השנמ ילחנ לעפמ
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
תנש ,תורוקמ תרבח לש הרבסהו הרבוד תדיחי :ביבא לת ,השנמ ילחנ לעפמ :רוקמ
.1994
     

מפעל נחלי מנשה
םניאש ,םינותמ תונורדמ תוכרב םיממורתמ הירסיק תולוחל חרזממ
תונורדמה .םיה ינפ לעמ םירטמ 400-מ רתויל אשנתהל זוע םיביהרמ
יממ טעמל קר חינמש ,ךרו ןבל ןוטריק עלסמ תויושע ,תועבג םירצוי
לעמ ,םימשג לש תודבכנ תויומכל הכוז רוזיאה .המדאב לחלחל םשגה
תויומכ תורגינ ,םימשגה אוב םע ,ךכיפל .עצוממב הנשב םשג מ"מ 600
.םיה לא ,הברעמ םימרוזה םילחנה יצורע לא תולודג םימ

.וב לחנתהש ירבעה טבשה לש ומשכ ,השנמ-תמר אוה הזה רוזיאה םש
וק .תניינעמ הדבוע תולגלו תיפרגואיגה הפמה תא בטיה ןוחבל יאדכ
הקלחב אלא המרה עצמאב רבוע ונניא השנמ תמר לש םימה תשרפ
קלח הכוז ךכיפלו ,ןושיק לחנל ,החרזמ זקנתמ חטשהמ עבר קר .יחרזמה
לש יברעמה קלחה ,תאז תמועל .תונופטש ימ לש תיסחי הטעמ תומכל הז
םילחנה .םימה בורב הכוז ןכ לעו ,חטשה בור תא זקנמ השנמ תמר
לחנ - ולבויו םינינת לחנ ,הילד לחנ םה הברעמ השנמ תמר תא םיזקנמה
תא לצנל וטילחה "תורוקמ" ישנא .ןקרב לחנ - ולבויו הדע לחנ ,תינונס
ילחנ לעפמ - דחוימ לעפמ ךכ םשל ומיקהו םילחנב םימרוזה םימה
.השנמ

םימה תכרעמ
תונופטשה ימ תא תפתושמ הייטה תלעת לא ףסוא השנמ ילחנ לעפמ
.הירסיק תולוחל םתוא ריבעמו השנמ תמרמ םידרויה םילחנב םימרוזש
םידחא םישדוח קר םימרוז רשא תונופטשה ימ תא לצנל אוה ןויערה
ונממש יעבט רגאמל ,היגרנא תעקשה אלל ,היצטיברגב םריבעהלו הנשב
"תורוקמ" ישנא .תונוחש םינשב םג ,עובק ןפואב םימה תא בואשל רשפא
רפיווקאה םוחתב ,עקרקה ינפל תחתמ אצמנש רגאמב ורחב
;םימ תורצוא תובכש = רפיווקא) הירסיק תולוח רוזיאבש ינקוטסיילפה
.(תונורחאה םינשה יצחו ןוילימ ,ןקוטסיילפ ליגמ = ינקוטסיילפ

,ןקרבו הדע ,םינינת םילחנה ימ תומירז תא הטמ השנמ ילחנ לעפמ
תורמשמ לחנ םג ףרטצמ ,הברעמ ךרדב ,ךשמהב .השנמ תמרב םרוקמש
לבא ,הנטק איה תורמשמ לחנל תזקנתמה םימה תומכ ."הביבסב רבוע"ש
.הפיט לכ לע לבח -

ידי לע הנבנו (לארשיל םימה ןונכת) ל"הת ידי לע ןנכות השנמ ילחנ לעפמ
ק"מ ןוילימ 17 ובאשנ רבד תישאר .1964 -ב ועוציבב הלחהש ,"תורוקמ"
ינשה בלשב .םיפסונ םימ תרדחהל םוקמ הנפתה ךכו רפיווקאה ןמ םימ
.ןקרבו הדע םילחנהמ םיטומה םימה תא תכרעמה הטלק רבכ (1965-66)
ידי לע לעפותמ אוה זאמו השנמ ילחנ לעפמ םלשוה וירחאלש ףרוחב
."תורוקמ"
12-כ ותלעפהל תונושארה םינשה 25 ךשמב קיפה השנמ ילחנ לעפמ
תיתנשה םימה תכירצל ךרעב הליבקמה תומכ ,הנשב םימ ק"מ ןוילימ
.הינתנ ריעה לש

יקלח .הזב הז םיבלושמה םינקתמ לש לולכמ אוה השנמ ילחנ לעפמ
הלעת ,עוקיש רגאמ ,הייטה תלעת ,םירכס םה םיירקיעה תכרעמה
.הקפה יחודיקו לוחליח תודש ,תפקוע

לא תונופטישה ימ תא הטמה ,רכס םקוה לחנ לכ לש וצורעב - םירכסה
תויומכ תוסיוו לועפת יכרוצל םירעש ינש שי רכס לכב .הייטהה תלעת
תולעתב םימה סלפמ לע הרימש םירשפאמ םירכסה .תוטומה םימה
איש תושילג תעב ירוקמה לחנה ץורע לא םיפדוע שילגהל םילגוסמו
.תופצה עונמל ךכבו תונופטשו

הלעתב םימה םימרוז (מ"ק 1.7) יתלחתהה עטקב - םימה תכלוה תכרעמ
היושע היעטק בורב ,הינשל ק"מ 6 לש הכלוה רשוכ תלעב ,ןוטבמ החותפ
הלעתה .מ"ק 16 לש ללוכ ךרואב ,החותפ הלעתמ הכלוהה תכרעמ
הינשל ק"מ 13) הינשל ק"מ 10 לש הקיפסב םיטומ םימ ליבוהל תלגוסמ
,מ"ק 2.4-כ ללוכה םכרואש ,םיפסונ םיעטק השולשב .(השילג תעב
רשפאל תנמ לע ,(םינופיס) עקרקל תחתמ םירוגס תורוניצב םימה םימרוז
חוכב םימרוז םימה .לזרב תליסמו םישיבכ ינש - םילושכמ לש רבעמ
לש חווטב מ"ס 30 לש הדירי - ןותמ תולעתב עופישה .דבלב היצטיברגה
.ךרדב עקוש ףחסהו תויטיאב םימרוז םימה ךכ תוכזבו ,רטמוליק

םהל םיחינמ ,לוחליחה תודש לא םימה םיעיגמ םרטב - עוקיש רגאמ
רחאל קר .םימה םרז םע עיגמה ףחסה עקוש ןאכ .עוקיש רגאמב תוהשל
תודשל ףסונ הייטה ןקתמ ךרד םירבוע םה םילולצ וכפה םימהש
התיה עקרקל םימה תרידחו םתוא םטוא ףחסה היה תרחא ,לוחליחה
רצונ רגאמה .םימ ק"מ ןוילימ 3 לע תדמוע עוקישה רגאמ תלוביק .תמגפנ
.הירסיק תולוחב יעבט עקש לש ינופצה ודיצ תריכס ידי לע

.הזל הז םיכומס ,תודש השולשמ יושע לוחליחה רוזיא - לוחליח תודש
יכרוצל ,יעקרק תתה רגאמה תלוביק .םנוד 450 לע דמוע ללוכה םחטיש
תודשל תדחוימ הרשכה לכ התשענ אל .ק"מ ןוילימ 24-ל תננכותמ ,לועפת
.םתריכסל טרפ ,לוחליחה

איה םימה סלפמב ןותחת "םודא וק"ו ןוילע "םודא וק" לע הרימשה
םיחולמ םימ תרידחל איבהל לולע רגאמב ידמ ךומנ םימ סלפמ .תינויח
לש תופצהל םורגל לולע ידמ הובג םימ סלפמ .םימה ביטב העיגפלו םיהמ
.םיה לא עקרקה תתב םכרד תא ושעיש ,םימ דוביאלו םיכומנ םיחטש
.הממיל םירטמ 1.5-כ לע דמוע ,ףרוחה תליחתב ,תודשב לוחליחה רשוכ
םיבש ץיקה רחאל .םדקתמו ךלוה ףרוחהש לככ תחופו ךלוה הז רשוכ
.ינושארה םרשוכל לוחליחה תודש

רגאמ תא תפקוע ,רטמוליק הכרואש ,הלעתה - רגאמ תפקוע הלעת
רשאכ ירשפא הז רבד .לוחליחה תודשל רשייה םימ הריבעמו עוקישה
תודיחי 200-מ תוחפ) הכומנ תוריכע תמרב הייטהה תלעתמ םיעיגמ םימ
לא םימה ונפוי זא קרו תוריכעה תמר תדרוי עקוש ףחסהשכ .(ןוסק'ג
תפיחסל םימרוג םה ,רתוי םיזע םימשגהש לככ ,ללככ .לוחליחה תודש
רגאמ לא םימה תייטה תא תבייחמה ,ההובג תוריכעלו רתוי הבר עקרק
.עוקישה

םאתהב םתוא תקפסמו רפיווקאהמ םימ תבאוש - הקפה יחודיק תכרעמ
םה השנמ ילחנ לעפמ ימ .תיצראה הכירצה תוינידמלו רוזיאה יכרוצל
םימה תוכיא לע רומשלו ךישמהל ידכ .לארשיב םיבוטהמ ,הלועמ ביטב
שומישל םירבעומ םימה .הרדח יחלוק לוצינל לעפמ "תורוקמ" התנב
.השנמ ילחנ לעפמ רוזיאל רבעמ יאלקח

."תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ