םימה תשרפ לע
םרוטש ףסוי :תאמ
וישכע הקיטילופ      

על פרשת המים

תשרפב תכלוהו תרבוג תויביסנטניאב תילארשיה תרושקתה הקסע תועובש המכ
.רחא אשונב קוסעל הרבע ,היעבה הרתפנ רבכ וליאכ ,דחא םויבש דע ,םימב רוסחמה

היישרפה לע םילימ המכ רמול ילוא ךירצ ,םימה תשרפ םויס ירחא ,וישכע אקוודו
.םימב רוסחמה לש ,תאזה המוגעה

זא :תומכסומ המכ תריבשמו ,תויסיסבה תודבועה ןמ ליחתנ ואוב
וא חוליג יניכסב ,למשחב רוסחמ ןיאש יפכ ,לארשיב םימב רוסחמ ןיא - 1 'סמ הדבוע
שי םלוכב ,הלכלכל ליחתמ דימלת לכ עדויש יפכ ,תילכלכ הייאר תדוקנמ .חיטבא יניערגב
יוצמש באשמ םה ,ריווא ומכ ,םימ ,ללכבו .ףסכב שוכרל ןתינ םלוכ תאו ,רוסחמ תייעב
תא ךופהל היעב םוש ןיא ,המיאתמ תיפסכ העקשה םעו ,תולבגומ יתלב טעמכ תויומכב
.הייתשל םייואר םימל ןוכיתה םיה לש םיחולמה םימה

,לארשיב ןאכ ,ונל ןיאש איה היעבה .ידמ רקי קסע ירה הז לבא" ,ודיגת ,"!לודג םכח"
!ןוכנ אל - ?ןוכנ ."הייתשל םיבוט םימ קיפסמ

:םינותנ המכ גיצהל םוקמה ןאכו .הייתשל םימ םירסח אל לארשיב - 2 'סמ הדבוע
,םיכרצנ וללה םימה .הנשל םימ בוק יצחו דראילימ תוביבסב איה לארשיב םימה תכירצ
ילעפמ .םיאלקחהו תיבה יקשמ ,היישעתה :םירזגמ השולש ידי לע ,הסג הקולחב
וליאו ,ןוילימ 600 ךרעב םיכרוצ תיבה יקשמ ,םימ בוק ןוילימ 100 ךרעב םיכרוצ היישעתה
.בוק ןוילימ 900 -מ תוחפ אל םיכרוצ ,הייסולכואהמ זוחא השולש ךרעב ,םיאלקחה
אל וליפא ,היישעתל אל םג ,הצחרל אל םג ,הייתשל םימב רוסחמ םוש ןיא ,רמולכ
.תואלקחל קרו ,תואלקחל םימב רוסחמ לארשיב שי .תוניג תייקשהל

ןמ תעכ םוקל םינמזומ וניניבש םיינוריעה .םידסבוסמ ךא ,םירקי םימה - 3 'סמ הדבוע
םתאש ריחמה יכ ולגת םש .םתלביקש ןורחאה םימה ןובשח תא קודבלו ,בשחמה
תומכב יולת ,ק"מל ח"ש 6 -ל ,םימעפל ,דעו ,ק"מל ח"ש 2.5 ןיב ענ םימה רובע םימלשמ
רובע םלשמ ,תאז תמועל ,עצוממה יאלקחה .ןורחאה שדוחה ךלהמב םתכרצש םימה
.ק"מל 'גא 80 -כ קר םימה

םתא ,רמולכ ,ק"מל ח"ש 1.2 ךרעב איה ,םירקי םיינוריע ,םימה לש תיתימאה תולעה
םיצוביקב םיררוגתמה םכיחא תא םג אלא ,תימוקמה תושרה תא קר אל םידסבסמ
.םיבשומבו

םימ אובי לע ןורחאה ןמזב ורביד .הייתש ימ לש תינאוצי איה לארשי - 4 'סמ הדבוע
תועצמאב םימה תאבה תורשפא תא קודבל ידכ הדבכנ תחלשמ הרגוש וליפא .היכרותמ
.הילטנאבש םימה ףוסממ תונשי (!)טפנ תוילכימ

?םימ אצייל קיספנ םדוקש יאדכ ילוא ,םימ אבייל םיטילחמ ונאש ינפל ,ןכבו

תוריפ לש תונוט תואמ םימה תריתע הפוריאל לארשי תאציימ הנש לכב ?יתנווכ המלו
ונתוא וכניח םינש תורשע ךשמב .םיקותמ םימ בוק ינוילימ תורשעב וקשוהש ,םיחרפו
םיחרפ ,וקסקרגא לש וגנמ ,הממח תוינבגע ,jaffa יזופת :תילארשיה הריציה ראפ והזש
הייתשה ימ בטימ תא הפוריאל םיאציימ ונא םצעבש ונל ורפיס אלו ,רימסלאאב הסרובל
ונא ,הייתש ימ םירסח ,ץראב ,ןאכ םאש :ךפיהה תא קוידב בייחמ ןויגיהה ירהו .ונלש
.ןהילא םתוא אצייל אלו ,םימה תוריתע תונידמה ןמ תוקריו תוריפ אבייל םיכירצ

תויתשתה רש ןיב יתיירורעש םכסה םתחנ 1997 יאמ שדוחב :אוצייה ףגאמ ןותנ דועו
.תימשאהה הכלממה ןמ ,זאד רצעה שרוי ,ןסח ךיסנה ןיבו ,ןורש לאירא ,זאד ילארשיה
25 ןיב ,םינש שולש ךשמבו הנשב הנש ידמ ,ןדריל ריבעהל הז םכסהב הבייחתה לארשי
לארשי ךא ,הנשה יאמ שדוחב םייתסה הז םכסה .הככ ?המל .םימ בוק ןוילימ 30 -ל
םע םינידעה םיסחיב עוגפל אל ידכ ?המל .םיחטבומה םימה תא ןדריל ריבעהל הכישממ
.הנכשה הכלממה

ךשמב סעלנש סותימ דוע .םימב תינזבזב איה תילארשיה תואלקחה - 5 'סמ הדבוע
שי ,ןוכנ זא .תואלקחב םימב ןוכסיחה םוחתב לארשי לש םימיהדמה םיחותיפה :םינש
הנש לכ תזבזבמ לארשי דוע לכ ,לבא ,םימכחותמ הייקשה תונורתפ ונל שיו ,תופטפט ונל
אל דחא ףאש ,םיקותמ םימ לש תוחותפ תוכירבב םינויפרק לודיג לע םימ בוק ןוילימ 50
.(סריתהו םירדהה ילודיג תא יתרכזה אל דועו) הרגאינב 'םימכסח' ןיקתהל ינממ שורדי

ילודיגב קר קוסעל תבייח הניא תילארשיה תואלקחה .םירחא םימ שי - 6 'סמ הדבוע
ימ םניאש םימ לע םיססבתמה םייאלקח םיטקייורפ טעמ אל רבכ שיו ,םיקותמ םימ
,בגנה תמרמ תועיגמה ולא ,םעפ יא םתמעטש רתויב תומיעטה תוינבגעה ,לשמל .הייתש
תוראב .הייתש ימ שמשל ולכויש ידכמ ההובג איה ןתוחילמ תמרש ,תוראב ימ לע תולדג
הזע ףוחבו ,הברעבו בגנב תורוגס תוכירבב םיגדה ילודיג תא תושמשמ תורחא תוחולמ
ימב םילארשי םיאלקח םישמתשמ םינש הברה רבכ .םי ימ תוכירבב םיגד םילדגמ
,הנתוכ) םדא לכאמל םידעוימ םניאש םייאלקח םילודיגל (םירהוטמ בויב ימ) ןיחלוק
,ןיחלוק ימ תועצמאב עצובת םירעב יונה תוניג תייקשהש העינמ םוש ןיא ,בגא .(לשמל
.ךורא חווטל העקשהו ןונכת שרוד רבכ הז ,לבא .המיאתמ תרנצ חינהל ךירצ טושפ
.וניתומוקמב יוצמ וניא תמאבש באשמ

םידסבוסמה םימה .תואלקחל קר םיכלוה םניא רבכ םיאלקחל םימה - 7 'סמ הדבוע
םלועמו זאמ .לולב תולוגנרתה תא וא ,המדאה ילודיג תא קר םישמשמ םניא תואלקחל
וא ,םיקינבשומה לש יונה תוניג תייקשהל םג םידסבוסמה תואלקחה יפירעת ושמיש
ןאכמ .לכואה רדחב םילכה תפיטש תא םגו ,םיצוביקה לש םיידיה תובחר תואשדמה
ההובגה תולעה ןמ הארנכ עבנ אל םיצוביקב תפתושמה הצחרה סותימ יכ ןיבהל רשפא
.םירחא םיעינממ אלא ,םימה לש

םישמשמ םידסבוסמה םימהו ,םיאלקחה תא תואלקחה הבזע תונורחאה םינשב ,לבא
םיקסע םויכ שי - םיזוואהו תולוגנרתה ילול םוקמב .ירמגל תורחא תורטנמל םג םויכ
,םהינימל "םינב ינוכיש"ל היינבל ורשפוה תודשה ןמ קלח .תורוחס ינסחמו םייטרפ
רתוי שי םייפלאה תונש לש םיבשומב .תורייתל תואלקחה ןמ םיבר ורבע ןופצה יבשומבו
םיאלקחמ םידנליאת םילעופ רתוי ,םילולמ םינסחמ רתוי ,םירוטקרטמ םינורוטקרט
.םילארשי

םימלשמ םנמא םיאלקחה .םיאלקחל ער ,םינקסעל בוט םימה דוסביס - 8 'סמ הדבוע
לכ לע ,תוסכימה תעיבק לוע תא םמצע לע לבקל םיבייח לבא ,םימה רובע טעמ
,שממ לש שפנ לעוגב רבודמ ,םיטרפל סנכיהל ילב .תיוולינה הרחסמהו הקיטילופה
.תינוריעה הייווהב תוליבקמ טעמכ םהל ןיאש םיסרטניאו חוכ יקבאמב

.םימה לש הקולחהו תוסיווה ינונגנמ לכל םג היצמיטיגל שי ,םידסבוסמ םימה דוע לכ
הקדצה דוע היהת אל ,םימה רובע אלמה ריחמה תא םלשל םיאלקחה וצלאיי וב עגרב
לכ .תוסיווה לש תוקימנידה ןמ םיסנרפתמה ,תיאלקחה הנוקסעה ינונגנמ לש םמויקל
היהת המו ךכ םשל ושרדיי םימ המכ ,לדגל הצור אוה המ ,אוה-ונובשח תא השעי יאלקח
.הבורקה הנשב לדגמ אוה המכו המ טילחי הז יפלו םתולע

וניכז םימעפ המכ רבכ .הייתש ימב הירהנ תובוחר תא ףוטשל יאדכ - 9 'סמ הדבוע
בוחרה תא םיפטושה ,הירהנ תייריע ילעופ תנומת תא "תונורחא תועידי" יפד לע תוארל
,לאוג ונב ,"תועידי" לש ינופצה בתכה יניעב .םילולצ הייתש ימב ,ןותעגה בוחר ,ישארה
.ונצראב םימה זובזב לש תיאליעה תומלגתהה יהוז

תפיטש םג ,לבא ,ןיחלוק ימב וא םי ימב בוחרה תא ףוטשל היה רתוי םכח ,ןוכנ זא
איהש ידכו ,תיתוריית ריע איה הירהנש םושמ ?המל .הנוכנו תיאדכ איה זרב ימב בוחרה
םאו .חפוטמו הפי ,יקנ תויהל ךירצ ישארה הבוחר ,תיתוריית היצקרטא תויהל ךישמת
רשאמ םלתשמ רתוי הז ,ארונ אל - רקוב ידמ םימ לש םיבוק המכו המכ ךכל םישורד
.הנפד ץוביק תוכירבב םילרופ םהב לדגל

קלח והז .רבגי ףאו ךשמיי םימב רוסחמה .היהיש אוה היהש המ - 10 'סמ הדבוע
ונא .םיריפשה םימה תורוקמ תומהדזהו ץראה רודכ תוממחתה לש תילבולג המגממ
ימ תלפתה ומכ ,תונוכנ אלה תויגוסה לכב ןודלו ,תרניכה סלפמ תונומת תא תוארל ךישמנ
קשמ לכב תטלושה ,תיאלקחה הלודשהש םושמ ?המל .היכרותמ םימ תלבוה וא םי
לע תודמועש תויתימאה תויגוסב קוסעל ונל רשפאת אל ,םימה אשונב ןוידה לכבו םימה
ריחמ תאוושה לש ,תואלקחב הייתש ימב שומיש לש תיתגרדה הקספהב ,לשמל .קרפה
יאלקחה אוצייה תקספה לש ,תינוריעה הייסולכואה תמלשמש הזל םיאלקחל םימה
תוצראמ יאלקח אוביי לע תויתוכאלמה תונגהה תרסה לשו ,דסבוסמהו םימה ריתע
.הדובעב תולוזו םימב תוריתע ןהש ,תורחא

ןאכ לדגל ידכ היכרותמ םימ אובי לע םירבדמ םלוכ עודמ :םויסל תיתלאש הלאשו
?ןמצע תוינבגעה תא ןאכל איבהל עיצמ אל דחא ףא ךא ,תוינבגע

.11.9.00 :רתאל הסינכ ךיראת .(3.7.2000) ,וישכע הקיטילופ :ךותמ
<http://www.politicsnow.co.il/mags/.000703/0007031html >
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ