בגנ-ןוקרי וק
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
תרבוד תדיחי :ביבא לת ,ןוקריב הביבסה תוכיאו םימ - םימה תמוצ :רוקמ
.1993 תנש ,תורוקמ תרבח לש הרבסהו
     

קו ירקון-נגב
דועב ,הנידמה ןופצב םיאצמנ לארשי לש םימה תורוקממ םישילש ינשכ
.םורדבו זכרמב םיזכרתמ היסולכואהו םייאלקחה םיחטשה תיברמש
ליבומה תא םיקהל לארשי תנידמ הטילחה תונוש תוינכת תניחב רחאל
.םינוחשה ץראה יקלח לא םיינופצה תורוקמהמ םימ ךילויש ,יצראה
הלשממה .בגנ-ןוקרי וק תא םדוק עצבל טלחוה םיינוחטב םיצוליא לשב
היה .הכאלמה תא עצבל ,תימואלה םימה תרבח ,"תורוקמ" לע הליטה
ימ קפסל היה ודועייו ,יצראה ליבומל ומדקש םימה ילעפמ לודג הז
דוע וקשיש תנמ לע ,ינופצה בגנל ןיעה-שארבש ןוקריה תונייעממ הייקשה
"תורוקמ" .םייאלקח םיבושי 75-כ םתועמשמש ,עקרק םנוד ףלא 150
הביאשה תנחת תא המיקה ,םיחודיק תועצמאב תונייעמה ימ תא הספת
בגנ-ןוקרי וק תיינב .בגנה דעו ןיעה שארמ םימה יווק תא החינהו הלודגה
יברעמה וקה .1955 ילויב 13-ב שחרתה ותכונח סכטו 1952 ראוניב הלחה
ץיקה ישדוחב בואשל הרטמב לדגוה םיחודיקה רפסמ .1961-ב םלשוה
עקרקה תתב שמתשהלו תונייעמה םיקיפמש תיתנשה תומכה לכ תא
.ףרוחה ישדוח ךשמב אלמתמו הנשב םישדוח רפסמ לצונמש םימ רגאמכ

הדיקפת .בגנ-ןוקרי לעפמ תרגסמב התנבנ ןיעה שארב הביאשה תנחת
1964 תנשב .ץראה םורדל ןיעה שאר-תונייעמ ימ תא "ףוחדל" היה
םיעיגמה תרנכה ימ תא םירזהל הדעונש השדח תוסיו תנחת המקוה
.בגנ ןוקרי לעפמ לש םימה יווק לא "יצראה ליבומה" תועצמאב הילא
,ןיעה שאר תונייעמ ימב בגנ-ןוקרי יווק תא הניזהש ,תירוקמה הנחתה
שוג ןוויכל ןיעה שאר רוזיאבש םיחודיקה ימ "תפיחד"ל םויה תשמשמ
ליבומב םיאבה תרנכה ימ תא הריבעמ תוסיוה תנחת .ףוחה רושימו ןד
םשמ .וקה דרומב מ"ק 19-כ תאצמנש ,ךמסיחא תנחת רבעל יצראה
לבחבש רהוז רגאמ דע ,יחרזמ בגנ-ןוקרי וקב המורד םימה םימרוז
תמוצל םימ םירבעומ דבב דב .םימ לש תיתנוע הריגאל שמשמה ,שיכל
.יברעמ בגנ-ןוקרי וקב םג רהוז

.('מ 1.7) לוצ 66 ורטוקו מ"ק 107-ל עיגמ יחרזמה ןוקריה וק לש וכרוא
.('מ 1.8) לוצ 70 ורטוקו מ"ק 66 אוה יברעמה ןוקריה וק לש וכרוא

,תיצרא םימ תכרעמ לארשיל הקינעה יצראה ליבומה ימ תטילק
הטילשו הרקב תרשפאמו םיירוזיאה םימה ילעפמ תיבר תא תדחאמה
רוזיאל דעו םילשוריב ,ןד שוגב םינכרצל םימה תכלוה לע תיזכרמ
.ןומר-הפצמ


."תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ