היקשהל םיחלוק ימ תורוקמ ןויפא
יקצי`צרט .ח `רד :תאמ
.םיחלוק ימב םירדה תייקשה .(םיכרוע) הנס .מו יקצי`צרט .ח ,ןמגילז .ר
.1998 תנש ,הדשה תוריש ףגא ,רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ :ביבא-לת
 :רוקמ
     

אפיון מקורות מי קולחים להשקיה
םקוליסל ליעי יעצמא הווהמ (םיחלוק ימ) םירהוטמ םיכפש ימב שומישה
תבחרהב תירקיעה הלבגמה .םדאה תואירבבו הביבסב העיגפ תעינמ ךות
ימל האוושהב .םתוכיאמ תעבונ תיאלקח היקשהל םיחלוק ימב שומישה
םהמ תואלקחלו היישעתל ,תיבל םיקפוסמה םיריפשה םימה) הקפסה
לש רתוי םיהובג םיזוכיר ,םיחלוק ימ םיליכמ (םיכפשה םירצונ
ללכ) םיינגרוא-יאו םיינגרוא םיסמומו םיפחרמ םהבו םיבר םיביכרמ
םורגל םילולעה (תודבכ תוכתמ ,ןורוב ,דירולכ ,ןרתנ ,םיסיסמה םיחלמה
.חמצלו עקרקל קזנ

(ןרתנו דירולכ ,תילמשח תוכילומ) תוחילמ ימרוגו ןורוב תוחכונ רקסב
תוהובג תומר ומגדנש םירתאה לכב ואצמנ ,ץראה זכרמב םיחלוק ימב
0.7 דע 0.2 ויה םיירעזמה םיזוכירה .םיחלוקה ימב ןורוב לש תיסחי
ידמ הובג הז םיזוכיר םוחת ./ג"מ 11.2 - 0.6 םייברמהו 'ל/ג"מ
יתיבה שומישה ךלהמב תירעזמה ןורובה תפסות .םיאלקח םילודיגל
רתוי הכומנה תפסותה ./ג"מ 0.4 דע 0.1 םוחתב תאצמנ יתיישעתהו
יריתע תורוקמב רתוי ההובגהו םיתיישעת תורוקמ אלל םירתאב הדדמנ
./ג"מ 1.0 דע 0.5 םוחתב םיאצמנ םיעצוממה םיכרעה .היישעת יכפש
.םיחתופמ היישעת ירוזא תולעב םירעב ודדמנ רתוי םיהובגה םיכרעה
תוכילומ) םיסמומה םיחלמה ללכו ןרתנ ,םידירולכ לש םיהובג םיזוכיר
יבגל .(יתיישעת-יתיב) ברועמ אצוממ םיחלוקב םג ואצמנ (תילמשח
רוזא תולעב םירעב ךא ,םימוד םיירעזמה םיכרעה ,הלא םירטמרפ
םיכרעה .הכומנ תיתיישעת תוליעפ תועשב קר ודדמנ םה חתופמ היישעת
ויה ןרתנהו דירולכה זוכיר ,תילמשחה תוכילומה לש םיירעזמה
6.90-3.75,/ג"מ 263-112 ,dS/m 1.95-1.08 :םיאבה םימוחתב
3.82-1.66 :םיאבה םימוחתב ויה םייברמה םיכרעה .המאתהב ,/ק"אמ
ימרוג לכב .המאתהב ,/ק"אמ 34.00-5.70 -ו ,/ג"מ 1108-164 ,dS/m
ילד םירתאב ,םייברמהו םיירעזמה םיכרעה ןיב רעפה ,הלאה תוחילמה
הברה בחר רעפה םיחתופמ היישעת ירוזא םע םירעב .דואמ רצ היישעת
תפסותה יבגל םג הנוכנ וז תוגהנתה .עובשה ימי בורב םייקתמו רתוי
םירתאה לכב דואמ םימוד םיירעזמה םיכרעה .שומישה בקע תלבקתמה
,/ק"אמ 5.00-1.7 -ו ,/ג"מ 100-20 ,dS/m 0.6-0.4 םוחתב םיאצמנו
.המאתהב ,ןרתנהו דירולכה זוכיר ,תילמשחה תוכילומה רובע

תונקת יפ לע הרוסאו תצלמומ הנניא םיימלוג םיכפש ימב הרישי היקשה
םיסנכנה םיימלוגה םיכפשה ימב תוחילמה יביכרמ תמר .םעה תואירב
רוהיט ךלהמבש ןוויכ היקשהל םימה תוכיא תא עבקת רוהיטה ינוכמל
םירגאמהו רוהיטה ינוכמ .םימב םיסמומ םיחלמ לש הקחרה ןיא םימה
םייונישה ןיא ךכיפל .םימה תוכיא תא תתסוומה תכרעמ םיווהמ
םימה תוכיאב יוטיב ידיל םיאב רקסב ודדמנש םייעובשהו םייתעשה
רוהיט ןוכממ תורישי םיעיגמה םימב םיקשמ רשאכ .היקשהה תכרעמב
ונכתייו ,תינמז וב םילפוטמה םימה חפנב םייולת תוכיאה ייוניש ויהי
תנוע ךלהמב תונוש תופוקת ןיב וא עובשה ימי ןיב םיזוכירב םילדבה
.םיפסונ םימרוגמ םתוכיא עפשות רגאמב םימה םירגאנ רשאכ .היקשהה

הנועה ךלהמב תודונתה .עובק וניא רגאממ םיבאשנה םיחלוקה בכרה
:מ תועבונ
.םיחלוקה םירצונ םהמ ,םיימלוגה םיכפשה בכרהב םייתנוע םייוניש .א
.תונופטש ימו םימשג ימ ,םיריפש םימב םיחלוקה לוהימ .ב
.רגאמהמ םימ יודיא תובקעב הנזהה תודוסיו םיחלמה זוכירב הילע .ג

םיחלוק ירגאמ
,וב ודדמיש תוחילמה יביכרמ יכרע ,ףרוחה ףוסב רגאמה יולימ םות םע
תודדמנה תודונתה .יולימה תפוקת ךלהמב םימב תומרה לש עצוממ ווהי
רגאמב תכשוממה היהשה תעב .יוטיב ללכל ואובי אל םיימלוגה םיכפשב
תליחת םע היקשהה תנוע תליחתב .םיינגרואה םיביכרמה תומר הנדרת
יבגל םימה תוכיא תא םינשמה םיחלוק ימ םיסנכנ רגאמה ימב שומישה
.(ינגרוא רמוח תלוכתו ,הנזה תודוסי תלוכת ,תוחילמ) םירטמרפה לכ
םימה םיהוש (םילודיגה בור רובע ילוי-ינוי) היקשהה איש ישדוחב
רמוחה קוריפ .(םידדוב םימי קר םיתעל) רתויב הרצק הפוקת רגאמב
המאתהב םירחאה םימרוגה תומרב םג תודונת ונכתיו ילמינימ ינגרואה
תודונת הנכתת ךכמ האצותכ .םיימלוגה םיכפשה תוכיאב םייונישל
.היקשהה ימ תוכיאב

(תונופטיש ימ/םיחלוק) םיברועמ םירגאמ
יחפנ ןיב סחיב היולת היקשהה תנוע תליחתב רגאמב םימה תוכיא
רגאמל םיכפשה תסינכ בצקב םייונישה .םיכפשו תונופטש ימ לש יולימה
י"ע רגאמל תונופטישה ימ תסינכ רטשמ עבקנ ,תאז תמועל .תיסחי םינטק
עצוממה ןמ םשגה תומכ הנטק הב ,הנוחש הנשב .םימשגה תקולחו תומכ
,םיחלוק ימ ויהי ףרוחב רגאמל םיסנכנה םימה תיברמ ,יתנש-ברה
ירגאמב םיחיכשה הלאל וברקתי הנזהה תודוסיו םיחלמה יזוכיר
וסנכי דבלב םיחלוק רשאכ ,היקשהה תנועב רתוי דוע ולדגיו םיחלוק
,יתנש ברה עצוממה ןמ םשגה תומכ ההובג הב ,המושג הנשב .רגאמל
ךשמהב .רתוי הבוט היקשהה תנוע תליחתב רגאמב םימה תוכיא היהת
.םימה תוכיא דרת רגאמב םימה תא ופילחי דבלב םיחלוק רשאכ הנועה
ןיב סחיה יושע יתנש-ברה עצוממל המוד םשגה תומכ םהב םינשב םג
הנועה ךלהמב םימשגה גוליפל המאתהב תונתשהל תונופטש ימל םיחלוק
יזוכיר תא ןיטקי היקשהה תנוע תליחתב םימשג יוביר .התליחתב רקיעבו
.םתוא לידגי וז הפוקתב םימשג טועימו ,ןוזמה תודוסיו םיחלמה

.םתוכיא רחא בקעמ םיבייחמ םימה תוכיאב םישחרתמה םייונישה
:תוירקיע תורטמ שולש םיחלוקה ימ לש םבכרה תקידבלו םוגידל
,לודיגל םתמאתה תעיבק ךרוצל םתוכיאו םימב לופיטה תמר תכרעה .א
לופיטב ךרוצהו תשרדנה ןוניסה תגרד תעיבק ;היקשהה תטישלו עקרקל    
.םילשמ ימיכ    
.םימב םיקיזמ תודוסי תוחכונו םיחלמה זוכיר תעיבק .ב
םוהיז תעינמו ןשדב ןוכסיח ךרוצל םימב הנזהה תודוסי זוכיר תכרעה  .ג
.ןשד יפדוע י"ע םוהת ימ    

םיחלוקה ימ תקידבו םוגיד י"ע ךשמתמ יתפוקת בקעמ עצבל ץלמומ
ןייפוא םימה רוקמ רשאכ .תוחפל שדוחל תחא ,היקשהל םישמשמה
בכרה םהב םירגאמב וליאו ,הקידבה ידעומ תא חוורל ןתינ ,רבעב בטיה
תלוכתב םייתועמשמ םייוניש םהב םישחרתמש וא רבעב קדבנ אל םימה
תובורק םיתעל םוגדל יוצר ,הנועה ךשמב ןוזמה תודוסי וא םיחלמה
שחרתהל תולולע ,ןטק ילועפת םימ רגוא ילעב םיחלוק תורוקמב .רתוי
שי הלא תורוקמב .תיסחי םירצק ןמז יקרפב םיחלוקה תוכיאב תודונת
.םירצק ןמז יחוורמב םימה תא קודבל


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ