תומגמו םויכ - לארשיבו םלועב הלפתה
לארשיב תוידיתע
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
,תורוקמ תרבח לש הרבסהו תורבוד תדיחי :ביבא לת .לארשיב םימ תלפתה :רוקמ
.1997 תנש
     

התפלה בעולם ובישראל - כיום ומגמות עתידיות בישראל
םויכ - לארשיבו םלועב הלפתה
םינקתימ יפלא תועצמאב םויכ תמשוימ םיחילמ םימו םי ימ תלפתה
םכותמ עברכ .םי ימ םיליפתמ םינקתימהמ םישילש ינשכ .םלועה יבחרב
תיצחמל בורק .םירחא םימ יגוס םיליפתמ םרתיו ,םיחילמ םימ םיליפתמ
ברעב .יסרפה ץרפמה תונידמב תזכרתמ םימ תלפתהל רוצייה רשוכ
בחרתי ,תיזחתה יפל .םלועב הלודגה הלפתהה ינקתימ תקופת תידועסה
,ודוהב דחוימב ,םיפסונ םירוזאב םשוייו הלפתהל תויגולונכטב שומישה
תנשל דע היופצ םלעב הלפתהה תקופת תלפכה .תיניטלה הקירמאבו ןיסב
.תוישעתו תויריע רקיעב םניה םילפתומה םימה ינכרצ .2015

םיירחסמ םינקתמ לארשיב ומקוה םינורחאה םירושעה תשולש תצורמב
1996 תנשב .הממיל ק"מ ףלא 80-כ לש תללוכ הקופתב המגדה ינקתמו
םע .תליאל ק"מ 36,000 -כ וקפוס םהמ ,הממיל ק"מ ףלא 40-כ וקפוס
וקפוסי ,1997 ץיקב .תליאב םי ימ תלפתהל הנושארה הדיחיה תמלשה
תונטק הלפתה תודיחי .םילפתומ םימ ק"מ 44,000-כ םוי ידימ ריעל
תויהב .חלמה םי תונולמלו הברעה יבושיל םילפתומ היתש ימ תוקפסמ
םימה תקפסא תכרעממ םיקוחרו םיריפש םימ ילוטנ הלא םירוזא
ינקתימ םג םימייק .ןימאו ליעי ןורתפל םימה תלפתה הכפה ,תיצראה
תרבח ידי לע ומקוה לארשיב הלפתהה ינקתימ תיברמ .המגדהו יוסינ
."תורוקמ"


לארשיב תוידיתע תומגמ
ןיא םהב םיחיחצ םירוזאל קר םילפתומ םימ "תורוקמ" הקפיס םויה דע
.רתומהמ הובג םיחלמ זוכיר ילעב םימהש וא ,םייעבט םימ תורוקמ ללכ
רוזאב םימה תקפסאל תפסותב ךרוצ היהי יכ הלוע ,הכירצה תויזחת יפל
.2005 תנשב רבכ יברעמה לילגה

םימ תקפסא םג ןובשחב האיבמה ,רתוי ףקיה תבחר תיזחת יפ לע
ק"מ ןוילימ 180-כ לש המלשה שרדית ,ונל תונכש תויושי וא תונידמל
תרבחו ,םי ימ תלפתהב ךרוצ היהי רוסחמה לשב .2000 תנשב רבכ הנשל
.ךכל הכורע "תורוקמ"

ימ ק"מ ןוילימ 26-כ תקפסאל "'ג החבס" ןקתימ תמקה המלשוה תליאב *
.ריעב םימה תקפסא תבחרה תננכותמו הנשל םילפתומ םי

הנשל םימ ק"מ ןוילימ 10 תקפסאל ץולח ןקתימ יוצמ ןונכת יבלשב *
תוירקה ,וכע רוזאל םימה תקפסא תלוכי תא לידגיש ,יברעמ לילגב
.הפיחו

תונייעמה תלפתהל תינכותמ קלחכ ,תרנכה דיל לעפ יוסינ ןקתימ *
םכסהמ קלחכ ,ןדרי תנידמל םקפסל הרטמב תרנכה ןופצ לש םיחולמה
.םולשה

.רתוי םילודג םידמימב םימ תלפתה ץראב היופצ ,רתוי קוחרה דיתעב
תויולעב היופצה הדיריהו םירחא םימ תורוקמ יוצימ ,שוקיבה תיילע
ןורתפכ הלפתהה תא וביצי ,םייגולונכטה םירופישה בקע הלפתהה
.תחאו םירשעה האמב םימה תקוצמל ףקיה בחרו יחרכה

."תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ