םימ תלפתהמ דחפמ ימ
טימס לאפר `פורפ :תאמ
דרשמ :ביבא-לת .(תואצרה יריצקת) תינגרוא תלוספב שומישו םיחלוקב היקשה
.1999 תנש ,הדשה תוריש ףגא ,רפכה חותיפו תואלקחה
 :רוקמ
     

מי מפחד מהתפלת מים
:רמאמה יקלח
אובמ
?תופולחה ןהמ
?הלפתה המל
?םי ימ תלפתהמ דחפמ ןכ םא ימ
?בכעתמ אשונה עודמ


אובמ
םימה תלפתהל םיעגונה תונותיעב םינוש םירמאמ םימסרפתמ ןמז הזמ
דיב עדימה ,םיבר םירקמב .הנידמב םיידיתעה םימה תורוקמלו
םיטנסרטניא י"ע בתכומ וא ,בוטה הרקמב ןכדועמ וניא םיבתוכה
המכ ריהבהל אב הז רמאמ .בצמה לש תקיודמ אל הנומת םיגיצמה
.ןוכנה רואב םירבדה תא דימעהלו םינותנ

הזמ .ק"מ דראילימ 1.8 -כ איה םויה לש לארשיב תיתנשה םימה תכירצ
-כ הזמ ,שילשכ היישעתהו ריעה תכירצ ,םישילש ינשכ תואלקחה תכרוצ
תייקשה םג ללוכ ינוריעה רוביצה לש וקלח .היישעתה ק"מ ןוילימ 150
תינוריעה תכורצתהמ 70% -כ קר ,ךכל יא .תויטרפו תוירוביצ תוניג
תריצע .רוזחימל תנתינו םיכפשה רוהיט ינוכמ לא העיגמ תיתיישעתהו
רתי תביאשל םימרוג םימה תורוקמ לש אלמה לוצינה ךשמהו םימשגה
תכירצ .ףוחה ירפיווקאל םיה ימ תרידח בקע םתחלמהלו םירפיווקאהמ
.םודאה וקל הנידמב םימה ירגאמ לכ תא האיבה יעבטה רזחהל לעמ םימ
.הייסולכואה לודיג לשב םימה תכירצב רתוי דוע ריהמ לודיג יופצ דיתעב
םג הכירצה תא לידגת תיאניתשלפה תושרבו ןדריב םייחה תמר תיילע
םימ ק"מ ינוילימ תואמל עיגיו רוסחמה רימחי תוטעמ םינש ךות .םש
םימה ץוציק ,היעבה תרמוח תא השיחמה וז הנשב תרוצבה .הנשל
.וז הנשב רבכ ק"מ ןוילימ 500 לש רוסחממ עבונ 40% -ב תואלקחל

המורת םג אלא וננחלושל שגומה ןוזמב הטילש קר הנניא תואלקח
ךותב םיקשומה םיחטשה םג ךכ .ףונו םיקורי תודש ,םייח תוכיאל
,םירכינ םייתביבס םיקזנל םינשה ךשמב המרג תפדועה הכירצה .םירעה
תא ךופהל רוסא .רבה תויח תא םישמשמה םימ יווקמו םילחנה סרהל
.לוחו ןוטב לש רבדמל הנידמה

דומעה שארל הרזח


?תופולחה ןהמ
הנושארה הפולחה .תויטנבלר ןניא ,תרושקתב תוגצומה תונוש תופולח
טעמ ךוסחל ןתינ ."תינויגה" רתוי הרוצב םיבאשמה תקולחו ןוכסיח איה
וחילצה רבעב תובחרנ הרבסה תולועפ ושענ רשאכ .היישעתבו ריעב םימ
ידוסי ןונכת אלל תואלקחב "ןוכסיח" .הנשל ק"מ ןוילמ האמכ ךוסחל
ללגב הנשה עצבתמה רבד .םיבחרנ תואלקח יחטש שוביי ותועמשמ
תא רבד לש ופוסב לסחי אוה יכ יוצר וניא הזכ ןוכסיחש יאדו .ץוציקה
וא תואלקחל םימה ריחמ תא תולעהל ןבומכ ןתינ .תילארשיה תואלקחה
םיקהל וחילצה אל דוע .םימ יריתע םילודיגב העקשה עונמל ןיפולחל
.ולא םיאשונב יתכלממ הדימ הנקב לפטל וסניש תודעו
המרל ליעל בושיחה יפל עיגהל היושע הבשהל םינתינה םיכפשה ימ תומכ
רבכ הלא םיממ ק"מ ןוילמ 390 -כ .הנשל ק"מ ןוילמ 450 לש תילמיסכמ
שיש ןבומ .רוהיטה ינקתמ תברקב רקיעב ,תואלקחל םירבעומו םילפוטמ
ריחמ .תויגולוקא תוביסמ קר ולו ,םיחלוקה תומכ לכב לפטל ךרוצ
ק"מל תורוגא םינומשו םילקש ינש לע עצוממב םויה דמוע לופיטה
תולע תא ינוריעה ןכרצה לעופב םלשמ תילארשיה תואיצמב .בוריקב
קלחב .הלאה םימה רובע תינש םלשל יאלקחה שרדנ ךכ רחאו רוהיטה
שומישל םייואר םניא םהו ההובג םיחלמה תמר ,םיחלוקה יממ
הארמ םינותנה רחא בקעמ .(ודקובא לשמל) תוחילמל םישיגרה םילודיגב
תוכיאל דרשמה תוליעפ .ןמזה םע הלעת םיבשומה םימה תוחילמ יכ
יכפש יקזנ תיברמ תא עונמל ידכב תקפסמ הניא ,רעצה הברמל ,הביבסה
םיאצומ םיחלוקב ולא תורוקממ םיחלמה .הדבכהו הריעזה היישעתה
םתיראשו עקרקל ךיפה יתלב קזנ םימרוג ,חמצה לא םכרד תא םקלחב
םרגנה קזנה לע םלועב םיחוויד שי .םוהתה ימ תא החילממו תרזוח
.תואלקחל םיחלוק ימב ךשוממ שומיש בקע םילובילו תועקרקל

ןורתפה תא םילותה הלאכ שי ,תולסא ימב שומישב ךוסחל םיעיצמה שי
ןאכ ךוסחל ןתינ ,הזכ ןוכסיח ףוכאל ןתינ ןכאש החנהב .הז אשונב ולוכ
לכ תא חקינ םא .ריעב םימה תכירצמ 15% דע (רבטצמה ןויסינה יפל)
ק"מ ןוילימ 60 -ל עיגהל לוכי יברמה ןוכסיחה ירה ,ריעל םיעיגמה םימה
,תילוש תומכ וז ןיא ןכא .ליעל רכזוהש ןוכסיחה ךס ךותמ ,הנשל םימ
זוכיר תיילעל םורגי הלסא ימב ןוכסיח .םיכרצה לע הנעת אל איהש אלא
םירהוטמה םיחלוקב םיחלמה תמר ,המוד רועישב םיכפשב םיחלמה
רמחות תמדוקה הקספב תראותמה היעבהו ,רתוי ההובג המרל עיגת
םירישכ ולא םימ .םימב תוקנח ףדוע ללגב ורגסנ תובר תוראב .הברהב
תרבח .םהב םישמתשמ ןיא הלופכ תרנצ רדעהב לבא ,תואלקחב שומישל
השוע אוה רשאכ החלצהב לעופה המגדהל יוסינ ןקתמ הדימעה "ןורטינ"
ןקתמ לש תיסחי הכומנה הלעפהה תולע .הלפתהה תוטישמ תחאב שומיש
רדעהב .ולא םיממ םיחלמ דאמ טעמ קלסל שיש ךכמ רקיעב תעבונ הז
.םילפוטמ ולא םימ תורוקמ ןיא םיאתמ קוח

ךכבו ןולמה יתבלו םיאלקחל םימה יריחמ תא תולעהל םיעיצמ םיבר
תאז לכב שי .תועדה לכל ,ינשדח ילכלכ ןורתפ .היעבה תא רותפל
םיעיצמ םירחא .הז גוסמ תועצה דקמל ידכב הבשחמ רתוי עיקשהל
,ןיסירפק ןופצל היקרוטמ םיב םימ תלבוה ריחמ .היקרוטמ םימ אבייל
תלבוה הלעת המכ ךירעהל ןתינ ןאכמ .םש םימ תלפתה ריחממ רתוי רקי
ףסונ לופיט חוכשל ןיא ,ןבומכו רוקמב םולשת תפסותב לארשיל םימ
.ןאכ םימב

דומעה שארל הרזח


?הלפתה המל
אל רשא הכומנ המרל תונורחאה םייתנשב הדרי הלפתהה יכילהת תולע
םימ ק"מל ח"ש 1.20 ןיב םויכ ענ םילפתומ םימ ריחמ .התומכ התיה
םע .םי ימ תלפתהל ,הזמ תוחפ וא ח"ש 3.20 ןיבל ,םיחילמ םימ תלפתהב
רבכ םי ימ ליפתהל היהי ןתינ לדוגל ןורתיהו תיגולונכטה תוחתפתהה
תומכ לכ ליפתהל ןבומכ יאדכ .בוריקב ק"מל םילקש ינש לש תולעב רחמ
םלוא ,םיה ימב לפטל םיליחתמש ינפל םיחילמ םימ לש תירשפא
םניא רבכ ךכיפל הלפתהה יריחמ .לודג וניא ץראב םייקה לאיצנטופה
רובע םיאלקחה םימלשמ םתוא םיריחמל האוושהב וליפא םיהובג
.םימה

תיתלשממ תויתפכא רסוחו קוחב תוצרפ תולצנמ תוימוקמה תויושרה
םילקש הנומש דע םלשל היישעתהו רוביצה תא תובייחמו תירוביצו
.ח"ש 1.40 -ב "תורוקמ"מ תונוק ןה םתוא ,(בויבה לטיה ללוכ) םימ ק"מל
שידא השעמל ינוריעה רוביצהש םיארמ ,הלאה םיהובגה םיריחמה
יפ הובגה ריחמב םיקובקבב הייתש ימ שכור וליפא וקלח .םימה ריחמל
הניא םירקמהמ קלחב םימה תוכיא רשאכ) תיבב זרבה ימ ריחממ ףלא
.(…הנוש

אוה ךכ םושמ אקוודו םימה רובע רקויב םלשמו שידא רוביצה ןכא
ללקשנ םא .תויולעב ותוא דיחפהל ילב םילפתומ םימ לבקל יאכזו יאשר
ריחמב שרפהה היהי ,הלפתה ימ לש ריבס זוחא םע "תורוקמ" ימ
שרפהה תמועל חינז ,עצבל םויה ןתינש רתויב םיהובגה רוצייה יפקיהב
םלשמ אוה ותוא ריחמהו ימוקמה ןוטלשה י"ע םויכ הבגנה ריחמה ןיב
היישעתה םגו רוביצה ולבקיש םימה תוכיא ."תורוקמ"ל קוחה ףקותב
תא הפיקעו הרישי הרוצב ןיטקי םג רבדה .םויה תוכיאהמ ההובג היהת
םישומישל םתוכיא תא רפשיו םירהוטמה םימב םיחלמה תומכ
.םייאלקח

םקוה רשא ןקתמב יוטיב ידיל האב רשא הלפתהה ריחמב הדיריה
לכב םימה תלפתה תויולעב תיתועמשמ הדירי הררג ,תליאב הנורחאל
,הננערמ "הלפתה תסדנה" תרבחו "תורוקמ" תרבח תא חבשל שי .םלועה
ךשמתמ ילועפת ןויסינ תובקעבו ,ןקתמה תינבו ןונכתב דחי ורבח רשא
םיכומנה םיריחמל עיגהלו רוצייה תולובג תא ףוחדל דציכ דומלל וחילצה
הנקב היהי רוצייה רשאכ ,רתוי דוע ריחמה תא דירוהל ןתינ .םויה לש
אל .ולא םיכילהתב תוכורכה תויעבה לש יתטיש דומיל ךות ,לודג הדימ
.חטשב ישעמ ןויסינ רבציי אל םא תויולעה תא דירוהל היהי ןתינ
תומרוג קר "םינימזו םילוז" םימ תורוקמ לע ,סיסב תורסח תוירואית
הלפתה ינקתמ דימ םיקהל שי .םילפתומה םימה תולע תדרוה לולסמב תפסונ הייחדל
ווליש ,ההובג הקופת ילעב
.רוצייה תולעב תופסונ תולזוהל איבי רשא פ"ומב

,ונלש תימואלה םימה סוכב שוחבל םיסנמה םירז םימרוג םימייק
ימ לש םיריחמה תמר ,תילכלכ הניחבמ - תישאר .תונוש תוביסמ
הזמ חיוורי !ןוסא אל הז .ףסכ הזמ חיוורהל ןתינו הריבס רבכ הלפתהה
רואל .םילפתומה םימה תורוקמ חותיפב עיקשי רשא םרוג ותוא ףסכ
,תינש .רז םרוג היהי הזש הביס םוש ןיא ,רבטצמה ילארשיה ןויסינה
המחלמל איבי רשא אוה םימב רוסחמה יכ הנעטה איה תוחפ אל הבושח
יכרצ ללוכ) רתויב עורגה הרקמב לוכי םירבדמ וילע םימה ןועריג .האבה
וז תומכ .הנשל םימ ק"מ דראילימ לש המרל עיגהל ,(םיאניתשלפהו ןדרי
םאה .הנשל רלוד דראילימ יצח לש תולעב הלפתה תועצמאב קפסל ןתינ
וז תולעש יאדול בורק ?האבה המחלמה תא עונמל ידכ ריבס םוכס אל הז
םזגומ ליעל גצומה הכירצה רעפש ןוויכמ םא ,הברהב הכומנ היהת
תבב אלו הגרדהב לדגי הכירצל שוקיבה ןיב רעפהש ןוויכ וא ,הברהב
םיסמה םלשמ יפתכ לע קר לופיל תבייח הניא ךכ םג תולעה .תחא
םיקנעמ תרגסמב םינקתימה תמקהל יקלח ןומימ גישהל ןתינ .ילארשיה
.םינוש םימרוגמ

םימב ךרוצה ללגב ,םימ המצעב םויה הליפתמ תילארשיה היישעתה
םירקמב .(םירחאו לטניא ,קוקיזה-יתב ,למשחה תרבח) דחוימב םייקנ
םינקתמה ללגב רקיעב תאזו ,ק"מל םירלוד 5 דע לש תולעב םיבר
םימב תשמתשמה תילארשיה היישעתה .הלפתהה תעצבתמ םהב םינטקה
םימ רובע םלשל םג לכותו רתוי םיבוט תשר יממ דאמ הנהת םילפתומ
תקסועה תורבח הנומשכ ץראב תומייק .יזכרמ רוקממ רתוי םייתוכיא
תסדנה" תרבח ,"תורוקמ" םלועב תועודי ןקלח .הלפתהב תורישי
הנוב הרבחה ונייהד ,ןיסירפקב םימ תקפסא זרכמב התכז רשא "הלפתה
תלדגה .הקפסאה תורבחל םימה תא תרכומו ימצע ןומימב תרציימו
ידראילימב ידיתע אוצייל ךרע הווש הלפתהב ילארשיה ןיטינומה
.םירלוד

דומעה שארל הרזח


?םי ימ תלפתהמ דחפמ ,ןכ םא ימ
ימ הארנכ שי .םיאלקחה רובע ידמ ההובג הלפתהה תולע יכ םינעוט
ךרוצ ןיא .ץראב םימה ינרציל םיאלקחה ןיב ,"קבאמ" חיצנהל ןינועמש
רופישב ,ליעל רומאכ ,ליחתנ םא .הלפתהה תולע תא םלשי יאלקחהש
םימ תרזעב תילארשיה היישעתה לע לקנו ריעב חרזאה לש םייחה תמר
.םיחלוקב שמתשמה יאלקחה םג ,םניחב טעמכ ,ךכמ הנהיי ,םילפתומ
סנכב :םויה תילארשיה תואלקחב םימה תולע תא ןוחבל שי ,ינש דצמ
גיצנ איבה ,98 יאמ שדוחב ןוינכטב ךרענש הלפתהו םימ יאשונל
ךסמ 8% לש רועישל העיגמ םימה תולע :םיאבה םינותנה תא םיאלקחה
הנתוכ לודיגב םימה תולע .הממחב תוינבגע רוציי לש תללוכה תולעה
דאמ רורב רסמ ןאכ שי .רוצייה תואצוהמ 30% לש המרל העיגמ הדשב
תוינרדומ תוטישב רתוי םימכחותמ םירצומ לודיג .ינרדומה יאלקחל
םילודיג םתואב קר םיבושח םימה .םימה ריחמב דוע יולת וניא
ילארשיה יאלקחה םג בייח ,ךוראה חווטל .תונשדח אלל ,םייתרוסמ
תוינשדח תויגולונכטל רבעמ י"ע היעבה ןורתפל עייסל ידכב םכש תוטהל
תוממחב םילדגמה ץראב םיאלקח שי .ךורא ךילהת הז ןבומכ רתוי
םיאלקח שי יכ ןייצל יוארה ןמ !ןיאו ק"מל ח"ש 4 דע םלשל םינכומו
לש תוקינכטב הממח ימ רוזחמ תורשפא םיקדוב רבכ רשא ,ץראב
,םהל םימודו הלאכ תונורתפב יכ ךרד לכב דדועל שי ולא תא .הלפתה
.תילארשיה תואלקחל העושיה אובת

דומעה שארל הרזח


?בכעתמ אשונה עודמ
הטלחהה .אשונה תא חתפל ףוחדה ךרוצה לע רוביצב המכסה תמייק
העקשההמ םיששוח הארנכ רשא ,רצואהו הלשממה ידיב תאצמנ
העקשהה .תדרוי איהו ההובג הניא ,רומאכ ,תולעה .תינושארה
ששחהו ןכתיי .הלשממה יפתכ לע לופיל תבייח הניא ההובגה תינושארה
תויולעה תא םישלו םירדסה תא תונשל ךרוצהמ םג עבונ רצואה דרשמ לש
תובר תורבח .ינוריעה ןוטלשה דגנכ הבר הדימב ,הנוכנה היצרופורפב
.שורדה לדוגה רדסב ץראב הלפתה ינקתמ ןממל ןתונוכנ לע ועידוה רבכ
ריחמב םילפתומה םימה תא תונקל ימוקמה ןוטלשה תא בייחל שי
תרבחל תוימוקמה תויושרה תומלשמש םימה יריחמ תא תולעהלו רקובמ
רוצית רשא ,ץראב םימה לש אטוז הטרפה השעמל היהת וז ."תורוקמ"
לצוני "תורוקמ" תרבח י"ע הבגייש שרפהה .םימ ינרצי ןיב תורחת
הלפתה תורוקמ חותיפלו הירפירפה תואלקחל םימה דוסבס ןומימל
ליעפהל ןתינ ,ןיפולחל .הנידמה ביצקתמ סמועה דרי ךכבו םיפסונ
ימ לש הנותנ תומכ תונקל לכות הייריע לכ ויפל "חקפמ" בישחת
.םילפתומ םימ לש הנותנ תומכ ליבקמב השכר םא קר "תורוקמ"

םוריח בצמ רצונ רשאכ ,םויה תיארנ שעמה רסוח לש תידיימה האצותה
"ןורתפה" ,היתובקעב הנוחש הנש ונייהד ,שארמ רורבו עודי היהש
םימה בצמב .םיאלקחל םימה תקפסאב ידיימ ץוציק אוה יתרוסמה
תא ןומטל רתוי רשפא יא ,היתונכש םע דחי הנידמה תאצמנ וב השקה
תוליעפב תויורשפאה םיכרדה לכב ךומתלו םוקל שי .לוחב שארה
תרחא תוליעפ לכ עונמל ידכ הזב ןיא - וישכע הלפתה רתויב הבושחה
.הנימזה םימה תומכ תלדגה התאצותש

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ