םיכרדו יוהיז ,ןויפא - החלמהה תייעב
קזנה תתחפהל
ןמגילז .ר :תאמ
םיחלוק ימב םירדה תייקשה .(םיכרוע) הנס .מו יקצי`צרט ח ,ןמגילז .ר
,הדשה תוריש ףגא ,רפכה חותיפו תואלקחה דרשמ :ביבא-לת .(תואצרה יריצקת)
.1998 תנש
 :רוקמ
     

בעית ההמלחה - אפיון, זיהוי ודרכים להפחתת הנזק
תויהל היקשהה ימ תוכיא הלולע ךכל יא .תוחילמל שיגר רדהה ץע
ךרואל ותודירשו סדרפה תוירופ תחטבהל ,ריבס לובי תלבקל תיטירק
םיכומנ תילמשח תוכילומ יכרעב רבכ לבגות םיצעה תוחתפתה .ןמז
לוהינו היקשהה תטיש תמאתה ,תאז םע .םירחאה םילודיגה בורב רשאמ
תייקשהל םיחלוק ימב שומיש ורשפאי ,ןושידהו היקשהה קשממ לש ןוכנ
.קזנה רועזמו תובוט תואצות תלבק ךות םירדה


החלמהה תייעב
תיב עקרקמ ץעה ידי לע םימה תטילק ךלהמב :תיטומסוא העפשה
הנבנו םזוכיר לדג ,עקרקה תסימתב םיחלמהמ קלח ראשנ םישרושה
ךירעהל ןתינ .םישרושה ידי לע םימה תטילק לע השקמה יטומסוא חתמ
יוצימ לש תילמשחה תוכילומה תדידמ ידי לע יטומסואה חתמה תא
תוחילמ יכרעב .יללכה םיחלמה זוכיר תא תאטבמה עקרקה תסימת
עקרקב םימה תזיחאת תוחוכ ןיבמ יטננימודל הז חתמ ךפוה םיהובג
תיבב םיאצמנ םהש ףא חמצל םימה תונימז תא ןיטקהל לולעו
תילוכשא יצע לע החלמה ילופיט תעפשה הנחבנ וב יוסינב .םישרושה
.םהב תוחילמה תמר תיילע םע םימה תכירצ התחפ (Bielorai et al, 1983)
עקרקה תסימתב יטומסואה חתמה תיילעמ רבדה עבנ םירקוחה תנעטל
רשא ,םיחלוק ימב .םישרושה תיבמ םימ טולקל םיצעה לע השקה רשא
יטומסואה חתמה תיילע תשחרתמ ,הליחתכלמ ההובג םהב םיחלמה תמר
.םיריפש םימב רשאמ רתוי רהמ

תושיגר םירדהל ,תיללכה תוחילמה תעפשה דצב :תיפיצפס תוליער
םיירקיעה קזנה ימרוג .היקשהה ימב םינוש םינוי יזוכירל תיפיצפס
םימרוג םע בולישב ,םילולעה ןורובהו ןרתנה ,דירולכה ינוי םה ץראב
,שיבג .א) ונווינלו סדרפה תוירופב התיחפל םורגל ,םירחא םיליבגמ
םילע תרישנ .,הזורקנל תמרוג הוולעב דירולכה ןוי תורבטצה .(1972
ןפואב המוד ןרתנה ןוי .ץעה תתומתל םיינוציק םירקמבו תרבגומ
הנבמ לע םג העפשה ןרתנל םלוא דירולכה ןוי תעפשהל ץעה לע ותעפשה
םירכזנה םינויה ןיבמ יתייעבה אוה ןורוב .ךשמהב ראותת רשא עקרקה
ףדוע .ידמל רצ אוה תוליערל רוסחמ תמר ןיב ,יוצרה םוחתהש ןוויכ
ילושב םימוח םימתכ תעפוהו םילעה לש יוהד קורי הארמל םרוג ןורוב
ןווינ ,םינופנע תתומתו הבר םילע תרישנ ןכתית םירומח םירקמב .הלעה
םיעוטנה םיצעב ןורובה תלערה תעפות העיפומ בורל .התומתו ץעה
םיחלוק ימב ןורובה תמר .םיהובג ןורוב יזוכיר םיליכמה עקרק ימתכב
שומישב תוריהז טוקנל שיו םיריפש םימב ותמרמ ללכ ךרדב ההובג
.םהב

לע בורל הנחבנ תוחילמה תעפשה .ךוראה חווטל םג תועפשה החלמהל
םירקחמה םיטעמ ךא םיריעצ םיליתש לש חומיצ תדידמ ידי
רחאל יכ אצמנ םימיוסמ םירקמב .םינש ךרואל תוירופל םיסחייתמה
.רצק ןמז קרפ ךות ץעה תונוונתה הלח הריבס הבנה לש םינש רפסמ
םיחלמל עלבמ הווהמ ץעה תמקר יכ (Boland et al., 1997) החנה תמייק
םימרוגו הוולעה לא הלא םיעסומ ,תאלמתמ הב םיחלמה תלוביק רשאכו
השענו םיצע יעזגמ תומיגד וחקלנ תרכזנה הדובעב .ךיפה יתלב קזנל
יאנתב ץעה תוגהנתה יוזיח ךרוצל םהב ןרתנה תמר תא רושקל ןויסינ
הדובע דוע השורד םירקוחה תנעטל .ךוראה חווטל םימייקה היקשהה
.ןימאל הז דדמ תכיפה ינפל הבר


רורוואה תייעב
תוביצי .רדגומ הנבמב םירדוסמ עקרקב תיסרחה יקיקלח :עקרקה ןורתנ
זוכירבו תיסרחה ינפ לע חופסה ןויה גוסב היולת הנבמב םידיכלתה
םרוג) דיכלתה הנבמ לע תינסרה העפשה ןרתנל .הסימתב םיחלמה
תיבויח העפשה ןוינגמלו ןדיסל וליאו (תיסרחה לש היסרפסידלו החיפתל
סחי) ןוינגמהו ןדיסה זוכירל ןרתנה זוכיר ןיב סחיה .הנבמה תוביצי לע
היקשהה ימב םינויה בכרה תעפשה תכרעהל שמשמ (ןרתנה תחיספ
לש םימה תכלוה תונוכת לעו הנבמה תוביצי לע עקרקה תסימתבו
תחפי ךכ ןוינגמהו ןדיסה זוכירל סחיב הובג ןרתנה זוכירש לככ .עקרקה
תסימתב םיחלמה זוכירל .(Bielorai et al, 1983) עקרקל םימה רודיח רשוכ
ןתמל לוכי הובג םיחלמ זוכיר .עקרקה הנבמ לע הביטימ העפשה עקרקה
Rhoades) םימה תכלוה לע עקרקב הובג ןרתנ לש הקיזמה העפשהה תא
סחי םהב םיחלוק ימב הובגה םיחלמה זוכירש ןאכמ .(and Loveday, 1990
העיגפה תא תמיוסמ הדימב ןיטקמ ,ללכ ךרדב הובג ןרתנה תחיפס
עקרקב ןרתנה תחיפס סחי תיילע יכ ןייצל שי .םימל עקרקה תוכילומב
.םיחלוקב היקשהה קספית םא םג ןמז ךרואל תמייקתמה העפות הניה
םשג תדירי וא (ךומנ םיחלמ זוכירב) םיריפש םימב היקשהל רבעמ
ךוותב םימ תכלוהב םיישקלו ינרתנה עקרקה הנבמ סרהל םורגל םילולע
.עקרקה

תא ונחב (1996) וירבוחו יקצי'צרט :תילוארדיה תוכילומו ינגרוא רמוח
תיסרחה ידיכלת תוביצי לע םיחלוק ימב יוצמה ינגרואה רמוחה תעפשה
ימב ינגרואה רמוחה זוכיר הלעש לככ .עקרקב םימה תעונת לעו
לע רומשל ידכ םהב םיחלמה זוכיר תא תולעהל ךרוצ היה םיחלוקה
תוכילומה תניחבו עקרק תודומעב םיחלוק ימ תרבעה .םידיכלתה תוביצי
עקרק לש םימה תכלוה רשוכב 80% -כ לש התיחפ התארה תילוארדיהה
םניאש םיחילמ םימב תיקשומה עקרקל האוושהב םיחלוקב תיקשומה
.ינגרוא רמוח םיליכמ


היקשהה קשממ
יכרעל תמרוגה היקשהל היקשה ןיב הסימתה תוזכרתה תא עונמל ידכ
יחוורמב םיחלוקב תוקשהל ץלמומ ,לודיגל םימ תקעו םיהובג תוחילמ
שי היקשהה תנמ תא .םיריפש םימב היקשהב גוהנהמ רתוי םירצק ןמז
תורבטצה עונמל תנמ לע הפיטש תנמ ףיסוהלו לעופב הכירצל םיאתהל
ימ תוחילמ יפ לע עבקי הפיטשה תנמ לדוג .םישרושה תיבב םיחלמ
תכירצ רחא בקעמ .לודיגל קזנ םרגנ וב תוחילמה ףס ךרעו היקשהה
תיבב םינקתומה םירטמויסנט תועצמאב עצבל ןתינ לעופב םימה
שומישה .שורדה היקשהה חוורמ תעיבק ורשפאי רשא ליעפה םישרושה
תפילד ןוחבאב עייסי םישרושה תיבל תחתמ םינקתומה םירטמויסנטב
םיבאשמ .ליעפה םישרושה תיבל תחתמ לא םיחלמה תפיטשו םימ
תוחילמה יכרע תדידמ ךרוצל ויתחתו ליעפה םישרושה תיבב םינמטומ
תונושה עקרקה תובכשב םיקיזמ תודוסי תורבטצה יוהיזל ושמשי
ךורעל ץלמומ (שדוח לכ לשמל) הפוקתל תחא .הפיטשב ךרוצה תעיבקו
תורבטצה יכילהת רחא בקעמל תונושה עקרקה תובכש לש עקרק תוקידב
ןחבאל תנמ לע םינושה עקרקה יקפואב ןרתנה תחיפס סחי תיילעו םיחלמ
.םיחלוקב היקשהמ תועבונה תויעב דעומ דועבמ

לעב וחפנב לבגומ םישרוש תיב תריצי תרשפאמ ףוטפטב היקשהה תטיש
םיחלמ תקיחדל םרוג וב םימה תעונת יפוא רשא ההובג םישרוש תופיפצ
רשפאמ וז הטישב ףוכת היקשה קשממ .בטרומה חפנה תולובג לא
.ןמז ךרואל ליעפה םישרושה תיבב םיריבס תוחילמ יכרע תרימש

ןושידה קשממ
עונמל תנמ לע .הנזה תודוסי לש תולטובמ אל תויומכ םיליכמ םיחלוק ימ
תודוסי זוכירל םאתהב ףסומ ןשד זוכיר לע רומשל שי ףדוע ןושיד יקזנ
ףס יכרע לע הלעי אל ללוכה םיחלמה זוכירש ךכ םיחלוקה ימב הנזהה
.לודיגל קזנ םרוגה


תורפס
ףונו שרש עקרק יסחיב תויעב .בגנב םירדה ןווינ .1972 .א ,שיבג .1
.היגולואיבל הקלחמה ,בגנה תטיסרבינוא .שביה רוזאה יאנתב    

תועקרק ןורתינ .1996 .י ,ןחו .ר ,ןרק ,.י ,יטאבולוג ,.ח יקצי'צרט .2
תוביצי לע םיחלוק ימב היקשה תעפשה :ךותב .םיחלוק ימב היקשהב    
,.ח ,יקצי'צרט ,.י ,ןח .םכסמ ח"וד .עקרקב םימה תעונתו הנבמה    
.78-69 :'מע .ר ,ןרקו .י ,יטאבולוג    

3. Bielorai. H., Shalhevet. J. and Levy. Y. .1983 The effect of high sodium
    irrigation water on soil salinity and yield of mature grapefruit orchard. Irrigation
    Science. 4 : 255-266.

4. Boland. A.M., Jerie, P. and Maas. E. .1997 Long term effects of salinity on
    fruit trees. Proc. 2nd. International Symposium on Irrigation of Horticultural
    Crops. Acta Horticulturea. 449(2) : 599-606.

5. Rhoades J.D. and Loveday J. .1990 Salinity inirrigated agriculture. In:
    Irrigation of Agricultural Crops. Stewart. B.A. and Nielson. D.R. co-editors. pp.
    1091-1136. American Society of Agronomy, Inc., Madison, Wisconsin, U.S.A.


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ