לארשי רובע םי ימ תלפתה לש יוזח ףקיה
היתונכשו
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
,תורוקמ תרבח לש הרבסהו תורבוד תדיחי :ביבא-לת ,לארשיב םימ תלפתה :רוקמ
.1997 תנש
     

היקף חזוי של התפלת מי-ים עבור ישראל ושכנותיה
ןה .םימה תכורצת םג ךכל ליבקמבו הלדגו תכלוה לארשי תייסולכוא
רוצייל - וז הייסולכוא תלכלכ יכרוצל ןהו רישיה יתיבה שומישה יכרוצל
5.3 -כ התנמ 1995 תנשב לארשי תייסולכוא .היישעתלו יסיסבה ןוזמה
,הלשממה ינותנ יפ לע ,לארשי תייסולכוא לש לודיגה תיזחת .שפנ ןוילימ
.2015 תנשל שפנ ןוילימ 8 -כ לע תדמוע

לארשי תנידמ תושרל תדמועה תעצוממה תיתנשה םימה תומכ - ךדיאמ
הלק הייטנ םע ,רתוי וא תוחפ ,תיטטס תראשנ םייעבטה תורוקמהמ
הז רבד ."טלמו ןוטב תמלש"ב םיחטש לש יביסמ יוסיכ בקע ,הדיריל
לחלחל ץראה לע דרויה םשגה לוכי םהב םיחטשה תנטקה לע עיפשמ
.םוהתה ימ תא רישעהלו הטמ

תנידמ תושרל םידמועה םיריפשה םימה לש רזוחה יולימה לאיצנטופ
.דראילימ 1.65 -כ לש רועישב וניה לארשי
ימ לוצינל רקיעב סחייתמ םיפסונ םימ תורוקמ חותיפ יכ תעדל יואר
שרדיתש היוזחה םימה תומכ כ"הס .םיל םימרוזה ףרוחה תונופטש
.ק"מ דראילימ 2.5 -כב תמכתסמ 2015 תנשב לארשי תנידמ יכרוצל

ךירצ ,ןיפולחל וא םיה ימ תלפתה ידי לע עיגת תכרעמל וז םימ תפסות
יוזח ןהב תוצראמ תימי וא תיתשבי הלבוהב לארשיל םימ אביל היהי
.ךוראה חווטב םג םיריפש םימב ףדוע

תוצראמ םימ אובי לש תיחכונה תולעה יכ וארה םיילכלכ םיבישחת
,ןוכיתה םיה ימ תלפתה תולעמ התוחפ הניא ,(לשמל ,היכרותמ) תורחא
רצוי םימה אובי ןכ ומכ .לארשיב םיה ףוח לע ומקוי םינקתימהו הדימב
תמועל .םימה םיאצומ הנממ הנידמה לש בוטה הנוצרב תילארשי תולת
םוש לש וידסחב יולת וניאו הלדנ יתלב אוה הלפתהל םימה רוקמ ,תאז
.לארשיב אלא ,רחא םרוג
תייסולכוא יכרוצ רובע הלפתהל שרדיתש היוזחה תיתנשה םימה תומכ
.הנשל ק"מ ןוילימ 250 -ל העיגמ 2015 תנש תארקל לארשי

םידומצו .םימה תויעבל רושקה לכב ,"דדוב יא" לע היח הניא לארשי
התיא ןדרי תנידמו ,הזעו ןורמוש ,הדוהיב םיאניתשלפה םיבשותה הילא
ןדרי תנידמ תויוכז אשונב רדסה ללוכה םולש םכסה 1994 ףוסב םתחנ
.דועו ךומריה ,ןדריה ימב

ןוילימ 150 -כ ןדרי תנידמ תושרל דימעהל לארשי הרומא הז רדסה יפ לע
תורוקמהמ ןדרי תושרל הדמעש תומכל רבעמ ,הנשב םימ ק"מ
.לארשי םע םולשה םכסה ברע םיפתושמה

הדוהיב תיאניתשלפה תושיל היוזחה םיריפשה םימה תכורצת ףקיה
תומכל תפסות ,הנשב ק"מ ןוילימ 150 -כ וניה 2015 תנש תארקל ןורמושו
תא רותפת םיה תפש ךרואל תערתשמה הזע תעוצר .1994 תנשב הקפוסש
.לארשי םע רשק אלל םי ימ תלפתה ידי לע הלש םימה רוסחמ

,לארשי ידי לע שרדיהל היושעש םיריפשה םימה תפסות עיגת ,םוכיסל
יכ חינהל ריבס .הנשב ק"מ ינוילימ 500 -כל 2015 תנשב ןדריו ש"וי
.םי ימ תלפתהמ היהת תפסותה תיברמ

םינקתימ תמקה ידי לע םימה לאיצנטופ לוצינב תפסונ העקשה קר
ינקתימ תמקה בצק תא םצמצל היושע ןיחלוק ימ תבשהו בויב רוהיטל
וליאו ,תיאלקח היקשהל ושמשי םיכפשמ םירזחומה םימה .הלפתהה
.תיתיב תכורצתל וחקליי תואלקחל ושמתשה םהב םיריפש םימ

לש תויעב רותפי םג תיאלקח היקשהל שומישל םיחלוקה ףוסיא ןורתפ
םיכפש תמירז לש תויגולוקא תויעב רותפי םגו םיריפש םימב רסוח
.םילחנב

250 -כל עיגי 2005 תנשל יוזחה םי ימ תלפתה ףקיהש ךכיפל עובקל ןתינ
.הנשב ק"מ ןוילימ


."תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ