תונורתפהו רגתאה - תליאל םימ
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
לש הרבסהו תורבוד תדיחי :ביבא לת .תונורתפהו רגתאה - תליאל םימ :רוקמ
.תורוקמ תרבח
     

מים לאילת - האתגר והפתרונות
:רמאמה יקלח
הירוטסיה
םיחילמ םימ תלפתה
םי ימ תלפתה
םיגשיהה
ירוזא הלועפ ףותישל ףונמכ הלפתה


הירוטסיה
תויכשב הרישע ,רבד לכל תינרדומ תוריית ריע איה םויה לש תליא
.םיחרוא םיקקוש ,םינווגמ יוליב ירתאו ,ריבכמל עבטה קינעהש ,הדמח
םישישה תונש עצמא דע התיה תליאש ןימאהל ושקתי הלא םיחרוא
.לארשי תנידמ לש חיחצה ימורדה הצקב םימל האמצ הנטק הרייע
היתש ימ לש תימוי הקולחו היתשל םירוסא זרב ימ םירכוז םיקיתוה
.ןופצהמ תילכימב

תקוצמ ןורתפ רחאל קר רשפאתה תליא לש םישרמה החותיפ - 1965
ושמיש םינושארה םינקתמה .םימ תלפתה תועצמאב ריעה לש םימה
הז ךילהתב ההובגה היגרנאה תכירצ לשב .דויאה תטישב םי ימ תלפתהל
ינכסח ,יביטנרטלא ךילהת ,םינקתמה תליעפמ ,"תורוקמ" תרבח השפיח
.היגרנאב

תייגולונכט לש םושיי ב"הראב לחה םיעבשה תונש תישארב - 1973
םימה לע ץחל לעפומ וז היגולונכטב .הכופה הזומסוא - השדח הלפתה
.םיחלמ ירסח םימ תונרבממ ךרד םירבעומ ונממ האצותכש ,םיחולמה
החתיפ ,ךילהתב ןומטה לאיצנטופה תא התזח "תורוקמ" תרבח
םיכרצלו ,ונרוזאל םיינייפואה םייתביבסה םיאנתל ותוא המיאתהו
,היגרנאה רבשמ תליחת םע .תליא לשו תימורדה הברעה לש םידחוימה
םימ תלפתהל םינטק םינקתמ ומקוה ,רופיכ םוי תמחלמ תובקעב
.הברעב היתשה ימ תייעב ןורתפל םיחילמ

דומעה שארל הרזח


םיחילמ םימ תלפתה
"תורוקמ" המיקה ,התמאתהו החותיפ ,היגולונכטה תקידב רחאל - 1978
םינקתמה .ימואלניב הדימ הנקב םילודג הלפתה ינקתמ ,םיבלשב ,תליאב
םימ תלפתהל םישמשמו הכופהה הזומסואה תייגולונכטב םילעופ
ההובג תוחילמ ילעב םניה הלא םימ .רוזאב םיחודיקה ימ םהש םיחילמ
.הלפתהה ירחא אלא היתשל םימיאתמ םניאו
החבסו 'א החבס ,םיחילמה םימה לש הלפתהה ינקתמ םיקפס מ םויה
אלל) הבוט תוכיאב היתש ימ לש הממיב םיבקועמ םירטמ 36,000-כ ,'ב
!(רוסחמ אללו הלבגה

ינש לע תליאל םימה תקפסא הססבתה םיעשתה תונש תליחתל דע
בכרה .םילפתומ םימ ראשהו ןראפמ םיחודיק ימ 50%-כ :תורוקמ
לש ההובג הלוכת לשב היתש ימ לש יחכונה ןקתב דמוע וניא הז ליהמת
םילפתומה םימה זוחא הלעוה ,ךכיפל .ןראפ ימב טפלוס םויזנגמ
םינייטצמ הלא םימ .1996 תנשב היתשה יממ 80%-כל דע ,הגרדהב
.יצרא הדימ הנקב ,םתוכיאו םמעטב

דומעה שארל הרזח


םי ימ תלפתה
ןתיש ,ףסונ רוקמב ךרוצ הרצי תלבגומה םיחודיקה ימ תקופת - 1997
הז הלדנ יתלב רוקמ .תליא לש םימה תכירצ לש ךלוהו לדגה בצקל הנעמ
.ףוס םי אוה

,תוימואלניבו תוילארשי תורבח םע הלועפ ףותישב ,"תורוקמ" תרבח
.'ג החבס - הכופהה הזומסואה תטישב םי ימ תלפתהל ןקתמ המיקה
ימ לש ליהמת ןקתמה ליפתמ ,תירשפאה רתויב הכומנה תולעה תחטבהל
תומכ ליכמ זכרה .םיחילמה םימה לש הלפתהה ינקתממ טלפנה זכרו םי
תידוחיי השיג וז .םיה ימב םיחלמה זוכירמ הכומנ ךא ההובג םיחלמ
תודוהו רוזאה לש םידחוימה םיאנתה לשב רשפאתה המושייש ,םלועב
."תורוקמ" לש הדש-ייוסינו רקחמל

ןקתמה .הממיל ק"מ 8,000 החלצהב קפסמ ,1997 ינויב םלשוהש ,ןקתמה
,הממיל ק"מ 10,000 לש הקופתל בורקה דיתעב :םיבלש ינשב בחרוי
.הממיל ק"מ 20,000 לש תללוכ הקופתל רתוי קוחרה דיתעבו

יפ לע םג ,םיה ימ תלפתה תולע הכומנ םכחותמה ןונכתהמ האצותכ
.המוד לדוג ילעב םינקתמל האוושהב ,תוימואלניב הדימ תומא

דומעה שארל הרזח


םיגשיהה
רופיש ,לועפיתה לועי וגשוה ,הדש ייוסינ ללוכ ,ךשמתמ רקחמל תודוה
:תולעה תלזוהו היגולנוכטה

50% תמועל) היתש ימל םיחודיקה יממ 75% תכיפה - םימב ןוכסיח
.(1985 תנשב
*

.יצחב היגרנאה תכירצ תדרוה - האצוהב ןוכסיח *
קר םישיואמו ןיטולחל םייטמוטוא םינקתמה - תיגולונכט המדיק
.רקוב תרמשמב
*


.תיסחי הכומנ תולעבו תוהובג תונימזבו תוכיאב םילפתומ םימ :האצותה

דומעה שארל הרזח


ירוזא הלועפ ףותישל ףונמכ הלפתה
ףתושמה רוסחמה .םימב ךלוהו לדג רוסחמ ינפב דמוע ןוכיתה חרזמה
םיטקייורפל הנימזמ עקרק תווהל יושעו ,תולובג הצוח רוזאה יבשותל
.רוזאב םולשה סוסיבל רשגו ,םיפתושמ

לש ודוחיו ויפוי .ןדריו םירצמ ,לארשי תולובגה שגפמ לע תנכוש תליא
תלדגה ןבומכו גושגישו חותיפ האיבמה תוריית וילא םיכשומ רוזאה
תויגולונכטה לוצינ תא רשפאל לכוי םולשה ןדיע .היתשה ימ לש הכירצה
.ולוכ רוזאה תחוורל תושידחה


."תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ