגרוא
רקנש השמ `רד :תאמ
יריצקת) תונורסחו תונורתי - תינגרוא תלוספב שומישו םיחלוקב היקשה
.1998 תנש ,הדשה תוריש ףגא ,רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ :ביבא-לת .(תואצרה
 :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText

ןוזמה תודוסי לכ תא םיליכמ תונוש תוינגרוא תולוספו םייח ילעב ילבז
םייאלקח םילודיג ןושידל םהב שומישה .םיחמצ לודיגל םיינויחה
זאמ ,םינש יפלא ךרואל בטיה דעותמו ץופנ ,עקרקה תוירופ לע הרימשלו
ויתועפשה ןיב .תועובק דוביע תוקלחב תואלקח םייקל םדאה דמל
תודוסיה תלוכתל ותמורת תרכומ עקרקה תוירופ לע לבזה לש תויבויחה
,עקרקה הנבמ בוצייל ,עקרקה לש (רפוב) הסרתהה רשוכל ,םינושה
.הלק עקרקב םימה תזיחאתלו תינוניבו הדבכ עקרקב רורוואה רטשמל

תומדקתהה םע דחי ,20 -ה האמה ךלהמב תינרדומ תואלקחל רבעמה
תרכינ הדיריל ואיבה ,םייטתניסה םינשדה תיישעתב תרכינה
וקחד אל ךא ,םייאלקח תודשב טסופמוקב שומישה לש תויביטקרטאב
םלגה רמוח םהב ,םייאלקח םיקשמב רקיעב ,לבזב שומישה תא ןיטולחל
תענמנה תינגרואה תואלקחב ןכו שמתשמה ידיב ,יאוול רצותכ יוצמ
יאלקח שומישל תפסונ היצביטומ .םייטתניס םינשדב שומישמ
יתביבס קשממ לש םילוקיש ךותמ תחתפתמו תכלוה ,טסופמוקב
םישדח תונורתי תנפוצ איהו בחרתהל היופצ וז המגמ .אמייק-רב
.ןוכנ אל םושיימ תונכס םג ךא ,יאלקחל

תועקרקבו תוילוח תועקרקב רקיעב םיטלוב טסופמוקב שומישה תונורתי
תרכינ הילע לע חווד הלא תועקרקב .הכומנ תיעבט תוירופ ןהל ,סל
,(דועו המדא יחופת ,הרועש ,רכוס קלס ,סרית) םיבר םילודיג ילוביב
לוביה תפסות .םנודל ןוט 9-3 לש תומרב טסופמוק תפסוהל הבוגתב
סחייל ןתינו ,תונוש תומרב ןושיד ידי לע הלבקתהש וזמ ההובג התייה
.חמצל םישורדה הנזהה תודוסי לש יטיא רורחשל התוא

הנזהל רקיעב תעדה תא תתל שי ,ןוכנ אל שומישב תוכורכה תונכסה ןיב
תריציו ,דחמ םינימז וא םיכשמתמ םירוסחמ תריצי ,תנזואמ יתלב
ףסומה טסופמוקב ןוזמה תודוסי תמרו םושייה תויומכ .ךדיאמ םיפדוע
תא ועבקי ,תודוסיה רורחשו היצזילרנימה יכילהת לש הקימנידהו הדשל
חווט תוכורא תועפשה .טסופמוקה ןתמ לש חווטה תורצק תועפשהה
לומ תפסות ינזאמ ידי לעו עקרקה ףוגב םיכילהת ןווגמ ידי לע תועבקנ
איה חווט תרצק הנכסל תטלוב המגוד .םינושה תודוסיה לש הקחרה
הז הרקמב .הובג C/N סחיב ןייפואמה ,לשב יתלב טסופמוק וא לבז םושיי
עקרקה ןמ ןימזה ןקנחל עלבימ רוציל ילאיבורקימה קוריפה ךילהת לולע
ןוקיתל השקו חווט תכורא הנכסל המגוד .יאלקחה לודיגב תורחתהלו
תטילקל תועירפמה תומרב ןחרז תורבטצה הנה תובר םינש ךרואל
.(םיטנמלא ורקימ) טרוק תודוסי

זוכיר רחא ךשמתמ בקעמו תונוכנ םושיי תומר תעיבק ,תכרעמה תרכה
תלבק תחטבהל םייחרכה ,חמצל םתונימז תדימו עקרקב הנזהה תודוסי
הרבחה םגו לדגמה םג ולכוי הז ןפואב קר .םיקזנ תעינמו תויוצר תואצות
תולדג תויומכ תיינפהל תמייקה המגמהמ תונהיל תמדקתמה תישונאה
.יאלקח שומישל תינגרוא תלוספ לש תוכלוהוהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ