עדימ :ןוכיתה חרזמב םימה תייעב
דיפר הנינפ , טסוו תידוהי :תאמ
.ןוכיתה חרזמב םימה תייעב ,הבירמ ימ וא םולש ימ ?היהי המ היאמ = םימ
. 1995 תנש ,רואמ תאצוה :ביבא-לת
 :רוקמ
     

מים = מאיה מה יהיה? מי שלום או מי מריבה, בעיית המים במזרח התיכון: מידע
םייתביבס םיטביה
םה ,עבטב םיצופנ םתויה תורמל .ץראה רודכ ינפ לע םייחה םויקל סיסבה םה םימה
ןותנה לבגומ באשמ םיווהמ ךכבו ,םהמ דואמ ןטק קלחב קר םדאה שומישל םינימז
:תואבה תוביסהמ תולכתהל
תואלקחל ,ישיא שומישל - הלדגו תכלוהה היסולכואה לש הכירצה לודיג
.היישעתלו
-
םיכרצל םימל השירדב היילע - תיגולונכטה תוחתפתהה לשב םייחה תמרב היילע
.םינושה
-
םישומישל םימ לש תולדגו תוכלוה תויומכ םילסופה םוהיז יכילהתב תרבוג הצאה
.ל"נה
-

רגפמ םהלש תושדחתהה בצקש רחאמ ,הלכתמ באשמ םימה וכפה םיבר םירוזאב ,ןכל
תייעב תא הפירחה רשא ,תמדקתמה היגולונכטה ןדיעב ,ךדיאמ .םתכירצ בצק רחא
תייעב תא םייגולונכט םיעצמאב רותפל ןתינ ,הבוט תוכיאב םינימז םימב רוסחמה
.תשרדנה תומכב םימה תקפסא

םימה תורוקמ לוצינל םימרוג ךדיאמ םילבגומ תורוקמו דחמ םימה תכירצב לודיגה
.םימה לש תוחילמה תמרב היילעה לשב םתוכיאב עגופה רבד ,םלודליד ידכ דע םיקותמה

םימה יפוג לש םהימימ תוכיאב העיגפל תמרוג םימ לש תויתוכאלמ הלבוה תוכרעמ תיינב
םייופצ יתלב םיקזנ תמירג ידכ דע ,םהלש תויגולוקאה תוכרעמב םייונישל ךכ ידי לעו
.םיכיפה יתלבו

.לקשמ יווישב םייוצמה םימרוג רפסממ תבכרומ תיגולוקא תכרעמ לכש ריכזהל שי ,בושו
תמקה :ןוגכ ,םדאה תוברעתהמ האצותכ םימ תוכרעמל םישדח םימרוג לש םתסינכ
,ינוריע חותיפו יאלקח חותיפ ,םיקיפא תבחרה ,םימ תורוקמ תייטה ,םימ ירגאמו םירכס
תלוכיבו םימה תוכיאב םיעגופו ןוזיאה תא הגרדהב םירפמה םייוניש תרשרשל תמרוג
.םלוצינ

םימה תוכיא תעיבקל םידדמ
םהיתויומכו םימה תוכיא .םדאל םיוסמ שומישל םימה תמאתהל דדמ איה םימה תוכיא
רבסה יכרוצל איה םימה תויומכב ןוידהמ םימה תוכיאב ןוידה תדרפה .וזב וז תוכורכ
תדיריל חרכהב םרוג תיתומכ הניחבמ רתי לוצינ .תמייק הניא הדרפהה םירגאמב .דבלב
.יתומכה לוצינה תדימ לע העיבצמ םימה תוכיאב הדיריש ומכ ,םימה תוכיא

,תוילקיזיפה ,תוימיכה םהיתונוכתב וא םבכרהב יונישכ "םימ םוהיז" רידגמ קוחה
םיתיחפמ ,םימה תוכיאב םיעגופה םייוניש .תויגולוידרהו תויגולויבה ,תויגולוירטקבה
.אוהש שומיש לכל תטלחומ הליספ דע םינושה םישומישל םתמאתה תא

םג םימיאתמ תואלקחלו היישעתלש דועב ,רתויב ההובגה תוכיאב םימ םה הייתש ימ
.רתויב הכומנ תוכיאב םימ

דחא שמשמ וזוכיר ,הזככו םייחל ינושאר יאנת אוה ןצמחה - םימב ןצמחה זוכיר
םימב ןצמחה תומכ .תרפומ וא תנזואמ תיגולוקא תכרעמכ םימ ףוג לש ובצמל םידדמה
תיסחיה תומכהמו ,(םייח ילעבו םיחמצ - םימזינגרואה ללכ) הסמויבה תומכמ תעפשומ
תא םיקיפמה םה םיחמצה .םתמישנל ותוא םיכרוצה םייחה ילעבל םיחמצה ןיבש
המישנה ךילהתב ןצמחה תא םיכרוצ ףאו ,הזתניסוטופה ךילהתב ,רואה תוחכונב ןצמחה
רואב םיחמצה ידי לע תקפומה ןצמחה תומכ ,תנזואמ תכרעמב .םייחה ילעב ומכ ,םהלש
םג ךרצנ ןצמחה .םימזינגרואה לכ לש המישנה ךילהתב תכרצנה תומכה לע הלוע
םימב ןצמחה זוכירב הדירי .םיקרפמה ידי לע םיינגרואה םירמוחה לש קוריפה יכילהתב
םירמוח תורבטצהלו (ןצמח תוחכונ אלל) םייבוריאנא קוריפ יכילהת תצאהל םורגת
זוכיר .'דכו תירפוג ,ןמימ ,ןתמ ,הינומא :ומכ ,םיער תוחירל םימרוגה ,םימב םיליער
םימה לש המירזה תמצוע ,הרוטרפמט ומכ םיילקיזיפ םימרוגמ םג עפשומ םימב ןצמחה
.'דכו

:ויהי םימה תוכיא תקידבל םיילאירה םידדמה ,ךכיפל
ידי לע תכרצנה ןצמחה תוכמ תעיבק - תימיכויב ןצמח תכירצ - ב"חצ
לככש ,ןבומ .סויסלצ תולעמ 20 -ב ינגרואה רמוחה קוריפל םימבש םימזינגרואורקימה
קר קדבנ ב"חצה תקידבב .תיגולויבה ןצמחה תכירצ הלוע ,הלדג ינגרואה רמוחה תומכש
ג"מ 400 -מ לודג ב"חצ .םימזינגרואורקימה ידי לע תוריהמב קרפתמה ינגרואה רמוחה
.ינגרוא רמוח לש הלודג תומכ היוצמ םהבש ,םיכפש ימ ןייפאמ רטילל

ןניאש וא ,יטיא ךילהתב תורקפתמש תוינגרוא תובוכרת םג שי םימב יכ עודיש תויה
.םימב ינגרואה רמוחה תיברמ רותיאל תפסונ הקידב םג עצבל שי ,ללכ תוקרפתמ
לכ קוריפל שרדנה ןצמחה תומכ תא תעבוקה הקידב איה - תימיכ ןצמח תכירצ - כ"חצ
.הקידבב םיפיסומ ותוא ,ןצמחמ ימיכ רמוח ידי לע ינגרואה רמוחה

:םימה תוכיאב עוגפל םילולע םיינגרואה םירמוחה דבלמ
.תולחמ ימרוג םיפיגנו םיקדייח
-
.םיליער םיחלמו תודבכ תוכתמ ומכ ,םיינגרואנא םימהזמ
-
.תיתיישעת תוליעפב וא םיחולמ םימ יפוגב םרוקמש םיחלמ
-

היעב אוה הז גוסמ םוהיז .םימ תורוקמ לש רתי לוצינמ יאוול רצות איה החלמהה
וז תוליעפ .םימה רוקמ תביבסב תישונאה תוליעפה לש האצות איהש ,תיסופיט תיתביבס
םיינגרוא םירמוחב ןרוקמש ,תואירבל תוקיזמה (NO3) תוקנחה תלוכתב םג תפקתשמ
.היצקיפירטינ ארקנה ךילהתב ונצמחתהש

םיבר םירקמב .םיחלמה לכ זוכיר תא אטבמה םימ תוכיא רואיתל חונ דדמ - תוחילמ
.שרופמב תאז ןייצל שי ןכלו יסיסב דדמכ רולכה זוכירב שמתשהל גוהנ

.(TDS) רטילל םיחלמ ג"מ 10,000 לע הלועה תומכב םיחלמ םיליכמה םימ - םי ימ

רטילל םיחלמ ג"מ 1,500-10,000) םיה ימ לש וזמ הנטק םתוחילמש םימ - םיחילמ םימ
.(TDS

.TDS רטילל םיחלמ ג"מ 1,500 דע - םיילוש םימ

.ודקובא תייקשהל אל ךא ,הייתשל םייואר רטילל רולכ ג"מ 300 םיליכמה םימ

םימה יחמצ לש תיטתניסוטופה תלוכיה לע העיפשמו רואה תורידחב תעגופ םימה תוריכע
.(תכרעמה לש םינרציה) םילובטה


םימ םוהיזל םימרוג
(תומי ,םימגא ,תורהנ) םייליע םימ תורוקמ םוהיזל םימרוג
תמירז זקנמה דקומ םיווהמ ,חטש לכב רתויב ךומנה םוקמה םתויה םצעמ ,םימה יפוג
יפוג םוהיזל םימרות םינוש םימרוגש ,ןאכמ .םכותב סמומו םהילא ףחסנש המ לכו םימ
טפנ תלבוה ,הקצומ תלוספ תכלשה ,טיישו הצחר ,םיכפש ימ :ןיפיקעבו ןירשימב םימה
.תואלקחב ןושידו הרבדה ירמוחב שומיש ןכו טייש ילכמ םיקלדו םינמש תפילדו

םימה תרוטרפמט לש תיתוכאלמ האלעה ,ימרתה םוהיזה איה תפסונ תידוחיי היעב
חוכ תנחתב רוטיקה יוביעל םהב שומישה רחאל ,םימה ףוגל םימח םימ תרזחה תובקעב
.הבש םימזינגרואב עגופו הביבסה יאנתב יונישל םרוג רבדה .םילעפמב וא

:תונוש תויתביבס תועפשה םיכפשה ימל
םימהזמו תולחמ ימרוג םימזינגרוא ,םיינגרוא םימהזמ םיליכמ םייתיבה םיכפשה
.םילרנימו םיטנגרטד ומכ םיימיכ

,קלד יכפש ,תודבכ תוכתמ ,תוינגרוא תובוכרת םיליכמ םייתיישעתה םיכפשה
.םיטנגרטדו תוצמוח


.םימה לש היצקיפורטואאב הצאהל תמרוג םיינגרוא םירמוח םיליכמה םיכפש תמרזה
,תוקנח תפסוהמ האצותכ םימב יעבטה לקשמה יוויש תרפה ךילהת איה היצקיפורטואאה
ןצמחה זוכירב הדיריל תמרוג תוצאה תוחתפתה .תוצא לש תצאומ תוחתפתהל תמרוגה
.םימה ימ םוהיזל איה ףא הפיסומש םייח ילעב תתומתל םרוג ןצמחב רוסחמה .םימב

ןגאב ,תומהב לבזמ ןכו הרבדה ירמוחמו םינשדמ רקיעב ,תואלקחמ םיפיטשת לש םוהיז
ימהזמ תוטילפ .םיחלמו םיינגרוא םירמוחב םימה תא "רישעמ" ,םימה יפוג לש זוקינה
תכרעמב עגופו םימה יפוג לש תויצמוחה תגרד תא הלעמה ,יצמוח םשגל םימרוג ריווא
.הבש תיגולוקאה

םוהת ימ םוהיזל םימרוג
ינויו ןשד ירמוח ,םיחלמ :ומכ ,םימב םיסמומה םירמוח קר םיעיגמ םוהתה ימ לא
.תוכתמ
:םה םוהיזה תורוקמ
.םייתיישעתו םיינוריע םיכפשמ םוהתה ימל םיעיגמה םימה ימהזמ
.1
.(בויב תכרעמ וב ןיאש בושייב) הגיפס תורובב שומיש
.2
.(תיקלח םירהוטמ םיכפש) ןיחלוק ימב היקשה
.3
תא הלעמו ,םי ימ תרידחלו םוהתה ימ סלפמ תדיריל תמרוגה ,רתי תביאש
.םתוחילמ
.4

.ךיפה יתלב תויהל לוכי םמוהיז ךילהתש ,איה םוהתה ימל תירקיעה הנכסהש ןייצל יואר


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ