שומישמ האצותכ םוהתה ימו עקרקה תחלמה תנכס
םיבשומ םימב יביסנטניא
ןוהבר םחנמ `פורפ :תאמ
דרשמ :ביבא-לת .(תואצרה יריצקת) תינגרוא תלוספב שומישו םיחלוקב היקשה
.1999 תנש ,הדשה תוריש ףגא ,רפכה חותיפו תואלקחה
 :רוקמ
     

סכנת המלחת הקרקע ומי התהום כתוצאה משימוש אינטנסיבי במים מושבים
1800 לש רועישב ,לארשי לש יתנשה םימה לאיצנטופ לש אלמה לוצינה
רועישב םיבשומ םימ לש יביסנטניא שומיש םע בולישב ,הנשב ק"מלמ
.םיה לא םימה תעונת תא םומינימל ותיחפה ,הנשב ק"מלמ 300 לש

תכלוה" םימה תומכ תיברמ .םימב "ינכרצ" שומיש איה היקשה
םירתונ םימה וליכהש םיחלמהש דועב ,היצריפסנרטופאווא י"ע "דוביאל
לעמ עקרקה לש יוור יתלבה ךתחה לא םימה םע ענ םקלחו עקרקב
שומישהו םימה לאיצנטופ אולמ לוצינ םימרוג וז ךרדב .םירפיווקאל
םגו יוור יתלבה ךתחב ,עקרקב םיחלמ תורבטצהל םהמ קלחב רזוחה
עקרקה תחלמהל הרומח הנכס ובוחב ןמוט הז ךילהת .םוהתה ימב
.לארשיב םימה ירגאמו

לש וזמ תיתועמשמ ההובג ,ינוריע שומיש רחאל םיבשומה םימה תוחילמ
ינוריעה שומישב חלמ לש תעצוממה תפסותה .ריעל םיקפוסמה עקרה ימ
ג"מ 500 -כ איה (TDS) םיסמומה םיחלמה ללכ לש םיכרעב ,לארשיב
150 -כ איה דירולכה תפסות .ןרתנ יחלמכ התיברמ ,(ק"מל 'ג 500) רטילל
.רטילל 'ג

-כ איה לארשיב ינוריעה שומישב םימל תיתנשה םיחלמה תפסות
םיבשומה םימב םיסיסמה םיחלמה לש תללוכה תומכה .תונוט 150,000
-כ הזמ ,הנשב תונוט 360,000 -כ איה ,(תפסותה + עקרה ימבש וז)
.דירולכ יחלמ ןוט 100,000

תונידמב לבוקמכ ,םיאתמ לופיט רחאל ,םיה לא הלא םימ קוליס
תונוט 360,000 םתוא תא הנש ידמ תכרעמה ןמ איצוי ,םימב תורישעה
.חלמ

םיריפשה םימב היקשהה ןמ האצותכ םיחלמ לש תללוכה המושתה
לש תונוט 230,000 הז ךותמ ,הנשב ןוט 700,000 איה ,דחי םג םיבשומהו
.םידירולכ

לעמ ,(מ"ק 150X30) םצמוצמ חטשב תשחרתמ םיחלמה תורבטצה רקיע
.הבורקה ותביבסבו ףוחה רפיווקא

תורשע לש ןמז יחווטב יוטיב ידיל תואב ,םימהו עקרקה תחלמה תועפשה
תחלמהמ םירומח םיקזנ ומרגנ רבכ ,לארשיב םירוזא המכב .םינש
ימב תוחילמה תיילע לש ךשמתמו דימתמ ךילהת םג םייק .עקרקה
תיתועמשמ היילע לע םג םיעיבצמ םירקחמ תוח"וד .ףוחה רפיווקא
.ףוחה רפיווקא לעמ תובר תודוקנב יוור יתלבה ךתחב תוחילמב

םיקשומה םיחטשב תודבכ תוכתמ לש תיפיצפס תורבטצהב ןיחבהל ןתינ
,תודבכ תוכתמ לש תוילילש תועפשה ופצנ אל הכ דעש ףא .םיחלוקב
שומיש לש םינש 30-10 ךות הנעפות ןה יכ ששח הריבצה בצק הלעמ
.ךשמתמ

,םייפיצפסה תודוסיה תורבטצה םע תבלושמה םיחלמה ללכ תורבטצה
.(היצקיפיטרסד-ימיכ) ימיכ רובדמ ךילהתכ תרדגומ תויהל הלוכי

:םיללוכ ,םיכיפה יתלב םיקזנ תעפוה רועזמל םיעצמאה
שומישל ,הנשב ק"מלמ 100 דע ,םיבשומה םימה ןמ קלח תנווכה .1
ונפוי רשא ,הכומנ םיחלמ תמר ילעב םיריפש םימל ףילחתכ ,היישעתב    
תוחילמה ילעב םימה תא קלסל ןתינ ,יתיישעתה שומישה רחאל .היקשהל    
לא ,םוקמ תברקב םיאצמנה ,חלמה םי לא וא ןוכיתה םיה לא ההובגה    
.םיחלמב םימה תא תורישעמה תוישעתה תיברמ    

.תינוריעה בויבה תכרעמ לא הישעת ילעפממ תוחלמת תטילפ תעינמ .2

תיקלח הלפתה ךילהת תללכה אוה רתויב ינויחהו יביטקפאה דעצה .3
הלא םימ תלפתהב תונרבממב שומיש .םימב רזוחה שומישה יכלהמב    
תילכלכ תויהל היושע םי ימ לש וזמ לדוג ירדסב הכומנ םתוחילמש    
תא ענמתו ההובג היגולונכט לע תססובמה תידיתע תיביסנטניא תואלקחב    
עקרקב םיחלמה תורבטצה לש בצקה תטאה ."ימיכה רובדמ"ה יכילהת    
תלפתהב לחויש םרט םג ,ההובג תופידע לבקל הכירצ םימה תורוקמבו    
.םימה תורוקמ תחלמהו תועקרקה "תכיעד" תא עונמל ידכ ,םי ימ    

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ