םוריח בצמ
ןופיסוי ןלוג :תאמ
.5-4 םידומע ,17.09.00 בירעמ  :רוקמ
     

מצב חירום
תורוקמ לכב םימה סלפמ בצמ תא םימה תוביצנ ישנא םירידגמ ךכ - "םידקת רסח לפש"
המרב תינמז וב םויה םיאצמנ הנידמה לש םימה תורוקמ תשולש .לארשיב םימה
םיכלוה םירפיווקאה ינש .גוסנו ךלוה תרנכה לש ףוחה וק .םלועמו זאמ רתויב הכומנה
.םוריח בצמ םיארוקש המ שוריפב .םיקמטצמו

םודאה וקל תחתמ מ"ס 39 רמולכ .מ"ס 39 -ו רטמ 213 סונימ לע םויה דמוע תרנכה סלפמ
הנומשכ ינפל .(213 סונימ) םיישדוחכ ינפל דע דמעמ קיזחהו ,םינש ךשמב לבוקמ היהש
לש בצמב .214 סונימל םודאה וקה תא הרירב תילב לט ןועמש םימה ביצנ דירוה תועובש
םימה תקוצמ לשב .מ"ס 90 -ו רטמ 208 סונימ לע םימה סלפמ אצמנ ,האלמ תרנכ
םימה תוביצנב .זוחא םיעבראכב שדוחה תליחתמ תרנכהמ הביאשה הדרי ,הרומחה
תוחפ אלו מ"ס 80 -ו 213 סונימ לע תרנכה סלפמ רצעיי םימשגה תליחת דע יכ םיווקמ
.םוריח תוינכותו םימה תוסכמב םיפסונ םיצוציקל רורגת ,הז בהבהמ וקמ הגירח .ךכמ

תא דואמ םיגיאדמו דואמ םיכומנ ףוחה רפיווקאבו רהה רפיווקאב םימה יסלפמ םג
ץראה םורדב .למרכה סכר דעו עבש ראבמ ערתשמ רהה רפיווקא .םימה קשמ יטינרבק
ןופצבו מ"ס 75 -ו רטמ 12 -ל ץראה זכרמב ;מ"ס 47 -ו רטמ 14 -ל סלפמה הבוג עיגמ
םימה תוביצנב .םודאה וקל םיבורק ונא וללה םידקומה תשולש לכב .רטמ 10 -ל ץראה
רפיווקאב םג המוד בצמה .םודאה וקל עיגנ ףרוחה תליחת דעש קפס ןיא יכ םירמוא
-ו רטמ 20 -ל עיגמ םימה סלפמ ץראה םורדב .הפיח ףוחל דעו הזע ףוחמ ערתשמה ףוחה
.תיספא איה םודאה וקל הברקה ןאכ םג .מ"ס 62 -ו דחא רטמ סונימל זכרמב ;מ"ס 24
תשולש :המוגעה האצותה תלבקתמ םירפיווקאה בצמל תרנכה בצמ תא םירבחמשכ
.השק בצמב םיאצמנ ונלש םיירקיעה םימה תורוקמ

בצמה תא הלות קיציא הילד הביבסה תוכיאל הרשה ?הזה רומחה בצמל ונעגה דציכ
.ןהיתורודל לארשי תולשממ דצמ םימה קשמ לש לשוכ לוהינו ךשמתמ לדחמב השקה
רסוחל ליבוה היעבה תא רותפל ךרדה לע המכסהה רסוח יכ רמוא לט ןועמש םימה ביצנ
הכירצ הנידמ" .הנורחאה תרוצבה תנש תא םישאמ וניא לט ,עיתפמ יד ןפואב .היישע
."הלש תוברזרב תלכשומ הרוצב שמתשהלו" ,רמוא אוה ,"םייונישל הכורע תויהל

לש השקה בצמה תא ריבסמ תרנכב םימגאו םימי רקחל רקחמה ןוכממ ןהר לבוי ר"ד
םישומישהו תואצקהה .שיש הממ רתוי םיכשומ" :קנבב ומכ טפארדרבואב םיסלפמה
היהי המ איה השקה הלאשהו דחוימב הנשה רומח בצמה .תלוכיל רבעמ ויה םימה לש
היהי רשפא יא ,תעצוממ הנש היהת םא םג ,ריכמ ינאש תויזחתה יפל .האבה הנשב
ער היהי בצמה זא דואמ הנוחש הנש היהת םאו .הנשה לש הקפסהה תמר תא םייקל
."םאתהב תוטלחה לבקל ךירצו דואמ

המוגע הנומת רייצמ ,תוימואלה תויתשתה דרשמב תוינידמו ןונכת ל"כנמס ,ןנור ילא
,תוראבמ רתי תביאש םיבאוש ונא ,םשג ןיא :םיתוש ונא ונממ ילדב םיטעוב ונא דציכ
ךכ ורגסנ לעופב .ראבה תא רוגסל םיצלאנ זאו ,תחלמומו תמהדזמ ראבה ךכמ האצותכ
.ץראה יבחרב תובר תוראב

בצמל דיחיה ןורתפה יכ רמוא יקסבלסז ןד 'פורפ רבעשל םימה ביצנ ?םישוע המ זא
תואלקחל םימה תא עבק ךרד תיחפהל תונורתפה ,וירבדל .םימ רתוי רצייל אוה רומחה
תנידמש ןויער אוה םיריפשה םימה תא םהמ תחקלו בויבה תא םיאלקחל תתל" וא
,םימ תקפסאב יכ ריבסמ אוה ."הבשחמהמ דרחנ ינאו רקויב וילע םלשל ךרטצת לארשי
דדומתהל םג אלא ,תעצוממה תומכה תא קפסל קר אל איה היעבה ,למשח תקפסאב ומכ
שיש אקווד בשוח תויתשתה דרשממ ןנור ילא .איש ישוקיב לש םיינוציק םיבצמ םע
לש ןווגמ אלא ,רמוא אוה ,םסק תונורתפ ןיא :תואלקחל ןיחלוקה ימ תא ריבעהל
תא ןסרל שי רצקה חווטב .ךוראהו ינוניבה ,רצקה חווטל םיקלחנ תונורתפה .תונורתפ
וכסחיש שקבלו רוביצל תונפל .תואלקחל םימה תוסכמ תא ץצקלו םימל םישוקיבה
.םיריפש םימ ןובשח לע תואלקחל ןיחלוק ימ לש תולודג רתוי תויומכ ריבעהלו ,םימב
.יאלקח וא יתיב שומישל ןריזחהלו תוראב בייטל שי םייניבה חווטב

80 אוה םיאלקחל םימ בוק ריחמ .תואלקחל םימה לש ריחמה תא תולעהל עיצמ ןנור
יא רוביצל ריחמה תא .ח"ש יצחו העבראכ אוה ריחמה יתיבה רזגמלש דועב ,תורוגא
לזומ ריחמב םימה תא תושכור תוימוקמה תויושרה אליממש ןוויכ תולעהל רשפא
.םהלש תופטושה תואצוהה לע תוסכל ידכ רקויב רוביצל ותוא תורכומו תורוקממ

לש תכרעומה תולעה .םימ תלפתה לש אשונל בצק רתיב סנכיהל ןנור עיצמ ךוראה חווטל
תלפתהל הוותשי היכרותמ םימה אובי ריחמ םג .םימ בוקל לקש השולשכ איה הלפתהה
רמוא ,יצחו םייתנשכ דועב הלפתהה ןקתמ תמקהל דע םשמ םימ אבייל יאדכ זא ,םי ימ
.ןנור

.םימה קשמ תלצהל םידעצ רפסמ םינורחאה םישדוחב הלשממה הרשיא ,בר רוחיאב
דע .זרכמל ושגנ תוצובק 20 -כ .ןולקשא ריעל תימורד הלפתה ןקתמ תמקה לע טלחוה
םרוגה רחביי הנשכ ךות .םידדומתמ לש תמצמוצמ הצובק רחבית הנשה רבוטקוא ףוס
חווטל יכ רובס םימה ביצנ .בוק ןוילימ 30 לש תלוביקב ,הלפתהה ןקתמ תא הנביש
תרבח תכרענ םויה רבכ .היכרותמ םימ אבייל אלא הרירב היהת אל תוחפל ינוניבה
ןכו םילפתומ םימ תרבעהו תטילקל שמשי ףוסמה .םימ תטילקל ףוסמ תיינבל תורוקמ
תושארב תויתשתה דרשמ .תיצראה םימה תכרעמל םתרבעהו היכרותמ םימ תטילקל
1 -ה דעש העבק הלשממה .היכרותמ םימה אוביי אשונב לפטמ יתרפא בקעי ל"כנמה
.אשונב הערכה לופיל תבייח רבמבונב

.תויתשתה דרשמב הלא םימיב תונחבנ הלבוהה ךרדו םתוכיא ,םימה גוס יבגל תועצה םג
ימ לש בוק ינוילימ תורשע קפסל לוכיש ,םילשורי לש בויבה ןקתמ םלשוה םג הנשכ ינפל
םימה תוביצנב .םיזבזבתמו םיל קרוש לחנ ךרד םימרוז םה הז בלשב .םירהוטמ בויב
בוק ןוילימ 250 -כ יכ םיכירעמ .םיאלקחל םריבעהל דציכ ךרד אוצמל ךירצ יכ םירמוא
ללכמ ואציש תוראב תואמ ןנשי יכ םירמוא םימה תוביצנב .םילצונמ םניא ןיחלוק ימ לש
םימב שומיש תושעל ידכ ןהב לפטל שיו ,החלמהו םוהיזמ האצותכ םינשה ךשמב שומיש
םימ בוק ןוילימ 18 -כ ליפתהל הנווכ םג תדמוע קרפה לע .םייאלקחו םייתיב םיכרצל
םילעפמל לשמל ומכ היישעתל לצנל ןתינ םימה תא .בגנה לש םירפיווקאב םייוצמה
.םתור רושימב םיימיכה

םידעצ םתוא לכ וטקנייו תומושג םייתנש הנייהת םאש ךירעמ לט ןועמש םימה ביצנ
רתויב יניצר ץוציק היהי ליבקמב .ונלש םיסלפמה תא םקשלו ליחתהל לכונ ,םישרדנ
זוחא 40 -כ וצצוק הנורחאה הנשב .תואלקחל םירבעומש םיריפשה םימה תומכב
הנש היהת םאו ,זוחא 50 וצצקי ,הליגר המושג הנש היהת םא ,הנשה .םימה תוסכיממ
,םייקנ םויה תרנכה ימ יכ םירמוא םימה תוביצנב .רתוי לודג היהי ץוציקה זא הנוחש
תא תתל בייח היהי חרזאה םגו .תדרל ךישמי סלפמה םא הרקי המ תעדל השק לבא
.םיבייח .םימב ךוסחל םיבייח :רידשתה רמוא ךיא .ךירצ אלשכ זרבה תא רוגסל .וקלח

בוק ןוילימ 150 לש טפארדרבוא - רתי תכישמ
םיאצמנ וא הנש ידימ .עבטה הל קינעמש שדחמ יולימהמ םימ רתוי תכרוצ לארשי
,יקסבלסז ןד ריבסמ ,ךכל תירקיעה הביסה .םימ בוק ןוילימ 150 דע 120 לש טפארדרבואב
םינשה הרשע-שולשבש ךכמ אלא ,תרוצב תנשמ ןפוא םושב תעבונ אל ,רבעשל םימה ביצנ
לודיגהמ האצותכ ,הנש ידימ בוק ןוילימ 40 -כב םימה תכירצ הלדג תונורחאה
לודיגה יכ ריבסמ תוימואלה תויתשתה דרשממ ןנור ילא .םייחה תמרבו הייסולכואב
90 -ה תונש תליחתב םא .הייסולכואה לש םייחה תמרב היילעמ עבונ םימל שוקיבב
120 דע 110 איה םויה הכירצה ,שפנל בקועמ רטמ 90 לע הדמע שפנל תיתנשה הכירצה
.הנשב שפנל בקועמ רטמ

םירבעומ בוק ןוילימ 720 .בוק ןוילימ 920 איה םינושה םירזגמל תקפוסמה םימה תומכ
,םינכשל םירבעומ בוק ןוילימ 90 -ו הישעתל םירבעומ בוק ןוילימ 100 .תואלקחלו היתשל
.םיינידמ םימכסהמ האצותכ

150 -ל תחא קר יכ םישיגדמ םימה תוביצנב .הרידנ הרוצב םימושג ויה '93 דע '91 םיפרוח
ברה עצוממהמ זוחא 95 -ל םימשגה תומכ העיגה זאמ .וזכ הכורב העפות תשחרתמ הנש
.דחוימ ןפואב תושבי םינש ויה אל רמולכ ,יתנש

בירעמ תובידאבהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ