לארשיב םימה תקפסא תכרעמב הדיקפתו תרנכה
חמצ ישי :תאמ
.14-9 םידומע ,(1991 תנש) ,לארשיב םימה רבשמ עקר לע תרנכה  :רוקמ
     

הכנרת ותפקידה במערכת אספקת המים בישראל
חווטל ,יוושכעה רושימב :םירושימ ינשב תרנכה אשונל סחייתהל שי
.ךוראה חווטל ,ידיתעה רושימבו ,רצקה

םיסלפמ םע ינוציק ןפואב הנוחש וז הנשש ,1990 סרמב ררבתה רשאכ
.הכירצה ףקיהב ץצקל שי לכ םדוקש טלחוה - םירפיווקאה לכב םיכומנ
ךרוצ היה ,רבע רבכ - ליגר יקוח ךילהל םיאתמה דעומהש ןוויכ
.יתלשממ רבשמ םג שחרתה ןמז ותואב .םוריח תעשל תונקתב שמתשהל
בצמ תניחבמ תואיצמה ביוחמ אוהש ץוציק לע טלחוה ,הזכ בצמב
וז .םימל םיקוקזה םירזגמל קזנ םורגל אלש ץמאמ ךות ,םימה תורוקמ
,ןוחש היה 1985-86 ףרוח םגש תויה ,"השעמ רחאלש המכוח" התיה אל
הנושב תאזו ,הגשהל ןתינ תואלקחב יביטרטסינימדא ץוציקש רורב היהו
הבורקה הנשה לש ץוציקה תארקל בצמה םג והז .ינוריעה רזגמהמ
.הרעס המק .ק"מלמ 200 -כ לש ץוציק לע טלחוה 1990 סרמב .(1991)
הדימב ץצקמ וניא םימה ביצנש ונעט םינוש םיחמומו םיגולורדיה
,ק"מלמ 300 ץצקל םתעדל היה ךירצ ק"מלמ 200 םוקמב :תקפסמ
500 ץצקל ועיצהש ףא ויהו ק"מלמ 400 ץצקל שיש ונעט םירימחמה
התיה וז אל םא םג ,ץוציקה יכילה םודיקב ועייס הלא תונעט .ק"מלמ
.םיעיצמה תנווכ

םויק ךות םימ קפסלו ךישמהל םימה קשמ לוכי םאה ,התיה הלאשה
250 דע עיגה ץוציקה ,רבד לש ופוסב .דבלב ק"מלמ 200 לש ץוציק
ק"מלמ 50 לש ץוציק לע הטילחהו הברעתה הלשממה רשאכ ,ק"מלמ
.םיפסונ

ויתס תליחתבו תויה ,ךכב ודמעי אל םימה תורוקמ :ורמא םינוש םינעדמ
,ןובשחב וחקלנ ולא תורהזא ."םימודא םיווק"ל תחתמ לא ועיגי 1990
יתלב םיקזנ ומרגיי אלש ידכ ,יאלקחה קשמב םיעוזעז עונמל םכוס םלוא
.םיכיפה

חרכה היהי 1990 ויתס תלחתהב יכ חכוי םאש הבייחתה םימה תוביצנ
תרזעב "הרעסה" רובעת םא ,םלוא .וילע טלחוי יזא ,ףסונ ץוציק עצבל
.ךכ ידי לע םיקזנ תיחפהל היהי רשפא - רתוי ןותמ ץוציק

,תרנכב - 213 :םהילע רומשל תובייחתה ךות "םימודאה םיווקה" ורדגוה
םוהתה ימ ועיגה ןאכ .םינינת-ןוקרי רפיווקאב תמיוסמ הדוקנב +9
טוקנל האירקב םיאלקחה לא תונפל טלחוה זאו ,9.08 לש לפש תדוקנל
.ויתסה ילודיג תנכה תעב תוריהז

רפיווקאב סלפמה ,הייקשהה תקספה םעו ,הכשמנ תרנכהמ הביאשה
-כב הלע אוה ,םינורחאה יצחו שדוח ךשמב .תולעל ליחתה םינינת-ןוקרי
.מ"ס 50

לע תרנכהמ הביאשה הרצענ ,תפסונ הנכס תפקשנ אלש רהבוה רשאכ
.- 213 -ל תחתמ תדרל אל תנמ

עובש ךשמבש תורמל .ןורחאה מ"סל דע בואשל ךישמהל אל איה הנווכה
.הביאשה תא קיספהל טלחוה ,דבלב מ"סב דרי תרנכה סלפמ ,םלש
םיפסונ םייעובש ךשמב תוחפל יכ ךרעוהו תויה הקספנ תרנכהמ הביאשה
תויפצת לע םנמא תוססובמ הלא תוכרעה .םימשג רדעיה לש בצמ רורשי
תא ליעפהל איה המגמה .רתוי םיבוט םילכ ןיא לבא ,תיזחת יבושיחו
.ועבקנש "םימודאה םיווק"ל תחתמ תדרל ילבמ תכרעמה

םירגאמה תשולש לא קר סחייתנ םא ?תכרעמב תרנכה לש הדיקפת המ
ףוחה רפיווקא ,םינינת-ןוקרי רפיווקא - םימה קשמ לש םיירקיעה
הביאשה רטשמ .תבלושמ הרוצב תלעפותמ תכרעמה ירה - תרנכהו
רועישב סלפמ תיילעל איבה ,תונורחאה םינשה שמחב ,ףוחה רפיווקאמ
.מ"ס 70 -ל 40 ןיבש

לטנב ירקיעה אשונה לש דיקפתה תא ףוחה רפיווקא לע ליטמ הז בצמ
.םימה תקפסא
םיקזנה ונל עודיש המכ דעו תויה ,רותב האבה תויהל הרומא תרנכה
,םינינת-ןוקרי רפיווקאל ומרגייש ולאמ םיתוחפ תרנכל םרגיהל םילולעש
.תמיוסמ הדידמ תדוקנב 9+ -ל תחתמ סלפמה םש דריי םא

תקידב :דימתמ ןפואב םינוש םיחמומ םיקדוב תרנכה בצמ תא
תרנכה בצמש ,איה העדה .דועו םייגולויבורקימ םיטביה ,םיטנאירטונה
.- 213 לש סלפמב יתועמשמ ןפואב ערוה אל אוה ךא ,השק

םאש ועבק ,םינינת-ןוקריב םיסלפמה ירחא םיבקועה םיחמומ ,ךדיאמ
שי ,תויופידעה רדס תעיבקב .הנכסב רפיווקאה ,9+ -ל סלפמה םש דרי
הקפסאה תכרעמ .םינינת-ןוקרי רפיווקא לש סלפמה תרימש לע דיפקהל
רמשייו תרנכהמ םימ וקפוסי ,ףוחה רפיווקא לוצינ רחאלש ךכ הננכות
9.08+ -ל םינינת-ןוקריב סלפמה עיגה רשאכ .םינינת-ןוקרי רפיווקא
רזוח יולימ ול ןתינו ,ששואתהל ליחתה רפיווקאה .הביאשה הקספנ
הלקשנ 9.30+ -ל סלפמה הלע רשאכ קר .וילעמש םירהה תרשרשמ
.ונממ תשדוחמ הביאש

ךכ רחא ,ףוחה רפיווקאמ הביאש :ךכ השענ תכרעמה לש ףטושה לועפתה
.םינינת-ןוקרי רפיווקאמ ףוסב קרו ,תרנכהמ הביאש

לכ אל .םינושה םירפיווקאב בצמל דימתמ ןפואב םירע תויהל שי ,םלוא
תוביצנ טילחת ,לשמל ,םא .חטשב עוציב רב םג אוה םיננכתמש המ
תורושקה תוביסמ ,טלחומ ןפואב .תרנכהמ םימ בואשל ןיאש םימה
ןיב ןרמתל ךרוצ היהי ,םירחא םירפיווקאמ תובושת ןיאו םגאה בצמל
.םיכרצה ןיבל תונורקעה

תכרעמה .הנשה השענש המ לע רוזחל היהי רשפא יא האבה הנשב
דחא רוקממ עובש לכ הטסוה הביאשהו "תונורחאה תופיטה" דע הלעפות
תויומכ תא לידגהל חרכה שי .הכלהכ לעפי הזש הווקת ךות ,והנשמל
.הקפסאב ףסונ ץוציק ידי לע ,תכרעמה תושרל תודמועה םימה

ךירצ ."תלוכמ תונח" לש ןויגיה יפ לע לועפל היהי רשפא יא ,דיתעל רשא
השיגה תא ץמאל רשפא יא םלוא .ץצקל ךירצ ,תוברזר לע רומשל
יחטשמ לודג קלח שובייל ויתובקעב איבי הזה ץוציקה םא םגש תרמואה
.תאז תושעל שי - הז ףנעב קוסיעמ םיאלקח הברה תאצוהלו ,תואלקחה
!תאז תושעל רוסא

קשמל המיאתמ ךרד הנניאש ,לרוגה םע המלשה לש ,תינלטב השיג יהוז
ךכל גואדל אוה ,םימה תוביצנ לש ישארה הדיקפת .ינרדומ םימ
תויומכ תא ולבקי - יאלקחהו יתיישעתה ,יתיבה - םירזגמה תשולשש
שיש תופידעה תא לטבל טילחת אל םימה תוביצנ .תושורדה םימה
וססבתיש ,2000 תנשל דע ריעל תוסכמ שארמ ועבקנו ,תינוריעה הכירצל
קפסל שי .תרנכה לע ססבתהל םיכירצ םניא היתשה ימ .םיחודיק לע
תניחבמ ,רתויב בוטה םימה רוקמ אוהש ,רהה רפיווקאמ םירעל םימ
תורשפא היהת אל םא .היסולכואה יזוכירל ותבריק תניחבמו ותוכיא
ךות ,ףוחה רפיווקאב םיחודיקהמ וקפוסי םה ,רהה רפיווקאמ םימ לבקל
.תרנכהמ היתש ימ וקפוסי ,תישילש תופידעב קר .תמהזמ תוליעפ תעינמ

תומכ טעמל םיינוריע אל םיכרצל ונפוי אבה רושעב תרנכה ימ תיברמ
קפסל ידכ לופיט ולבקי הלא םימ .םימ בוק ןוילימ 200 -ל 150 ןיבש
ןוילימ 200 -כ קר ונפוי םייפלאה תונשב .היתש ימ לש טרדנטסב םתוא
.ביצי לועפת רטשמ בייחמה רבד ,םיינוריעה םיכרצל תרנכהמ םימ בוק
,יבוקעי תדעו) תואלקחל םימ תוסכמב ונד רשאכ ,םינש תורשע ינפל
אל םימה קשמש ןוויכ ."תושימג תואצקה" גשומב ושמתשה ,(ינזח תדעו
םינש םגו תונוחש םינש שי ,תומושג םינש שי) תועובק תויומכ לע ססובמ
םימ רתוי וקפוסי תומושג םינשב :שימג לועפת ליעפהל עצוה ,(תרוצב לש
.םיאלקחל םימה תויומכ ותחפוי תונוחש םינשבו ,תוסכמהמ

תואלקח םויכ להנל תורשפא ןיא .רתוי שממתהל הלוכי הניא וז תוינידמ
םילודיגה וקספוה בר ןמז הזמ .תושימג תואצקה םע תינרדומ
.תואשקימו ,לעב יאנתב סריתו הטיח ומכ ,תואלקחב םייביסנטסקאה
הב עיקשהל ךרוצ שיש ,ןוה תריתע ,תמכחותמ תואלקחל םירבוע םויה
לש הז םולח ,ןכלו .דובכב היקסוע תא סנרפתש ידכ ,םיבר םיבאשמ
תחא לע .עוציב רב ונניא ,ןמז ךרואל ,תואלקחל םימה תקפסאב תושימג
תוסכמ :םיניישעתל רמול רשפא יא .היישעתב ליעי וניא אוה המכו המכ
יכ רמול רשפא יא ריעב םיחרזאל םגו !תונועה יפל ונתשי םכלש םימה
- תונוחש םינשבו םשפנ תוואכ תוינוכמה תא ופטשי תוכורב םינשב
.עובק רטשמל ריעב םימה ןוכסיח אשונ תא ךופהל שי !ךכמ וענמיי

סנרפלו ןמז ךרואל תורחתב דומעל הלוכיש תינרדומ תואלקח םיצור םא
.תועובק םימ תויומכ הל חיטבהל שי ,(םייוציפמ אלו) הב םיקסועה תא

םימ המכ ,תואלקחה ידמימ תא עובקל שי ,הזכ ןורקיע עבקנש ירחא
תא םצמצל קר תואלקחה לע רוזגל רוסא .לבקל הכירצ איה םימ הזיאו
הנטקה :וז רחא וז ,תוריזג יתש תורזגנ תואלקחה לע יכ ,םימה תויומכ
םימ תוכיאל רבעמו ,התושרל תודמועה םימה תויומכ לש תיטולוסבא
.תונוש רוהיט תוגרדב בויב ימ רקיעב - הכומנ

1.45 -כ םהמ ,םימ בוק דראילימ 1.6 -כ תואלקחה הכרצ 1985 תנשב
(1990) הנשה .םיתוחנ םימ לש בוק דראילימ 0.15 -ו םיריפש םידראילימ
0.2 -כ רשאכ ,בוק דראילימ 1.2 -ל תואלקחל םימה תקפסא הדרי
.םיתוחנ םימ םה םכותמ בוק דראילמ

רובעל וביוח ףא םיאלקחהו ,הצצוק תואלקחל תללוכה םימה תסכמ
-מ שומישב תדרל ךרטצת תואלקחה 2000 תנשב .םיתוחנ םימב שומישל
,ונייהד .דבלב םימ בוק דראילימ 0.75 -כל (1985) בוק דראילימ 1.4
.1985 -ב דוע ,התושרל הדמעש תומכה תיצחמב שמתשהל

לבקל לכות תואלקחהש ךכל גואדל שי ךא .םירעל ונפוי םינפתמה םימה
תויומכה םנמא :רמאיי םיאלקחלו ,םימ בוק דראילימ 1.2 לש תומכה תא
דימעהל תבייחתמ תכרעמה תאז תמועל םלוא ,התחפ תוכיאהו ונטק
אל תואלקחהש ידכ ,הל הבייחתהש םיתוחנה םימה תומכ תא םכתושרל
.תיחוור דוע היהת אלש םידממל םצמטצת

שי ,לארשי תנידמ תושרל ודמעיש ,בויב-ימ בוק ןוילימ 500-450 תא
םימ םע דדומתהל ולכויש ידכ קיפסמ ההובג רוהיט תגרדל איבהל
.תואלקחב אלא שומיש םהל ןיא זאשכ - םיחילמ םימ לש הלפתה רוקממ
ןיא םא .םיסדרפ וא הנתוכ לודיג יבגל רוביצב תונוש תועד םויכ תומייק
ימ םע זא השעיי המ ,הדש ילודיג ןיאו םיסדרפ ןיאו ,הנתוכ םילדגמ
שומישהש ,תאזכ הגרדל דע הלא בויב ימ רהטל םנמא רשפא !?בויבה
.ן"דפשב םויכ םישמתשמש יפכ לבגומ יתלב היהי םהב

בר רקויב הלעי הז ,תאזכ רוהיט תגרדל הלאה םימה תא איבנ םא לבא
חווטל ןונכת לע רבודמ רשאכ ,ןכל .םרובע םלשל ולכוי אל םיאלקחהו
םיגוסה לכמ םיתוחנה םימה לכו בויבה ימ לכ תא הזב לולכל שי ,ךורא
.'וכו זוקינ ימ ,תונופטש ימ ללוכ

דימעהלו ימואלה לאיצנטופה תרגסמב לולכל ךירצ הלאה םימה לכ תא
,"סיפדהל" רשפא םימ .םהב שמתשהל לכויש ןכרצ לכ תושרל םתוא
.רוהיט וא הקפה ידי לע רצייל תרמוא תאז

עברא וא שולש ךשמב םילוע ןוילימו ,ומוציעב רבכ היילעה ךילהת
תותשל קר אל הכירצ תאזה היילעה .די גשיהב רבד אוה תואבה םינשה
אבייל היהי ךירצ םיזופתש תעדה לע הלוע אל .לוכאל םג אלא ,םימ
היולת היהת לארשי תנידמו ,םיירנקה םייאהמ תוינבגעו וקורממ
.ץוח תוצראמ ןוזמ תקפסאב

קשמה לש םיבושחה םיסרטניאהמ דחא אוה יחוורו ןתיא יאלקח סיסב
.ילארשיה

קשמהש ךכל גואדל שי ,הנידמה לש המויק תונש שולשו םיעברא ירחא
,יאלקחל החישק םימ תומכ תחטבה בייחמ רבדה .ביצי היהי יאלקחה
,הלאה םילוקישה רואל .ץוציק לע קוספיו םוקי דיקפ לכש ןכתיי אלו
לוצינל ,רשפאש המכ דע ,ברקתהל שיש ךכ םימה תוביצנ תוינכת ועבקנ
םויכ רשא בויב ימ לש בוק ןוילימ 300 ללוכ הז .לאיצנטופה לכ לש יברימ
םוהתל םילחלחמ םה יכ ,םיקיזמ םג םה םירקמ הברהב .םילצונמ םניא
ךות לארשי תנידמ תבייח הלאה םימה תא .םימה תורוקמ תא םימהזמו
יפל םתוא רהטלו רוהיט ינוכמ לא םירזהל ,לעתל ,ףוסאל םינש שש-שמח
תושרל םדימעהלו ,(םידיחא םה םיכרצה םוקמ לכב אלו) םיכרצה
.תואלקחה

ןוילימ 300 לע רבודמו ,םויכ רבכ םילצונמ בויב ימ לש בוק ןוילימ 200
ומכ הצחמל הנוחש הנידמב ךכ לע רתוול רוסא .2000 תנשב םיפסונ בוק
לכונ אל .קוחר ןיידע םולשה רשאכ ,םיביוא תפקומ הנידמב ,לארשי
אלו ןוזמה תקפסאב אל ,ץוח תוצראב םייולת תויהל ונמצעל תושרהל
ןוזמה תא תקפסמה תואלקחהש ,ךכל גואדל םיבייח .םימה תקפסאב
םא םג ותוא קפסלו ךישמהל לכות ,היסולכואל ירטהו יסיסבה ,ינושארה
םתאבהו ,םתכלוה ,םרוהיטש םימ תויומכל הקוקז איה
ףסכה קר רסחו ,םנשי הלאה םימה .ףסכ הלוע - היצזביטקודורפל
ביצקת :ךכל םיביצקת ינש םימייק .יאלקחה רוצייה לגעמל םתבסהל
הידיסבוסה ,ונייהד ,תוכימת ביצקתו ,םימה קשמ חותיפב תועקשה
.תוהובג תויולעב םימ ינכרצל תנתינה

ףסכ םיחקול םתא :ךכ תונורחאה םינשה רשע ךשמב וניפלכ ןעט רצואה
,םיאלקחל) םיחרזאל הנתמב ותוא םינתונו ,לארשי תנידמ לש "בוט"
ךשמב .תלעות םוש איבי אלש ,"קורז" ףסכל ותוא םיכפוהו (...רמולכ
לקש ןוילימ 290 -מ םימה קשמ ביצקת דרי תונורחאה םינשה עשת
טעמכ ,תרמוא תאז .םיילאיר םיכרעב ,ןוילימ 100 -ל ,תוכימתל ודעונש
(םימה תוביצנ לע רצואה הפכ הז תאו) תועקשהה ביצקת וליאו !שילש
תנשב לקש ןוילימ 284 -מ ודרי םימה קשמב הנידמה לש תועקשהה !תחפ
.(1990) תיחכונה הנשב דבלב ןוילימ 84 -ל 1981

ךכב תכמות תוביצנה ןיא .ןצוציקב תכמות םימה תוביצנ ,תוכימתל רשא
ךרצמל תואיצמה רקי ךרצמ וכפהיש וא ,ףסכ וקרזיש וא תונתמ ונתיש
השעמ איה םימה קשמב תועקשהה ביצקת תנטקה ,תאז תמועל .לוז
ךירצ ,תועקשהה ביצקתב רבודמשכ .השעייש רוסא רשא ,רתויב רומח
תועקשהה יפסכ תא קיזחמ םימה קשמ םינש עבראמ הלעמל הזש תעדל
ןכל רשפא .5.5% -ל 4% ןיב הענש תיבירבו (רלודל אל) דדמל םידומצ
- םיימש ידימ אוה דחא רבשמ :םירבשמ ינשמ לבוס םימה קשמש רמול
ומויב םוי ידמ וילע תתחונ לבא .דדומתהל הסננ הז םע .שבוי ,תרוצב
הרורב הנווכ ךות :םדא ידי השעמ אלא ,םיימש ידימ אל ,תפסונ הכמ
.םימה קשמ חותיפב תועקשהה תא םימצמצמו םיצצקמ

קשמ איה יכ ,תואלקח השורד אלש תרמואה השיגל יארשא ןתינ םעפ אל
םג תבנגתמ םעפ אל .ולוכ ימואלה קשמה לע דיבכמה ,ליעי יתלבו ךמתנ
רבדה באוכ .רבשמ ידיל איבהל הרורב הנווכ שיש הבשחמה
,ותיא דדומתהל םיסנמ ונחנאש ,ומצעלשכ השקה בצמב םישמתשמש
,הזכ בצמ ינפב עירתהל שי .םימה קשמב םילדחמ ץרתלו קמנל ידכ
הבוח .בצמה תא רפשל ןתינ םא ,רבדה יולת ונב .תוועמה תא ןקתלו
לש ומויק ךשמהו היילעה תטילק תחלצהש לארשי תלשממ תא ענכשל
קשמב תועקשה םיבייחמ - דוסביסב יולת יתלבו ליעי יאלקח קשמ
.םימה

םימה תכרעמב תרנכל םידעיימ ונחנאש דיקפתה םג יזא ,ךכב חילצנ םא
,שפונלו תורייתל ,עבטה יכרעל קזנ םורגי אלו ,הגשה רב היהי תיצראה
אל םהידעלב יכ ,הנוילע תובישחב םה םימה ךא .תוחפ אל םיבושחה
.םייקתהל לכונ

תויעבב לזלזל ןיא .םייטרקנוק םירבד לע רשאמ ןוזח לע רבדל רתוי לק
תא ולצניש ,תומדקתמה תויגולונכטה ,עדמה ישנאמ שורדל שי .תומייקה
התואנ תונמדזה יהוזו ,םיכומנ םיסלפמ םויכ שי .רצונש דחוימה בצמה
אשונב ,תרנכב םהיתועפשה תא קודבל
תלהנימ ,תרנכה רקחל הדבעמה .םגאב םירחא םיאשונבו תוחילמ
םדקל תנמ לע הז בצמ ולצני םא תושעל וביטיי תורוקמו ל"הת ,תרנכה
:הלאשל תובושת תתל לכויש ,ירנילפיצסיד-רטניא רקחמ ךורא חווטל
קשמ תא ןוכנ תתרשמ ךוראה חווטל הב םיטקונ ונחנאש תוינידמה םאה
?הב ךישמהל רשפא םאהו ,םימה

סינכיו ,םייולגהו םייומסה םיקבאמה תא תיחפיש ףוג םיקהל ןידה ןמ
תונוכנ תובושת תתל לכותש ,הפיצרו תיביסנטניא הדובעל תוכרעמה תא
הילע לטוהש ,הדעו המקוה םייתנש ינפל .דיתעב םימה קשמ אשונל
ונעט תינכתה לע וצילמהש םיחמומה ."תרנכ ףקוע" תינכת תא קודבל
רכינ ןוכסיחל איבהלו םימה תומכ תא לידגהל רומא טקייורפהש
םימה תורוקמל קזנ םרגייש ררבתי םא יכ ,שארמ רמאנ .היגרנאב
תורוקמה תתחשה תעינמ ןכש ,תינכתה לטובת יזא (תרנכל רקיעבו)
ונשגינ .םיבושחהו םיירקיעה םיצוליאה םה םימה תוכיא לע הרימשו
רומשל םיווצמ ונא .רשפאה לככ תיביטקייבוא הרוצב אשונה תא קודבל
תרימש לש ץוליאה ירחא .תורוקמה תתחשהל איבהל אלו םימה קשמ לע
תומכ תא ,הנידמב םירזגמה לכ תושרל דימעהל ונדיקפת ,םימה תוכיא
.תירשפאה תילמיסקמה םימה

םוכיסל
.םיקודב םייעדמ םינותנ לע ססובמ - 213 לש סלפמה :תרנכה סלפמ
םימה יביצנ לש תוטלחהב תנגועמה הנקת לע טלחוה 1980 תנשב
,"תרנכה רקחל הדבעמה" לש ח"וד לע תססובמ התיה איהו םימדוקה
תנשב .םימעפ המכ תוידוסיב קדבנ רבדהו ,- 213 לא תדרל ןתינ :רמואה
םגאה בצמ קדבנ ,רתוי ךומנ םורל תדרל םיסלפמה וליחתה רשאכ ,1986
.ערוה אל בצמה יכ הבותכ תודע הלבקתה .םישדוח השולש לכ טעמכ
ינוילימ תורשע לארשי תנידמ העיקשה ,1986 דע 1980 -מ ,םינשה ךשמב
.- 213 לש סלפמל םיפוחב םינקתמה תא םיאתהל ידכ םילקש

דע ונידיל רסמנש עדימה בטימ לע תוססובמ ךורא חווטל תוינכתה
עדימה יפל לועפל שי םייתניב ךא ,הלא תוינכת ןכדעל שי .וישכע
ןהילא ועיגה תרנכה ינעדמש תונקסמ ךמס לע תישענ הלועפה .ונתושרבש
.תידוסיו הפוצר רקחמ תדובע תובקעב

ףקיה תא תעבוק הנניא םימה תוביצנ - םימה תוסכמ םוצמצל רשא
םירבדה תא ןובשחב תחקל שי ,תרגסמה העבקנש רחאל .תואלקחה
:םיאבה

תא תתל בייחמה ,ןוה ריתע ,רתוי םכחותמ קשמל רובעל םיבייח .א
.הפוצרו תרדוסמ הרוצב ,השורדה םימה תסכמ
הכומנ תוכיאבו 2000 תנשל תואלקחל תנטקומ םימ תומכ העבקנ .ב
.רתוי

.ומקוי תוממח המכו ועטניי םיסדרפ המכ תעבוק הנניא םימה תוביצנ
םיפוגו םייטרפ םיאלקח) לארשי תנידמב תוכמסומה תויושרהש ירחא
יא ,ןוה יריתע םיקשמ - שדחמ םיקשמה תא ונביו ועיקשי (םיירוביצ
.ץצקל היהי רשפא

ידכ ,ןתינש לככ תמכחותמ תויהל הילעו ,תשעותמ םויכ תואלקחה
תוינידמ השורד הז אשונב .היקסוע תא סנרפתו ,תורחתב דומעל לכותש
.השימג אלו החישק

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ