םלועב תומיו םימגא לש םבצמ לע - םירוכע םימ
ןיקמורפ-ןוריחא רמת :תאמ
.223-213 םידומע ,(1995 רבמצד) ,4 ןויליג ,הביבסו היגולוקא  :רוקמ
     

מים עכורים - על מצבם של אגמים וימות בעולם
:רמאמה יקלח
אובמ
לרא תמי - עווג םיל םאיווקר
יפסכה םיב אצומ אלב םוהיז
לאקיאב םגאב קומע םוהיז
הלוח קנע - הירוטקיו םגא
יוואלמ םגאב גייד
יוקינו םוקיש - תירבה תוצראב םילודגה םימגאה רוזיא
'תירגנוהה המי'ל השדח הווקת
"תרניכ יל שי"ו

אובמ
,תודחא תוביס ךכל .תומיו םימגאל ביבס תישונאה הייסולכואה הזכרתה םדק ימימ רבכ
,הייתשל םימ תקפסא ,(יחה ןמ ינובלח ןוזמ רקיעב) ןוזמ תקפסא לש החטבה ןוגכ
גזוממ םילקאו תורייתל םיפוח לש עציה ,גידו הרובחת יביתנל השיג ,היישעתלו תואלקחל
לעמ תורהנ לש םתשילג תא םיליבגמה ,םיילועפת םירגאמכ םג םישמשמ םימגא .חונו
םימה תורוקמב טולשל בר ןמז הז תוסנמ םג תוישונאה תוליהקה םלוא .םהיתודגל
וליבוה הטסה תולעת .םהילע תולעבל ומחלו םירכס ונב ןה .םלצנלו ןמויק ןעשנ םהילעש
םימגא לע ונבנ םיירטקלאורדיה םירכסו ,םירעו תווח לא תורהנו םילחנ יצורעמ םימ
לע העפשה התייה ולא תויוליעפמ תחא לכל .היישעת חותיפל חוכ קיפהל ידכ תורהנו
תולולעה תובר תויעבט תוביס תומייק .ןתומכ לעו תוימימה תומטסיסוקאה לש תוכיאה
תומכ וא םירז םינימ לש הרידח ,תוצא תחירפ לשמל ומכ - םימ תוכיאב הדיריל איבהל
תוינסרוד וא תולשוכ חותיפ תויגטרטסאו םדאה תוליעפ םלוא - םיעקשמ לש הנתשמ
םימגא לש םתורדרדיה תא וצאהו תוימימה תומטסיסוקאל רתויב םילודגה םיקזנל ומרג
.דחאכ השביבו םימב םייחל הנכס הרה בצמל דע תומיו

םייוצמ םניאש םייליעה םימהמ 90% -מ הלעמל םיליכמ םלועב םילודגה תומיהו םימגאה
םרוזיפ .תודחא תונידמל םיפתושמ םהלש תווקיהה ינגאמ םיבר .םיסונייקואבו םימיב
רתויב םילודגה םימגאה 253 ךותמ :דיחא וניא תושביה ינפ לע וללה םימה יווקמ לש
רקיעב ,הקירמא ןופצב 115 םייוצמ ,ר"מק 500 לע הלוע םהמ דחא לכ חטשש ,םלועב
.הדנקב

םימגאה בצמל שדקוה People and the Planet ןועברה לש םינורחאה תונויליגה דחא
תולשלתשה לש רתוי טרופמ רואיתו םירבדה ירקיע תא איבא הז רמאמב .םלועב תומיהו
.םלועב תונוש תושביב םידחא םימגאב םירקמה

תופיקמה תויסולכואה לש םוימויה ייחל קודה רשק םירושק םלועב תומיהו םימגאה
תוימוקמה תוליהקה לש דיחיה םייחה רוקמו הסנרפה רוקמ ויה םימגאהמ םיבר .םתוא
תודקמתהו קפסמ וניאש ןונכת ,םייוקל עקרק ישומיש .גיד לע רקיעב ונעשנש ,םביבס
םירקמב .םבצמב ףקיהה תבחר תורדרדיהל תוירקיעה תוביסה םה חווט ירצק םיחוורב
אל רב יחטש הלא םירוזיאב וארש ,םיינוציח םימרוג דצמ תומזי יצחל ולעפוה םיבר
ועגפנ ולא חותיפ תופונתמ .ירחסמ גידל וא תורייתל רוזיאה תא חתפל ידכ ,םילצונמ
הרדרדיה םתביבס תוכיאו חפוק ןתסנכה רוקמש ,תוימוקמה םיגיידה תוליהק ללכ ךרדב
םימוהיז ורצי ,היישעתו תואלקח ,תונרעי ,היירכ ומכ ,תויתשבי תויוליעפ .רכה ילבל
לש םתלוכי הנטקוה ךכ .םימה יווקמל םכרדב םייתיבה םיכפשל ופרטצה הלאו ,םיכפשו
םיגזוממה םירוזיאב .ימצע רוהיט יכילהתב לועפלו הדבעל ,תלוספ גופסל הלא םימ יווקמ
םיקותמ םימ יווקמב םימה לש ימיכה בכרהה תא יצמוח םשג הניש ץראה רודכ ןופצב
ירמוח לש תוהובג תומר .םהב םייחה םימזינגרואה לש הבורמ התומת המרגנ ךכו ,םיבר
םיימי םיקנויב ואצמנ (ןיסקואידו DDT ,PCB ןוגכ) םהיריישו םיינירולכונגרוא הרבדה
וחיכוהו ,גנירב םיב ףאו תירבה תוצראב םילודגה םימגאה רוזיאב ,יטלבה םיב ומגדנש
ךיפה יתלב קזנ םימרוגה םילער ,הלא םילערב שומישה תא םצמצל ףוחדה ךרוצה תא
יבלכ לש תויסולכואב הדיריל ואיבהו תורחא תוילנומרוה תוכרעמלו הייברה תוכרעמל
.םירופיצ לש תויסולכואב ןכו דוקו גנירה יגד לש ,םי

םיבושחו םיליבגמ םימרוג ינש םה םימה םוהיזו םיקותמ םימב רוסחמה םלועה יבחרב
םהלש םימה יבאשמל םלועה תונידמ תוסחיימש תובישחה .יתרבחו ילכלכ חותיפב
תווקיה ינגא לש קשממב תוקסועה תונמא םייפלאמ הלעמלב ,רתיה ןיב ,תאטבתמ
יכ ףאו ,תרחא וא וז הדימב םימהוזמ םילודגה םימה יווקממ םיבר םויכ .םיפתושמ
ךרוצ שי אלא ,םמקשל ידכ תעדה תושיחנבו ןוצרב יד ןיא םיתיעל ,הלדג היעבל תועדומה
.םיבורמ םייפסכ םיבאשמב

לש םיכפשל רוהיט ילעפמ יכ האוגרקינב לשממ ידיקפ וטילחה 1925 תנשב ,המגודל
םגאל םיכפשה ומרזוה תיתשתב עיקשהל םוקמב .ידמ םירקי םה האוגנמ יבשות 20,000
םהמ 70% -ו ,שפנ ןוילימ לעמ וז הריב הנומ םויכ .ר"מק 1,040 וחטשש ,האוגנמ
,קנע שומיש תיבל םגאה ךפה ךכיפל .םגאל םתלוכת תא םימירזמה םיתורישב םישמתשמ
םילבוס וא םירחא תומוקמל ודדנ ,ותמ ובש םיחמצהו םירופיצה ,םיגדה לכ טעמכו
.הליער תלוספ לש רתי תנמ לשב תולחממ

תורבטצה ידי לע םיואמ ,ר"מק 2,450 וחטשש ,הידובמקב Tonle Sap לודגה םגאה
החטשמ 70% ויה האמה לש םיעבשה תונש דע .עקרק תפיחסו תורעי תתירכ בקע תיסרח
עקרקה .הנידמה חטשמ 30% קר םירעוימ ורתונ םויכ .תורעי םיסוכמ הידובמק לש
תא רוכסל תונויסינ לשב םרגנ ףסונ קזנ .םימגאבו תורהנה יצורעב תרבטצמ תפחסנה
יפ םגאה לש וחפנ תא םילידגמו תורהנה תא םיפיצמ הנשל תחאש ,ןוסנומה ימשגמ םימה
סרהל ומרגו ,יעבטה תופצהה רוזחמ תא ורפה ,םיגד תייברל ועירפה הלא םירכס .השימח
.םיטניירטונב רישעה ץובב םיגשגשמש זרוא ילובי לש

.הקירפא ןופצב ורתונש םילודגה םיקותמה םימגאהמ דחא אוה היסינוטב Ichkeul םגא
תקפסא ךרוצל ותוא םיניזמה תורהנה ימ תייטהל תוינכת בקע הנכסב םויכ ןותנ אוה
םימ לש המירזה תריצעו ,ןוכיתה םיל רושק םגאה .םירחא םירוזיאלו סינוט ריעל םימ
יווש םויכ .וילא ןוכיתה םיהמ םימ תסינכ לשב חולמ םגאל וכפהל הלולע וילא םיקותמ
לש םידחא םיפלא .אצוימ הבורו ,רלוד ןוילימכ אוה םגאב הגודינש תיתנשה הגדה
םתוא םיקלוחו םגאה תא םיפיקמה םירפאבו תוציבב רקב םיעור עקרק ירסח םירכיא
םוסרפל הכז םגאה .יאקירמא ןופצ ולפובו תורטול ,םימ תופוע ןוילימ עברכ םע
לעו תוציבו םימ רוזא לע הנגהל תימואלניב הנמא) Ramsar תנמאב ללכוהו ,ימואלניב
.עבטה לע הרימשל תופסונ תונמאבו (םהב םייחה

הדמתהב ולע םלועה יבחרב םיקותמ םימ יווקמבו םיב גידמ םיילכלכו םייגולוקא םיקזנ
תויסולכואב (טוביש) דוק יגד לש םרפסמ דרי יטלבה םיב .האמה לש םישימחה תונש זאמ
ןימ לש גידה לוביב תונוט 440,000 לש יתנש איש םשרנ 1984 תנשב :תונושה
ןיבו ,רבעב אישהמ תירישע - ןוט 40,000 לש ןוילע ףס גידל עבקנ 1993 תנשב וליאו ,הז
לככ רהמ תוברתהל ול רשפאל ידכ הז ןימ לש גידה ןיטולחל רסאנ ףא ילויל לירפא
םירומאה םדאה ינב ןוילימ ינשש ךכ ידכ דע הגדמה בצמ רדרדיה רוחשה םיב .רשפאה
תונש תליחת זאמש ךרעומ .םתסנרפ ןדבא לש הנכסב םייוצמ הז ףנעמ סנרפתהל
,היצקיפורטוא לשבו רתי גיד לשב ,םוהיז לשב םיגד ןוט ןוילימ 5 -כ םש ודבא םיעבשה
גידה תיישעתל םיילכלכה םיקזנה .םיניפלוד ןכו לרקמו יבושנא ,ןקדח יגד םהיניב
איבהל םילולע תורחא תוישעתל םיקזנה .הנשב רלוד ןוילימ 200 -מ הלעמלב םיכרעומ
.הנשב רלוד דראיליממ הלעמלל יתנשה קזנה ךס תא

םיבר םימגאב .תחאכ תונשיו תושדח תונכס ידי לע םימיואמ ודוה לש הימגא לכ
הנידמב Loktak םגא .םינטקה םיגיידה יכרוצ םע תימי תואלקחל תוינכת תושגנתמ
,ודוהב Ramsar תנמאב וללכנש םירתאה תשולשמ דחא אוהש ,Manipur תייאלמיהה
wetlands לש ר"מק 290 -ו הצצוק םגאל המירזה ;ירטקלאורדיה לעפמ ידי לע קנחנ
יגולוקאה ןוזיאה יוניש ךות ,רגאמל וכפה (םיקרפל תופצומה תומדאו תוציב ,םימ יחטש)
WWF ןוגרא גיצנ ירבדל .םיימוקמ ונעשנ ןהילעש תופצה לש יעבטה רטשמה תרפהו
םוקמל םיצאה םירז דצמ רקיעב םה חותיפה יצחל ,(World Wide Fund for Nature)
.הכ דע לצונמ היה אל רוזיאהש תיעטומה הנומאב ירחסמ גידל וא תורייתל וחתפל

לודיג יתב סרה ,רתי גיד - היסאב הגדמה ףנע תסירקל םימרוגה םע דדומתהל םוקמב
לודיגל (aquaculture) תימימ תואלקחב וכמת חותיפ תויונכוסו תובר תונידמ - םוהיזו
תובורק םיתעל םרוג הז ףנעב רוצייה .תווחב םינטרס ינימו םיגיגד תקפסאלו םיגד
םיילמיטפוא םיאנת םה הלאו ,םימה זוקינ רטשמ תרפהלו םיטניירטונב םימה תרשעהל
תעגופ ףקיה תבחר החירפו ,םיליער םה תוצא לש םימיוסמ םינימ .םימב תוצא תחירפל
גושגש - (red tides) "המודא החירפ"מ ןיס יפוח ולבס 1989 זאמ .םימה תוכיאב דואמ
חותיפ ,םיקותמה םימה יווקמ תורדרדיה .םקמוע דעו םימה ינפמ תומוחו תומודא תוצא
,הנושארבו שארב םיעגופ םהימימ תמיסחל םיטקייורפו םהב תיביסנטניא תימי תואלקח
םיגדה תובורק םיתיעל .הלא םימ יווקמב גידמ םיסנרפתמה רתויב םיינעב ,רומאכ
םילוקישל םיסנכנ םניא יכ דע ,ילכלכ ךרע יטועמ הכ םה םיכרוצ םיינעה םיימוקמהש
ןיא בורל ,רתוי תויחוורכ ריינה לע תוארנ תוילכלכה תופולחה םא ףאו .םיימשר םיילכלכ
.תונויכיזה ילעב קר אלא ,ןהמ תונהיל םיכוז הלא םיינע

,דבלב םיגולונכט תונורתפ םהמ .םימגא םקשלו תוסנל ידכ םלועב םישענ םינוש תונויסינ
םידחא תומוקמב ;עבטה תרימש ימרוג לש תוצלמה יפ לע םהמ ,הקיחת ידי לע םהמ
.וב ןפותישלו םוקישה תובישחב הנבהל תוימוקמה תוליהקה ךוניחב תובישחה השגדוה
טרופ לש החותיפמו םוהיזמ עגפנו ץאוס תלעתל ךומס ןכושה ,םירצמב הלזנמ םגאב
הלשממה תלעופ םויכ .םלועב םיחילצמהו םילודגהמ היהש גידה ףנע סרק ,דיעס
תיינב לע תוססבתמ ולא .הכומנ ןתולעש תוטושפ תויגולונכט תועצמאב ומוקישל
םיכפש ,תודבכ תוכתמ וילא הכילומה ,רתויב תמהזמה הלעתה לש הכפשב wetlands
םינק לש הליתש תננכותמ םוקמב םנוד 2,800 ינפ לע .ריהק רוזיאמ םינשדו םייתיב
.םימהזמ ולרטניו וחפסי ,וננסיש ידכ םיפסונ םימ יחמצו

ללכנש רתא אוה ףא ודוה ברעמ ןופצב Rajasthan -ב אצמנה Keoladeo ימואלה קראפה
'גאטל ךומס ןכושו Bharatpur םירופיצה תרומשכ רתוי רכומ אוה .Ramsar תונמאב
תופוקת ינפב דמוע קראפה .םירוכס תורהנ ינשמ ןוזינ ךא ,ץיקב שבייתמ רוזיאה .לאהאמ
אל שומיש תמחמ ,ןהב ךמותה חמוצלו םירופיצל תויפורטסטק ןהש ,תויתנוע תרוצב
ידי לע השענו םינש 10 ךראש רקחמ .םינורחאה םירושעה ינשב הלא םימב רקובמ
תינכת לע ץילמה ,עבטה תרימשל הקיתו הדוגא ,Bombay Natural History Society
הייערב ךמות רקחמה :קראפה תא םיפיקמה םירפכ 18 יכרוצב בשחתתש בלושמ חותיפל
ןיב תושגנתה ריכזה אל ךא) םיירפכה לש ולפובה ירדע לש הרומשה חטשב תרקובמ
ןויסינ בקע םידחא םיירפכ תוומל ורונ הכלהמבש ,רושעכ ינפל קראפה תונוטלשל םיירפכ
התעפשה רבדב םיגולוקא ברקב תועדה .(קראפה חטשב םהירדע תא תוערל םהמ עונמל
,קראפל הקיזמ הייערהש םינעוט םידחא :תקולחמב תויונש הרומשה לע וז הייער לש
,עקרקה לע םייוצמה םיניק ולפובה םיסמור זאש ,םירופיצה לש הייברה תנועב דחוימב
םירחא ;תודחא םינש הז הרומשהמ יריביסה רוגעה לש ורדעיה תא םיאיבמ םה היארלו
םייחהמ קלח וכפהו תונורחאה םינשה םיתאמב תוחפל םש ויה םירדעהש םירובס
תא םיסכמ ויה ןכ אלמלאש םיחמצ םילכוא םהו חמוצה תא םילבזמ םהיללג ,הרומשב
.עקרקה

100,000 -מ הלעמל םיכשומ הינקבש ורוקנ םגא יפוחל םינוזינה םידורווה וגנימלפה
ןגומ רתאה .םייח ילעבל לודיג יתב המכ ובש ,ימואל קראפב ןכוש םגאה .הנשב םיריית
הליהקל םיצקומ קראפה יחוורמ קלח .םיפנרקל הרומש םג אוהו Ramsar תנמא יפל
רועיש .השק תישונאו תיתביבס היעבמ םילבוס ודילש ריעהו קראפה םלוא ,תימוקמה
ךרוצל םיארבומ תורעיש ךכל ואיבה תישונאה הייסולכואה לש הלדג תופיפצו הובג הדולי
םיצעה .םגאה ךות לא עקרק תפיחסל המושגה הנועב םרוג רבדה .תויאלקח תווח תמקה
,ורוקנ ריעה .הקסה יצעל םינותחתה םהיפנע ךותיח בקע רבוג ץחלב םינותנ ורתונש
םיכפשב לופיטה תכרעמ .שפנ 250,000 תב איהו ,הדמתהב הלדג ,הינקב הלדוגב תיעיברה
הצובק .םגאל םיכפשנה םילחנל רשייה םרזומ םיכפשהמ קלחו ,סמועב תדמוע הניא
םיקוסיעו תויוליעפ חתפל הסנמ םיפסונ םינוש םינוגרא עויסב WWF ןוגרא לש תימוקמ
תוליהקה ברקב הרבסהו ךוניח ידי לע ,יתביבסה סרהל דגונמ ןוויכב ,אמייק ינב
ךוניחב םיסרוק ןוגראה םייקמ קראפה ירעש דיל חתופש יכוניח זכרמב .תוירפכה
,םידימלת - םיימוקמ .קראפה תא להנמה ,יתיינקה רבה תויח תוריש םע ףותישב יתביבס
םהיתולועפ ךיא םידמול - הלשממ ידיקפו תויסנכמ תוצובק ,םירפכ ישאר ,םירומ
תוארל ,םהייחב הנושארל תובורק םיתיעל ,קראפל םיחקלנ םיבר .הביבסה לע תועיפשמ
רובע תורייתמ ףסכ סינכמ קראפה ךיא םידמול ףא םה .רדגה לש ינשה הדיצמ יוצמ המ
םיצע תעטל ךיא תודמול ןה ןהבש תואנדסב תופתתשמ םישנ תוצובק .תימוקמה הליהקה
םישנה רובע .תונרעי תואלקחו טסופמוק תנכה ,עקרק רומיש לע תודמול ןה ,םלדגלו
ןהיתווח לש הקופתה תא תולעמ אלא ,דבלב הביבסל תובוט ולא תוקינכט ןיא תויאלקחה
םיכרוצה ,היגרנא יכסוח םירונת םיגצומ תואנדסב .לטנה תא ןהילעמ תולקמ ךכבו
טקיירופל םישנאה תוביוחמ .םייתרוסמה ןבאה ירונתל תשמשמה ץעה תומכמ תיצחמ
.ןוכנה ןוויכב איה ורוקנ ,םילודגה םיישקה ףא לע יכ הווקת הלעמ

דומעה שארל הרזח


לרא תמי - עווג םיל םאיווקר
תיב ,חיחצ החלמ רבדמ הלגמ ההובג תיפצת תדוקנמ לרא תמי לש ימורדה ףוחה לע טבמ
תליכאמ תמש רקב לש תוניבלמ תומצעבו גיד ילכ לש םידילחמ םידירשב םהוזמה תורבק
Syr DaryaAmu Darya-תורהנ ינש וניזה םישימחה תונש ףוס דע .חלממ לערומ חמוצ
Muynak היה 1950 -ב .הנש ידמ םיקותמ םימ לש םיבקועמ מ"ק 50 -כב לרא תמי תא -
רחאל םינש עברא ,1962 תנשב .Amu Darya רהנ לש הבחרה התלדב יא ,םיגייד רפכ
זרואו הנתוכ תודש תייקשהל רהנהמ םימ לעתל ולחה םידממ תורידא תולעתש
המיה התייה רושע ךותב .יא יצחל Muynak ךפה ,ןטסיק'גטו ןטסינמקרוט ,ןטסיקבזואב
מ"ק 40 ידכ לרא תמי הקחרתה 1980 -ב .רפכב םדוקה למנהמ מ"ק 10 ידכ תקחורמ
-מ הלעמל ודבע םישישה תונש ףוס דע .מ"ק 70 קחרמב התייה איה 1995 תליחתבו ,ונממ
םיגד לש םינוש םינימ 22 םדכלב ,יאה ביבס הגדב םירישעה םימב םיגייד 6,000
ידמ החולמו ידמ הקוחר התייה המיה 1982: תנשב קספ לרא תמיב ירחסמ גיד .םירחסנ
.םיגיידב ךומתל ידכמ

םימה תומכ 1995 -ב .הנש ידמ הלדג היקשהל ונפוהו םלולסממ וטסוהש םימה תומכ
1960 ןיב.דבלב םימ םיבקועמ מ"ק 3-2,ףיזרז התייה םגאל תורהנה ינשמ המרזש
.ר"מק 30,000 -מ תוחפל ר"מק 67,900 -מ ,יצחמ הלעמלב המיה חטש םצמטצה 1995 -ל
לש התלדה רוזיאב םימגא 50 -מ הלעמל .השלוש תוחילמהו םירטמ 19 -ב ודרי םימה ינפ
-מ תוחפל רטקה 550,000 -מ ונטק wetlands -הו ,ושבייתה Amu Darya-ה רהנ
הנממ רתונש המ ךא ,םלועב הלדוגב תיעיברה המיה םינפל התייה לרא תמי .רטקה 20,000
ביבס רוזיאב םיגייד 250 -מ רתוי ןיא םויכ .הבר םתוחילמש םידרפנ םימגא השולש אוה
.ורתונש םימגאבו תמהוזמה התלדב וראשנ םירחסנ םיגד ינימ העברא קר .Muynak רפכה

הילוח ךא התייה ,םירומיש ילעפמ ןוגכ ,וילא םיוולנה םיפנעהו הגדמה ףנע תוטטומתה
רוזיאב םילקאה תא רבעב הנתימ המיה .םייגולוקאה תונוסאה תרשרשב הנושאר
רתוי יתשבי תויהל ךפה רוזיאה םילקא .הז דיקפת אלמל הקספ התוצווכתה םעו ,הביבס
תנוע .גלש ירסח ,רתוי םירקו םיכורא םיפרוחו ,םשג ירסח ,רתוי םימחו םירצק םיצייק -
םישורדה הנשב הרק ילוטנ םימי 200 -מ תוחפ ,דבלב םוי 170 -ל המצמטצה לודיגה
םיכפש ימ לש ק"מ דראילימ השולשמ הלעמל ומרז םינומשה תונש ףוסב .הנתוכ לודיגל
םייתיישעת םיכפש ןכו ןטסינמקרוטמו ןטסיקבזואמ תואלקחהמ םילקימיכב םימהוזמ
תא וליערה םש ,ולש התלדל ועיגה םתיברמ .Amu Darya רהנל םילפוטמ אל םייתיבו
איה רוזיאב תירקיעה היעבה םלוא .הייתשה ימ תא ומהיזו תוימימה תומטסיסוקאה
רובדמ .תועקרקה לש עורג זוקינו תרקובמ אל היקשה לש םירושע רחאל החלמה
רבעשל םגאה לש השביה עקרקה תא ופחס לוח תופוס ,ורבגו וכלה רוזיאה תחלמהו
1993 -ב .ולוכ רוזיאה ינפ לע ורזופש הרבדה ירמוח לש םידירשו חלמ ןתיא ןאשנב
תמימ םיחלמ .םגאה תא תופיקמה תומדאה ינפ לע חלמו קבא ןוט ןוילימ 75 -כ וצברוה
ובסהש םישנא .הל ברעמ ןופצמ מ"ק 1,000 -מ רתוי היוצמה ,סורלייבב ףא ורתוא לרא
ימי תא רתוי הריכזמה הלכלכב הפה לא דיהמ םויכ םייח תואלקחל גידמ םקוסיע תא
.םירשעה האמה ףוס תא רשאמ םייניבה

תומרש הארנ .םידקת ול היה אלש ףקיהב תואירב תויעב םג ולע המיה תושבייתה םע
תוקרי ןכו הייתשה ימב םירחא םיליער םירמוחו םיחלמ ,תודבכ תוכתמ לש תוהובג
רוזיאב .םדא ינב לש ההובג התומתל וליבוה הרבדה ירמוח לש תוהובג תומר םיליכמה
תוהמא לש רתויב ההובגה התומתה המשרנ ,םגאה דיל יוצמה , Karakalpakia ארקנה
תוהמא 120 לש התומת התייה 1994 תנשב .רבעשל תוצעומה תירב לכבמ רתוי םיטועפו
הכרעש רקחמ .תויח תודיל 1,000 לכל תוטועפ 60 לש התומתו תויח תודיל 100,000 לכל
דבכ תולחמ רועיש רוזיאב הלע תונורחאה םינשה 15-10 -ב יכ הארמ רוזיאב האפור
טיכנורבו 60 יפ הלע תויטירתרא תולחמ רועיש ,40-30 יפ ,ןטרס ירקמ דחוימבו ,תוילכו
.תבהצו סופיט ןוגכ תוימוהיז תולחמ לש ןתוחיכש התלע ןכ ומכ .30 יפ - תינורכ
םישנה לכל טעמכ :הבר הגאד תררועמ תוריעצ םישנ תואירבב הרומחה תורדרדיהה
םישנלו ,דיאוריתה תטולב דוקפתב תויעב שי 23% -ל ,תוילכ תויעב שי 19-13 םיליגב
תוהובגה םויצנורטסה תומר) .ןמדב םויצנורטסו ץבא ,תרפוע לש תוהובג תומר שי תובר
.(םישישהו םישימחה תונשב רוזיאב ושענש ןמימו םוטא תוצצפב םייוסינ בקע הארנכ ןה
םירומח םד יפטש ןהמ תוברלו ,הימנאמ תולבוס םישנהמ 80% -מ הלעמל ,תאז דבלמ
ורתונש םיבשותה 2,000 -מ 70% -כל שי Muynak הרייעב .ןתומל םיאיבמה הדיל רחאל
התומתה רועישו ,הפיגמ ידממל םש עיגמ טשווה ןטרס ;םיינטרס םדק םינמיס םש
םויכ ךייתשמה ,Karakalpakia רוזיאב .שיא 1,000 לכמ 100 אוה וז הלחממ יתנשה
,םהב לפטלו םהירחא בוקעל ,םילוח םיבשות רתאל ידכ םיעצמא יד ןיא ,ןטסיקבזואל
.םיכלוהו םיכעוד ויבשותו רוזיאה .םדא ינבב הרבדה ירמוח ידירש רתאל ידכו

לש םילבגומה םימה יבאשמ תא רפשל ידכ ורבח רהנה תכרעמ תא תוקלוחה תוקילבופרה
לש תווקיהה ןגא ןהבש תונידמה שמח ומתח 1993 -ב .לעופב השענ טעמ ךא ,ולוכ רוזיאה
בר םכסה לע - ןטסחזקו היזיגריק ,ןטסיק'גט ,ןטסינמקרוט ,ןטסיקבזוא - לגא תמי
הנידמ לכו ,םוקיש יצמאמ ןומימל ןרק המקוה .לרא תמי ןגאב בצמה רופישל ימואל
תויעבב לבוטה רוזיאב ,םלוא .הלש ימלוגה ימואלה רצותהמ דחא זוחא עיקשהל תשרדנ
.וזכ הלצה תינכת שממל ידכ שורדה ןומימה ןיידע סיוג אל תוילכלכו תויטילופ

יתשמ םימה ברימ תא קיפהל ןויסינב תונידמה שמח לכ םויכ תוקוסע ינוריא ןפואב
תואלקחב היקשהל השורד םימה תפסותש הנעטב לרא תמי תא תוניזמה תורהנה תוכרעמ
ועיגה אל ןיידע ולא תונידמ .תועוערה ןהיתולכלכ תא רפשל ידכ (אוציל הנתוכ רקיעב)
תא םקשלו תוסנל וא יחכונה לפשה בצמב המיה תא בציילו תוסנל שי םא המכסהל
אוה המכסה וילע שיש דיחיה רבדה .wetlands -ה םוקישב תודקמתה ידי לע תותלדה
.םימב ךוסחל ךרוצה

ןפוצ ימלועה קנבה לש לרא תמי לש עורזה לש רלוד ןוילימ 200 לש טקיורפ ,םייתניב
םתעדל ןכש ,םידדועמ אל םיימוקמ םישנא .ךורא חווטל ןונכתל יהשלכ החטבה ובוחב
בצמ היהי רושע ךותבש אוה ששחהו ,ץמאמ לכ לרטנל הלולע תוריבב היטרקורויבה
לש התומ תא הפוצ רתוי דוע הרומח תיזחת .םוקישל תורשפא לכ אלב ,ךיפה יתלב המיה
.םדאה תוגושמ לשב לוכה - המיה תומ םע דחי רוזיאה תייסולכוא בור

דומעה שארל הרזח


יפסכה םיב אצומ אלב םוהיז
,יפסכה םיה .םקתשהל המ תורשפא ןהל הנקמה הדבוע ,ןיטולחל תורוגס ןניא תומיה בור
.בר וב םוהיזהו ןיטולחל רוגס אוה ,ר"מק 374,000 וחטשו םלועב הלודגה המיה אוהש
.וסרק יפסכה םיב הגדמה תויסולכוא .תורומח תואצותל וב האיבה םיסרטניא תושגנתה
םינשה םישולשב 96% -כב ונטק ,לשמל ,םיקותמ םימ רקד לשו םימ באז לש תודיכל
- ןקדחה יציב וא ,ראיווקה לש ולרוג אוה רוזיאל רתויב לודגה םלהה םלוא .תונורחאה
תימלועה הקפסאהמ 90% רבעב קפיס יפסכה םיה .יפסכה םיה לש רתויב רקיה רצומה
הרוצב דרי הגלווהמ יפסכה םיל םירזוחה ןקדח יגד לש םרפסמ ךא ,הז ןדעמ לש
רידנ הז היה אל םיעבשה תונשב .םוהיזו רתי גיד ,םימוסח הריגה יביתנ ללגב ,תיטסרד
יפסכה םיה ינקדחמ 90% -כש ךרעומ םויכ .ג"ק 400 ולקשמש הנש 60 ןב טרפ דוכלל
ג"ק 35 -כ ולקשמו םינש 18 ןב אוה יסופיטה רגובהו ,הייבר ליגל םעיגה ינפל םידוצינ
6,700 -מ ןקדח לש יתנשה לוביה חנצ יפסכה םיה םורדבש ינריאה קלחב התלדב .דבלב
.1993 -ב ןוט יצחמ תוחפל 1961 -ב תונוט

ופוחל ,וקאב ביבס יתיישעת זכרמ םקוה ,הרבעש האמב ן'גיברזאב טפנ תאיצמ רחאל
תירב לש התסירק זאמ .רוזיאב הטילשה לע תובר ומחלו ,יפסכה םיה לש יברעמה
תורבח ןכו ןריאו ןטסינמקרוט ,ןטסחזק ,ן'גיברזא ,היסור ןיב םינויד םילהנתמ תוצעומה
.טפנה תורוקמל השיג לע תויברעמ טפנ

חוכל לאיצנטופו םייאלקח םיבאשמ שי יפסכה םיה ןגא לש ינופצה וקלחב
רבעשל תוצעומה תירב תונידמ לש םילוביה ךסמ תישימח קפיס הז רוזיא .ירטקלאורדיה
םירכס לש תרשרש התנבנ תונורחאה הנשה םיעבראב .ןהלש היישעתה תרצותמ שילשו
ןכו היישעתל למשח קפסל ידכ הגלווה רהנ ךרואל תוירטקלאורדיה חוכ תונחתו
.יפסכה םיה לש ומוהיזל ירקיעה רוקמה םג אוה הגלווה רהנ .םילוביה תייקשהל
תא ללדל ותלוכיב תושק ועגפש ךכ ידכ דע הגלווב םימה תמר תא וניטקה הלא םישומיש
.םרזה דרומב ןצמחו הרוטרפמט ,תוחילמ לש יעבטה ןוזיאה תא ורפהו םיכפשהו תלוספה
רוזיאה תא וזקנב .םימהוזמ םיכפש ימ לש ןוט ןוילימ 40 יפסכה םיל ומרזוה 1989 תנשב
םירצוימה םיכפשה לכמ עברמ הלעמל וילא וזקונ ןרהטל םורדמ דעו דרגנינלל ןופצמ
לש תונוט 67,000 -כ הנש ידמ יפסכה םיל םימרוז דבלב תימיכורטפ היישעתמ .היסורב
.םיכפש

דומעה שארל הרזח


לאקיאב םגאב קומע םוהיז
.World Heritage Sites ירתא לש Unesco תמישרל 1990 תנשב ףסוותה לאקיאב םגא
ךרוא ,ר"מק 31,500 וחטש .םירטמ 1,741 יברמה וקמועו םלועב רתויב קומעה םגאה והז
םימה לכמ תישימח טעמכ - םימ לש םיבקועמ מ"ק 23,000 ליכמ אוהו מ"ק 2,200 ויפוח
תוכרעמ 336 ידי לע ןזומ לאקיאב םגא .(םינוחרקהמ ץוח) ץראה רודכ ינפ לע םיקותמה
ינפ לע ערתשמ ולש זוקינה ןגא .הנשב םימ לש םיבקועמ מ"ק 60 -כ םיקפסמה תורהנ לש
וליגש ,םלועב רתויב קיתעה םגאה והז .הילוגנומבו היריביסב ר"מק 560,000 -מ הלעמל
םיחמצ לש םינימ 2,600 םגאב .ןצמחב םירישע וימימ .הנש דראילימ 3 לע הלוע רעושמה
ינבא - םיפסונ עבט יבאשמב רישע לאקיאב רוזיא .םיימדנא םינימהמ 84% ,םייח ילעבו
םיצעב הצעה תומכ .ץבאו תרפוע ,לקינ ,ףסכ ,בהז ,םימולהי ןוגכ ,םינוש םילרנימו ןח
שפנ ןוילימ 2.6 -כ ויח 1994 תנשב .ק"מ דראילימ 4.5 -כב תכרעומ רוזיאב םילדגה
יפלו ,ר"מקל שפנ 2.5 קר) הכומנ רוזיאב הייסולכואה תופיפצ יכ ףא .םגאה תביבסב
םגאה לע תרבוג תילילש העפשה םדאה תוליעפל שי ,(ר"מקל 9.0 םירחא םינותנ
.תונורחאה הנשה םישימחב דחוימב ,ולש תומטסיסוקאהו

היינשה םלועה תמחלמ רחאל קר ךא ,הנש 300 ינפל רבכ בל תמושת ךושמל לחה רוזיאה
תונחת ,תכתמ תוישעת םגאה לש זוקינה ןגא םוחתב ומקוה זאו ,רתוי ץאומ חותיפ לחה
המצעתה תיאלקח תוליעפ םג .תורסנמו יליסופ קלד םיפרושה חוכ ילעפמ ,ריינ דוביעל
ופטשנ טנמידס לש תולודג תויומכו ,תוביצי ןניא רוזיאב תועקרקה .הרומאה הפוקתב
.תונורחאה םינשה םישימחב 2.5 יפ התלע םגאל עקרק תפיחס .ףוחל םיכומסה םימל

ירמוח דחוימב ,םייאלקח םילקימיכמ רבוג םוהיז עיגה םגאל תפחסנה עקרקה םע
יפוחב ואצמנ םוהיז לש תורומח תומר .PCBDDT ןוגכ םיינירולכונגרוא הרבדה
(ןוט 400 -כב וכרעוה) וביבס תועקרקב ,(1986DDT ןוט 230 -כב וכרעוה) םגאה
חותיפה םע אוה ףא רבג רוזיאב יריפסומטא םוהיז .םיה יבלכ תמגודכ ,וב םייח ילעבבו
ידכ םינכש םירוזיאבו םגאה ביבס םירעב םיחיינ תורוקממ וטלפנ 1989 -ב .יתיישעתה
.יקיקלח םוהיז לש תונוט 664,000

ינוכמ ןיא רוזיאב םירעהמ תחאל ףא .יתיישעתו ינוריע בויבמ אוה ירקיעה םוהיזה םלוא
.דבלב תיקלח םילפוטמ וא םילפוטמ אל םגאל םימרוז םיכפשה תיברמו ,םיקפסמ רוהיט
ריינ דוביעל לעפמ אוה םלוכמ עורגה .םגאה יפוחל תרבוג הנכס םה םייתיישעת םיכפש
םהוזמ רוזיא ורציו לופיט לכ אלב רהנל םימרוז ויכפשו ,1966 -מ לעופה ,ריינ תסיעו
םגאל טלפ לעפמה יכ םיחקפמ וליג 1992 -ב .ר"מק 20 לש חטשב םגאה תיעקרק לע דואמ
תווצ לש תוצלמה .תלפוטמ אל תלוספ לש םיכפש ןוט ןוילימ 74 -מ הלעמל הנש ידמ
אוה ףסונ םוהיז םרוג .תוצעומה תירב לש התוקרפתה םע םולכ אלב ומכתסה םיחמומ
רוזיאב הילוגנומב וכרדב רבועה ,םגאה לש רתויב לודגה םימה רוקמ ,Selenga רהנ
םיטפלוסו םיטרטינ ,תודבכ תוכתמ לש תולודג תויומכ םגאל םירזמ אוה .רתויב שעותמ
.םיינונמש םיכפש ןכו

ותרכנ רוזיאב .רתי תתירכמ ןהו םוהיזמ ןה רדרדיהל רוזיאב תורעיה םג ולחה הנורחאל
םיששוח םינעדמ .ללכב םא ,שדוח ךכמ טעמ קרו ,םיצע לש ק"מ ןוילימ 8 טעמכ 1993
םהמ 110 -ש ,רוזיאב םייחה םייחה ילעב ינימל תופסונ תויעב ביצת תורעיה תוטעמתהש
.הדחכה תנכסבש ולאל טרפבו ,הנכס לש תונוש תוגרדב םייוצמ

הליבגהש תדחוימ תיתלשממ הנקתב םישישה תונשב הלחה לאקיאבב עבטה תרימש
הרידגהו רוזיאה יבאשמב לכשומ שומישל הארק ,םגאה לש זוקינה ןגאב תילכלכ תוליעפ
21 לעמ ודעוי לוכה ךסב .1988 דע וקקחנ תופסונ תונקת עברא .םינגומ םירוזיאו תורומש
םירחא םיחטשו תורהנ ,םינגומ םיפונ ,תויעדמ תורומש ,םיימואל םיקראפל רטקה ןוילימ
קשממ לע ילרדפ קוח תטויט היסור לש (המודה) םירחבנה תיבב תאצמנ םויכ .םינגומ
רומש רוזיא םגאה ביבס רוציל עצומ התרגסמבו ,ולש זוקינה ןגאו לאקיאב םגא לש ללוכ
עקרקה ישומיש ורדסויו חותיפ תולועפ ולבגוי ןהבו ,תויגולוקא תועוצר שולשל קלוחמ
רופישל תילרדפ תינכת רצויה קוח לע היסור תלשממ שאר םתח 1994 רבמבונב .םינושה
םילבור דראילימ 1,640 ןה תורעושמה היתויולע .םייתנש ךשמל רוזיאב יגולוקאה בצמה
םימיאתמ םיעצמא רדעיה היהת תירקיעה היעבהש הארנ הכ דע .(רלוד ןוילימ 440)
.טפשמה יתבב קוחה תפיכאל

רוזיאב םיימוקמ םיטבש לש םידחוימה םיכרצה תא רידסהל תורומא תודחוימ תונקת
.דואמ תונטק ןבורש תוינתא תוצובק האמכ תללוכ לאקיאב רוזיא תייסולכוא .םגאה
טועימה .רתויב הלודגה תינתאה הצובקה םהו ,םיבשותה ללכמ 70% -כ םיווהמ םיסור
ילוגנומ אצוממ אוה ,םיבשותה ללכמ 25% -כ הוומה ,Buryats -ה ,לודגה ינתאה
םיבושייב םיאלקחו רקב ילדגמ - םיינשל וז הצובק הקלחנ הכפהמה ינפל .יטסיהדובו
לש יופכה בושייה תוינידמו היוגש תיאלקח תוינידמ ,שועיתה .הגיאטב םידוונ םיעורו
תורוסמו הקיתאה ,הלכלכה תא ,םודקה םייחה חרוא תא וסרה םידוונ םיטבש
.גידו דיצ ,תיתרוסמה הלכלכהמ םיימוקמה תא לשינ יביסנטניא ירוזיא חותיפ .תויאלקח
."םיחיטבמ" םניאש םבושיי דחאל תיטסינילטסה המגמה תחת ומלענ םיבר םירפכ
בורל .יופכה בושייה תוינידמ בקע דחוימב ,ןיטולחל ודחכנ טעמכ םירחא םיטועימ
,עבט יבאשמב שומישל עגונב םירוסיא לש הקזח תכרעמ התייה םיימוקמה םיטבשה
סרהל קר אל האיבה תיתד יטנא תוינידמ .תיטסיהדובהו תינאמשה תורוסמב תכמתנה
תרימש לש תוסחייתה תוללוכה תומלש תורוסמ סרהל ףא אלא ,םיטסיהדוב םישדקמ
.םתביבס תא םיטבשה

תינכתב ומקשל ידכ תובר לועפל שי םלוא רבעבכ הרומח הנכסב יורש וניא םגאה םויכ
.םיימוקמה םיטבשה יכרוצב תבשחתמה קשממ

דומעה שארל הרזח


הלוח קנע - הירוטקיו םגא
ןיחצמ ,רוכע אוה םויכ .םייח אלמו לולצ רבעב היה הקירפא זכרמבש הירוטקיו םגא
לודיגה בקע רקיעב העפשוה םגאה לש תיגולוקאה ותואירב .תוצא בורמ "קנחנ"ו
,םיגד אוצי לש תגשגשמ היישעת ,ויפוח ךרואל חמוצ רועיב ,תישונאה הייסולכואב
תמרזהו תוצאה תויסולכואב םוצע לודיג ,וימיממ םיגד לש םידחא םינימ לש םמלעיה
.ןוקית רב וניאו וידממב בחרנ אוה קזנה בור .תודחא תוישעתמ םילפוטמ אל םיכפש
ושעיי אל םאש הארנ .תוררופתמ ןהו וערפוה ויפוחל יתרוסמ םייח חרוא ולהינש תוליהק
.םהשלכ םייחב ךומתל קיספי םגאה ,ותלצהל םיצאומ םידעצ בורקב

לודגה יפורטה םגאה אוה ,הדנגואו הינזנט ,הינק תוקלוח ויפוח תאש ,הירוטקיו םגא
רוזיאה םנמא .ר"מק 69,000 -כ וחטש .םלועב ולדוגב ינשה םיקותמה םימה םגאו םלועב
תונווגמה תומטסיסוקאה ךא ,ובש תונאווסב תויחה רבה תויח תוכזב רקיעב םסרופמ
.תוימימ ןה ,רתויב תומיואמה ףאו ,רתויב

ולחה ,םיטסילאינולוקה ידי לע ויוליג רחאל םידחא םירושע ,םירשעה האמה תישארב
,םיעטמ תעטל ,תוציב שבייל ,תורעיו יעבט חמוצ רעבל ,םגאה לש תווקיהה ןגא תא לצנל
ולדגו םיפסונ םיחטש ינפ לע וטשפתה םינשה ךשמבש םיעטמ ,רכוסו הפק ,הת ןוגכ
,המושגה הנועב תורהנל םיפטשנ הלא םיעטמב שומישב םיאצמנה םילקימיכ .םרפסמב
.תוצאה "תחירפ"לו םיטניירטונב םימה תרשעהל םימרותו םגאל םכרד םיאצומ

הייסולכואב לודיגה םע .םירחא םירוזיאמ םירגהמ םילעופ רוזיאל וכשמ םיעטמה
תונשב .םצמטצהל ולחה גידה ילוביו ,היעב תווהל רתי גיד לחה ,גידה תוקינכט לולכשו
(Oreochromis ןונמא ןוגכ גידב םיירלופופ םינימ לש םרפסמ םצמטצה םישימחה
ואביי בצמה תא "ןקתל" ידכ .םידחכנל ובשחנ םה תירחסמ הניחבמ יכ דע esculentus)
רקדו , Oreochromis niloticus ,סולינהמ ןונמא ןימ םגאה ימימל םיטירב לשממ ישנא
,םגאב םיגדה תסמויבמ ןטק זוחא קר וויה םיאבוימה םיגדה .Lates niloticus ,סולינהמ
80% -מ הלעמל וויה (Cichlidae) םיינונמאה תחפשממ םיימוקמ םינטק םיגד ינימ וליאו
הלגתנ 1980 תנשב ךא ,תיסחי עובק הסמויבה בכרה ראשנ םיעבשה תונש ףוסל דע .הנממ
יטסרד ןפואב החנצ םיימוקמה םיינונמאה ינימ תומכ :יופצ יתלבו דח יוניש םגאב רקסב
םרג יגד םה םיינונמאה .80% הוויה סולינה רקד וליאו ,םיגדה לקשממ 1% קר וויה םהו
תליכאב החמתה םהמ קלח .םהלש הליכאה ימגד יפל וחתפתה םהלש הפה ירבאש םינטק
עקוש ינגרואה רמוחה ,סוטירטדמ םינוזינה םיגד לש הקיפסמ תומכ רדעיהב .סוטירטד
ןצמחב דואמ םיינעל וכפה םגאה לש םידחא םירוזיא .תיעקרקל ןצמח תכירצ ךות
.םייבוראא םימזינגרוא ילוטנ ךכיפלו

ךותב וחתפתהש םינימ 400 -כ :ולש לודגה םיינונמאה ןווגמב עודי היה הירוטקיו םגא
הארנכ יהוזו ,200 -כל םינימה רפסמ חנצ םויכ .םימודק םינימ השימחמ םינש 14,000
גדה הארנכ אוה םמלעיהל הביסה .םינתיילוח ינימ לש תדעותמה רתויב הלודגה הדחכהה
.םינטק םיגדמ רקיעב ןוזינה ,(ג"ק 90 דע) םידממ לודג גד ,סולינה רקד ,אבוימה

,םתייחמ רוקמ ויהו םיימוקמה םיגיידה ידי לע וגודינ רקיעבש ,םינטקה םיגדה
זכרמב יח סולינה רקד .רתי-גיד ללגב םאו םיפרוטה ללגב םא דואמ ונטק םהיתויסולכוא
םהיתותשרב דכליהל ידכמ לודג אוהו ,תונטקה גידה תוריס לש חווטל ץוחמ ,םגאה
.תוטושפה

םיקסע ישנא הב םיאור ,יגולוקא ןוסאכ םינעדמ יניעב תיארנ רקדה לש ותסנכה יכ ףא
גיד תוניפס ידי לע תולודג תויומכב דוצינ גדה .ילכלכ ץירמת םיריכב לשממ ידיקפו
יבוריאנל קוושמ םשמו הרז תולעבב םיאצמנה םיכומס םילעפמל רכמנ ,תוירחסמ
יגדלו סולינה רקדל רבוגו ךלוהה שוקיבל הבוגתב .ןדעמכ הפוריאלו ןוכיתה חרזמלו
םג אלא ,םיימוקמה םיגיידה ילגר תא וקחד םיירחסמ גיד ייצש קר אל םירחא םימגא
.ודוצינש םיגדה דוביע - םייתרוסמה ןהידיקפתמ םיגיידה תוליהקב םישנה תא ולשינ

תעיבצו ליטסקט ילעפמ - תורחא תוישעת לש חווט יוצמ םיגדה דוביע ילעפממ קוחר אל
םיעודי םהו ,הינקבו הינזנטב םבור - רכיש תולשבמו ריינ רוצייל םילעפמ דעו תורוע
-כל תיארחא הינזנטש הארמ הנורחאל השענש רקחמ .םילפוטמ יתלב םיכפש לש הטילפב
םיקוח שי הינקב יכ ףא .םגאל םוי ידמ םימרוזה הלאכ םיכפש לש םירטיל ןוילימ 2
ךרדב שי היישעתלש םושמ ,תוקוחר םיתעל םיפכאנ ולא ,םוהיז תעינמל ידמל םישקונ
.תומהזמה תודיחיב תוינמ תובורק םיתיעל שי הלשממלו ,םירז םיעיקשמ םע םירשק ללכ
דויצ ןיקתהלמ םעפ ידמ רלוד 220 לש סנק םלשל תוישעתל לוז רתוי הברה ,ןכ לע רתי
.רלוד ןוילימ 2 ותולעש םיכפשב לופיטל

,קורי חיטשכ םיארנה ,(water hyacinth) םימ יחמצמ אוה הנורחאל ףסונש םויא
טשפתה ,1989 -ב הנושארל הארנש ,חמצה .תוריהמב םיחטש םיסכמו הרהמב םיברתמ
תא םסוחה ,ףיצר חיטש רצוי אוה .תונידמה שולש לכב םיחטש הסיכו םיצוק הדשב שאכ
,ךומנ זוכירב אליממ יוצמה ןצמח ךרוצ ,תחתמ םימב םימזינגרואל ץוחנה רואה תסינכ
תא םיאשונה תונוזלחל ילאדיא לודיג תיב אוה הז חמצ .םינוש םילדגמ גיד תוריס דכולו
חמצה יוצמ םהבש םיחטשה תא םצמצל םינעדמ יצמאמ .םישחנלו היצרהליבה תלחמ
.טסופמוקל לשמל ,וב שמתשהלו חמצה תא רוצקל תונויסינ םיללוכ

םיכפשה .םיבחרנו םירומח םה םגאה לש רדרדימה ובצמל םירושקה תואירבה יטביה
תולחמל םישנא םיפשוח ,וילא םיכומסה תורהנלו םגאל םימרוזה ,םירהוטמ אלה
םירימאמ םיגדה יריחמש רחאמ .םייעמ ימוהיזו הרלוכ ,סופיט ןוגכ ,םימב תורבעומה
ידמ רוזיאהמ םיאצוימ םיגד לש תונוט 200,000 לעמו יוצמה בשותה לש ודי גשיהל רבעמ
.רוזיאה יבשותל ישממ םויא תווהל הלולע םינובלחב רוסחממ תעבונה הנוזת-תת ,הנש

םגאל ואבוהו ופצ תופוג יפלאשכ ,1994 יאמב ,הכומסה הדנאורב םיחרזאה תמחלמ רחאל
.הדנגוא תלשממ יניעב ןוסא ירוזיא םגאה לש םימיוסמ םיקלח ובשחנ ,Kagera רהנ ךרד
םימה תנשוש יחמצב וכבתסה אלש תופוג םישנא וגד הינזנטל הדנגוא ןיב לובגה ךרואל
בצמ רוטינב הלועפ ופתיש תולשממה שולש יכ חווד הז רבשמ ךשמב .תופגמ עונמל ידכ
.הביבסה תוכיא

םיצמאמ םישענ ,םידממ תורידא תוארנ הירוטקיו םגא ינפב תודמועה תויעבה יכ ףא
יגיצנ ומיקה 1992 תנשב .ותורדרדיה תא ןסרלו םגאה תא ליצהל םיימינפו םיימואלניב
תחפשמ ינב םיגד תלצה םהיניבו ,הלצהה יצמאמ םואיתל ןוגרא תונידמה שולש
םיברמו םילדגמ ,הדחכהמ הלא םינטק םיגד לש םיפסונ םינימ ליצהל ידכ .םיינונמאה
IUCN לש תינכת תוסחב הפוריאבו תירבה תוצראב םימויראווקאב םינימ 40 םירקוח
.(International Union for the Conservation of Nature)

לש םיסרטניאה לע הנגהל הליהק יגיהנמו םיימוקמ םינעדמ םילעופ תימוקמ המרב
לדוגה לע עיפשמה שוקיבה תא ןתמל ידכ .תימי תואלקח חותיפלו םיימוקמה םיגיידה
םישנאה ינוילימ תא ךנחל ידכ תולועפ תושענ הירוטקיו םגאב םיגדה לש ןווגמהו
.תוימי תווח לש תונורתיה רבדב םגאב םייולתה

תונש ףוסב םקוהש ,הירוטקיו םגא לש רקחמה תווצ איה החיטבמ תוחתפתה דוע
הלא םירקחמ .םיימוקמו םינקירמא םינעדמ לש םיפתושמ םירקחמ תובקעב םינומשה
םיתמ םירחא םימזינגרואו םייח ילעב ,םיחמצ םירטמ 30 -מ הלעמל לש קמועבש וליג
תויסולכוא וליג םה .רקחמה יצמאמ תא ריבגהל ידכ םקוה תווצה .ןצמחב רוסחמ לשב
היילע ואצמ ןכו ,סולינה רקד םהב ןיא ןצמח רסוח לשבש תומוקמב תולודג פמירש
הלולע תונוזלחה תא םילכואה םיגדה תוטעמתה לשבש ואצמ ףא םה .תונוזלחה רפסמב
.תונוזלחה ךרד תרבעומה ,היצרהליב לש תוטשפתהה תנכס רובגל

דומעה שארל הרזח


יוואלמ םגאב גיד
םגאה אוהו ,םלועב וקמועב יעיברהו ולדוגב יעישתה אוה (Nyasa וא) יוואלמ םגא
600 וכרוא ,ר"מק 30,000 -מ הלעמל וחטש .ינקירפא-ירוסה רבשה ימגאמ רתויב ימורדה
,יוואלמ ןיב קלחנ אוה .םירטמ 700 לע הלוע יברמה יקמועו מ"ק 80 יברמה ובחור ,מ"ק
600 -מ הלעמל ובו ,ולש םינימה ןווגמב רתויב רישעה אוה יוואלמ םגא .הינזנטו קיבמזומ
ינב ןוילימ 10 -כ ידי לע ךרצנה יחהמ ןובלחהמ 70% -מ הלעמל םיקפסמ ויגד .םיגד ינימ
.גידה ףנע םויקל תינמז וב לודגה ןווגמה תא רמשל הסנמ יוואלמ תלשממ .יוואלמב םדא

,רתויב הברה הייסולכואה תופיפצ תולעב תוינקירפאה תוצראהמ תחא םויכ איה יוואלמ
50,000 לש יתנש הגד לובי בינמ םגאה .3.5% לע הלוע הב הייסולכואה לודיג רועישו
םיגיידה .דואמ תולדלודמ ןה םיגדה תויסולכואש ששח םייק הנידמב ךא תונוט
.רתוי םינטק םיגד תדיכל לעו לוביב הדירי לע םיננולתמ

.םיבוראא םימזינגרוא ליכהל םילגוסמ םינוילעה םירטמה 200-150 קרש וארה םירקחמ
הלעמל .רתויב דבכה גידה ץחלל םינותנה םהש ,םידודרה םירוזיאב םייוצמ םיגדה בור
םהו יטיא םלודיגש םיגד ולא .םיינונמאה תחפשמל םיכייתשמ םגאב םיגדהמ 90% -מ
תועובש ךוראל יושע תורפומה םיציבב ירוהה לופיטה .תולודגו תורופס םיציב םיליטמ
םיכשמנ םיריית םג .ידמל תיטיא תויסולכואה תושדחתהש רבד לש ושירפי ,םידחא
.הבקנהמ ויעבצב הנוש רכזה םינימה בורבש םיינועבצ םיגד ולא .םינימה לש ברה ןווגמל
אלב ,תואלקחב ןיטולחל טעמכ היולתה יוואלמבש איה םגאל תולודגה תונכסה תחא
תודרומב ףא .יאלקח דוביעל תונימזה תועקרקה לכ ולצונ ,הטעומ היישעת םעו םיבצחמ
תאבומו תורהנל תפחסנ עקרקה .ודבועו ושרחנ םהו ,חמוצה ארוב םירה לש םילולת
םיגד תייברל םיעירפמ קזחה םימה םרזו םימוצעה תיסרחה ינעטמ .המושגה הנועב םגאל
יביתנ תא םימסוח םיגייד םג .םימרוז םימב ץירשהל ידכ תורהנל סנכיהל וגהנש ,םגאהמ
תא הנשמ םגאב עקשומה טנמידסה .תוברתהל םיאבה םיגד דוכלל ידכ הלאה תורהנה
םינותנ ןיא הז ןיינעב םנמא .םיגדה םינוזינ םהמש םימזינגרואהמ קלח גרוהו לודיגה תיב
61% לש הדירי הארה הקיינגנט םגאב תומוד תויעב לש רקחמ םלוא ,יוואלמ םגאמ
.תורהנהמ םיטנמידס לש הצברהו העקשהמ תעבונה םינימה ןווגמב

ןגמ אוה .קומעה םגאה לש םיקותמה םימה יגד תא רמשל ידכ ימי-תת קראפ םקוה םגאב
לע רקיעב איה הנגהה .םלועב רחא קראפ לכמ רתוי םינתיילוח לש םיימדנא םינימ לע
רשפאל ידכ ,קראפה חטשל ץוחמש גידה תוריס לע חוקיפב תבלושמ איהו ,הלטהה ירוזיא
וז השיג - הרומשה םוחתב םיללכנ םירפכ השימח .םיגדה תויסולכוא לש תושדחתה
.םגאה תרימשב תוימוקמה תוליהקה תא ףתשל ידכ יוואלמ תלשממ ידי לע הצמוא
ירוזיא לע תוניגמה תומיוסמ תולבגמ תחת יתרוסמה גידב ךישמהל רתוה הלא םישנאל
לצא הנבה חתפל םיחקפל עייסל ידכ ךוניח תוינכת תולעפומ .םיגדה לש הייברה
.םתבוטל םג םה 'םוחתל ץוחמ' םירוזיא םוחיתו םיגדה לע חוקיפש םיימוקמה

דומעה שארל הרזח


יוקינו םוקיש - תירבה תוצראב םילודגה םימגאה רוזיא
תלודג תיעבט עפש ןרק רבעב הבשחנ הקירמא ןופצב םילודגה םימגאה לש המטסיסוקאה
תובחרו תורצק תולעתו ,הדנקו תירבה תוצרא לובגב םימגא השימח הב םיללכנ .םידממ
,םילקא תניחבמ .יטנלטאה סונייקואל םשמו סנרול טנס רהנל םימה תא תונווכמ םהיניב
.הפוריאב יטלבה רוזיאל רתויב המוד רוזיאה ,תוברתו היגולוקא ,היגולואג

,ירחסמו יתיישעת חותיפל םש םיפוריאה םיבשייתמה וטנ תונורחאה םינשה םייתאמב
וחילצה אלש םינאידניא .תיעבטה הביבסהו םידיליה םינאידניאה ןובשח לע ללכ ךרדב
ובשחנש תומדא לע ללכ ךרדב ומקומש תורומשל ולבגוה תיפוריאה תוברתב בלתשהל
.םיבשייתמהו םימזיה יניעב ךרע תותוחפ

םימה בור ויה 1960 תנש תוביבסב .םימגאה לש רבוג םוהיזל המרג תישונא תוליעפ
43 ונמוס .רומח בצמב םימגאה תשמח לש תווקיהה ןגא לש םיימורדה םירוזיאב
םירוזיאמ דחא .האירב יתלבו תנכוסמל הכפה תיעבטה המטסיסוקאה םהבש םירוזיא
רהנ תא ללוכ רתויב רומח בצמה ובש רוזיאה .המישרהמ דרוהו החלצהב םקוש הלא
רתי-תרשעהמ תועבונה תויעב .תובר םינש דוע וז המישרב ראשיהל לולע אוהו ,הרגאינה
תירבה תוצרא ןיב םימכסהלו םירקחמל ואיבה OntarioErie םימגאב םיטניירטונב
םיכפשב םיינחרז םירייש לע םירלוד ידראילימ לש תולעב הפקתמלו 1972 -ב הדנקו
םימגאב ןחרזה תומרב תיטמרד הדיריל ואיבה הלא םיצמאמ .תוסבכמל םיטנגרטדבו
םימהזמ לש וז התייה ,הנש םישולשכ ינפל הנושארל התהוזש ,תפסונ היעב .םירכזנה
ירמוח לש תוקיזמה תועפשהה ונבוה םישישה תונש ףוסב .םיקרפתמ םניאש םיליער
םעטמ תוצרמנ תוינכת ונכוה ךכיפלו ,DDT ןוגכ הלקנ לע םיקרפתמ םניאש הרבדה
םויכ ןה הביבסב הלא םימהזמ תומר - וחילצה ןה ןקלחבו ,םוהיזה םוצמצל הלשממה
.רבעב ןהיתומרמ ירעזמ קלח קר

לש העינמ :םימהזמב לופיטל רשאב םיעבשה תונש זאמ וצמוא תוינידמ יווק העברא
םיעצמאב ותדמשהו םיעוגנ םירתאמ דואמ םהוזמ רמוח לש קוליס ;הביבסל םרורחש
הרשכהו ;יתגרדהה קוריפה שחרתי םש ,ביצי טנמידסב םימהזמ לש הריבק ;םייגולונכט
לכל .םמצע םהלש םוהיז ינפמ רמשיהלו םירמוחב תוכורכה תונכסל תועדומל םישנא לש
לגר ןוגכ) םייח ילעבב תויתוחתפתה תוילמונא .תיקלח החלצה התייה םיכרדהמ תחא
תוחתפתה לש םדקומ בלשב הארנכ םהזמל ףשחנש ,יפסכ ףחשל החמצש תישילש
קר םהו ,הדרי םתורידת םלוא ,םייח ילעב לש םיבר םינימב תופצנ ןיידע (תינוירבמא
םינימ לש תויסולכואב היילע התפצנ תאז תמועל .םימגאה רוזיאב םירופס תומוקמב
שי .הביבסב םירחא םימהזמבו הרבדה ירמוחב שומישב םוצמצה םע םידחא םישיגר
.םימהזמהמ תמיוסמ הגרדב ועגפנ הביבסב םדא ינב םגש םיששוחה

םיכומסהו םיחלה לודיגה יתבמ 80% -כ לש ןדבאל המרג םג תיפוריאה תובשייתהה
םויכ .םיעלסו ץצח קוליס בקע וסרהנ םיגדל לודיג יתב .תורייעו םירע דילש םיפוחל
.םהילע הרימשלו בוש ילבל ודבא אלש לודיג יתב לש םוקישל םיחרזאו תולשממ םילעופ
בקע םילודגה םימגאה ןגא לש ינקירמאה דצב הייסולכואה הדרי תונורחאה םינשב
לע רבוג רויע ךות ,התלע איה ידנקה דצב וליאו ,םירחא םישעותמ םירוזיאל הריגה
הדירי הלח הייסולכואה תדיריל ליבקמב .םיחל לודיג יתב סרהו תיאלקח עקרק ןובשח
,תויתביבס תומרופר ללגב אל ולח הביבסה תוכיאל םיעגונה םירופיש .הדבכה היישעתב
.רחא םוקמב םמקמל םידיגאת תוינידמ ללגב אלא

םיכילהתל ,יתיב שומישל - םיבר םה רוזיאב םימב םדאה ינב םישועש םישומישה
,היישעתב רצונה םוח רוזיפל ,תימיכ תלוספ לולידל ,םייגולויב םיכפשל ,םייתיישעת
לש תועפשהה ןיב היצקארטניאה םיתיעל .'וכו גידל ,ירטקלאורדיה חוכ תריציל ,הלבוהל
.תודדובה תועפשהה םוכס לע הלוע ללוכה ןתעפשה םוכסש ךכל האיבמ םישומישה לכ

איה ןגאה לש תימימה תכרעמהש החנה ךותמ ולעפ רבעב םישמתשמהמ םיבר השעמל
החותפו תישפוח הבשחנ םיבאשמל השיג ."דחא ףא לש םוחת" וא ףתושמ ירוביצ חטש
.תאז חיכוהל ךירצ היה תישיא עגפנ שחש טרפ ,קיזמ והשלכ שומישש חיכוהל ידכו ,לוכל
.ןגאב לשממ לש תונוש תומר ידי לע וקזוחו וסנכוה הלא םישומיש לע תויקוח תולבגמ
םירוזיאב םיבאשמב שומיש תויוכז שדחמ תועבות םידילי תוצובק ולחה םייתניב
תוירחאו תויוכז םיעשתה תונשב .םלועמ הלא תויוכז לע ורתיו אל םהבש םיבחרנ
תוכזה .םישומישה ןווגמ ללכ לש רשקהב םיררבומ הביבסה לש םינושה םישומישל
יתשל תעמתשמ הניאש הרוצבו שרופמב תורדגומ ךכל תוירחאהו הביבסב שמתשהל
.םינפ

ירוזיא תא בישהל יוכיס ןיא ,הביבסה םוקישל תרבוגה תוליעפה ףא לעו ןכ יפ לע ףא
יצחה לש תוימימה תומטסיסוקאה ןכלו ,ינושארה םבצמל רתויב םימהוזמה ןגאה
תוכיאב םירופיש ויה יכ ףא .תרכינ הדימב תונוש וראשיי ןגאה לש ימורדה
םינייפאמה ודילוי המ גשומ ןיא ,םינורחאה םירושעה תשולשב תומטסיסוקאה
.םיאבה םירושעב ולא תומטסיסוקא לש םישדחה םייגולוקאה

להנתה הכ דע .תוקוחר םיתיעל תלאשנ "?וננוצר המטסיסוקא לש גוס הזיאב" הלאשה
תומדה רבדב המרגורפ תשגומ התע .רשפאה לככ ןקתל ןויסינב רבשמל רבשממ קשממה
תוממחתה רבדב םיטירסת םג לוקשל שי .ירשפא המ םג לוקשל שיו ,דיתעל היוצרה
רצוויהל הלולע ,ילוא ולבסי אל םמצע םימגאהש םגה .םימגאה לע ותעפשהו םילקאה
תריגה תויהל הלולע ןכ ומכ .תשביה לש םירחא םירוזיאל םהמ םימ תכלוהל השירד
איבהל הכירצ התואנ תוינידמ .הביבסה לע תוילילשה היתוכלשה לע רוזיאל הייסולכוא
.ןובשחב ולא תא

דומעה שארל הרזח


'תירגנוהה המי'ל השדח הווקת
ןמזמ וכפה (ר"מק 590) הירגנוהב Balaton םגא לש םילולצהו םידודרה וימימ
.םינומה תוריית אלב ,תיסחי תיעבט רבעב התייה ותביבס .םוהיז תמחמ םירוכע-םיקורי
קר אלא תוריהמ םיכרד ויה אל .תובר םירופיצב םיסלכואמ ויהש םינק וחמצ ויתוביבסב
.לזרב תוליסמ

םגאה לש ויפוי .םדאה תויוליעפ רחא םיבקוע םא ותורדרדיה רחא בוקעל רשפא
טספדוב ןיב תבכרה .תמדוקה האמה תליחתב רבכ ולגתה שפונ םוקמכ ולש לאיצנטופהו
תנשב Sio תלעתב ףוגמ ןקתוה םימה תומכב טולשל ידכ .ויפוח ךרואל התנבנ טסיירטל
לש תיעבטה יוקינה תכרעמ ,Kis Balaton wetlands תומלעיהל איבהש 1863
ופוחל 1910 -בו 1861 -ב לזרב תוליסמ יתש לש ןתיינב .םגאל וסנכיה ינפל Zala רהנה
םיסכנה ךרעו ,םיילוחה ויפוח דיל ן"לדנ חותיפל הלודג הפיחד הנתנ ינופצה ופוחלו ימורדה
יתוריש .תפקמ תינכת אלב ,וז האמ לש םימדקומה םירושעב ךישמה ץאומ חותיפ .קסנ
תודדובמ ויהש תוליהק יתש ןיב ורשיק תכלוהו תחתפתמ תורייתו םיפוחה ינש ןיב תרובעמ
םייונישה ינפל .הירגנוהב רתויב בושחה שפונה רתאל ותוא הכפה םגאל תושיגנה .ןכ ינפל
ימיב עובש יפוסב .ברעמהמו חרזמהמ םישנא ושגפנ ובש םוקמ םגאה היה םייטילופה
ןתש ,ףוזיש ןמש וימימ לע םיסימעמו םגאה לא םישח םדא ינב ןוילימכ ויה םימח ץיק
.םירחא םיינגרוא םירמוחו

גיד םלוא ,הנשב ןוט 1,000 -כ היה ירחסמה גידה ףקיה .וימימב והוז םיגד ינימ 51
הדוקנ לכ טעמכ ושדג ןוישיר ילעב 230,000 -ו ,ירלופופ טרופס םג היה תוכחב
.ויפוח לש םירטמוליקה ךרואל 200

1957 -ב הנכוה ,הירגנוהב הגוסמ הנושארה ,רוזיאל הנושארה הפיקמה חותיפה תינכת
תורוגח הרידגהו עקרק ישומיש לש (zoning) םוחית הללכ איה .ימואלניב םוסרפל התכזו
לובג ורידגה ףא םיננכתמה .םגאה ידצל שפונל םימלוה הביבס יאנת חיטבהל ידכ ,תונגמ
.והשלכ ןמזב םירקבמו םישפונ ,םיעובק םיבשות 600,000 לש ןוילע

תא חתפל הטילחה הלשממהשכ םיעבשה תונשב ןיטולחל הפלחוה וז תחלצומ תינכת
רסח ימוקמה לשממה תונוטלשל םלוא .הירגנוהב רתויב בושחה תורייתה רתאל Balaton
,בויב תוכרעמ ןוגכ ,תיחרכהה תיתשתה תא רוציל םיילכלכ םיבאשמו יטילופ חוכ
היינבה יחטש .ףסכ סייגל ידכ תונגומה תורוגחב עקרק ורכמ םה .ילוכו םימ תקפסא
."שפונ לש םאלס" התייה האצותהו ,ידמ םינטק ויה ורצונש

עצמאב רבכ והוז םגאב םדא ידי השעמ היצקיפורטוא לש םינושארה םינמיסה םנמא
תוביבסב ,רתוי הברה רחואמ הנכסל עדוותה ירגנוהה רוביצה םלוא ,םיעבראה תונש
תיסיסבה הביסה .1975 -בו 1965 -ב םיגד תתומת לש םיעוריא ינש רחאל ,םיעבשה תונש
םע םיהוזמ ויה ונממ 70%-60% -ש ,םגאב ןחרז תטילפב היילע התייה היצקיפורטואל
שבגל ידכ םגאב יתביבס רקחמ לש תמאתמ הצעומ הדסונ 1976 -ב .םיקצומ םיקיקלח
,ימואלניב ןוכמ לש רקחמב לחוה 1978 -ב .ירוזיאהו יצראה רושימב הלועפל תוצלמה
Balaton םגאב דקמתה אוהו ,םידודר םימגאב היצקיפורטוא לע ,הירטסואב וזכרמש
םינש עבראל רקחמל ליעל הרכזוהש תמאתמה הצעומה םע הזוח םתחנ .המגודל הרקמכ
םגאה לע עדימה הבש הנושארה םעפה התייה וז .םיישעמו םייעדמ םיטביהב קוסעיש
הימדקאה תוסחב השענ ימוחת-בר הלצה ןויסינ .ותובישח יפל גווסו דבוע ,זכור
בושח קלחו הנידמה לש הבושחה שפונה תייצקרטא תא ליצהל ידכ םיעדמל תירגנוהה
םיחמומ ןיבל םיימוקמ םיננכתמ ןיב הלועפ ףותיש היה אל לזמה עורל .הלש תרוסמהמ
.םירחא

םשרנ .םימה תוכיאב תיטסרד תורדרדיה הלח הבו ,הערל הנפמ תנש התייה 1982 תנש
תוקורי-תולוחכ תוצא לש החירפו ,היצקיפורטואה לש םומיסקמהו עצוממה יכרעב איש
םימ תויוכיא גישהל היה יפוסה דעיה .תימימה המטסיסוקאה תוטטומתה לע העיבצה
.םיישק ילכלכה בצמה ביצה זא רבכ םלוא ,םישישה תונש תליחתב םגאב ויהש תומרב
םיטרדנטסב רופיש ןיב הבליש איה .הרשפ ןיעמ התייה 1982 -ב השדחה תוינידמה
ןחרז עוקיש ללוכה םיכפש ימב יגולויב לופיט ,םיתורישה רפסמ תלדגה ןוגכ) םיינייגיה
םימ ירגאמ-םדק לש תכרעמב םיבלש ינש לש המלשה ןיבל (םיישאר הייסולכוא יזכרמב
קוליסו רפחמב יוקינ ,תושעותמ רקבו ןאצ תווח לש תוליעפ רוסיא ,Kis-Balaton לש
ילעב ולאכל םיטנגרטד לש הריכמה תלבגהו םגאה לש רתויב םימהוזמ םירוזיאב טנמידס
.הכומנ ןחרז תלוכת

וגשוה 1987 -ב השעמל םלוא .םייטילופה םייונישה בקע הלרטונ האבה שמוחה תינכת
,ומלשוה רבכ בויבה תוכרעממ םישילש ינש .1982 -ב וותוהש ראתמה יווקמ םיבר רבכ
םירומאה םירגאמ-םדקב ןושארה בלשה .תינכת רדגב הדוע בויבה תטסה תכרעמ םלוא
םוקמב רפחמב וקונ ר"מק 2 קר .ינשה בלשה תמלשהל ףסונ ןומימ שורד םלוא ,םלשוה
לע רתי .ץורח ןולשיכ הלחנ ףוחה ךרואל םינקה תרוגח לע הנגהה .םיננכותמה ר"מקה 12
ןפואב ולח םיריית תסופת לע תולבגהה .תוהוזמ אל תולחמ ידי לע ףסונ סרה לח ,ןכ
םייוניש לשב דרי תושעותמה רקבה תווח רפסמ .םייטילופה םייונישה בקע ינטנופס
.תוטרפהה םע תחפ אוה ףא הביבסה ימרכב םינשדב שומישהו ,םיילכלכ

לכב רתויב הפוחדה המישמה ןיידע אוה ןחרז קוליס .הנכסב יורש ןיידע Balaton םגא
םיעצמא השולש .Zala רהנה לש זוקינה רוזיאב בויב תטילפ תודוקנב דחוימב ,םירוזיאה
חוכ יד ול היהיש לשממ ;םגאה ןיינעל קוח :וליצהל ידכ ןיידע םישרדנ םיירקיע
קנבהש ןוויכ ,םגאל הווקת שי וגשוי הלא םא .םגאה תויעבב החמתמה ףוגו ;תוירחאו
תא םלוכ ועיבה ץייוושו הירטסוא תולשממו ,חותיפלו היינבל יפוריאה קנבה ,ימלועה
.ומוקישל םיצוחנה םידעצה תולעב ףתתשהל םתונוכנ

דומעה שארל הרזח


"תרניכ יל שי"ו
רשפא (ר"מק 168) תרניכה ומכ םיינוניב וידממש םגאב םג ,תימוקמ הביטקפסרפ םשל
םישומיש ,הנידמב לודגה םימה רגאמ ,תרניכל .ליעל ורכזוהש םיאולחתהמ םיבר אוצמל
הביבס ,ינחור יתד זכרמ איה ,התביבסבו הב עבט ילויטו שפונ ,תוריית זכרמ איה - םיבר
הייתשל הימימ תביאש .תנווגמ תימי המטסיסוקא הכותבו םידבועמ םיחטשו םיעטמ
ול תחתמש ,ןותחתה םודאה וקל דע הב םימה סלפמ תא םיקרפל הדירוה היקשהלו
תודרשיהה תלוכיב הכיפה יתלב העיגפו הימימ תוכיאב םירומח םייוניש םרגיהל םילולע
תוגרדב םיינוריעו םייאלקח םיכפש םירדוח תרניכל .הבש המטסיסוקאהמ םיקלח לש
,םירחא םיינגרוא םירמוחבו ןקנח תובוכרתב םימה תרשעהל םימרוגה ,תונוש לופיט
חותיפ יצחל ךכל ףסונב .םינוש םיקדייחב ןכו הרבדהו ןושיד ירמוח לש םיריישב
.התביבסבו הב םיידוחיי לודיג יתב לע םימייאמ רתויב םייביסנטניא תוריית ישומישו

םוגדל תגהונ תורוקמ תרבח .תיסחי םימהוזמ םה תרניכה לש זוקינה ןגאב םימה תורוקמ
יכ אצמנ .תוילאיבורקימ תוקידב רתיה ןיב םהב תכרועו הייתש ימל םימה תורוקמ תא
ןופצה זוחמב היה תוניקת יתלב תואצות ויה ןהבש תומיגד לש רתויב הובגה רועישה
11.0% -ו 1993 תנשב 3.2% לש יצרא עצוממ תמועל רוזיאב תומיגדה ללכמ 4.4%)
תנשל םינושארה תומוקמב "וכז" תופנ יפל הקולחב .(המאתהב 1990 תנשב 5.4% תמועל
עצוממהו ,(תומיגדה ללכמ 12.7%) תרניכה תפנו (תומיגדה ללכמ 11.1%) תפצ תפנ 1993
.(1990 תנשב המאתהב 7.6% -ו 21.7% ,19.7%) וז הנשב 4.0% היה יצרא ללכה

שי - ןלוגבו תרניכה לש תיחרזמה הדגב ,לאנבי תעקבב ,הלוחה קמעב - תרניכה ביבס
ללכ ךרדב םייוצמ םילולו תותפרמ םייאלקח םיכפשב .תותפר לש דואמ הובג זוכיר
םיכפש לש רדסומ אל קוליס .תוינקנח תובוכרתו ינגרוא רמוח לש דואמ םיהובג םיזוכיר
ץיקב .תרניכה לש תווקיהה ןגאב םיישארה םוהיזה ימרוגמ דחא אוה ולא תותפרמ לבזו
.רקב הערמבו תותפרב ורוקמש ןלוגה ילחנמ םיבר לש ילאיבורקימ םוהיז לע חווד 1994
תושירד לש הנכה םיללוכה ולא םיעגפמ םוצמצל םידעצ טקנ הביבסה תוכיאל דרשמה
םיכפשה תכלוהל תיתשת המלשוה אל ןהבש תותפר לש ןסולכא בוכיעו תפר לכל זוקינ
.םהב תואנ לופיטלו

םיימיכה ,םיילקיזיפה םינייפאמב תופירח תודונת ולח םושגה 1991/92 ףרוחב
הימימ תשילגל דע) הילא ומרזש םימ לש הלודגה תומכה םע .תרניכה לש םייגולויבהו
דירולכ רטיל/ג"מ 250 -מ) םגאה ימ תוחילמב הדירי התפצנ (ןוילעה םודאה וקל רבעמ
עקרק לש הקזח הפיטש בקע םלוא ,(1992 ביבאב רטיל/ג"מ 210 -כל 1991 רבמטפסב
וול אל לזמה תיברמלש ,יתנש-ברה עצוממהמ םיהובג םיכרעל תוקנחה יזוכיר ולע רוזיאב
תליחתב .ןחרז יזוכירב הליבקמ היילע רדעיה לשב הארנכ ,תוצאה יזוכירב היילעב
םוהיזל םייקדייח םירוטקידניא לש דואמ םיהובג םיזוכיר םג ואצמנ 1992 לש ביבאה
אלש אצמנ 1993 תנשב .םגאל םילחנ לש תודחא הסינכ תודוקנ דיל םינגותפו יתאוצ
;תונורחאה םינשה םירשעב תרניכב היצקיפורטואב היילע לש תקהבומ המגמ התייה
יזוכירב היילעו תוחילמב הדירי)1992 -ב לחהש םימה לש ימיכה בכרהב רופישה ךשמנ
תילאירטקב הניחבמ םימה תוכיא ;(תרניכב הנוילעה םימה תבכש לש pH-הו ןצמחה
תוחכונל וקדבנש םיגדבו םימ תואמגודב תאז םע ;(ןקתל המיאתה רמולכ) הבוט התייה
וא/ו ןדניל םיקרחה ילטוקב תומהוזמ תוקידבה ללכמ 30% -כ ואצמנ הרבדה ירמוח
קר אלו הנשה לכ ךשמב הרבדה ירמוח לש םירייש ואצמנ םיגדה תומיגדבו ,ןפלוסודנא
.תומדוק םינשבכ הרצק הנועב

,1991 -א"נשתה ,םימ תורוקמ תברקב סוסיר ,(םימ םוהיז תעינמ) םימה תונקת
יאנת תאו םימ תורוקמ תברקב םהב ססרלו םרזפל רוסאש םירמוחה תא תורידגמה
סיט ילכל רתוי אלש עבוקה ,תונקתל 5 ףיעס .1991 ץרמב ןפקותל וסנכנ ,םהב שומישה
תרניכה לש תווקיהה ןגאב ומושיי ,םימ תורוקממ רטמ 300 -מ ןטקה קחרמב רזפל
חכוה תאז םע .תובר תובחרו תויכרוא םימ תולעת לשב דחוימב השק אוה טרפב הלוחבו
תוכיאל דרשמה ידי לע הלוחב םיאלקחל ועצוהש תונורתפה דחא .ירשפא רבדה יכ חטשב
.עקרקהמ סוסיר אוה הביבסה

.םוהת ימ םוהיזל ףסונ םרוג איה םימ תוראבל םיכומסה םינקתמב סוסיר ינקתמ תפיטש
םוהיז תעינמ[ םימ םוהיז תעינמל קוחה תונקת תא ןאולמב םימייקמ םניא םיאלקחה בור
תרניכה לש תווקיהה ןגאב םירופס םיצוביק .]1991 -א"נשתה ,סוסיר ינקתמ תפיטש ,םימ
םע רישי עגמ תעינמל םידחוימ סוסיר ינקתמ ,תרניכה תלהנמ לש יפסכה הדודיעב ,ונב
.תוראב

דרשמ ינותנ יפ לע םלוא ,ןולמ ירדח 4,500 -כ םויכ םייוצמ תרניכה ביבס בחרמב
תורייתה דרשמ .םייקה לע ןולמ ירדח 18,000 לש תפסות בורקה רושעב היופצ תורייתה
תרניכה יפוחל תיצראה ראתמה תינכת יפל .םירדח 7,500 -ל לודיגה תא ליבגהל ץילממ
לע הלעי אל תרניכ בבוסב ןוסכאה ירדח ךס יכ עבקנ ,1981 -ב הרשואש ,(13 א"מת)
תיצראה ראתמה תינכת .םויכ םייקה לע םירדח 7,000 -כ לש תפסות רמולכ - 11,300
11,000 לש תפסות העיצמ ,הנכה יבלשב תאצמנה ,(12 א"מת) תורייתו שפונ ילעפמל
שי יכ תסרוג תעצומה תינכתה לע עבטה תנגהל הרבחה לש תעד תווח .בחרמב םירדח
ויהי רתיה-שומישל יכו ,םגאה לש יברמה האישנה רשוכל רבעמ לא הלודג הגירחל ששח
לע תעדה תווח העירתמ ןכ ומכ .רוזיאה לש יתורייתה הכישמה חוכ לע תוילילש תועפשה
לודיג יתבב העיגפ ,ףוחה ףדמב העיגפ ןוגכ) הביבסה תוכיאבו עבטב ,ףונב תורומח תועיגפ
תוכיאב םיעגופה םינימ יוביר ,םיגדה לש הלטהה ירוזיא םוצמצ ךות רוזיאל םיינייפוא
תוכיא לש תרבטצמ הדירי לעו (בויבהו םימה ,םישיבכה תויתשת לע הסמעה ,הייתשה ימ
- רוזיאה לש שדוחמ ןונכתל האירקב תמייתסמ תעדה תווח .רוזיאה יבשות לש םייחה
לבגוי יביסנטניאה חותיפהש ךכ ,םישדח םיפוח ינפ לע תושרפתהה םוצמצ וב ויהיש
.טלחומ רומישלו יקלח חותיפל םירוזיא תרדגהו ,לדגמו הירבט יפוחל

יבחרב םימ יווקמ לש םבצמב םיניינעה תולשלתשהמ םיחקל ונלצא וקפויש תווקל שי
תלהנמ יפתכ לע חנומ ונממ לודג קלחש ,התביבסו תרניכה לש ןוכנ קשממו ,םלועה
.ןרפשל ףאו תומייקה היתויוכיא תא רמשל חילצי ,תרניכה

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ