בגנל םימ - "החמש"
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
.תורוקמ תרבח לש הרבסהו תורבוד תדיחי :ביבא לת .בגנל םימ - החמש :רוקמ      

HTML Page - Created by QText
ירוטסיהו יללכ עקר
הטעמב בגנה ןופצ תומדא תא םישיבלמה םיעטמו םיסדרפ ,תודש תונייב
,הביאש תונחת ,םיחודיק ,"בגנה יקרוע תורוניצ" םירתתסמ ןיע בבושמ
תדיחי ידי לע םילפוטמה ,םורדה בחרמ "תורוקמ" לש םירגאמו תוכירב
1.5-כ לש חטש לע ."החמש" תנחתב תמקוממה "ינופצ בגנ" םימ תקפסא
תמשונו היח תשרב ,םימה תקפסא ינקתימ םישורפ ,םנוד ןוילימ
תונימאב ,םישרדנה תוכיאבו ןומזתב ,ןונימב םייחה לזונ תא המירזמה
םימ תרבחכ םינושארה הידעצ תא "תורוקמ" התשע ןאכ .הדמתהבו
.הנידמה םוק םרט דוע ,םיעבראה תונשב תימואל

בגנב םימה יוליג
ףדעומ חטשו לארשי תנידמ לש תועקרקה תדותע בגנה ןופצ תויהב
וב וחתופ - םימב רומח רוסחמ - תחאה ותערגמש ילכלכ - יאלקח חותיפל
תונשב בגנב תידוהיה תובשייתהה תליחתמ םימ תקפסא תוכרעמ
םיביבר ,יכדרמ די ,תורוד ,םערבג ,תולובג - םיצוביקה .םיעבראה
םויק יישקב ולקתנ ,1941 - 1943 םינשה ןיב עקרקה לע ולעש - המחורו
יכ םינושארה םיבשייתמל ררבתה ,בגנב הזיחאה לע קבאמב .םיימוי-םוי
הניא ,םדק ימי זאמ בגנב שומישב ויהש ,תוימוקמה תוראבב םימה תומכ
.תינרדומ תיאלקח תובשייתהל הקיפסמ

,1943 תנשב אוה ףא םקוהש ,םע רינ ץוביק תודשב התיה ךרדה תצירפ
תצלמהב עצובש חודיקב ,ףוחה רפיווקאמ םיימוקמ םימ יוליג תובקעב
היה ףוחה רפיווקאמ םימב שומישה .דראקיפ ואיל ילארשיה גולואגה
החמש סדנהמה לש "היסטנפה" תינכותב םיבלשה תשולשמ ןושארה
,ןיפור רותרא לש םתארשהב ,םישולשה תונשב דוע הכרענ רשא סאלב
,התואנ תוכיאבו תקפסמ תומכב ויהש ,םימה .לוכשא יולו ןוירוג ןב דוד
- 1949 םינשב ,הז לעפמ .בגנב ןושארה םימה לעפמ תא םיקהל ורשפיא
םירופיכה םוי יאצומב רתסב ומקוהש תודוקנה 11-ל םימ קפיס ,1947
תואמצעה תמחלמ ןמזב בגנב םיבושיה תא קיזחהל רשפיאו ,1946 תנשב
.(1948)

"בגנ-ןוקרי וק"
ןיסולכואה רוזיפ תוינידמו הנידמה םוק רחאלש תינומהה היילעה ילג
םותב .קוחרמ םתאבה ובייחו בגנב אצמנב ויה אלש םימ תויומכ וכירצה
,(1955) "בגנ-ןוקרי וק" תחנה המייתסה תצמואמ הדובע לש םינש שמח
רוניצב מ"ק 100-כ לש קחרמ ,ןיעה שאר תונייעממ םימ בגנל איבה רשא
.שטניא 66 ורטוקש ןוטב

"יצראה ליבומה"
קר הרשפאתהש תרכינ םימ תפסות ובייח יאלקחה חותיפה תוינכות
לודגהו בכרומה ,(1964) "יצראה ליבומה" לעפמ לש ותמלשהל תודוה
לש קחרממ ,בגנה תודשל תרנכהמ םימ ריבעהש ,ץראב םימה ילעפמב
.מ"ק 200-כ

בגנל "ישילשה וקה"
םימל ךלוהו לדג שוקיב חכונלו םיפסונ םיריפש םימ תורוקמ רדעיהב
םימב שומישה תא רימהל טלחוה ,ץראה זכרמב יתישעתו יתיב שומישל
ימ ק"מ ןוילימ 100-כ .םירהוטמ ןיחלוק ימב בגנב תואלקחל םיריפש
(ן"דפש) ןד שוג יכפש לעפמב רוהיט ךילהת םירבועה ,ןד שוג לש ןיחלוק
וקה" לעפמ תועצמאב ,הנש ידימ בגנל םימרזומ ,ןויצל ןושאר תולוחבש
.שטניא 70 רטוקב הדלפ תורוניצ וק ,(1989) בגנל "ישילשה

ועיפשה ,םימ תקפסא תושירדל הנעמכ ,"תורוקמ" המיקהש םימה ילעפמ
350-כ ךותמ .הביבסה תוכיאו עבטה יכרע ,םורדה יפונ לע הכורב העפשה
בחרמב הינכרצו "תורוקמ" תושרל םידמועה ,הנשל םימ ק"מ ןוילימ
"ישילשה וקה"ו "יצראה ליבומ"ה תועצמאב עיגמ יראה קלחה ,םורדה
תיתיב ,תיאלקח) תימוקמ הכירצל םינפומ םימה תיברמ .בגנה ןופצל
רפיווקא םוקישלו הזע תעוצרל ,בגנה זכרמל רבעומ םקלחו (תיתיישעתו
.ףוחה

,בגנה ןופצב םימה תכרעמ תא לארשי יחרזא ינפב גיצהל הרטמב
"החמש" תנחת ורשכוה ,בגנה בושייו חותיפ תפונתל ץימא רשק הרושקה
.םיכרדומ םירויס תטילקל הבורקה התביבסב םיפסונ םירתאו

."תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ