ןחרזו ןקנח רוקמכ םיכפש תצוב
ןייפ סחנפ :תאמ
יריצקת) תונורסחו תונורתי - תינגרוא תלוספב שומישו םיחלוקב היקשה
.1998 תנש ,הדשה תוריש ףגא ,רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ :ביבא-לת .(תואצרה
 :רוקמ
     

בוצת שפכים כמקור חנקן וזרחן
  ושענש תודובע לע תססובמ איהו "קשמו הדש ןג"ל שגוהש רמאמ תיצמת איה הריקסה
,(מ"הש) ןמרקוצ םירפאו רהוז ינד ,(הדש תורש) ספיג ימע ,(ל"גימ) הדולפ ינד םע ףותישב
ירוא ,והימרי ירוא ,ןומצע רינ ,(תואלקחל 'קפה) ןינב סומע ,(ףחסה רקחל הנחתה) יסגא םחנמ
ישוש ,גרבנזור הקבר ,בונפולוס יליסו ,סה רימא ,סדה הביבא ,לטסרג באז ,ןירגלגנימ
יקסבוקולוק ילת ,(לייא) הנקלא ןצינ ,(ינקלוו זכרמ) 'ץיבוקרמ רוביטו הוורג םהרבא ,ונאירוס
.(המחור) וקלופ ימר ,(והילא-רינ)

:רמאמה יקלח
ריצקת
ןקנח רוקמכ טסופמוקו הצוב
ןחרז רוקמכ טסופמוקו הצוב
םוכיס


 ריצקת
.לופיטה ןקתמב תרצונה םיקרופמ םימזינגרואורקימ לש הסאמ הבורב איה םיכפש תצוב
ןקתמהמ קחרומה ,("תלעפושמ הצוב") הצוב ףדוע רצונ םייגולויב-םיינכמ םינקתמב
תועובשל (תבצוימ-יתלב תינוינש הצוב) הממי ןיב ענ ןקתמב הצובה תייהש ךשמ .תופיצרב
-יא םיביכרמ יבגל רקיעב) ימלוגה בויבב ןה יולת הצובה בכרה .(תולכועמ תוצוב) םידחא
-לא וא/ו ינריוא תויהל לוכי ("לוכיע") הצובה בוציי .םיכפשב לופיטה ךילהתב ןהו (םיינגרוא
תא לידגמו יללכה ןחרזהו ינגרואה ןקנחה ,ינגרואה רמוחה יזוכיר תא ןיטקמ בוצייה .ינריוא
םגו םינוש םינקתמב הנוש תויהל הצובה בכרה יושע ,ךכיפל .(1 הלבט) הצובב רפאה זוכיר
רוזחל יוצר .םיילועפת םיכרצ ללגב וא ימלוגה בויבה בכרהב יוניש בקע ,לופיט ןקתמ ותואב
תונימזו הצובה בכרה תא דאמ הנשמ היצטסופמוק םג .םעפ ידימ הצובה בכרה תא קודבלו
.םייאלקח םילודיגל היביכרמ

תונוכת רופישל יעצמאכו ןשדל ףילחתכ ,יאלקחל ןה ליעוהל יושע עקרקב םיכפש תצוב םושיי
רתאכ שמשמ הדשה רשאכ םג .תיסחי-הכומנ קוליס תולע ללגב ,הצובה ןרציל ןהו ,עקרקה
קיזהל לולעה ,יוגש םושיימ ענמיהל יאלקחה בייח ,(התואנ תיפסכ הרומתב) הצוב קוליס
רמוחבו תוקנחב םוהתה ימ םוהיז םה םיירקיעה ןוכיסה ימרוג .םוהתה ימלו עקרקל ,לודיגל
חמצל תונימזב היילעו ,חמצל ןומא תוליער ,עקרקה ריוואב ןצמחה זוכיר תדירי ,סמומ ינגרוא
םורגל תולולע תולכועמ יתלב תוינוינש תוצוב .תודבכ תוכתמו ןחרז לש עקרקב תודיינבו
.םיינקנח קורפ ירצות תורבטצה בקע ,תינמז החלמהל

תכורצתלו עקרקב הצובה תרבועש םיכילהתל המאתהב תויהל ךירצ הצובב ןוכנ שומיש
ללוכ ןוכיס ימרוג לש תורוקמה לכב בשחתהל שי ןונימה תעיבקב .קורפה ירצותל לודיגה
בייח הדשב הצובה ןונימ .המצע עקרקהו םינשד ,(םיחלוק) היקשהה ימ ,המצע הצובה
רמוח ןוט קפסמ ,דבלב הסג הכרעהב .לודיגה תכורצתל םיאתהל וילעו ,הבכרה לע ססבתהל
.ףורצ ןקנח ג"ק 5.5 - הצוב טסופמוק ןוטו ,הנושארה הנשב ףורצ ןקנח 12.5 -כ הצוב לש שבי
ינפ לע הצוב טסופמוקב שומיש ףידעהל שי ,(רפיווקא לעמ ןוגכ) תיסחי םיעיגפ םירוזאב
.המצע הצובב שומיש

דומעה שארל הרזח


  ןקנח רוקמכ טסופמוקו הצוב
-ימ ללוכ עקרקב ןקנחה תונימז ללכ אוה הצובה ןונימ תא םיאתהל שי ויפל ירקיעה םרוגה
ג"מ 15 -ו 'ל/N ג"מ 40 -כ םע) םיחלוקב היקשה ,המגודל .עקרקה תמורתו (םיחלוק) היקשה
25-16 קפסת (הנתוכ וא ןורשב םירדה תייקשה ,ןוגכ) הנש םנוד ק"מ 650-400 לש הנמב ('ל/P
ןקנח תכיפה) היצזילרנימה אלל וליפא םיפדוע רוציי הצוב םושיי .ןחרז ג"ק 9-6 -ו ןקנח ג"ק
עקרקב היצזילרנימה רשוכ יכ ,רורב .המצע עקרקה לש ינגרואה רמוחה לש (ילרנימל ינגרוא
לודיגל תורשפאמ םג אלא ןקנח תפילדמ קר אל היהי קזנה .רזוח הצוב םושיי רחאל לדגי
תויהל הלוכי הצוב תפסות ,יחמצה לוביב ןשדל קזח ביגמה ,אופסמב .זרפומ יביטטגו
י"ע (םימ תזיחאת) עקרקה לש תוילקיסיפה תונוכתב רופיש ,לעב ילודיגב .דאמ תיתועמשמ
.ינושידה טקפאהמ רתוי בושח תויהל יושע הצובה

תוביציבו ,(1 הלבט) ינגרואהו ילרנימה ןקנחה יזוכירב היולת חמצל הצובה ןקנח תונימז
תוליעפו תוחל ,םוח ,ןוגכ) הביבסה יאנתב םג יולת היצזילרנימה בצק .היצזילרנימל ןורחאה
(Norg) ינגרואה ןקנחה זוכיר ןיבל (Corg) ינגרואה ןמחפה זוכיר ןיב סחיה .(עקרקב הנואפ
ךומנ Corg/Norg סחיה תוצובב .ילאיבורקימ קורפל ינגרואה רמוחה תונימזל דדמ אוה הצובב
םיהובג היצזילרנימ יבצקל תופצל ןתינ ךכיפל ,(1 הלבט) הובג ינגרואה רמוחה זוכירו (8-6)
.לודיגל ןקנחה לש ההובג תונימזלו

,תועקרק 4 -ב הקדבנ הילצרהמ תלעפושמ הצובב ינגרוא ןקנח לש היצזילרנימ ,המגודל
היה (םוינומאל ינגרוא ןקנח תכיפה) היצקיפינומאה בלש .םיציצע יוסינבו הדבעמב הרגדהב
ןקנחהמ 60%-40% היה היצזילרנימה לכ ךס .םייעובשכ ךות ובורב םייתסהו ,דאמ ריהמ
םיליער ףאו םיהובג םיזוכיר תעפוהב התוול הריהמה היצקיפינומאה .הצובה לש ינגרואה
םינפ חטש םע ,םקרמ-תוסג תועקרק ,ללככ .עקרקה תסימתב יזג ןומא לש ('ל/ק"אמ 1 לעמ)
דחוימב תושיגר הניהת ,ךומנ רפוב רשוכו הובג pH ,(תוכומנ םימ תלוכתו החיפס) ךומנ ילוגס
האצותכ הטיח וא סרית תודשב םיילירטס םימתכ תעפוה .יזג ןומא תוליערו תורבטצהל
לש ידמ םיהובג םיימוקמ םיזוכיר תחת ןונמא תוליערל סחייל הארנכ ןתינ ,הצוב םושיימ
הצובה תלוכתל רשי סחיב היהש בצקב ,ןומא לש ריהמ ףודינב התוול היצקיפינומאה .הצוב
לולע תובצוימ-יתלב תוצוב לש ריהמה קורפה .תבורעתב םימהו תיסרחה תלוכתל ךופה סחיבו
אלו) םיינקנחה קורפה ירצותב הרוקמש ,(1 הלבט) תוחילמב היילעב םג הוולמ תויהל
.(םיידירולכ םיחלמב

,המחור) הטיחה ירגרג לובי לקשמ לע העיפשה אל טעמכ (םנודל חל ק"מ 15 -ו 5) הצוב
הובג היה ןובלחה זוחאו םיכומנ ויה 1000 -ה לקשמו רטילוטקהה לקשמ םלוא (1997/8
דיעהל לוכי הז אצממ .(םסרופ םרט ,וקלופ ,יסגא ,רהוז ,ןייפ) תרוקיבל סחיב קהבומ רועישב
הרמחב (םנוד/ק"מ 13 -ו 6) המוד ןונימב הצוב .םימיאתמ םיאנתב הובג לובי לאיצנטופ לע
הארנכ עבנ הבוגתה רסוח .םיחלקה לובי לעו סרית חומיצ לע דאמ טעמ העיפשה לייאב תילוח
דמוע יכ ,ןייצל שי .תמזגומ הפיטשמ ןהו היקשהל ושמישש םיחלוקה ימב ןקנח ףדועמ ןה
,ספיג ,ןייפ) הצובה םושיי רחאל םוי 18 קר התייה העירזהש תורמל ןיקת היה םיחמצה
.(םסרופ םרט ,הנקלא ,ןמרקוצ
התוחפ הלוכת לשב תאז .המצע הצובה ןמ ילאיבורקימ קורפ ינפב רתוי דימע הצוב טסופמוק
יבצקו תילאיבורקימה הסאמויבה .(1 הלבט) הובג Corg/Norg סחיו םיינגרוא ןקנחו ןמחפ לש
םע עקרקב רשאמ םינטק ויהי הצוב טסופמוק תוחכונב ינגרואה ןקנחה לש היצזילרנימה
.הליחתכלמ תולכועמ תוחפ תוצובהשכ טלוב רבדה .הפסוה יסמוע םתואב ,המצע הצובה
ןקנחה לש היצזילרנימה בצקו הקנחכ עיפומ ןימזה ןקנחה בור ,דאמ לשב טסופמוקב
.יטיא אוה ינאגרואה
רקב לבז טסופמוקמו הצוב טסופמוקמ הנזה תודוסי לש (ןולייא ןז) הטיחל הקפסא ונקדב
ןקנח .םנוד/ןוט 12 -ו 6 ,3 -ל םייטנלויווקא םירועישב ומשוי םיטסופמוקה .הממחב יוסינב
,הכומנה המרב םג .טסופמוקה ילופיטב הטיחה תחימצ תא ליבגהש ירקיעה םרוגה היה
CO2 תטילפ .ןשדהמ רתוי ףאו המודב םיחמצל ןגלשאו ןחרז יד וקפיס (עקרקהו) םיטסופמוקה
130 -ב היצזילרנימ רבע םיטסופמוקב ינגרואה ןמחפהמ ןטק קלח קר יכ ,התארה עקרקהמ
ןמחפהמ 2.2% רתויה לכלו הצובה טסופמוקב ןמחפהמ 6.8% דע 4.5% -כ :יוסינה ימי
.רקבה לבז טסופמוקב

יכ ונאצמ (סוטפילקא ,הטיח ,הנתוכ ,היישעתל תוינבגע ,םייביבא א"ופת) הממחו הדש ייוסינב
תויעבה תחא .קדבנש לודיגל הקיפסה אל רקב לבז לשו הצוב לש םיטסופמוקמ ןקנחה תונימז
תוקנח תפילד .הקנחכ יוצמ יללכה ןקנחהמ 15%-10% -כש איה לשב הצוב טסופמוק םושייב
רחאל הנושארה הפוקתב רקיעב ,תוקנחהמ לודג קלח דוביאל םרוגל תולוכי היצקיפירטינדו
קלח .םיחמצל ןקנח יד תקפסמ הניא ךשמהב היצזילרנימה .ףרוחב דחוימבו םושייה
עקרקב ילרנימ ןקנח תרישקמ םג עובנל יושע הצוב טסופמוק ילופיטב ןקנחב רוסחמהמ
איה תרחא היעב .טסופמוקב םייוצמה ץעה םזג ירייש תוקרפתה בקע (וטנ היצזיליבומיא)
טסופמוק לש הכומנה תיחפנה תופיפצה תא ןובשחב תחקל שי .חפנ יפל השענ םושייהש
.תוביטרה תא ןבומכו ץעה-םזג ביכרמ ללגב הצובה

200 לש חפנב םילכמב הקדבנ רוקמה סוטפילקאל הצוב טסופמוקמ ןקנח תקפסא ,המגודל
םירועישב םינוילעה מ"סה 20 -ב בברוע הצובה טסופמוק .הנויד לוחב ואלומש ,רטיל
125 -ו 25 וא םנודל השבי הצוב ןוט 62.5 -ו 12.5 -כל םילוקשה) 25% וא 5% לש םיילקשמ
ןקנח תופילדל תופצל היה רשפא ,םיהובג הכ םושיי ירועישב .(!שירחה תבכשב םנודל ק"מ
התייה תוקנח תפילד ,לודיגל הנושארה הנשה ךלהמב רבכ םלואו .םישרושה-תיבמ תולודג
וביגה סוטפילקאה יליתש ןכאו .םיחמצל ןקנחב ירשפא רוסחמ לע דיעהש המ ,דבלב תירעזמ
.(םילעב רקיעב) םינושה חמצה יקלחב ןקנח תריבצבו יתועמשמ חומיצב ינקנח ןושידל
היצזילרניממו תמדקומ הפיטשמ עובנל היה לוכי הצובה טסופמוקב לוביזב ןקנחב רוסחמה
.ץע-םזג ביכר ליכה אל הז טסופמוק .ךשמהב תיטיא

,יקסבוקולוקו הדולפ ,ספיג ,ןייפ) והילא-רינב םייביבא א"ופתב םירטמיזיל יוסינב ,תאז םע
-ל יטנלויווקא ןונימב) רקב לבז טסופמוקל רתויב תיתועמשמ העפשה התייה (םסרופ םרט
(ל"נכ ןונימב) הצוב טסופמוקל העפשה לכ התייה אל ךא ,לוביה לע ('ד/ןוט 18 -ו 9 ,4.5
.העירזה רחאל שדוח לחה אוהו ,םילופיטה לכב דיחא היה ןושידה .('ד/ןוט 1) תויתפוכלו
לוביה תא םג עבק ,תועקפל תויליחתה תומכבו חומיצב הז שדוחב רצונש ,לדבהה יכ הארנ
החימצ זוריז היה (1996 ,'בוחו הדולפ) המח-אובמב היישעתל תוינבגע יוסינב םג .יפוסה
לודיגב .ירפה לוביב אטבתה אלש ,(ד/ק"מ 6 -ו 3 ,הצובו רקב) טסופמוקה ילופיטב יתלחתה
לכ ךרואל הצוב םושיי ירועישל הבוגתב לוביב טלוב לדבה אצמנ הצוב טסופמוק לע הסח
.(1990 ,'בוחו ןינב) בידנ ןושיד ןתניש ףא לודיגה תפוקת

דומעה שארל הרזח


 ןחרז רוקמכ טסופמוקו הצוב
עקרקב ןמושייו ,(הצובב ןחרזה ללכמ 70% -כ) ילרנימ ובורש ,ןחרזב כ"דב תורישע תוצוב
,רמולכ) םימב החרזה תוסיסמ .עקרקב ותודיינ תאו ןחרזה תונימז תא דאמ לידגהל יושע
ןחרזה ללכמ 40% -כ .הילצרה תצובב הקדבנ (ססומתהל החרז םיליכמה םיקצומ לש הייטנה
ומכ ,דאמ םיסיסמ ףא םקלחבו ,(OCP) octa-calcium phosphate ומכ תוחפל םיסיסמ ויה הצובב
לבוקמ דדמ .טפסופרפוסב ליעפה ביכרמה אוהש ,(DCPD) dicalcium phosphate dihydrate
תצוב .(ג"ק/P ג"מ 10 אוה ןושידל ףסה זוכיר) המחפ-ודב יוצימב זוכירה אוה חמצל תונימזל
עקרקו ,תילוח-תיתיסרח תינייס הרמח ,תילוח הרמח) תועקרק שולשל הפסוהש ,הילצרה
ימי 90 ךלהמב תוחפל הז זוכיר הקפיס ,םנוד/ןוט 2.5 -ל לוקש סמועב (תיסל הריהב-המוח
תינוכית-םי המודא תיסרח) ןחרזל הובג החיפס לוביק םע עקרקב קר .הדבעמב הרגדה
.ילובג יוצימב החרזה זוכיר היה ,(תיתלזב

הארנ ,(םיללכה םיזוכירה יסחיב אלו) ןימזה ןקנחל ןימזה ןחרזה יזוכיר ןיב סחיב בשחתנ םע
ןחרז אלו החימצ ליבגיש םרוגה היהי ןקנח ,חמצל הנזה תודוסיל רוקמה אוה לבזה רשאכ יכ
תוכרעה תוגצומ הלבטב .ןשד ףילחתכ תוצובב שומישב 2 הלבטב םגדומ רבדה .ןגלשא וא
תודוסיה יזוכיר .ןהלש בוצייה תגרדב תולתכ תוצובמ ןגלשאו ןחרז ,ןקנח תונימז יבגל
ינגרואה ןקנחהמ 50% -כ איה תינוינש הצובמ ןקנחה תונימז ,הכרעהה יפל .1 הלבטמ םיחוקל
יוצימ יפל הצובב ןחרזה ללכמ 50% -כב הכרעוה ןחרזה תונימז .ונממ 25% -כ - טסופמוקבו
לכ .הניחב תבייחמ וז הכרעה .בוצייה ךלהמב העובק ראשית איה יכ ךרעוהו ,המחפ-ודב
.ןימזכ ךרעוה ןגלשאה

תונימזב הדירי בקע ןהו הלוכתב הדח הדירי בקע ןה ןקנחה תונימז תא תיחפמ הצובה בוציי
תינוינש הצוב תנמב ךרוצ שי ןקנחב הטיחה תכורצת אולמ תא קפסל ידכ .היצזילרנימל
תוליעיב קר תאז םגו !םנודל ןוט 9 לש הצוב טסופמוק תנמו ,םנודל ןוט 0.75 לש (שבי רמוח)
ללגב רתויו םלש לדוג רדסב תתחופ הצובב ןקנחה תונימז יכ ,תוארל ןתינ .100% לש הטילק
בקע ולוככ ובורו ,רתוי ןטק היהי תונימזב יונישה יכ איה ןחרזה יבגל הכרעהה .הבוציי
רשאמ 5 יפ דע 2 יפ םנמא ךומנ הצוב טסופמוקבו הצובב ןגלשאה זוכיר .הלוכתב הדיריה
יד םג ול קפסת ,ןקנחב ויכרצ תא חמצל קפסתש הצוב טסופמוק תנמ ךא רקב לבז טסופמוקב
.ןגלשא רתוהו

דומעה שארל הרזח


 םוכיס
םינוש לופיט יכילהתמ תוצוב םושייב עקרקב ןקנחה תונימזב יתועמשמש לדבה םייק
בצקב היהי לדבהה .הלש טסופמוקב שומישל המצע הצובב שומיש ןיבו ,םיכפשב
היהי ,חמצל ןקנח קפסל איה הנווכה םא .רצוויתש ילרנימה ןקנחה תומכבו היצזילרנימה
ךכ טסופמוקה (בוציי וא) תולשב תדימ תאו היצטסופמוקה ךילהת תא םיאתהל ךרוצ
תופנל שי עקרקב הענצהל דעוימה טסופמוק .הריבס המרב ראשית חמצל ןקנחה תונימזש
ריחמב הז ביכרמב בשחתהל ךירצ וא .ץעה-םזג ביכרמ תא קלסל ידכ םושייה ינפל
,עקרק יופיח ןוגכ שומישב .ונממ תלעות תכרעהבו (העצהו רוזיפ תולע ללוכ) טסופמוקה
.ליעוהל יושע םזגה ביכרמ

הצובב שומישב ירקיע ןוכיס םרוגל םיבשחנ טרוק תודוסיו תודבכ תוכתמ יכ ןייצל יוארה ןמ
הצובב תוליערה תוכתמה יזוכירש ןויכ ירעזמ אוה רצקה חווטב ןוכיסה ,יתכרעהל .תואלקחב
ירפב םיליער טרוק תודוסיו תודבכ תוכתמ יזוכיר ונקדב .תיסחי םיכומנ םה ץראב תלעפושמ
.(ליעל םירטמיזילה יוסינ) א"ופת תועקפבו (1996 ,'בוחו הדולפ) ליעל היישעתל תוינבגעה
זוכיר ,תאז תמועל .רתוי םיכומנ ףא וא לבז אלל תרוקיבב ומכ םיכומנ כ"דב ויה םיזוכירה
ילופיטב רתוי הובג היה א"ופת תועקפב (ןגנמו לזרב אל ךא) ץבאו תשוחנ הנזהה תודוסי
.לוביזה

רומח רבדה .םיבובזו חיר לש םירומח םיעגפמ רוציל הלולע םושייל דע חטשב הצוב תריבצ
.תולכועמ תוצובב שומישב היעב היהת אל טעמכ ךא תובצוימ יתלב תוצובב שומישב דחוימב
ןתוא רובצלו ,בושיי םוקממ םיאתמ קחרמב הריבצה רתא תא רוחבל שי ,ךרוצה הרקמב
.עקרקב ןתענצה דע רצק ןמזל

היצטסופמוקבו םיכפשב לופיטה ךילהתב תולתכ הינתנ יכפש תצוב בכרה :1 הלבט 

טסופמוק
הצוב
תינוינש
(ם"חש י"ע
1997 יאמ)
הצוב
תינושאר
תלכועמ
(97 'מצד)
<הצוב
תינוינש
(97 'מצד)
תטיש
הדידמה
תודיחי
דדמ
41.5
65.5
79
השבי הפירש
%
ינגרוא רמוח
1.38
28
399
2.83
1726
0
6.57
7056
0
לוכיע
H2SO4
KCI-ב יוצימ
KCI-ב יוצימ
%
ג"ק/ג"מ
ג"ק/ג"מ
ינגרוא ןקנח
NH4-N
NO3-N
15.9
10.0
7.0


סחי
Corg/Norg
1.50
1.01
4.14
לוכיע
H2SO4
%
יללכ (P) ןחרז

1.09

1.06

1.06
לוכיע
HNO3
העיבקו
ICP
%
ןגלשא

1.52

0.61

0.24
לוכיע
HNO3
העיבקו
ICP
%
לזרב

1317

2497

1183
לוכיע
HNO3
העיבקו
ICP
ג"ק/ג"מ
ץבא

264

71

49
לוכיע
HNO3
העיבקו
ICP
ג"ק/ג"מ
ןגנמ

197

375

153
לוכיע
HNO3
העיבקו
ICP
ג"ק/ג"מ
תשוחנ

3.6

7.2

6.7
לוכיע
HNO3
העיבקו
ICP
ג"ק/ג"מ
ןדבילומ

23.6


לוכיע
HNO3
העיבקו
ICP
ג"ק/ג"מ
ןורוב
21.5
18.5
53.5
ימימ יוצימ
1:1
'מ/ס"ד
תוכילומ
תילמשח
6.8
7.0
6.3
KCI-ב יוצימב
1:5 סחיב

pH

  ךילהתב תולתכ הינתנ תצובמ לובי תריתע הטיחל הנזה תודוסי לש הקפסא יוזיח :2 הלבט
היצטסופמוקבו הצובה בכרהב ,םיכפשב לופיטה

טסופמוק
הצוב
תינוינש
(י"ע
יאמ ם"חש
1997)
הצוב
תינושאר
תלכועמ
(97 'מצד)
הצוב
תינוינש
(97 'מצד)
תודיחי
דדמ
םנוד/הצוב 1-ב םנוד/תמשוימ דוסי תומכ
3.45
11.5
14.1
47
33
110
םנוד/ג"ק
(3) הנמהמ %
ינגרוא ןקנח
25% וא 50% יפל)
(1)(היצזילרנימ
0.43
1.4
1.7
2.3
7.1
24
םנוד/ג"ק
הנמהמ %
ילרנימ ןקנח
3.48
11.6
15.8
52.7
40
133
םנוד/ג"ק
הנמהמ %
ןימזה ןקנחה כ"ס
7.5
187.5
5.05
126
20.7
518
םנוד/ג"ק
הנמהמ %
יללכ ןימז ןחרז
(תונימז 50% יפל)
(2)
10.9
27.3
10.6
26.5
10.6
26.5
םנוד/ג"ק
הנמהמ %
יללכ ןגלשא
(3) ןשדה תנמ לש האלמ הקפסאל השורדה םנוד/השבי הצוב תומכ
8610
1900
750
םנוד/ג"ק
ןקנח
532
792
192
םנוד/ג"ק
ןחרז
3.67
3.77
3.77
םנוד/ןוט
ןגלשא

;הצוב טסופמוקב תונימז 25% ,הצובב תונימז 50% (1)
;יתמחפ-וד ןרתנב יוצימ יפל (2)
,יולהו יפכפכ יפל) המאתהב ,ןגלשאו ןחרז ,ןקנח לש םנוד/ג"ק 40 -ו 4 ,30 :ןה ןשדה תונמ (3)
.(1974

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ