תיתביבסה התעפשהו יגולורדיהה םוחתב תוליעפ
דיפר הנינפ , טסוו תידוהי :תאמ
.ןוכיתה חרזמב םימה תייעב ,הבירמ ימ וא םולש ימ ?היהי המ היאמ = םימ
.1995 תנש ,רואמ תאצוה :ביבא-לת
 :רוקמ
     

פעילות בתחום ההידרולוגי והשפעתה הסביבתית

םוהתה ימ לש רתי תביאש
לע הנש ידמ םישדחתמה ,םוהתה ימ אוה לארשי לש ירקעיה םימה רוקמ
םוהתה ימ .עקרקה ינפל תחתמ םילחלחמה םיעקשמה לש רזוח יולימ ידי
.םהילא םיזקנתמו ןדרילו ןוכיתה םיל - םיירקיע םינוויכ ינשל טאל םימרוז
.השביה ןוויכל םיענו םיה תיעקרק ךרד םיחולמה םימה םילחלחמ םיב םג
תובישח ומוקימלו ,יניבה ןפה הנוכמ םוהתה ימל םיה ימ ןיב שגפמה חטשמ
תדרוהל םורגל הלולע םיחודיק ידי לע םוהתה ימ לש תזרפומ הביאש .הבר
.םוהתה ימל םי ימ תרידחלו השביה רבעל יניבה ןפה תזוזתל ,םסלפמ
לש בר רפסמ תחלמהל ומרג הנידמה תא ודקפש תרוצבה תונשב רתי תביאש
.םתריגס ידכ דע ףוחה רוזיאב םיחודיק

םירגאממו תומימ רתי תביאש
יוניש לכ .חמוצו יח לש תיגולוקא תכרעמ םימייקמ םייליע םימ ירגאמ
.םימה תוכיאב םוגפלו ןוזיאה תא רפהל לולע וז תכרעמב

המירזה רטשמב יונישו םילחנ תקיפס תנטקה ,תונייעמ ימ תסיפת
םימה תויומכ םוצמיצלו המירזב הטאהל םורגי תורהנה ימ לש רבעומ לוצינ
היילעו קיפאה ךפשל םי ימ תרידח - תויהל תולוכי תואצותה .תומרוזה
,וקמועו וילותיפ ,ותרוצ לע ועיפשי לחנה תקיפסב םייוניש ;לחנה תוחילמב
יתב לש יברימ ןווגמ) .חמוצהו יחה תויסולכואבו לודיגה יתב ןווגמב ועגפיו
.(היינשב ק"מ 1-1.5 תוריהמב המירזה ןהבש םייניב תומצועב יופצ לודיג
םתפיטשו םילחנ בוציעל תוינויח םירצק ןמז יקרפב תוהובג המירז תומצוע
ינגרואה רמוחה זוכירב ,תוחילמב) םימה תוכיאב םייוניש .הלפשה ילחנב
.םינימה ןווגמו רשוע לע םיעיפשמ (םילערה זוכירבו

.םינימה ןווגמו רשוע תחופו ךלוה רטילל רולכ ר"גמ 250 לע הלועה זוכירב
תמייוסמ היילעל םורגל הלוכי ,רטילב ב"חצ 10 דע ,הלק תינגרוא הרשעה
.םינימה בכרהב םג יוניש יופצ ןבומכו ,ןווגמב הדיריל ךא ,םינימה רשועב
םג הדיריב ללכ ךרדב הוולמ רטילב ב"חצ 10 -מ לודגה ינגרוא םוהיז
רשועב הדח הדיריל םימרוג םיליער םימהזמ .םינימה ןווגמב םגו רשועב
.ןוזמה גראמ לע תיתועמשמ הכלשה םהל שיו םינימה ןווגמבו

םירכס תמקה
תונופטש תעינמל ,הרידס םימ תקפסאל) םימ םוגיא יכרוצל םירכס תמקהב
הרומח הנכס תמייק ,למשח תקפהל וא (םיגדל לודיג יתב תמקהל וא/ו
המ תמגודכ ,םילודג םימ ילעפמב רקיעב ,יעבטה יגולוקאה ןזאמה תרפהב
- ל איבהל הלולע רכס לש ותמקה .ןאוסא רכסב הרקש
.(עקרקה בויטו ןושידל סיסב הווהמ ףחסה) ףחס לש בר ןדבוא
עקרקה תחלמהל םרוג םייתוכאלמ םינשדב יפולחה שומישה
םימרוג םינשדה .םהילא םינשדה ףחסיהב םימ יפוג םוהיזו
.םהב היצקיפורטואאה ךילהתל
.1

תורישי םידאתמ םימה .לוחליחו תודאתה יכילהתב םימ ןדבוא
םרוגש המ ,הפצ הייחמצ תועצמאבו םימה ףוג ינפ חטשמ
.םתוחילמב היילעל
.2
.ףונב העיגפו יוניש
.3
הבצייו הרפיש ןאוסא רכס תמקה - המגודל .תופיגמ תוטשפתה
,היצרהליבה לש םיאקדנופה תונוזלחה לש לודיגה תיב תא
תמרוגו םדא ינב לש םפוגל תרדוחה תיליפט הקולע איהש
.תוקלדל
.4

םירגאמ תמקה
- םתוא םירגוא אל םאש ,םימכ םירדגומה םיילוש םימ םילצנמ םירגאמה
זקנ ,יליע זקנ ,תונופטש - םיילושה םימה תורוקמ .םלצנל תורשפא ןיא
תכרעמהמ תויפרוח תוקיפס יפדועו בויב ימ ,תונייעמ ,תועיבנ ,יעקרק-תת
יתלב תומוקמב םימקומה םירגאמב .תיצייק היקשהל םירמשנה תיצראה
תויעבו תושק לוחליח תויעב תולגתהל תולולע ,תמלוה אל הטישבו םימיאתמ
.יליע רגאמ ותויה תמחמ הפירח תודאתהה תייעב םג .תוללוסה תוביציב
תלוכי תעגפנ ,םיהובג םוהתה ימ רשאכ ,םיכומנ תומוקמב םירגאמ תמקה
.עקרקה תחלמהל תמרוגה הייעב ,םוהתה ימ לש זוקינה

ןוקיתה לאיצנטופ
קיספנ םאש ךכ ,(ערלו בוטל) םייונישל דואמ רהמ תוביגמ םימ תוכרעמ
בוט יוכיס םייק ,הדימה לע רתי םהימימ תא לצנלו םילחנה תא םהזל
.תכרעמה לש הריהמ תוששואתהל
הלדג םתייסולכואש םיקרפמ םימזינגרוא-ורקימ ידי לע עצובמ יעבט רוהיט
שי .תלוספה ירמוח קוריפ תא הציאמו ינגרואה רמוחה זוכירב היילעה םע
תבשה .ןבומכ ורזחי אל - ודחכנו תכרעמב ויהש םיידוחיי םינימ יכ ,רוכזל
לקתיהל הלולע ,תירוקמה (יחה םלוע) הנואפל םיכייש ויהש ,םיגד ינימ
ירסח תנואפל) לודיגה תיבל ורדחש םירז םינימ םע תורחת לש היעבב
יתב ןווגמ תבשהו םיאנתה רופיש םע תוששואתהל ההובג תוריבס תוילוחה
.(לודיגה

ינוריע חותיפ
ךכב םרוגו ,טלפסאהו ןוטבה יחטשמ תא הברהב לידגמ ינוריעה חותיפה
םילחלחמ םניאש םימה תמירז .םוהתה ימ לא םימשגה ימ לוחליח תנטקהל
.תונופטשה תנכס תא הריבגמ המינפ
בויבה תויתשתב בר סמועל ןבומכ םרוג ינוריע חטשב םיכפשה ימ זוכיר
.הביבסבש םימה תורוקמ תא ןכסמו


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ