םהל הפתוש לארשיש םימה תורוקמ
דיפר הנינפ , טסוו תידוהי :תאמ
.ןוכיתה חרזמב םימה תייעב ,הבירמ ימ וא םולש ימ - ?היהי המ היאמ = םימ
.1995 תנש ,רואמ תאצוה :ביבא-לת
 :רוקמ
     

מקורות המים שישראל שותפה להם

ךומריהו ןדריה ןגא
.ר"מק 18,000-כ אוה ךומריה ולבויו ןדריה לש ללוכה זוקינה ןגא חטש
ןופצמ) ןוילעה ןדריה לש תיתנשה הקיפסה .מ"ק 360-כ אוה רהנה ךרוא
םורדמ) ןותחתה וקלחבו ,הנשב םימ ק"מ ןוילימ 660-כ איה (תרנכל
תופתוש תוצובק שמח .ךומריהמ ק"מ ןוילימ 475-כ םיפסונ (תרנכל
םיירקיעה תורוקמה .םיניתשלפהו לארשי ,ןדרי ,הירוס ,ןונבל :ןגאל
לש ותישאר .ןדה ןייעמו סאינבה ןייעמ ,ינבצחה לחנ :םה ןדריה רהנל
ולוכ אצמנ ,ןדריה ילבויב רתויב בושחה ,ןדה ןייעמ .ןונבל ךותב ינבצחה
ינפל הירוסל ךייש היהו לארשי ימוחתב םויכ אצמנ סאינבה .לארשיב
.1967

ךומריה ןגא .ןדריה לא ךומריה םרוז התבריקב ךא תרנכל םורדמ
שמשמו ,(ןדריב וטועימ ,הירוסב ורקיע) ןדריל הירוס ןיב רקיעב קלחתמ
.תונידמה יתש ןיב לובגכ

ךומריה לש זוקינה ןגא חטש .ןדריו לארשי ןיב םג לובג שמשמ ךומריה
תעצוממה תיתנשה ותקיפס .הירוסב אצמנ ובורו ר"מק 7,000-כ אוה
הנשל הנשמ דואמ הנתשמ איה ךא ,םימ ק"מ ןוילימ 475-כ ,רומאכ ,איה
,תונופטיש ימו תונייעמ ימ םיללוכה ,ףרוחה ימ בור .הנועל הנועמו
שי הכלהכ רהנה תא לצנל ידכ .דוביאל םיכלוהו חלמה םיל םימרוז
.תורהנה ינשל ףתושמ רגאמ שומישל ,תרנכה לא ותוטהלו רכס וב תונבל
10.5% ,הירוסב 30% ,ןדרי םוחתב זוקינה ןגאמ 54% ויה 1967 תנש ינפל
.ןונבלב 1.5%-ו לארשיב

םימ ק"מ דראילימ 3.8-8.8-כב דמאנ ןונבל לש יתנשה םימה לאיצנטופ
1.5-2-כב לארשי לש ,הנשב ק"מ דראילימ 8.5-כב ןדרי לש ,הנשב
,ןונבל .הנשב ק"מ דראילימ 30-כב הירוס לשו הנשב ק"מ דראילימ
.הלש םימה יכרוצ תקפסאל ןדריה ןגאב היולת הניא ,המילקא תמחמ
תרפה ןגאל םג הפתוש התויהב ,םייפולח םימ תורוקמ שי הירוסל
.לקדיחהו

ירקיעה וקלח .דואמ הלודג תולת ךומרי-ןדריה ןגאב תויולת ןדריו לארשי
ןדריל .וב קלח הירוסלו ןונבלל םג ךא ,לארשיב אצמנ ינופצה ןדריה לש
לש זוקינה ןגא חטשמ 80% .ללכ רהנה לש ינופצה זוקינה ןגאב קלח ןיא
.ויתורוקמ תיברמ לע הטילש םג הל שיו הירוס לש החטשב יוצמ ךומריה
שומישה לע תוירוטסיה תויוכז הל שי ךא ,ךומריב ןטק קלח םנמא ןדריל
יפ לע .ךומריה ןגאב קלח טעמכ היה אל ,1967 ינפל ,לארשיל .וימימב
ןוילימ 570 לש תומכ ,ןדריה ימ לכב טעמכ לארשי תשמתשמ ,ל"הת ח"וד
רהנ לש תיתנשה הקיפסהמ שילשכב תשמתשמ הירוס .הנשב ק"מ
ןוילימ 110-150-כ תלצנמ ןדרי .הנשב ק"מ ןוילימ 170-כ איהש ,ךומריה
ןוילימ 70-כ ךומריהמ תלצנמ לארשי .רו'עה תלעת ךרד הנשל םימ ק"מ
.הנשב םימ ק"מ

רהה רפיווקא
.םיניתשלפלו לארשיל ףתושמ םימ רוקמ אוה רהה רפיווקא
:םינגא השולש ללוכ רהה רפיווקא
תונייעמל - םיאצומ ינש ול שיו ,ןוכיתה םיל םרוז - יברעמה ןגאה
תויוכזה .הרדח לחנו םינינתה לחנלו ,ןוקריה תא םיניזמה ןיעה שאר
םה ןכש ,הז רוזיאב תולבגומ םימה לוצינל םיניתשלפה לש תוירוטסיהה
םימה לוצינ .הציבכ הלא םירוזאב ווקינ םימהו רבעב םהב ושמתשה אל
לאיצנטופ .הנש 70-כ ינפל םידוהי םיאלקח ידי לע לחה רוזיאה חותיפו
.1
ק"מ ןוילימ 40-ו םיקותמ םימ ק"מ ןוילימ 310 אוה יברעמה ןגאב םימה
.םיחולמ םימ

חטשל ןכ םג עיגמו ןאש תיב-עובלגה ןוויכב םרוז - יחרזמ-ןופצה ןגאה .2
םידוהי םיאלקח ידי לע הנש 60-כ ינפל השענ וב שומישה רקיע .לארשי
םימ ק"מ ןוילימ 61 :הז ןגאב םימה לאיצנטופ .ןאש תיבו לאערזי קמעב
.םיחולמ םימ ק"מ ןוילימ 70-ו םיקותמ

.חלמה םיו ןדריה קמע ןוויכב םרוז - יחרזמה ןגאה .3
תוציבב הווקינ ראשהו םיניתשלפה ידי לע וקלחב ןגאה לצונ 1967 ינפל
לש תכרעמ לארשי החתיפ 1967 זאמ .חלמה םילו ןדריה רהנל םרזו
.ןורמושו הדוהיב תידוהיה תובשייתהה רובע רקיעב ,םימ תוראב
ק"מ ןוילימ 70-ו םיקותמ םימ ק"מ ןוילימ 81 :הז ןגאב םימה לאיצנטופ
.םיחולמ םימ

,ןורמושו הדוהי רוזיאב ןכוש יברעמה רפיווקאה לש יולימה רוזיאמ 78%
רוזיאכו תיעבט העיבנכ שמשמה ,רפיווקאה לש הריגאה רוזיא םלוא
ןפואב קלחתמ יחרזמ-ןופצה ןגאה םג .לארשיב אצמנ ,ילמיטפוא הביאש
וניא ןכ לעו ןורמושו הדוהי חטשב ולוכ אצמנ יחרזמה ןגאה קרו ,המוד
.םיימואלניב םימ

180 ,הנשב םימ ק"מ ןוילימ 632 אוה רהה רפיווקאב םימה לאיצנטופ
םימ ק"מ ןוילימ 463-כב תשמתשמ לארשי .םיחילמ םימ ק"מ ןוילימ
ןגאהמ ק"מ ןוילימ 106 ,יברעמה ןגאהמ ק"מ ןוילימ 323 ;הנשב
-כ םילצנמ םיניתשלפה .יחרזמה ןגאהמ ק"מ ןוילימ 35-ו יחרזמ-ןופצה
ק"מ ןוילימ 25 ,יברעמה ןגאהמ ק"מ ןוילימ 27 ;םימ ק"מ ןוילימ 110
.יחרזמה ןגאהמ ק"מ ןוילימ 58 -ו יחרזמ-ןופצה ןגאהמ

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ