המקש לחנ לעפמ
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
.תורוקמ תרבח לש הרבסהו תורבוד תדיחי :ביבא לת ,המקש לחנ לעפמ :רוקמ      

מפעל נחל שקמה
:רמאמה יקלח
יללכ עקר
המקש לחנ
םייסדנה םיטביה
לועפת

יללכ עקר
ףונב ,םיקיז ץוביקל ךומסבו ןולקשאמ המורד ,המקש לחנ לש וכפישב
,הרישע רב תייחמצ תורוטע תוכר לוח תונויד ,םימ בלשמה ןיע ביהרמ
,תימוקמה םייחה ילעב תייסולכואל ןטק ןדע ןג ,דוה יבר המקש יצע
לש המקש לחנ לעפמ ןכוש ,ךומסה םיה לש קומע לוחכו תוקיתע ירתא
קלחה תא תוסכמ רכרוכה תועבגו לוחה תונויד ."תורוקמ" תרבח
רפיווקא - לארשי תנידמ לש לודגה יעקרק תתה םימה רגאמ לש ימורדה
.ףוחה

ץולח לעפמכ ,1958 תנשב "תורוקמ" ידי לע םקוה המקש לחנ לעפמ
קלחכ עצוב לעפמה .ףוחה רפיווקאל םתרדחהו תונופטש ימ תסיפתל
- יאקירמא טקייורפ תרגסמב ,לארשיב םימה קשמ םוקישל תינכותמ
םימ לעפמה םרות ,ותמקה זאמ .ימלועה קנבה ןומימבו ףתושמ ילארשי
חותיפ ידכ ךות ,יצראה םימה קשמל הכומנ הקפה תולעבו ההובג תוכיאב
,תמכחותמ הבישחל ,זע ןוצרל תפומו תוא הווהמו הביבסה תוכיא
- ונצראב םייחה רוקמ לע עבטה ינתיא םע קבאמב הדמתהלו תושיחנל
.םימה

דומעה שארל הרזח


המקש לחנ
+ 900 לש יברימ הבוגל חרזמב םיאשנתמה ,הדוהי ירהב םימה תשרפמ
דע ,ר"מק 750-כ לש חטש המקש לחנ זקנמ ,ןורבח ריעל ךומסב ,
םילבוי םיפרטצמ לחנה ץורע לא .ברעמב ,ןוכיתה םיה ףוחב וכפישל
לחנ .ןונח לחנו ךלכ לחנ ,תורוד לחנ ,םיירודא לחנ :םהיניבו םיבר
ןפואב תונתשמה תומירזב ןייפואמ ,לארשי ץרא ילחנ ראשכ ,המקש
ןנשי ןתמועלו ,לחנב המירז לכ ןהב ןיאש םינש ןנשי .הנשל הנשמ ינוציק
.יתנש ברה עצוממהמ ,ךרעל ,הרשע יפ דע ההובג המירזה ןהב םינש
תועש רפסמ ,בור יפ לע ,תוכשמנו ףרוחה ימשג אוב םע תועיפומ תומירזה
,המקש לחנ זוקינ ןגאב תדרויה םשגה תומכ .םימי רפסמ רתויה לכל וא
לחנב תיתנשה המירזה חפנו ,הנשל מ"מ 400-כ הניה ,יתנש בר עצוממב
םשה רוקמ .יתנש בר עצוממב אוה ףא ,םיבקועמ םירטמ ןוילימ 6-כ וניה
ההוזמה ,המקשה ץע .ויתודג ךרואל המקשה יצע יובירב "המקש לחנ"
רחאמ .הקירפא תשבימ ,םינש יפלא ינפל ,הצרא "הלע" ,הלפשה ףונ םע
השעמל תודע המקש ץע לכ הווהמ ,ץראב יעבט ןפואב הברתמ וניאו
.םירחא תורוקמבו ך"נתב המקשה תרכזומ תובר םימעפ .ועטנש ,םדאה
:הלפשב םימקשה לע יארחאה ותלשממב רש תונמל גאד ףא ךלמה דוד
םימיה ירבד) "ירדגה ןנח לעב הלפשב רשא םימקשהו םיתיזה לעו ..."
.(28 קוספ ז"כ קרפ ,'א

"ןגומ ץע" וניה ,בחרה ופונו לכאמל םימיעטה ויתוריפ לע ,המקשה ץע
.וב עוגפל ןיאש

דומעה שארל הרזח


םייסדנה םיטביה
יסדנה רגתא הנדועו התיה איג רגאמ תועצמאב עתפ תומירז תריצע
תפוצרו השק התיה המקש רגאמ תלעפה תישאר .בכרומ יגולונכטו
ורצענש םימהו רכסה ץרפנ ןושארה ןופטשה אוב םע .םירמ תונולשכ
,שדחמ תוללוסה ונבנ ,םיחקל תקפה רחאל .םיה לא ומרז רגאמב
דמוע ךליאו 1960 תנשמו ,שלגמב ןוטבה תדובע ,הרתי הדפקהב ,המלשוה
חפנ .הנמאנ ודיקפת אלממו תונופטשה םרז ינפב המקש רגאמ לעפמ
בקע ךשמתמ הנטקה ךילהתב אצמנ ,ותמקה ןמזב ק"מלמ 2.8-כ ,רגאמה
.ןופטש לכ םע עיגמה ףחסה תורבטצה

1965 תנשב .םיימעפ ןוטבה שלגימ הבגוה ,וז היעב לע רבגתהל המגמב
לש ליעפה חפנה .םיפסונ 'מ 2.10-ב הבגוה 1981 תנשבו 'מ 1-ב הבגוה
תברקתמ ףחסה תומכו ,ק"מ ןוילימ 4.2-כ וניה 1995 תנשב המקש רגאמ
.תואיצמה חרכהל ךפה המקש רגאממ ףחסה יוניפ .ק"מ ןוילימ 3-ל
םלג רמוחכ ,ילכלכ ךרע שי המקש רגאמ ףחסלש ררבתה הנורחאל
סגה ףחסלו לוחל שומיש אצמנ ןכ ומכ .הקימרקו טלמ תוישעתל חבושמ
.םישיבכ תלילסלו הינבל ,היישעתל ,רגאמבש

דומעה שארל הרזח


לועפת
דע תועש 48-כ םיניתממ ,המקש רגאמב ורגאנ תונופטשה ימש רחאל
.םילולצ םישענ םימהו עקוש יתיסרחה ףחסהש

וק ךרד םימה תא הריבעמ רשא הביאשה תנחת תא םיליעפמ ,הז בלשב
תודש לא םימה םימרוז ןאכמ .החותפה הלעתה לא ןוטבה תורוניצ
ףלא 250 ןיב הענ רוזיפה תודשב תימויה םימה תטילק תומכ .רוזיפה
םייעובשכ הביאשה תכשמנ ישעמ ןפואב .הממיב ק"מ ףלא 140 ןיבל ק"מ
לג תטילקל תירשפאה תוריהמב רגאמה חפנ תא תונפל המגמב ,השולש
םאתהב הקפהה יחודיק ידי לע תעצבתמ םימה תקפה .אבה תונופטשה
,המקש לעפמ .תיצראה םימה תכרעמב םימה תקפסא ילוקישלו הכירצל
,"תורוקמ" תרבח לש תיזכרמ הלעפהבו ,הרקבו דוקיפ תכרעמב בלושמה
,םיריפש םימ ק"מ ןוילימ 4-3-כ יתנש בר עצוממב הנש ידימ םרות
.ןולקשא ריעה לש תיתנשה הכירצה תיצחמכ םהש ,תיצראה תכרעמל
תנחת :ןוגכ ,םיימוקמ םינכרצ דחוימב םינהנ המקש לעפמ ימ תקפסאמ
םאתהב .ןולקשא ריעהו היישעת ילעפמ ,גרבנטור סחנפ ש"ע חוכה
תישארה םימה תקפסא תכרעמל המקש לעפמ יממ קלח רבעומ ,ךרוצל
םוהתה ימ יסלפמ לוהינב המקש רגאמ עייס תחא אל ,דועו תאז .בגנב
,םיחודיקה תביאשמ האצותכ 80-ה תונש יהלשב ,לשמל ךכ .רפיווקאב
,- 4 לש םורל תחתמ לא המקש רגאמ רוזאב רפיווקאב םימה ינפ ודרי
.ץיקה תנוע ףוסל ןנכותמה ילמינימה םורהמ 'מ 4-כב ךומנה

תא םקשל הרשפיא 1995-1991 םינשב המקש רגאמב תונופטשה תסיפת
יברימה סלפמה ,+ 4-כ םורב םימה יסלפמ םידמוע םויכו ,רפיווקאה
המקש רגאמ ךרד ורבע ,1995 תנשל דעו ותמקה זאמ .הז רוזאב ץלמומה
םימהו ,םיל השלג וז תומכמ תיצחמכ .תונופטש ימ ק"מ ןוילימ 250-כ
םימה תקפסאמ קלחל ויהו רפיווקאל ורדחוה ,רגאמב ורצע םירתונה
.תיצראה

."תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ