םיירקיעה םימה תורוקמ בצמ לע הריקס
תנשב םימה תקפסהל "תורוקמ" תרבח תוכרעיהו
2000
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
.תורוקמ תרבח לש הרבסהו תורבוד תדיחי :רוקמ      

סקירה על מצב מקורות המים העיקריים והיערכות חברת "מקורות" להספקת המים בשנת 2000
:רמאמה יקלח
המדקה
תרנכה
רפיווקא - םוהת ימ
םייפילח םימ תורוקמ
םימב ןוכסיחה


המדקה
.הנש 60 לארשי תנידמ העדי אל הומכ תרוצב תנש התיה 1999 תנש
ףרוח .םימודאה םיווקל ועיגה ףאו ,ולדלדתה הנידמה לש םימה ירגאמ
יקלח בורב עצוממהמ הנטק התיה םיעקשמה תמר ,ןכ םג בזכיא 2000
ץיק ףוסב יכ יופצו ,תקפסמ הדימב וששואתה אל םימה תורוקמ ,ץראה
ךתועצמאבו ךתעידיל איבהל ןוכנל ונאצמ .םימודאה םיווקה וצחיי 2000
"תורוקמ" תרבח תודדומתה לעו ,לארשי תנידמ לש םימה ירגאמ לע עקר
.םיירשפאה תונורתפהו םימה רבשמ םע

םיירקיעה תורוקמכ םישמשמה םירגאמ השולש םימייק לארשיב
:הייתש ימ תקפסהל
רפיווקאו ףוחה רפיווקא - םוהת ימ ירגאמ ינשו ,תרנכה - יליע רגאמ
.(םינינת-ןוקרי) רהה
(יצראה ליבומה) "תורוקמ" תרבח לש תישארה םימה תקפסה תכרעמ
תבלשמה ,תיצראה תכרעמה .הלא תורוקמ השולשמ רקיעב הנוזינ
תדיינמ ,ףוחה רפיווקאמו רהה רפיווקאמ םיחודיק ימו תרנכ ימ רומאכ
תינגא-תלת הדיחיכ םימה קשמ לוהינ תרשפאמו ץראה יבחרב םתוא
.תחא תללכושמ

םירגאמה ןמ םימ תקפהב םצמטצמ וניא "תורוקמ" לש הדיקפת
לעו םהבש םימה ןזאמ לע הרימשב םג אלא ,דבלב םינכרצל םתקפסהו
ידכ תומושג םינשב םימ רובצל רשפא םייעקרק-תתה םירגאמב .םתוכיא
םתונפהלו תרנכה ימב םייופצ םיפדוע לצנל ןתינו ,תונוחש םינשב םקפסל
.םוהתה ימ תרשעהל

םהינש :תויתנועה תודונתהמ םיעפשומ רהה רפיווקאו תרנכה יסלפמ
תמגמ תמייק ,הנש לכ ,זאמו ,1991-92 ףרוחב תרכינ הרוצב ואלמתה
.םיסלפמב הדירי

דומעה שארל הרזח


תרנכה
ר"מק 170 החטש .לארשיב םימה תכירצמ שילשכ תקפסמ תרנכה
("ןוילע םודא וק") יברמה סלפמב םימה חפנ .םירטמ 43 יברמה הקמועו
ןגא .ק"מ דראילימ 3.6 - ןותחתה םודאה וקבו ,ק"מ דראילימ 4.3 אוה
הילא איבמ אוהו ,ר"מק 2,730 לש חטש לע ערתשמ תרנכה לש זוקינה
םיבאשנ ק"מלמ 20 -כו םימה תודוגא ידי לע םיכרצנ ק"מ ןוילימ תורשע
.חולמה ליבומה תלעתב

ללכמ 6% הווהמ איהו ,םלועב רתויב הכומנה הקותמה המיה איה תרנכה
תווקיהה ןגאב ינופצה וקלחב לבוגה ,תרנכה לש תווקיהה ןגא לש וחטש
,דאקורה ילבויבו ךומריה ןגאב ימורדה יחרזמה ודיצב ,ינטילה לש
.ילתפנו ןורמ ירהב יברעמה ודיצבו

ר"מק 660 -ו לארשי חטשב ר"מק 2070 םכותמ ,ר"מק 2730 וחטש
.ןונבלב

הובגה סלפמב .סלפמה הבוג יפל ,מ"ק 60 - 55 ןיב ענ תרנכה יפוח ףקיה
קמועה .ר"מק 161 רתויב ךומנה סלפמבו ר"מק 169 -כ אוה החטש רתויב
253 איה תרנכב רתויב הכומנה הדוקנהו ,25 -כ םגאב עצוממה
.םיה ינפל תחתמ

ידי לע רדגומו ק"מ ןוילימ 700 -כ לע דמוע תרנכה לש ילועפתה רגואה
:םומינימו םומיסקמ יסלפמ

תחתמ 'מ 213 אוה תונקת יפ לע רתומה (םודאה וקה) ןותחתה סלפמה
הגדה ,םיחלמה ןזאמ תא רפהל הלולע הז וקל תחתמ הדירי לכ .םיה ינפל
.תרנכה לש הייחמצהו

ול רבעמ ,חישקו יעבט ןותנ והז .- 208.90 לע דמוע ןוילעה סלפמה
.תרנכל ביבסמש םיחטשה תא ףיצהל םילולעו םימה םישלוג

840- כ המיה לא םיסנכנה םימה כ"הס) תרנכב םינימזה םימה תומכ
הנתשמ (הנשב ק"מלמ 270 -כ - הדאתמה תומכה יוכינב - הנשב ק"מלמ
.םיעקשמה תומכל םאתהב ,ק"מ ןוילימ 700300 ןיב הענו הנשל הנשמ

תייחנהבו ,('מ - 213) םודאה וקה תא 1999 ץיק ףוסב הצח תרנכה סלפמ
הפופכ ול רשאו םימה קשמב תוינידמה תא עבוקה ףוגה - םימה תוביצנ
.הז וקל תחתמ מ"ס 30 דוע ובאשיי יכ עבקנ ,"תורוקמ" תרבח

.םגאה ןמ הביאשה תא "תורוקמ" תרבח המצמצ ליבקמב

דומעה שארל הרזח


רפיווקא - םוהת ימ
.הביאשל םינתינה םימ הכילומו תרצואה תיגולואג הבכש אוה רפיווקא
רפיווקאו ףוחה רפיווקא - םיירקיע םירפיווקא 2 השעמל םייוצמ ץראב
יברעמה לילגב םייוצמ ,תיסחי םינטק ,םיפסונ םירפיווקא .רהה
.הברעבו ןדריה תעקבב ,םיקמעב ,ןלוגב ,יחרזמהו

יוצמה םהזמ םרוג לכ ןכש ,םיבר תורוקממ םימוהיזל םיעיגפ םוהתה ימ
.ילאיצנטופ םהזמ וניה ,רפיווקאה לא לחלחמו ךפשנ רשא ,עקרקה ינפ לע
,בויב ,הפשא ,קלד ,ןושיד ,הרבדה ירמוח תויהל םילוכי הלא םימרוג
.'וכו תיתיישעת תלוספ

ימ לש םיסלפמ תדירימ האצותכ תמרגנה םימ תורוקמ תחלמה
םימה ןיב ילוארדיה לקשמ יוויש רסוח תריציל איבהל הלולע ,רפיווקאה
ךות לא רודחל םיליחתמ םיה ימ תאז תובקעב .םיה ימו םיריפשה
.םיריפש םימ לש םיעטק םיחילממו השביה

הבוג ללכ ךרדב ותועמשמ םירפיווקאב םיסלפמה לש "םודאה וקה"
ןוגכ ,רפיווקאב קזנ םרגיהל ליחתמ ויתחתמ רשא םוהתה ימ סלפמ
.םירחא תורוקממ םיחולמ םימ וא םי ימ תרידח

םיוקל םתעגהלו רהה רפיווקאב םיסלפמ תדיריל םידע ונייה וז הנשב
.ריבס רגוא ןיידע םייק ףוחה רפיווקאב .םימודא

,ףוחה ךרואל ןכושה םוהת ימ רגאמ אוה ףוחה רפיווקא - ףוחה רפיווקא
ינפ לע ערתשמ ףוחה רפיווקא .םורדב הזע תעוצרל דעו ןופצב הירסיקמ
םקוממ רפיווקאה .ק"מ דראילימ 20 -כב דמאנ וחפנו ,ר"מק 2,000
הייתשל הבוט ובש םימה תוכיא ;לארשיב רתויב סלכואמה רוזאב
,ינש דצמ .תודייאתה ונממ ןיא ,יעקרק-תת רגאמ ותויהב ;תואלקחלו
,םיה ןמ םיחולמ םימ תרידחל ותוא תפשוח רפיווקאה ןמ רתי תביאש
תרידחמ האצותכ וימימ תוכיא תא תנכסמ םיסלכואמה םירוזאל ותברקו
םימה ןזאמ תא רפשל ידכ .םייתיישעתו םייתיב םיכפשמ םימוהיז
.יצראה ליבומה ןמ םימ "תורוקמ" וילא הרידחמ ,ףוחה רפיווקאב

ק"מ ןוילימ 250 -כ הניה ףוחה רפיווקאמ הביאשל תנתינה םימה תומכ
.יתנש בר עצוממב

,תיזכרמה רהה תרדשל תחתמ ערתשמ רהה רפיווקא - רהה רפיווקא
דעו ברעמב רהה םודהמו ,םורדב עבש ראב רוזא דעו ןופצב םינינת לחנמ
ןמש לע ,םינינת-ןוקרי רפיווקא םג יורק רפיווקאה .חרזמב רהה בג וק
.םינינת לחנבו ןוקרי לחנב תומייקש תולודג תויעבט םימ תועיבנ לש
תארקנה םירגאמ תצובק ןיבמ לודגה רגאמה אוה םינינת-ןוקרי רפיווקא
.ק"מ דראילימ 30 -כב דמאנ וחפנו ר"מק 3,000 -כ וחטש .רהה רפיווקא
ימל ישארה רגאמכ שמשמ אוה ןכלו ,דואמ הבוט וב םימה תוכיא
.הייתש

ק"מ ןוילימ 350 -כ הניה רהה רפיווקאמ הביאשל תנתינה םימה תומכ
.יתנש בר עצוממב םימ

:םיפסונ םימ תורוקמ
למרכה ףוח רפיווקא -
יברעמה לילגה רפיווקא -
הברעהו בגנה -
יחרזמו ינופצ זוקינ רהה רפיווקא -
םיחלוק ימ -
תונופטש ימ -
םילפתומ םימ -

דומעה שארל הרזח


םייפילח םימ תורוקמ
תורוקמ םימייק ,םימש ידסחב םייולת םייעבטה םימה תורוקמ דועב
.םיכפשו םי ימ :לארשיב םימה קשמ תרשעהל םילדנ יתלב םייפילח

םיחלוק תבשהו םיכפשב לופיט
ימל רבוגה שוקיבה דצל ,םייחה תמרב היילעהו הייסולכואב לודיגה
לכ יוצימל םיצמאמ תעקשה םיבייחמ ,םיחיחצה םירוזאב היקשה
הנידמה תויושר תושרדנ ליבקמב .םימה תקפסהל ירשפא לאיצנטופ
.הייסולכואה תרציימש תוכלוהו תולדגה םיחלוקה תויומכ לומ דדומתהל
הליבוה ,לארשיב םימה קשמ לע תדקפומה ,"תורוקמ" לש התובייוחמ
םוהתה ימ לע הנגמ ףא איה ךכבו ,בויבה ימב לופיטל םתריהל התוא
.םיריפשה

- תרציימ איהש םיכפשהמ 50% -כ תואלקחל םויכ תלצנמ לארשי תנידמ
,המיקמ "תורוקמ" תרבח .הנשב ק"מ ןוילימ 250 -ל בורק ונייהד
םיחלוק הריבעמו ,םיכפש ימ רוהיטל םינקתמ הליעפמו תקזחתמ
רופישל הנעמ תנתונ איה ךכב .םייאלקח םילודיג תייקשהל םירהוטמ
םימייק .הייסולכואל םיפסונ םיריפש םימ הנפמו לארשיב םימה ןזאמ
.םילפוטמ םניאש םיכפש ימ ק"מ ןוילימ 250 ןיידע

תורשפא ענומ - היקשהלו הייתשל - םימה תוכרעמ יתש ןיב טלחומ קותינ
ידיימ יוהיזל .םיריפשה םימה תשרל םיכפשה ימ תסינכ לש יהשלכ
ינקתמ :םימה תותשר יתש ינקתמל םינוש םיעבצ ועבקנ ,לובלב תעינמלו
םיליבומה םינקתמהש דועב ,ןבלבו לוחכב םיעובצ םיריפשה םימה תשר
.םודאב םיעובצ םירהוטמ םיכפש ימ

הלפתה
.לארשי תנידמב הייתשה ימ תלדגהל תונורתפה דחא איה םימ תלפתה
םילפתומ םימ תקפסמה לארשיב הדיחיה הרבחה הניה "תורוקמ"
תוכרעמ חותיפב האור הרבחה .הברעלו תליאל רקיעב ,תרכינ תומכב
תווצ ךכ ךרוצל הרישכה ,םימה תקוצמל ןורתפה תא םימ תלפתהל
תוליעפ םירשפאמה םיעצמאה לכ תא תבלשמו ,ןמוימ םיסדנהמו םינעדמ
.תידיימ

ימב םיאצמנה םיחלמה תאצוה תולועפ תועצבתמ םימה תלפתה ךילהתב
לכל הייתש ימכ םהב שמתשהל היהי ןתינש ידכ ,םיחילמ םימב וא םיה
.רבד

23 -ב ,םילפתומ םימ הנשב ק"מ ןוילימ 10 -כ םויה הקיפמ "תורוקמ"
םימה לוצינ ידי לע םימ תקפסהב הלפתה ינקתמ ולפיט רבעב .םירתא
.אצמנב ויהש םיחילמה

זכר ימו ףוס םי ימ לש ליהמת ליפתמ תליאב םי ימ תלפתהל ןקתמה
תיגולונכט ךרד תצירפ הווהמו םיחילמ םימ תלפתה ינקתממ םיטלפנה
םיה ךרואל םי ימ תלפתהל ןקתמ תמקהל הכורע "תורוקמ" .תימואלניב
ןיב קיפי רשא ,הלפתה ןקתמ תמקהל דימ לועפל שי יכ העירתמו ,ןוכיתה
.הממיל בוק 100,000 -ל 50,000

תונופטש ימ לוצינ
תונופטש ימ לוצינל םילעפמ תלעפתמו תקזחתמ ,המיקמ "תורוקמ" תרבח
,םירגאמב םיספתנ םימה .רושבהו המקש ,השנמ ילחנמ ,ןושיק לחנמ
ישדוחב לוצינל םיחודיק ידי לע םיבאשנו עקרקה-תתל םירדחומ
תומכ ,הנשב ק"מ ןוילימ 20 -כ םויכ םיספתנ לכה ךס .הובגה שוקיבה
ךרעב תדמתמה היילעה .הנשב םיבשות 200,000 לש הכירצל הליבקמ
לשב ,םירעה תברקב םילעפמ לש םתמקה תורשפא תענומ תועקרקה
םוזיל הרבחה הכישממ ,ךדיאמ .רוזאב תועקרקה לש הובגה ןכרע
וב םוקמ ,הברעבו בגנב רקיעב תונופטש ימ לוצינל םילעפמ םיקהלו
.תאז תורשפאמ ןיידע עקרקה תויולע

םשגה תרבגה
,ןופצה רוזאב עצוממב 13% לש רועישב רטמה תא הריבגמ "תורוקמ"
,תיעצבמה תוליעפה .מ"חש ,הלש תבה תרבח לש םשגה ףנע תועצמאב
,תירקחמ תוליעפב הוולמ ,לירפאל רבמבונ םישדוחה ןיב תעצבתמה
םלועב תובר תונידמ .תיעדמה הייליהקה לש תימואלניב הרכהל התכזו
טקייורפל המוד טקייורפ העציב הרבחהו ,ץועיי תלבקל ףנעל תונופ
םע םינותנו עדימ תפלחהו הלועפה ףותיש ךשמנ ןכ .הילטיאב ילארשיה
.ירקחמהו יעדמה ,יעצבמה םוחתב ,רטמה תרבגה אשונב ןדרי

דומעה שארל הרזח


םימב ןוכסיחה
-כ לש ץוציק לע טלחוה םימה תוביצנבו ,תרוצב תנשכ הזרכוה 1999 תנש
.תואלקחל םימה תובצקהב 40%

תויתשתה דרשמ תושארב םיפוג רפסמ ומזי ,בצמה תרמוח חכונל
הרבסה עסמ תועצמאב ,םימב ךוסחל ינוריעה רזגמל האירק תוימואלה
םימה קשמ בצמל תרבגומ תועדומ רוציל ותרטמש ,ןוכסיחה דודיעל
.רוביצה ברקב ההובג תופידעב םימב ןוכסחה אשונ תא ביצהלו

טנרטניאב רתא ,היזיוולטו וידר ירידשת ,תוצוח יטלש תועצמאב
ןוכנ שמתשהל רוביצה ארקנ תובתכו םימוזי תונויאר ,www.tipa.gov.il
לע הבכרהל םינתינה םימ יכסוח םירזיבא - םימכסח תנקתה :םימב
תייקשה ,םיפלוד םיזרב תריגס - תוניגבו תיבב םינושה םימה ינקתמ
.רוניצב אלו םיילדב תוינוכמ תפיטשו הלילה תועשב תוניג

יתב ילהנמל ונארק ל"כנמ רזוחבו ,ךוניחה דרשמ תא םג הרבסהל ונסייג
רעונו םידלי ךירדהלו ריבסהל ךוניח תעש שידקהל ץראה יבחרב רפסה
.םימב ךוסחל דציכ

לש ןוכסחל האיבה אשונב הרבסה יכ (1989-91 תרוצב תונש) חכוה רבעב
.תיתיבה םימה תכירצב 10%

הפוקתהמ רתוי דוע ןוחש 2000 - 1999 ףרוח היה ראוני שדוח דע ,רומאכ
תולודג םיעקשמ תויומכ ודרי ראוניבש ףא לע .םדוקה ףרוחב הליבקמה
םורדב רקיעב ,םימשג יטועמ ויה סרמו ראורבפ םישדוחהש ירה ,רתויב
עצוממהמ הנטק ןורחאה ףרוחב םיעקשמה תמר התיה לכה ךסבו ,ץראה
יכ יופצו ,תקפסמ הדימב וששואתה אל םימה תורוקמ .ץראה יקלח בורב
.םימודאה םיווקה בוש וצחיי 2000 ץיק ףוסב

!םיבייח !םימב ךוסחל םיבייח .ונתוא לבלבל ףרוחל ןתינ אל ,ןכל
:הפיט בושחנ זרבה תא חתפנש םעפ לכבו
ונלש שביהו םחה רוזאב םיטעומה םימה תורוקמ לע
-
םהיתובקעב רשא ,םייחה תמרב רופישהו הייסולכואב לודיגה לע
םיבר םיזוחאב הנידמב םימה תכירצ התלע
-
ךפיהל אקווד אלא ,רפתשמו ךלוה וניאש ,םוהתה ימ בצמ לע
-
םימה תורוקמ תא ונינכש םע קלחל ךרוצה לע
-
ךוסחל רשפא ץמאמ תצק םעשו ,ונלוכל םיינוי ח םימהש ךכ לע
םירקי םה - המכוחב םימב שמתשהל רמוא הז הפיט בושחל ןומה
!ונלוכל
-

רשפא ץמאמ תפיט םעש הארנו הפיט בושחנ םימב שמתשנש םעפ לכב
.םיבר תומוקמב ךוסחל

:םימב ןוכסיחה אשונב ונצביקש תוצעו עדימ ןלהל

?םימ הברה יכה תכרוצ תיתיב הלועפ וזיא
.םימ הברה יכה תוכרוצה תולועפה תחא איה םיתורישב םימה תדרוה
הנוכמ .הדרוה לכב םימ רטיל 129 ןיב םיכרוצ םיתורישה תיברמ
םיכרוצ ונאש םימה תומכמ תיצחמכ עצוממב תכרוצ םילכ תחדהל
ינפל םילכה תא םיפטוש אלש יאנתב ,םילכה לש תינדי הפיטשב
איה רשאכ קר הנוכמה תא םיליעפמש יאנתבו הנוכמל םתוא םיסינכמש
.האלמ

:ןמקלדכ אוה החפשמל םימב עצוממה שומישה זוחא ,היקשה דבלמ
40% - םיתורישב םימ תדרוה
*
32% - תחלקמו היטבמא
*
14% - הסיבכ
*
6% - םילכ תחדה
*
5% - לושיבו הייתש ימ
*
3% - היטבמאה רויכ
*


?םויל םדא ךרוצ םימ המכ
,הנשל בוק 100 -כ אוה לארשי תנידמ חרזא לש יתנשה הכירצה עצוממ
הנתשמ םימב שומישה .(םימ יקובקב 320-כ) םויל רטיל 320 -כ םהש
תשמשמה םימה תומכ םגו ,(םילכ חידמ ,הניג) תישיאה הכירצל םאתהב
.םדאל םדאמ הנתשמ הייתשלו לושיבל

?לארשיב םימב ךוסחל הבוח עודמ
ךרוצה .הנובתב םהב שמתשהל שיו ,דואמ רקי ךרצמ םה לארשיב םימ
:תוביס רפסממ עבונ םימב ןוסיחב
םימשגה תפוקת .תירבדמ יצח הנידמ איה לארשי - רוסחמב באשמ
םשגה ימ תומכו הכומנ םיעקשמה תמר ןהב םינשה הב תובר ,הרצק
הקיפסמ הניא םייעקרק תתהו םייליעה םירגאמה תא אלמל הלוכיש
.הייסולכואה יכרוצל

םימה ירגאמו םימשגה רוזיפ - ןוכסיח תבייחמה תיפרגואיג הקולח
,זכרמה רוזאב םיזכורמ םיבשותה בור ,ןופצב םבורב םיאצמנ םייעבטה
.םורדב תואלקחה יחטש וליאו
.םתקפה תא תרקיימ המורדלו ץראה זכרמל ןופצה ןמ םימה תרבעה

לש בוקל ךפוה וב ושמתשהש םימ לש בוק לכ - תיגולוקא הביסמ ןוכסיח
.םיכפש
תא ןיטקמו ,םיכפשמ םימרגנש םייגולוקא םיעגפמ ךסוח םימב ןוכסיח
תורוקמב ועגפיו עקרקה תתל ורדחי םילפוטמ םניאש םיכפשהש הנכסה
.םוהתה ימ

."תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ