םתרזחהו םיכפשב לופיט - ןיחלוק תבשה
תיאלקח הייקשהל
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
:ביבא לת ,ןיחלוק תבשה - תיאלקח הייקשהל םתרזחהו םיכפשב לופיט :רוקמ
.תורוקמ תרבח לש הרבסהו תורבוד תדיחי
     

HTML Page - Created by QText
:רמאמה יקלח
אובמ
םיכפשב לופיט
בגנל ישילשה וקה


אובמ
התיה םימ תקפסא .םדאה ייחב עירכמ םרוג םימה ושמיש םלועמו זאמ
תמייק םיכפשה תייעב םג .תושונאה ייחב יזכרמ רגתא רדגב הראשנו
הכפהמה זאמ דחוימב הפירחה וז היעבש אלא ,םדאה תויה זאמ
היגשה דצל ,"הטלפ"ש ,היתובקעב האבש המדיקהו תיתיישעתה
לע ,םוהת ימ לע תומייאמה ,תורידא תויומכב םוהיזו תלוספ ,םימישרמה
.םיפוחו םימי ,םילחנ

טעמה לע רומשל רבעב ונלכשה אל ,הרושמב הב ונתינ םימהש ,ונצראב
ךרד ,םיה לא םייתיישעתו םייתיב םיכפש ומרזוה םינש ךרואל .ןתינש
םייליע םימ יפוג לש ,ץראה יפוח לש םמוהיזל ונמרג ,תוידאוהו םילחנה
.שומיש ללכמ םיחודיקו תוראב ואיצוהו ועגפ רשא םימוהיז ,םוהת ימו
ימ לש רתי תביאשו ץראה תא ודקפש תוברה תרוצבה תונש ,ךכל ףסונב
תערהלו יעבטה םימה ןזאמ רוערעל םקלח תא ומרת ולא םג ,םוהת
שוקיבה הלע ,תאז תמועלו ,דריו ךלה םימה עציה וב בצמ רצונ .םתוכיא
ןיסולכוא לודיגמ ,ץראה תוחתפתהמ תיעבט האצותכ ,םיבר םיזוחאב
.םייחה תמרב הילעו

.הרובש תקוש לומ ומצע תא אצמ םימה קשמ

ומתרנ (תורוקמ תרבחו ל"הת ,םימה תוביצנ) לארשיב םימה תודסומ
ולדלדתנ םייעבטה םימה תורוקמש תויה .םימה ןוערג םע תודדומתהל
,םיכפשה ימ לא ,ילנויצנבנוק אל םימ רוקמ לא תונפל טלחוה ,דואמ
ויהיש םימ ,רקיעבו (היתשל טרפ) םינוש םישומישל םימ קיפהל םהמו
.םינוש םילודיג תייקשה םשל ,תואלקחב םישומישל םייואר

,םיכפשב לופיטה לש ויתורטמ ויה אל ,הנידמה לש תונושארה היתונשב
םימה תקוצמ חכונ ךא ,םייאורבת-םייגולוקא םיעגפמ לש םקוליס אלא
לע תפחרמה םוהיזה תנכסל תועדומה תורבגתה םע ,תכלוהו הרימחמה
םצעו ,םכותל םירדוח םילפוטמ אל םיכפש רשאכ ,םוהתה ימ
לופיטל השיגה וניש ולא לכ ,םיכפשב לופיטל תויגולונכטה תוחתפתהה
.םיכפשב

תואלקחב רזוח שומישל םיכפשה תא בישהל איה זאמ הרטמה
.לארשיב םימה קשמ ןזאמ רופישל םורתל ךכבו ,היישעתבו

דומעה שארל הרזח


םיכפשב לופיט
קר לבא ,לכל םירכומ םיכפשה לש ערה םחירו יטתסא אלה םארמ
םירמוח (זוחאה לש ישימחה קלח) תויפלא יתש יכ םיעדויה םיטעמ
תויומכ ןה ולא .םימ םה ראשה לכ יכו םיכפשב םיאצמנ דבלב םימהזמ
.הנשה תומי לכ העובקו החוטב ןתקיפסש םימ לש דואמ תולודג

ן"דפש לעפמ
םיכפשב לופיטו ףוסיא תכרעמ
חתפ ,ופי-ביבא-לת :םירעהמ םיכפשה תא תפסוא וז ףוסיא תכרעמ
וקב .ןויצל ןושארו םי תב ,ןולוח ,םייתעבג ,קרב ינב ,ןג תמר ,הוקת
ינוכמ לא םיכפשה םירבעומ ,םישטניא 84 ורטוקש ,יזכרמ הכלוה
תאצמנ וז תכרעמ .ןויצל ןושאר תולוח רוזיאב םיאצמנה םיכפשב לופיטה
לופיטה ינקתמ לש םתלעפה תא רסמש ,ןד םירע דוגיא תוירחאב
."תורוקמ" תרבחל ,ינלבק סיסב לע ,םיכפשב

ןוצמיחה ינגא
הטילק תוחיטבמה ,תוחוטש תוכירב לא םיכפשה םימרזומ וז הטישב
דע ,תועובש רפסמ ןכותב םיהשומ םיכפשה .שמשה רוא ינרק לש תיברימ
.תוקורי תוצא תוברתה שיש

ןצמח תוצאה תוררחשמ ,שמשה תנירק לוצינ ךות ,הזתניסוטופ ךילהתב
ןיחלוקה .םיקדייח ידי לע ינגרואה רמוחה קוריפל שמשמה בר
.םתוכיא תא תרפשמה תפסונ היהשהל שוטיל ינגאל םירבעומ םיינוינשה

תלעפושמ הצוב
םע ,תלעפושמה הצובה תטיש הצמוא ,לעפמה תא ביחרהל ידכ
.הברהב םימצמוצמ םיחטש תשרודה ,היצקיפירטינד-היצקיפירטנ

םיינכמ םיעצמא ידי לע קפוסמ יגולויב לופיטל שרדנה ןצמחה וז הטישב
.םיעבעבמ וא םילברעמ ,םיררוואמ -

,םימזינגרואורקימ לש הפופצ הייסולכוא איה תלעפושמה הצובה
םכותל רשא ,רורוויא ילכימ ךותב תדמתמ תוליעפ לש בצמב תקזחומה
.םיימלוגה םיכפשה םימרזומ

תאו ינגרואה רמוחה תא םיקרפמ ,םמויק ךרוצל ,םימזינגרואורקימה
תא םיליפכמו קפוסמה ןצמחה תא םילצנמ ,ןחרזהו ןקנחה תובוכרת
.דבלב תועש 18-12 ךשמנ ךילהתהש ךכ ,דואמ ריהמ בצקב םרפסמ

םילברעמו םיררוואמ םיביצמש ךכ ידי לע ןצמחב םיוורמ םיכפשה תא
םילברעמ המרזה ידכ ךותו ,יגולויב רוטקארב אצמנה ,לזונה ינפ לעמ
לש תוליעפה תרמשנ ךכ .ןצמח ליכמה ריווא םכותל םירידחמו םתוא
.יגולויבה ךילהתה לכ ךשמב םימזינגרואורקימה

םיברתמש םיקדייחה ןיב דירפהל ךרוצ שי ,םירוטקארב היהשהה ירחא
המירזה םהב - עוקיש ינגאב השענ רבדה .ןיחלוקה ןיבו (תלעפושמ הצוב)
.יוצר עוקיש תרשפאמו דואמ תיטיא

דומעה שארל הרזח


בגנל ישילשה וקה
ןד שוג יכפש קוליסו ףוסיא לש ןויערה הלע םישימחה תונש ףוסב רבכ
תתל יושע וז ןיעמ תינכות שומימש היה רורב .רזוח שומישל םתבשהו
:תחא הנועבו תעב תויעב יתשל הנעמ
.תכלוהו הפירחמה ,םימב רוסחמה תייעב .א
.םיל תורישי םיימלוג םיכפש תמרזהמ האצותכ ,םיפוחה םוהיז תייעב .ב

.תונושארה םישישה תונשב תוישעמ תוינכות ידכל עיגהו שבגתה ןויערה
םיבשומה םימה תא דעיל םיחמומה ובשח ולא תומדקומ תוינכות יפ לע
ויה םתקפסאו םתכלוה רשאכ ,הכירצה יגוס לכל לבגומ יתלב שומישל
תוכרעמו יברעמ ןוקרי וק) תומייק תוכרעמ תועצמאב עצבתהל םיכירצ
ךילהת ורבעי וליפא ,הלא םימ יכ ררבתה םינשה ךשמב .(בגנב הקפסהה
וק " תיינב לע טלחוה ןכל .היתש ימכ םירוסא ויהי ןיידע ,יברימ לופיט
וקה תינכות .בגנל םימ וקפיסש םירחאה םיווקה ינשמ דרפנ "ישילש
ךא םיבשומה םימה תא הדיעומ איהש ךכב ,היתומדוקמ הנוש ישילשה
םע .םילודיגה יגוס לכל תלבגומ יתלב היקשהל ,תיאלקח הכירצל קרו
הווהת אל םהמ תירקמ היתשש החיטבמ םיבשומה םימה תוכיא ,תאז
ושעיי םיבשומה םימה לש הקפסאהו הכלוהה ןכלו תואירבל הנכס
.דבלב היקשה ימל ,תדרפנ תכרעמב

לחוה ."תורוקמ" ידי לע עצובו ל"הת ידי לע ןנכות ישילשה וקה לעפמ
ותלעפהו ותמלשה התחדנ ,םייביצקת םיישק בקע םלוא ,1983-ב ועוציבב
.1989 דע

תכרעמ .הקפסא תוכרעמ יתש ןיב הדרפה הרשפיא ישילשה וקה תחנה
.היקשה ימל הינש תכרעמו היתש ימל תחא

בגנל ישילשה וקה תלעפה
לע תיארחאה םג איה ,"ישילשה וק"ה תא התנב רשא תורוקמ תרבח
דעו םתכלוה ,םיבשומה םימה תביאש םע ותליחתמ וקה לש ותלעפה
תעצבתמ "בגנל ישילשה וק"ה תלעפה .בגנב םיאלקחה תודשל םתקפסאל
:םיבלש רפסמב
.רוזיפ תודש ךרד (רפיווקא) םוהת ימל ןיחלוקה לש הרדחה תכרעמ .א
.הקפה יחודיק תועצמאב םימה תביאש .ב
.םירגאמו הביאש תונחת ,תורוניצ תכרעמב בגנל םימה תכלוה .ג
.םינכרצ ל םימה תקולח .ד

הרדחה
לופיט יכרוצל תישענ ,רפיווקא-עקרקה תכרעמ לא ןיחלוקה לש הרדחהה
:תונורתי רפסמ םוהת ימל ןיחלוקה תרדחהל .הריגאו ףסונ

ילופיט בלש תניחבב אוה רפיווקא-עקרק תכרעמב ןיחלוקה רבעמ .א
לופיטה תא ךישממ ,םתוא ןנסמ רפיווקא עקרק תובכש ךרד רבעמ .ףסונ
תונוילעה תובכשב יוצמה ןצמחה םע ףסונ שגפמ השענ רשאכ ,יגולויבה
תפלחהו החיפס לש םיימיכ-וקיסיפ םיכילהת םיללוחתמו ,עקרקה לש
.עוקישו םינוי

ןתינ ,עקרקה ינפל תחתמ םירטמ תורשע לש קמועב ,רפיווקאה ךותב .ב
,םהב ךרוצ היה אל הב ףרוחה תפוקתב ורצונש םירדחומ םימ רוגאל
.םישרדנ ויהי הב ץיקה תפוקת דע תודאתה תנכס אלל םירמשנ םה םשו
.תיתנש ברו תיתנוע בר ,תיתנוע תויהל הלוכי וז הטישב הריגאה

תריבש" לש יגולוכיספה ןבומב םג ןורתי תיעקרק-תתה הרדחהל .ג
םה וז הטישב םיבשומה םימה ,ךילהתה לש ופוסב ןכש ,"ישונאה רשקה
.םוהת-ימ השעמל


."תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ