לארשיב םימה קשמל באה תינכת המלשוה
ץרווש עשוהי :תאמ
.19-16 םידומע ,ילכלכ יסדנה ןואטב עובמ  :רוקמ
     

הושלמה תכנית האב למשק המים בישראל
לש םיכרכ 15 םימה ביצנל ושגוה 7.11.88 -ב ל"התב ךרענש יגיגח סקטב
,ישי חמצ ,םימה ביצנ :ופתתשה הז דמעמב ."םימה קשמל באה-תינכות"
,אולימ הדוהי ,ל"הת ל"כנמ ,םימה ביצנ לש וירזוע ,תינכותה ןימזמ
לאפר תושארב תינכותה לש יוגיהה תדעו ירבח ,ל"הת תלהנה ירבחו
רמגומה לע םיכרבמה .ץרווש עשוהי תושארב טקייורפה תווצו ,'ץיברוג
ןונכת ,וגוסמ ןושאר ךרד-ןויצ איה וז תינכות יכ ,דחא הפ ושיגדה
.יצראה ליבומה

רבמטפס שדוחב ליחתה "לארשיב םימה קשמל באה-תינכות" טקייורפ
הדובעה לש םיכרכה 15 .םדא-ישדוח 300 -כ זאמ וב ועקשוהו ,1986
ןוגכ םיאשונב תוקסועה תויללכ תוינכות לש םיכרכ 7 םיללוכ תרמגומה
תכרעמה ,ףוחה רפיווקא םוקיש ,םיחלוק תבשה ,םימה תוכיא תחטבה
ונכוה םיפסונ םיבר תוחוד .תוירוזא תוינכות לש םיכרכ 8 דועו ,תיצראה
תוחנה ,ןונכתה ילוקיש לכ םימולג םהב ,הדובעה ךלהמב ושגוהו
.םינוש םיאשונב תוקידב לש תוטרופמ תואצותו

,לדנק השמ ,גרבמה ןד ,ןינד לאגי ,ץרווש עשוהי תא הנמ טקייורפה תווצ
.ד ,קילס .ד תא ללכ ירוזאה ןונכתה תווצ .רטסנפ יבוטו זפרה באוי
.ד ,ןמרגנא הקבר ,לטיבא .א ,ףסוי-ןב הירא-רוג ,גרבסייו .א ,ןקלא
.יקצירז יפוסו ןייטשננוז .א ,גרבנדלוג

- ןושאר קלח לש 2 קרפב םישגומ תינכותה לש םיירקיע םיאצמימ
.םיאצמימה תיצמת ןלהל .תוצלמהו תונקסמ ,םיאצמימ ,םוכיס

םימה תורוקמ לוהינ
תתחשהב םינוכיסל האיבה רבעב תורוקמה לש יברימ לוצינ לש תוינידמ
תרידח (ב) ,םיה ימ תרידח (א) :תואבה תוביסהמ רקיעב ,םוהתה-ימ
(ד) -ו היקשהמ םירזוחה תוקנחו םיחלמ תרידח (ג) ,םיקמעממ תוחלמת
.עקרקה ינפמ םימהזמ תפיטש

המרב םיסלפימ תרימש ,תומכה םוצמיצב היהי םימה תוכיא רופיש
םיאצומל המירז תריציו ,ילוארדיה דמוע לע רומשל ידכ רתוי ההובג
1,340 -ל עיגהש םוהתה-ימ לוצינ .םתורבטצה תעינמלו םימהזמ תפיטשל
.2000 תנשב ק"מ ןוילימ 1,115 -ל םצמטצי ,84/85 ק"מ ןוילימ

תשגומ ,(הזע טעמל) םימה תורוקמ לכמ ,תננכותמהו תמייקה הקפהה
.(ק"מ יפלאב תויומכה) 1 'סמ הלבטב

תורוקמה לכמ תננכותמו תמייק םימ תקפה - 1 'סמ הלבט
1984/85 - אצומ בצמ
רוקמ
כ"הס
היקשה
םיחילמ
םיריפש

1340
-
135
1205
םוהת-ימ
620
-
-
620
ןדריה-ינגא
40
15
10
15
תונופטש ימ
110
80
-
30+
םיבשומ םימ
2110
95
145
1870
הקפה כ"הס
60


60
תחפ
2050
95
145
1810
הקפסהל כ"הס

2000 תנש
רוקמ
כ"הס
היקשה
םיחילמ
םיריפש

1115

160
955
םוהת-ימ
660

-
660
ןדריה-ינגא
80
50
-
30
תונופטש ימ
275
275
-
-
םיבשומ םימ
2130
325
160
1645
הקפה כ"הס
40-


40-
תחפ
2090
325
160
1605
הקפסהל כ"הס

ירוזאל ברוקתש הביאשה תסירפ םג הנתשת הקפהב םייונישל ףסונב
.הלועמ םימה תוכיא םהבש תיעבט הרשעה
םהבש רומיש ירוזא ורדגוה םוהתה-יממ היתש-ימ תקפסא תחטבהל
.םוהיז תעינמל ינדפק רטשמ גהנוי

ףוחה רפיווקא םוקיש
תמייקו הלודג רתי-תביאש תמייק ,םיכומנ םיסלפימה ףוחה רפיווקא
1,100 -ב דמאנ יגולורדיהה ןוערגה .םירחא םימהזמו םי-ימ לש הרידח
םצמוצת םוקישה תינכות תרגסמב .2000 תנש דע וריזחהל עצומו ק"מלמ
םוצמיצה .(וטנ) ק"מלמ 210 -כל םויכ ק"מלמ 400 -כמ הגרדהב הקפהה
.הרדחהה תלדגה י"ע וקלחבו הביאשה תנטקה י"ע רקיעב גשוי

םינינת-ןוקרי רפיווקא לוהינ
(ונופצב רקיעב) החלמה תנכסמ ,םיסלפימ תדירימ לבוס הז רפיווקא םג
לש תאצוי המירז תרתי םויק תבייחמ החלמהה תעינמ .םוהיז תנכסמו
יעטק ןיב םיסלפימה ןוזיא תרימשו ,םינינתה תונייעממ ק"מלמ 50-40
היתש-ימל שמשתו ק"מלמ 310 היהת הקפהה .םיחילמו םיריפש רפיווקא
ר"אפמה לש םימ רוקמ הווהי רפיווקאה .םירעל תודרפנ תוכרעמב
.ולש ירקיעה תוסיווה רגאמכ שמשיו

םירחא םירפיווקא
הקפה טוריפ שי .ק"מלמ 560 -כ דיתעבו ,ק"מלמ 510 -כ םיקפומ םהמ
רקיעב ,םקלחבו ,רתי-לוצינמ םילבוס םהמ םיבר .םהמ דחא לכל
הלא םירפיווקאב םייקה רגואהש חנוה ללכ ךרדב .החלמהמ ,םיקמעב
.םהילע םינעשנה םילעפמל יוביג תתל ךירצ

תרניכה
,םימה תוכיא .ר"אפמה שארב ,ירקיע םימ רוקמ תויהל ךישמת תרניכה
.הלש תווקיהה ןגאב םימוהיז תעינמ תועצמאב חטבות ,היתשל םלג-ימכ
יבצמבשכ 'מ 213- דע סלפימ תדיריל םיכורע תרניכה ביבס םינקתימה
.-214 -ל הדירי ןכתית םיינוציק םוריח

םתאצקהו םימה תקפסא
לבח אלל) 2000 תנשב ק"מלמ 2,090 -ב תמכתסמ םימה תקפסא תינכות
םיריפשה םימה תומכ .1984/85 תנשב ק"מלמ 2,050 -ל האוושהב ,(הזע
תיאלקחהו לדגת תינוריעה הכירצה .לדגת תורחא תויוכיאבו ,ןטקת
.(ק"מלמ יפלאב תויומכה) 2 'סמ הלבטב טוריפ האר .ןטקת

םימה תקפסא תינכות - 2 'סמ הלבט
1984/85 - *אצומ בצמ
רוקמ
כ"הס
היקשה
םיחילמ
םיריפש

420
-
-
420
תיב
110
-
30
80
הישעת
1410
95
115
1200
**תואלקח
30
-
-
30
ש"ויב הישעתו תיב
80
-
-
80
ש"ויב תואלקח
2050
95
145
1810
כ"הס

2000 תנש
רוקמ
כ"הס
היקשה
םיחילמ
םיריפש

640*
-
-
640
תיב
135
5
40
90
הישעת
1180**
320
120
740
**תואלקח
55
-
-
55
ש"ויב הישעתו תיב
80
-
-
80
ש"ויב תואלקח
2090
325
160
1605
כ"הס

שפנ ןוילימ 5 לש היסולכוא לע ססובמ *
ןדריה תעקבב תידוהי תואלקח ללוכ **
(תימוקמ המרב ללכ ךרדב) םיפסונ םילאיצנטופ םיחלוק לוצינ ***
2000 תנשב תיאלקחה הכירצה ףקיה תא איבי ק"מלמ 70 -כ לש ףקיהב
ףקיה תא איבת (ק"מלמ 560) הכומנ תיתיב הכירצ ;ק"מלמ 1250 דע
תואדו-יא ימרוג ךא ;ק"מלמ 1300 דע 2000 תנשב תיאלקחה הכירצה
םילולע םיימואלניבה םיסחיהו היגולורדיהה ,םילקאה ,הלכלכה ימוחתב
.רתוי הנטק תומכל תואלקחל םינימזה םימה תומכ תא תיחפהל

תואלקחל םימה תקפסא
910 -ל םויכ ק"מלמ 640 -מ לודיג יופצ תואלקחל ץוחמש םירזגימב
הקפהה תתחפהו הז לודיג .םיריפש םימ ובורב ,2000 תנשב ק"מלמ
םיריפש םימ לש הנימזה תומכה תא ומצמצי םיריפש םוהת-יממ
.2000 תנשב ק"מלמ 740 -כל םויכ ק"מלמ 1,200 -מ תואלקחל

תנשב הדריו ק"מלמ 1,410 -כל תיאלקחה הכירצה העיגה 1984/85 תנשב
.ק"מלמ 150 -ל 1987/88

,תויביצקתהו תויגולורדיהה תולבגימה רואל ,ירשפאה הקופתה ףקיה
1,250 לש דעיל עיגהל ידכ .דבלב ק"מלמ 1,180 -ל 2000 תנשב עיגי
תרגסמל םיפסונ ,םיחלוק תורוקמ לש ימוקמ חותיפב ךרוצ היהי ק"מלמ
.תינכותה

רוזיאמ תונוש תויוכיאל תדרפנ םימ תכלוהל םיקיפסמ םיעצמא רדעיהב
לש םירישי םינכרצ :ינויוויש היהי אל םימה תוסכימב םוצמיצה ,רוזיאל
;תיסחי ,לודג קלח לע ורתווי ,םימייוסמ םירוזאב ,ףוחה רפיווקא
תיסחי לודג קלח לע רתוול וכרטצי םיחלוק יטועימ םירוזאב םינכרצ
םיכומס םינכרצ וליאו ;הרומת לבקל ילבמ םהלש םיריפשה םימהמ
.תפסותמ ונהיי םיחלוק תריצי תומוקמל

םוהת-ימ ירגאמ ןיא ,ןדריה תעקבו ןאש-תיב ,ןלוג :םייחרזמה םירוזאב
וכרטצי בוציי ימרוג רדעיהב .תולודג םיחלוק תויומכ ןיאו םילודג
ןטקה יאלמהש החנהב ,השימג םימ תקפסאל ךרעיהל םיאלקחה
תושימג םג היהת ןדריה תעקבבו ןאש תיבב .ץראה לכל דעונ תרניכבש
תחדהל ושמשיש םיריפש םימ וקפוסי עפש תונשב רשאכ ,םימה תוכיאב
.לפש תונשב עקרקב ורבטצהש םיחלמ

היתש-ימ תוכיא תחטבה
תויעבה .תוישארה םירעל רקיעב םה םיריפש םימל חותיפה תוינכות
תכרעמב םימה תוכיא רשאכ רקיעב ,תוכיאה תחטבהב תוזכרתמ
.ורמחויש ,היתש-ימ תוכיא ינקתב דומעת אל תרניכב הרוקמש תיצראה
:ןה תועצומה תוינכותה

;םוהת-ימ לע ססבתת עבש-ראבו םילשורי ,ןד שוגל היתש-ימ תקפסא -
.םינינת-ןוקרי רפיווקאל רתוי היהת ר"אפמה ימ תרדחה

רקיעב ,תיפולח םימ תקפסא תועצמאב רטפית תוקנחה תייעב -
קוליסל םינקתימ דיתעב בלשל תורשפא ןחביתו ,םינינת-ןוקרי רפיווקאמ
.ירקחמ בלשב התע תואצמנה תויגולונכטב ,תוקנח

םינקת םושיי ידי-לע לפוטת בויב תוכרעממ םימוהיז תרידח תייעב -
יוטיח ,היתש-ימ תקפסאל םינקתימה ןווגימלו בויב ינקתימל םירימחמ
בייחתש הקיקחו ,בויבמ םוהיז לש הובג ןוכיס ילעב תורוקממ םימל
.תונושה תויוכיאל תדרפנ תרנצל דחוימ יושיר

ע"שיב םימה תקפסא
רוסחמ היהי 90 -ה תונש ףוסבש ךכל םורגת הזע תעוצרב םימה תכירצ
םירהוטמ םיחלוקב שמתשהל ךרוצ היהי .היתש-ימב ק"מלמ 60-30 לש
וא/ו העוצרל ץוחמ םימ אבייל ,תיאלקחה הכירצה תא םצמצל ,היקשהל
תיילעו סלפימה תדירי עונמל ידכ הביאשה תא םצמצל שי .םי-ימ ליפתהל
.תוחילמה

תנשב ק"מלמ 185 -ל ק"מלמ 110 -כמ לדגת ש"ויב תיברעה םימה תכירצ
לודיג אלל ,ןיחלשה יחטשב 23% -כ לש לודיג לח ןורחאה רושעב .2010
ןיידע םייק ךא ,לודיגהו היקשהה תוטיש לועיימ האצותכ ,םימה תכירצב
לחוה םרט .ילארשיה קשמב תולבוקמ םימ תונמ םע האוושהב ,זובזב
.תיאלקחה הכירצב האפקה החינמ תינכותה .םיחלוק לש ימוקמ לוצינב

םתולעו םימה יריחמ
.םתולעמ םיכומנ םיכרצנה םימה ללכמ םיזוחא 45-40 לש םיריחמה
תיתיב הכירצלו ,(ק"מל 'גא 19.5) הישעתלו תואלקחל יברימ ריחמ םייק
ןיב שרפהה .תילהנימ הטלחהב עבקנ יברימה ריחמה .(ק"מל 'גא 30)
תכמתנה תומכה .הידיסבוס ידי-לע ורקיעב הסכתמ תולעהו ריחמה
.ק"מלמ 110 -כ ריעל םכותמ ,ק"מלמ 800 -ל 700 ןיב הענ הידיסבוסב
יתש תומייק ."תורוקמ" י"ע םיקפוסמ הידיסבוסל םיאכזה םימהמ 95%
:תוירוגטק
.הידיסבוסה ביצקתמ 20%,ק"מלמ 300 -כ - ק"מל 'גא 10 דע הכימת *
ביצקתמ 80% -כ ,ק"מלמ 400- ק"מל 'גא 10 לעמ הכימת *
.הידיסבוסה

ךורעיש אלל הידיסבוסה תעיבק ךרוצל תולעה תבשוחמ ,תונקתל םאתהב
לש תעצוממה םימה תולע .רבעב ושענש תועקשהה בור לש ןוהה ביכרמ
יריחמב ,ק"מל טנס 15 -כב תדמאנ ,תונקתה יפ-לע תבשוחמה ,"תורוקמ"
לע ססובמה ,"תורוקמ"ב תעצוממה ןוהה תולע לש ךרעושמ בושיח .1987
.ק"מל טנס 12.5 -כב ןוהה תולע תא דמוא ,הנשל 8% לש תיביר רועיש
.עצוממב ,ק"מל טנס 27.5 איה תיללכה תולעה ,ךכ םא

ןוילימ 57 - 1988 ביצקתב התיה תואלקחב תורישיה תוכימתה תולע
ןוילימ 63 לש ףקיהל םימה קשמ לש חותיפה ביצקת עיגה ,ףסונב .ח"ש
.ח"ש

שיו ,רתי-תכירצלו תובצקה לע םיצחלל םרוג םימה לש ךומנה םריחמ
.שוקיבה ןוסירל איבי םימה לש ילאיר ריחמש םינעוטה

לע םיססובמה ,םיילאיר םימ יריחמ תעיבקל תונורקעה ונחבנ תינכותב
:םה ולאו ,תילוש הקפסה תויולע
הנשה תונועו הכירצה גוס לש היצקנופכ ריחמ *
רוקמו רוקמ לכ לש לצה ךרע יפל ילאיר ריחמ *
םינכרצה לכ לע ,ןופצהמ הלבוהכו הרדחהכ ,תויתכרעמ תויולע תאצקה *
חותיפו דויצ שודיח ללוכ ,רוגס קשמכ םימה קשמ לוהינ *
"שוקיבו עציה" יללכ יפל םימ תאצקה *

הלא תא ןובשחב תחקל שי ,ןוידב ןיידע םיאצמנ הלא תונורקעש ןוויכמ
,ונייהד ,תקולחמב םניאש
םייטרפ לע םגו "תורוקמ" לע םג ,םירפיווקא לע הקפה לטיה *
תויולע בושיחל תונקתב תורכומה תואצוהב תילאיר תחפ ןרק תללכה *
.םימה

תינכותב וללכנ אלש םיימואל םימ ילעפמ
המכסה גישהל ישוקה וא ,תואדו רסוח לשב תקולחמב םייונשה םילעפמ
,תינכותב וללכנ אל ,םיימואלניב םימרוג דצמ םיישק לשב ןכו ,תירוביצ
:םה הלא םילעפמ ןיבמ םיבושחה .םנונכיתב לפטלו ךישמהל ץלמומ ךא
חלמה-םיל םיזקנתמה םייחרזמ םינגא לוצינ *
ןדה תורוקממ הרישי םימ תקפהל תרניכ ףקוע *
המורד יברעמה לילגהמ םיחלוק יפדוע תרבעה *
2000 תנש רחאל יצראה ליבומה ימ לש יזכרמ ןוניס *
ךומריה לש ףרוח ימ יפדוע לוצינ תרבגה *
הנופצ םתלבוהו ,הברעבו ימורדה בגנב תוימעפ-דח תוורזר לוצינ *
ןולקשאו דודשא ,ביבא-לת ,הרדח ,הפיח ומכ םירתאב םי-ימ תלפתה *

הלעפהה תינכות
בצמל האוושהב ,תויזכרמה םימה תוכרעמ תלעפהב תומגמה רקיע
:ויהי ,יחכונה
םירעל םימה תקפסא תרבגה *
תמייקה תואלקחל הקפסהב םוצמיצ *
בגנל ן"דפש לעפמ ימ תרבעה *
בגנל םיריפש םימ תרבעה םוצמיצ *
םוהת-ימל םתבסהו ר"אפמהמ םילודג היסולכוא יזוכיר קותינ *
ףוחה רפיווקאמ הקפהה םוצמיצ *
םינינת-ןוקרי רפיווקאב הרדחהה תרבגה *
זכרמב תואלקחל ,ףוחה רפיווקא ימ םוקמב ר"אפמה ימ לש הקפסה *
ץראה
רהה בגל םייחרזמ םוהת-ימ ינגאמ םימ תרבעה תרבגה *
תירוזא-לע תבולשתל םיירוזא םיחלוק ילעפמ בוליש *

תעצומה תועקשהה תינכות
טוריפה .3 'סמ הלבטב תועיפומ תעצומה חותיפה תינכותב תועקשהה
.םיטקייורפה לש םירקיעה םידועייה יפל אוה

תועקשהה תינכות טוריפ - 3 'סמ הלבט
םירלוד יפלאב תועקשה
ירקיע דועיי
ךורא חווט
2000 ירחא
כ"הס
2000 דע
םייניב חווט
2000-1996
רצק חווט
1995-1991
ידיימ חווט
1990-1988


15,800

56,452

25,659

14,960

15,833
רוקמ חותיפ
םיריפש םימ -
56,020
50,090
27,620
20,470
2,000
תונופטש ימ -
42,825
220,836
77,010
88,856
54,970
םיבטומ םיחלוק -
0
4,900
2,900
2,000
0
םיחילמ םימ -
114,345
332,278
133,189
126,289
72,803
רוקמ חותיפ ה"ס

66,423

193,890

66,995

39,530

37,365
הקפסה תלדגה
םיריפש םימ - הישעתלו תיבל -
9,400
43,473
14,000
9,563
19,910
םישדח םיבושייב תואלקחל -
5,310
7,100
0
1,150
5,950
םיקיתו םיבושייב תואלקחל -
7,500
32,840
27,300
4,400
1,100
הישעתל -
88,633
277,303
108,295
104,683
64,325
הקפסה תלדגה ה"ס

78,000

69,260

17,680

34,550

17,030
םימה תוכיא רופיש
היתשל -
4,000
8,890
1,600
3,000
4,920
היקשהל -
82,000
78,150
19,280
37,550
21,320
םימה תוכיא רופיש ה"ס

18,000

81,800

29,500

38,440

13,860
תורוקמ םוקישו רומיש
םוהת-ימ -
0
3,000
1,000
1,000
1,000
םייליע םימ -
3,500
18,900
7,500
6,600
4,800
תרניכ -
21,500
103,700
38,000
46,040
19,660
תורוקמ םוקישו רומיש ה"ס

2,600

64,970

17,900

32,880

14,190
תונימאה רופישו הלעפהה לועיי
גוויס אלל -
0
11,000
6,000
3,000
2,000
היגרנאב ןוכסיח -
2,600
75,970
23,900
35,880
16,190
רופישו הלעפהה לועיי ה"ס
תונימאה
404,500
230,541
117,200
74,200
39,141
תולבתימ תוכרעמ שודיח
713,878
1,097,942
439,864
424,639
233,439
יללכ תועקשה ה"ס

84,457
87,973
84,928
77,813
הנשל יללכ תועקשה ה"ס

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ