:ףוחה רפיווקאב החלמה תורוקמו םיחילמ םימ
םיימיכואיגורדיה םיטביה
ןקרב ליג , ןרק ימר , שוגנו רנבא :תאמ
.10-4 םידומע ,(1995 ראורבפ) ,340 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מים מליחים ומקורות המלחה באקוויפר החוף: היבטים הידרוגיאוכימיים
:רמאמה יקלח
אובמ
םייעבט תורוקממ םיחילמ םימ יפוג .א
בויבו םיחלוק ימ - םיינגופורטנא תורוקממ םיחילמ םימ יפוג .ב
חלמה תורוקמל יוהיזל םייפוטוזיאו םיימיכ םיבתונב שומיש :םוכיס .ג


אובמ

לוצינ ךשמה תא הנכסב הדימעמ םוהתה ימ תוכיאב תכשמתמה הדיריה
אוה םימה תוכיא ייונישב םיטלובה םיביכרמה דחא .לארשיב םימה ירגאמ
םקוממ ותויהב ,ףוחה רפיווקא .םוהתה ימ תוחילמב הפיצרה היילעה
,לארשי לש תירקיעה תיאלקחהו תיתיישעתה ,תינוריעה תיתשתל תחתמ
רפיווקאב תוחילמב היילעה .םוהתה ימ תוכיא תורדרדתהל המגוד הווהמ
יפל ,ל"כגמ 600) הייתש ימל רתומה ףסה תא תומוקמ רפסמב הרבע הז
םיכרצל םג םימה לוצינ לש תורשפאה תא תנכסמו (תואירבה דרשמ
.(1994 יגולורדיהה תורישה ח"וד) םייתיישעתו םייאלקח

םקלח ,םינוש םיכילהתמ תעבונ ףוחה רפיווקאב תוחילמה תיילע
םיאבוימ םימב היקשה ,בויב ימ לש םוהיז ומכ ,םיקהבומ םיינגופורטנא
בוברע לש רצות םה םקלחו ;הקצומ תלוספ יפיטשת לש הרידח ,םיחלוקו
,תואולכ תוקיתע תוחלמת ,םי ימ) םייעבט תורוקממ םיחולמ םימ יפוג םע
יכילהת .(רפיווקאב םיחלמ תפיטשו םינכש םירפיווקאב םיחולמ םימ
םיטניידרגבו םיסלפמב םייוניש ,רפיווקאה לועפת בקע וצאוה ולא החלמה
1992 ;1993 לטנזורו שוגנו ;1992 שוגנו ;1991 'בוחו שוגנו) םיילוארדיהה
.(Rosenthal et al.

לע םיעיפשמה ,תוחילמה תורוקמ יוהיז אוה םויכ םיבושחה םירגתאה דחא
הדש וא ,רפיווקא לועפית .רפיווקאב םיחודיק ףסאמ וא ,הביאש הדש
יוהיז םיבייחמ ,םימה תוכיאב תכשמתמ תורדרדיה לש םיאנתב הביאש
תא רתוי ןוכנ ןפואב ליעפהלו ךרעיהל תנמ-לע םוהיזה תורוקמ לש םדקומ
.םייוצרה םוקישהו לועפיתה ירטשמ

ימיכורדיהה בכרהה אוה החלמהה תורוקמ יוהיזב יחרכה רזע ילכ
תוימיכורדיה תוטיש בוליש .םהב םיסמומה לשו םימה לש יפוטוזיאהו
ןילמוגה יסחי ,רפיווקאב םינוש םימ יפוג תרדגה רשפאמ תויפוטוזיאו
שוגנו) םיחלמומ םימ יפוג לע םתעפשהו החלמהה תורוקמ יוהיז ,םהיניב
.(1993 לטנזורו

לש םיירשפאה החלמהה תורוקמו ימיכורדיהה בכרהה תא רקוס הז רמאמ
רוזאב םיחילמ םימ :ףוחה רפיווקאב םיירקיעה םיחילמה םימה יפוג
לש םייחרזמה םיילושהו רושבה לבח) ףוחה רפיווקא לש יחרזמ-םורדה
םירוזא ,רפיווקאה לש םייברעמה םיילושב יניבה-ןפה רוזא ,(הזע תעוצר
.ףוחה רפיווקא לש םייחרזמה םיילושהו ,רפיווקאב םיימינפ

תורוקמ םיווהמה ,םיחלוקו בויב ימ לש םיימיכה םיבכרהה וחתוני ןכ-ומכ
םוהת ימ תוכיא לע תירשפאה םתעפשהו ,םיבושח םיינגופורטנא החלמה
.םימהוזמ

דומעה שארל הרזח


םייעבט תורוקממ םיחילמ םימ יפוג .א

הזע תעוצר לש םייחרזמה םיילושהו ףוחה רפיווקא חרזמ-םורד .1
םייחרזמה םיילושהו (רושבה לבח) ףוחה רפיווקא חרזמ-םורדב םוהתה ימ
םיהובג םיזוכיר ילעבו (ל"כגמ 4750 דע תוחילמ) םיחילמ םה הזע תעוצר לש
לש תילמשחה תוכילומה .היקשה ימכ םישמשמ הלא םיממ קלח .ןרתנ לש
,רטמל סנמיפיצד 8.52.5 ןיבש םוחתב הענ ,היקשהל םישמשמה ,םימה
.26 -ל 11 ןיבש םוחתב איה (SAR) ןרתנה תחיפס תנמו

יטומסואה ץחלה תאלעה תובקעב םיחמצ תוחתפתה לע םיעיפשמ הלאכ םימ
עקרקה לש תוילקיסיפה תונוכתב םייוניש םימרוג ןכו עקרקה תסימת לש
רוזאב םיבר םיבושיב .(רורוויא ,םימ רודיח ,תילוארדיה תוכילומ)
.תוחילמל תיסחי םידימע םילודיג תייקשהל הלא םיחילמ םימב םישמתשמ
עקרקו היקשה יקשמימ חותיפ תובקעב רשפאתה הלא םימב שומיש
.(1990 ,'בוחו ןרק) םימיאתמ

תעוצרב םוהתה ימ תוכיא לע רישי ןפואב םיעיפשמ ולא םיחילמ םימ יפוג
לש םתורצוויהו ברעמ-ןופצל חרזמ-םורד ןוויכב םימה יסלפמ טניידרג .הזע
Malloul and Collin) הזע תעוצר לש םייזכרמה םיקלחב םייגולורדיה םיעקש
םיריפש םוהת ימ תחלמהו חרזממ םיחילמ םימ תעונת תצאה ומרג (1994
םיטלובה החלמהה תורוקממ דחא יכ ,הארה (1970) קניפ .הזע תעוצרב
.העוצרל חרזממ םיאצמנה ,םיחילמה םימה יפוג םתוא םה הזע תעוצרב

,ףוחה רפיווקא לש יחרזמ-םורדה וקלחב םיחילמה םימב םיטלושה םינויה
ולא םימ .דירולכו ןרתנ םה ,ןופצב הבגנ רוזא דעו םורדב רושבה לחנב לחה
לש ימיה סחיה תמועל ,1.8 דע) דאמ הובג רולכל ןרתנ סחיב םינייפואמ
םילוהמ םי ימל תיסחי ,טאפלוסו ןורוב ,טנוברקיב לש תטלוב הרשעהו (0.86
םימ יפוג לש םבכרהמ םג הנושו דחוימ הז ימיכ בכרה .תוחילמ התוא ילעב
לארשיב עקרקה-תתב םירחא תומוקמו ףוחה רפיווקאב םירחא םיחולמ
.(1993 לטנזורו שוגנו ,1992 שוגנו ,1974 יקסנירטס)

יכ החיפס תויצקאיר לש האצות הניא ןורובה תלוכתב תטלובה הרשעהה
וא/ו תויסרח םע םימ לש תויצקאירב םיעלסהמ ןורובה לש יוצימ םא
.(1994 'בוחו שוגנו) םיטקיליס םילרנימ

םימ לש תורצוויה ריבסהל םילוכיה ,םיירשפא םינונגנמ רפסמ םימייק
:הלאכ םיידירולכ-ןרתנ

רפסדלפ ילרנימ תיילב רשאכ ,תולזב םע םיחולמ םימ לש תויצקאיר .1
לש הרשעהו (טינילואק) תיסרח תרצוי תינוברק הצמוח תוחכונב (טיבלא)
לש תולזבב שחרתהל ולכי ולא ןוגכ תויצקאיר .םימב טנוברקיבו ןרתנ
ףוחה רפיווקאל תחתמ םירטמ תואמ רפסמ תאצמנה ,ימואל קראפ תרוצת
.ןולקשא רוזאב

םילצפב םיטנוברקו םייתיסרח םילרנימ םע םיחולמ םימ לש תויצקאיר .2
תרובח) ופי תרוצתב שחרתהל ולכי ולא ןוגכ תויצקאיר .ופי תרוצת לש
.ףוחה רפיווקאל תחתמ תאצמנו תוימי תויסרחמ היונבה ,(היקסה

,סלה תובכשב תוימיכ תויצקאירו הפיטש י"ע םיחילמ םימ תריצי .3
לש תכשוממ תורבטצה .ףוחה רפיווקאל חרזממ ןוטרק יעלס לע תוחנומה
.תוחילמה רוקמ תא תווהל הלוכי (sea spray) ימי ססר לש רוקממ םיחלמ
םייתיסרח םילרניממ בכרומה ,סלה תובכשב םינוי ףוליחו הסמה תויצקאיר
םיסלפמה טניידרג .טנוברקיבו ןרתנ לש הרשעה םורגל םילוכי ,םייטנוברקו
ברעמל (ינקואא דרטיווקא-תדבע תרוצת) חרזממ המירז ביתכמ ילנויגרה
.(ףוחה רפיווקא)

דרטיווקאב םיחילמה םימה ןיב םיימיכ םילדבה רפסמ םימייקש תורמל
םיחילמ םימ תואצמיה ,ףוחה רפיווקאב םיחילמה םימל ,חרזמב ינקואאה
.הנורחאה תורשפאה תא תקזחמ תדבע תרצותב

רפיווקא חרזמ-םורדב םיחילמה םימה רוקמ ,וללה תויורשפאהמ תחא לכב
רוזאב ףוחה רפיווקא לש תיגולורדיהה תכרעמה ,ךכיפל .ינוציח אוה ףוחה
יפל) רפיווקאה סיסבמ םיחולמ םימ תרידח תמייקו החותפ תכרעמ איה הז
.(3 תורשפא) ול חרזממ וא ,(21 תויורשפא

יניבה ןפה רוזיא ,ףוחה רפיווקא לש םייברעמה םיילושב םיחילמ םימ .2
םייברעמה םיילושב ,ןוכיתה םיה לש ףוחה וק ךרואל םיחולמ םימ תרידח
תיברמ .הז רוזיאב םוהתה ימ תוכיאל ןוכיס הווהמ ,ףוחה רפיווקא לש
Jacobs and 1988 לולמ ;1989 ודכרמ) הז אשונב וקסעש םירקוחה
ורשק (Schmorak, 1960; Schmorak and Mercado 1969; Nadler et al. 1980;
האצותכ רפיווקאל ןוכית םי ימ תרידחל הז רוזאב החלמהה תועפות תא
.רתי תביאשמ

ןפה רוזאב םיחולמה םימב םיסמומה לש םיימיכ םיבכרהו תוחילמ ינותנ
:ןוכיתה םיה ימ תמועל םייתועמשמ םילדבה לע םיעיבצמ יניבה
60,000) הזע :ןוכיתה םיה יממ ההובג םימה תוחילמ ,תומוקמ רפסמב (א)
,(1991 'בוחו שוגנו ;ל"כגמ 30,000) הגלוא תעבגב ,(1970 קניפ ;ל"כגמ
.(1994 'בוחו ילאיחי ,ל"כגמ 26,000) ןולקשאו

לע םיעיבצמו םי יממ םינוש הז רוזאב םיחולמ םימ לש םינויה יסחי (ב)
- ןדיסב הרשעה תמועל - ןורובו טאפלוס ,ןגלשא ,ןוינגמ ,ןרתנב רוסחמ
.םיריפש םוהת ימ םע םילוהמ םי ימ וא ,םי ימל תיסחי

Jacobs and Schmorak, 1960; Schmorak and Mercado 1969;) םירקוח רפסמ
ירולכ-ןדיסה בכרה יכ ,ועיצה (1988 לולמ ;1989 ודכרמ Nadler et al. ;1980
םיה ימ לש םינוי יפוליח תויצקאיר לש האצות אוה ולא םימ יפוג לש
(1991) 'בוחו שוגנו ,תאז תמועל .רפיווקאב תויסרח םע יוושכעה ןוכיתה
לש ףוליח יכילהתמ תעבונ הניא םימה לש ההובגה תוחילמה יכ ,ונעט
ועיצה ,ליוודרב תמי תוחלמת לש ימיכה בכרהל ןוימדה רואל .םינויטק
,תוקיתע תוחלמת םה םיידירולכ-ןדיסה םימה יכ ,(1991) 'בוחו שוגנו
.ליוודרב תמיל תומודה תויפוח תונוגל ילושב תוחבס תריצי ךילהתב ורצונש
לש הפישחו ןוכיתה םיה ימ סלפמ תדירי ןמזב רצוויהל ולכי ולא תוחבס
'בוחו שוגנו .םיה ינפל תחתמ םויכ םיאצמנה ,רכרוכה יסכרו תשביה ףדמ
םיחולמ םימ םימייק םידירולכ-ןדיסה םימה יפוגל ברעממ יכ ,וארה (1991)
.םיימי םינוי יסחיו בכרה ילעב

ףוחה רפיווקאב םיימינפ םירוזאב םיחילמ םימ .3
.ףוחה רפיווקא לש ימינפה וקלחב םינוש םירוזאב םייוצמ םיחילמ םימ
םיילושב ל"כגמ 200 ןיב תוחילמ ילעב םימתככ םיעיפומ םיחילמה םימה
שוגנוו רוזמ) היריח רוזיאב ל"כגמ 1200 דעו ,רפיווקאה לש םייברעמה
םימתכ םע וגזמתה ףאו םינשה ךשמב וטשפתה ולא םימתכמ קלח .(1994
לש םייברעמה םיילושל ורדחש ,םיחולמ םימ י"ע וסוכ םקלח .םינכש
.רפיווקאה

,תרבגומ הביאש .ל"כגמ 800 -כ איה היבוט ראב רוזיאב םוהתה ימ תוחילמ
ימ תחלמהב הוולש ,קומע יגולורדיה עקש הרצי ,50 -ה תונשב הלחהש
,עקשה תדדרהו םיסלפמה תיילע םרג 70 -ה תונשב הביאשה םוצמצ .םוהת
םיסלפמה תיילע תורמל .80 -ה תונש ףוס תארקל תטלחומה ותומלעיהל דע
.הנשב 'מ 50 -כ לש בצקב

האצות איה היבוט-ראב רוזיאב םוהתה ימ תחלמה יכ ,עיצה (1992) שוגנו
Na/Cl סחיו ירולכ-ןדיס בכרה ילעב םיחולמ םימ םויק לע דיעמ םוהתה
.םיה יממ ךומנ

,היבוט-ראב רוזיאב החלמהה רוקמ תא םיווהמה ,םיחולמה םימה יפוג
קסר תוליכמה תובכשב וא ,רפיווקאה תיתחתב םיסיכב אצמיהל םילוכי
קמועב תואצמנה ,ההובג תילוארדיה תוכילומ תולעב (lumachelle) תופדצ
יחודיקב ולגתה ולא תובכש .היקסה תרובחבש ,ופי תרוצת גגב דואמ דודר
תוליכמ ןהו (הדוהי רוא ,שעג ,םורד ינב ,דודשא) ץראב םינוש תומוקמב זג
35,000 דעו ל"כגמ 2000 לש תוחילמ חווטב הובג ץחלב םיחולמ םימו זג
.(1992 שוגנו) רפיווקאה תיעקרקל ףולדל ולכי ולא םיחולמ םימ .ל"כגמ

לש יזכרמה וקלחב םיחילמ םימ םימייק לארשי הווקמ-היריח רוזיאב םג
ולחה רוזיאב םוהתה ימ יכ ,וארה (1994) שוגנוו רוזמ .ףוחה רפיווקא
(היריח תלבזמ תמקה ינפל) םישולשה תונש תישארב לחה רבכ חלמתהל
ולגתה םיחילמה םימה .םישישה תונשב (ל"כגמ 1200) החלמה אישל ועיגהו
חרזמ-םורד) ןולייא לחנ יאוותל ליבקמב םימקוממה םיחודיק רפסמב
יסחי םע ירולכ-ןדיס בכרהב םינייפואמ הז רוזיאב םוהתה ימ .(ברעמ-ןופצל
SO4/Cl יסחי ,1-מ םיהובג Ca/(SO4 +HCO3) יסחי ,(0.5) םיכומנ Na/Cl
בכרהמ הנוש הז בכרה .ימיה סחיהמ טעמ םיהובג B/Cl יסחיו ,םיימי
תומוקמב ואצמנש ,םידירולכ-ןדיס םיחילמ םימ בכרהל המוד ךא ,םי-ימ
.ץראב םירחא

,החינז התיה תינגופורטנאה העפשהה וב ,םודק ןמזב החלמה תועפות םויק
סיסבב םיאצמנה ,יעבט רוקממ םיחולמ םימ לש החלמה רוקמ לע דיעמ
לא רישי ילוארדיה רשק ילעב ,רפיווקאל תחתמ תובכשב וא ,רפיווקאה
.(1994 שוגנוו רוזמ) ףוחה רפיווקאב םיריפשה םימה לש הביאשה תודש

ףוחה רפיווקא לש םייחרזמה םיילושב םיחילמ םימ .4
וקלחב דחוימב ,ףוחה רפיווקא לש םייחרזמה םיילושה ךרואל םוהת ימ
רשק םויק .תוהובג תוחילמ תומרב םינייפואמ ,הז רפיווקא לש ימורדה
ליג) הלפשה תרובחמ ראווחו ןוטרק יעלסל ףוחה רפיווקא ןיב ילוארדיה
Rosenthal et al.,) ףוחה רפיווקא לא םיחילמ םימ תמירז רשפאמ (ןקואא
יעלס ןיב רישי יגולואיג עגמ םייק יכ ,וארה (1991) 'בוחו בורוקוניו .(1992
רוזיאב ףוחה רפיווקא לש רכרוכה יעלסל (הלפשה תרובח) הערצ תרוצת
יעלס לש םרדעיה בקע רשפאתמ הז עגמ .אבס-רפכ-לאידגמ-הוקת-חתפ
'בוחו בורוקוניו ,ןכ ומכ .הז רוזיאב (היקסה תרובח) ופי תרוצת דולקיווקא
ופי תרוצת ךותב לוח ןבאו תויסרח םיליכמה ,םירצ םיעקש לע וחווד (1991)
.הוקת-חתפ רוזיאב רכרוכה תובכשל תחתמ תחנומה ,היקסה תרובח לש
םילדבהו ההובג תונוש םימייק יכ ,(1994) שוגנוו רוזמ וארה דול רוזיאב
עגמה יקמועב םירצק םיקחרמ ךרואל םירטמ תורשע לש םיפירח םילקיטרו
הלוכי וז ההובג תונוש .ןורוט ליגמ ריגה יעלס םע רכרוכה תובכש לש
תיביסנטניא הריבש תכרעמ וא/ו ףירח ינקוטסיילפ-הרפ טילבת לע עיבצהל
.(ןורוט-ןקוטסיילפ עגמל רחואמ) דואמ ריעצ ליגמ

,ללכ ךרדב ,םינייפואמ רפיווקאה לש םייחרזמה םיילושב םוהתה ימ
יסחי םע ירולכ-ןדיס בכרהב
:םיכומנ Na/Cl
(Na/Cl=0.62) ,ל"כגמ 1400 לש תוחילמ - םידבר (1)
.(Na/Cl=0.50) ,ל"כגמ 750 דע תוחילמ - הרדג (2)
םינותנ Na/Cl=0.50) ל"כגמ 1100 דע תוחילמ - היתב תרכזמ-ןענ רוזיא (3)
.(Rosenthal et al 1992., ךותמ
.(Na/Cl=0.60) ,ל"כגמ 600 דע תוחילמ - רנרב תעבג (4)
.(Na/Cl=0.53) ,ל"כגמ 400 דע תוחילמ - אבס רפכ-לאידגמ רוזיא (5)
בכרהה לעב ,חולמה הצקה ביכרמ יכ ,ואצמ .(1991) 'בוחו בורוקוניו
.ופי תרוצתבש םיעקשה םע היצאיצוסאב אצמנ ,ידירולכ-ןדיס

רפיווקא לש םייחרזמה םיילושב םימקוממה ןותבג תונייעמ ,תאז תמועל
בכרהב םינייפואמ ,ל"כגמ 860 דע תוחילמ םע ,(Rosenthal et al., 1992) ףוחה
.ימי Na/Cl סחיו ירולכ-םויזנגמ

וקלחב םוהתה ימב ההובגה תוחילמה יכ ,ועיצה (1992) Rosenthal et al.
םיקדס םיאלממה ,םיחלמ תסמהב הרוקמ ףוחה רפיווקא לש יחרזמה
םיאבו ףוחה רפיווקאל חרזממ םיפשחנה ,הלפשה תרובח יעלסב םיקתעהו
םיקיתע םיחולמ םימ יפוג תעונת אוה ףסונ החלמה ןונגנמ .רישי עגמב ותיא
תרובח וא/ו ופי תרוצתב םיעקשב םיאולכה ,ירולכ-ןדיס בכרה ילעב
,'בוחו בורוקוניו) ףוחה רפיווקאב םיריפשה םימה יפוג םע בוברעו ,הלפשה
.(1991

דומעה שארל הרזח


בויבו םיחלוק ימ - םיינגופורטנא תורוקממ םיחילמ םימ יפוג .ב

םיכפש רוהיט ינקתימב לופיט רבוע לארשיב בויבה לש לדגו ךלוה קלח
היה תואלקחל םיחלוק ימב שומישה רבעב םא .תויאלקח תורטמל לצונמו
םילצונמה םיחלוקה ימ תומכ תיילע םרג ן"דפשה לעפמ חותיפ - לבגומ
םיחלוקה ימ תומכ התוויה 1989 תנשב .םיריפש םימ ןובשח לע תואלקחל
תנש תארקל יכ יופצו ,תואלקחל םימה תכירצ ךסמ 15% -כ (ק"מלמ 195)
שומישב םימה ךסמ שילשכ (ק"מלמ 400 -כ) םיחלוקה תומכ הווהת 2000
.(1993 ןמפוה) יאלקח

350 - ןד שוג) לארשיב םיחלוק ימ לש ,תיסחי ,ההובגה תוחילמה רואל
בקע ףוחה רפיווקאב םוהתה ימ תחלמה יכ יופצ ,(ל"כגמ 380 - הפיח ,ל"כגמ
םוהיז יעוריא ,ןכ-ומכ .רבגתו ךלת םיחלוק ימ תרדחה וא/ו היקשה
,ףוחה רפיווקאב תוחילמה תיילע ומרגי (םירגאמ ,תורנצב תופילד) םיימוקמ
.םיינגופורטנא םימוהיזל ףושחה

(2)-ו ,תכרעמ ימ (1) :םיירקיע םיביכרמ ינש םכותב םיליכמ בויב ימ
.(תוכתמ ,םיינגרוא םירמוח ,םיינגרוא-יא םיחלמ) תוינגופורטנא תופסות
NaCl -ב שומיש לש רצות איה ןרתנו דירולכ לש תינגופורטנאה תפסותה
תוקבא) יוקינ ירצומב שומישו תוטחשמל חלמב שומיש ,םימ יככרמ ןונעירל
ןרתנ ל"גמ 119 -ו דירולכ ל"גמ 125 -כ יכ ,ךירעה (1993) ןמפוה .(הסיבכ
(ירלומ) Na/Cl סחי רמולכ ,תינגופורטנאה תוליעפה בקע בויב ימל םיסנכנ
םוידוס תובוכרתב שומיש בקע בויבל ףסוותמ ןורוב .1.47 לש ינגופורטנא
.(1994 'בוחו שוגנו) םיטנגרטדב סקרובו טרוברפ

םיביכרמה לע םיעיפשמ םניא םיכפש רוהיט ינקתימב לופיטה יכילהת
לעפמב קדבנש יפכ ,םיחלוק וא ,בויב ימ לש ימיכה בכרהה .םיינגרוא-יאה
סחי ,1.1 לש Na/Cl סחי םע ירולכ-ןרתנ בכרהב ןייפואמ ,ן"דפשה
םיהובג םיזוכירו ,םיהובג B/Cl-ו ,K/Cl יסחי ,(0.4) ךומנ Ca/(HCO3+SO4)
.טנוברקיב לש

תוחילמב םילדבההו ,1977 תנשב לחה ,ן"דפשה לעפמב םיחלוק ימ תרדחה
- (ל"כגמ 40) םיילנויגרה םוהתה ימ תמועל ,(םויכ ל"כגמ 350) םיחלוקה ימ
.(1978-93 "תורוקמ" תוח"וד האר) רפיווקאב תוחילמ םתכ תריצי ומרג
תוחילמה תוטשפתה ,יביטברסנוק ןפואב גהנתמ דירולכה ןויו רחאמ
הרדחהה תודשב הובגה ילוארדיהה דמועה לש האצות איה רפיווקאב
ימ לש תוימיכ תובוגת ,תאז תמועל .םיילנויגרה םוהתה ימ םע בובריעו
תומרוג יוורה רוזיאבו יוור-אלה רוזיאב רכרוכה תרובח יעלס םע םיחלוק
םוהתה ימב םירחא םיינגרוא-יא םיביכרמ לש תימיכ היצקיפידומ
יפכ ,םוהתה ימב םיירקיע םיימיכ םיביכרמ לש ןמז תורדס .םימהוזמה
יכ ,תוארמ ,(61 /ת תיפצת חודיק) ן"דפשה לעפמב הרדחהה רוזיאב ומגדנש
םינוי יזוכירב ןמזה םע םייונישה ירחא םיבקוע ןורובו ןרתנ ,דירולכ יזוכיר
םוהתה ימב טנוברקיבו ןדיס יזוכיר ,תאז תמועל .םיחלוקה ימב ולא
ילרנימ תסמה בקע הארנכ ,םיחלוקה ימבש ולאמ ,ללכ ךרדב ,םיהובג
יכילהת תא ץיאהל םילוכיה ,םינונגנמה דחא .רפיווקאב טנוברק םויצלק
בקע יוור-אלה רוזיאב CO2 לש תורבטצה אוה ,טנוברק םויצלק לש הסמהה
.םיחלוקה ימב םיאצמנה ,םיינגרוא םירמוח לש היצדרגדויב

יכ םידיעמ ,םיחלוקה ימל תיסחי ,םוהתה ימב םיכומנה ןגלשאה יזוכיר
תומלעיה .תונושארה הרדחהה תונש רשע לש הפוקת ךרואל קלוס ןגלשאה
היילע הלחה 1987 תנשב .רפיווקאב תויסרחל החיפסמ תעבונ ןגלשאהמ קלח
יזוכיר םג .1992 תנשב םיחלוקה ימבש הזל הוותשה אוהו ןגלשאה זוכירב
םיהז 61/ת חודיקב םוהת ימב (11B/10 B סחי) יפוטוזיאה ובכרהו ןורובה
תודע תווהל םילוכי ולא םינותנ .(1994 ,'בוחו שוגנו) םיחלוקה ימבש ולאל
תיתביבס תועמשמ תלעב העפות - רפיווקאב החיפסה ירתא לש היוורל
.הבושח

דומעה שארל הרזח


תורוקמל יוהיזל םייפוטוזיאו םיימיכ םיבתונב שומיש :םוכיס
החלמה

:ףוחה רפיווקאב םיחילמ םימ תריצי לש םיירקיע םינונגנמ ינש םימייק
תכרעמל ץוחמו ילושמ םייעבט םיחולמ םימ יפוג םע בובריעו הרידח (א)
,היקשה וא בויב ימ ומכ ,ימוקמ ינגופורטנא םוהיז (ב)-ו ;ףוחה רפיווקא
.םיחלוק ימ לש הרדחהו

בכרהב םהיניב םילדבנ ףוחה רפיווקאב םיירקיעה םייעבטה םימה יפוג
:םה םימה תורוקמ .החלמהה תורוקמ רותיאו יוהיז םירשפאמה ,םינויה

.(<0.86 ,ימיה סחיהמ) םיכומנ Na/Cl יסחי םע ירולכ-ןדיס סופיטמ םימ .1
ףוחה רפיווקא לש םייברעמה םיילושב םיאצמנ הז סופיטמ םיחילמ םימ
רפיווקאב םיימינפ םירוזאב םיחולמ םימתכ ,(יניבה-ןפה רוזיא)
הזכ ימיכ בכרה .רפיווקאה לש םייחרזמה םיילושבו ,(היריח ,היבוט-ראב)
,םיקומע םיקלחב ודכלנש ,תוקיתע תוחלמת לש רוקמ לע עיבצהל לוכי
רפיווקאב םיריפשה םימה יפוג םע בובריעו ,רפיווקאה ילושב וא תחתמ
'בוחו בורוקוניו) יגולורדיהה לקשמה יוויש תרפהו רפיווקאה לועפית בקע
.(1994 שוגנוו רוזמ ,1993 לטנזורו שוגנו ,1992 שוגנו ,1991 'בוחו שוגנו ,1991

ולא םימ .(0.86) םיימי Na/Cl יסחי םע ירולכ-םויזנגמ סופיטמ םימ .2
,םיריפש םוהת ימ םע תונוש לוהימ תוגרדב ,ןוכיתה םיה ימ בכרהל םימוד
הרידח לע דיעמ הז בכרה .ףוחה רפיווקא לש םייברעמה םיילושב םיאצמנו
.ףוחה רפיווקאל ןוכיתה םיה ימ לש הרישי

םיאצמנ ולא םיחילמ םימ .Na/Cl>1 יסחי םע ירולכ-ןרתנ סופיטמ םימ .3
תעוצר לש םייחרזמה םיילושב ,(רושבה לבח) ףוחה רפיווקא חרזמ-םורדב
םירחא םיחילמ םימ יפוגמ ימיכואיגה םייפואב םינוש ולא םימ .הזע
רפיווקאל ץוחמ אצמנ ולא םיחילמ םימ רוקמ יכ ,הארנ .ףוחה רפיווקאב
חרזממ (תדבע תרובח) ןוטרקה יעלס לש דרטיווקאה תכרעמ ומכ ,ףוחה
.ףוחה רפיווקאל

םימה יפוגמ םילדבנ םיחלוקו בויב ימ לש םיינגופורטנאה החלמהה תורוקמ
תונוכתו םיינגרוא םירמוח לש תיסחי תוהובג תולוכתב םייעבטה
.םיהובג K/ClB/CI יסחיו ,1-מ הובג Na/Cl סחי ומכ ,תוטלוב תוימיכואיג
םוהת ימבש ולאמ םילדבנ בויב ימב 11B/ 10B םייפוטוזיאה םיסחיה ,ןכ-ומכ
שוגנו) ףוחה רפיווקאב םיידירולכ-ןדיס םיחולמ םימבו םי ימב ,םיריפש
.(1994 'בוחו

םישחרתמה תוססומתהו העיקש ,החיפס ,היצדרגדויבה יכילהת רואל
,םיינגרוא םירמוח) םימהזמ תרידחב יתועמשמ בוכיע םייק רפיווקאב
ולא םיביכרמב שמתשהל השק ,ךכיפל .ףוחה רפיווקא לא (תודבכ תוכתמ
םיביכרמה לש ימיכואיגה םתוחה ,תאז תמועל .םוהיזה תורוקמל םיבתונכ
,םינושה החלמההו םוהיזה תורוקמ ןיב םילדבההו םימב םיינגרוא-יאה
.ףוחה רפיווקאב םוהת ימ לש החלמהה תגרדו תורוקמ יוהיז םירשפאמ

:רמאמה ירבחמ תודוא
.יגולורדיהה תורישה ,רקחמ תקלחמ שוגנו רנבא
.ינקלוו ןוכמ ,םימו עקרק ןוכמ ןקרב ליגו ןרק ימר


םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©
10-4 * 1995 ראורבפ * 340 ןויליג * היקשהו םימ

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ