1998 תנשב לארשי ילחנב םיירקיע םוהיז ימרוג
הביבסה תוכיאל דרשמה :תאמ
.61-59 םידומע ,(1998 תנש) ,22 ח`וד ,לארשיב הביבסה תוכיא  :רוקמ
     

גורמי זיהום עיקריים בנחלי ישראל בשנת 1998
:םוהיזה ימרוג
ןופצ זוחמ
הפיח זוחמ
ביבא לת זוחמ
זכרמ זוחמ
םילשורי זוחמ
םורד זוחמ


ןופצ זוחמ
םוהיזה תביס
םהזמה םרוגה
לחנה םש
תויריזחה יכפש
לאינד ימילסו תוגרב תויריזח
ירופיצ לחנ
תוכיאב םיחלוק
העורג
ףסוי-לת הבונת
דורח לחנ
ריעה יכפש
ןאש תיב
דורח לחנ
תוכיאב םיכפש
העורג
ןאש תיב תעקב םיירוזא םילעפמ
דורח לחנ

דומעה שארל הרזח


הפיח זוחמ
תוכיאב םיחלוק
העורג
תוימיכורטפ תוישעת
ןושיק לחנ
תוכיאב םיחלוק
העורג
הפיח םיכפשה רוהיט ןוכמ
ןושיק לחנ
תוכיאב םיכפש
העורג
לאכימ ןגעמ ץוביק
םינינת לחנ
םהוזמ יפרוח רגנ
הדע תעבג "םחש"
םינינת לחנ
םיכפש
אקרז-א רסי'ג
םינינת לחנ
לחנל םיכפש תשילג
הדע
אביקע רוא
םינינת לחנ
תוכיאב םיחלוק
העורג
הרדח ריינ ילעפמ
הרדח לחנ
םיימלוג םיכפש
הביאשה תדוקנמ
םוא) רמש ןיע רוהיט ןקתמ
(השנמ תירוזא הצעומ ,םחפ-לא
(ןוריע) הרדח לחנ

דומעה שארל הרזח


ביבא לת זוחמ
תוכיאב םיחלוק
העורג
ןורשה תמר םיכפש רוהיט ןוכמ
ןוקרי לחנ

דומעה שארל הרזח


זכרמ זוחמ
אל םיחלוק
םילפוטמ
ןגד תיב
ןולייא לחנ
תוכיאב םיחלוק
ןקתממ הדורי
רוהיטה
דוהי
ןולייא לחנ
תפר יפיטשת
ןחב
רדנסכלא לחנ
םיפיטשת
ןורשה רמשמ
רדנסכלא לחנ
תוכיאב םיחלוק
העורג
רפח דוה תטחשמ
רדנסכלא לחנ
תוכיאב םיפיטשת
העורג
(ןוזמ זכרמ) ןיקתיו רפכ
רדנסכלא לחנ
תוכיאב םיחלוק
העורג
הריט םיכפש רוהיט ןוכמ
רדנסכלא לחנ
םיכפש
הנוי רפכ
רדנסכלא לחנ
םיבושייה יכפש
ףוח ,המידק ,דנומ לת ,הדוהי ןבא
ןורשה
גלופ לחנ
םיבושייה יכפש
תרכזמ ,הנויצ סנ) תובוחר לוכשא
(ןורקעו תובוחר ,הוור ןג ,היתב
קרוש לחנ
םיכפש
הנבי
קרוש לחנ
םיחלוק
ן"דפש
קרוש לחנ
תוכיאב םיחלוק
העורג
ףונ לת סיסב יכפש
קרוש לחנ
תויזווא יכפש
דיגנה רפכ תייזווא
קרוש לחנ
תויזווא יכפש
יאכז ןב תויזווא
קרוש לחנ

דומעה שארל הרזח


םילשורי זוחמ
לחנל םיכפש תמירז
םילשורי
קרוש לחנ
בויב תמירז
תונוכשמ
ברעמ-םורד
ללוכ ,םילשורי
היישעת רוזא
תויפלת
םילשורי
םיאפר לחנ

דומעה שארל הרזח


םורד זוחמ
תשרמ ימלוג בויב
תינוריעה בויבה
םיחלוק יפדועו
ןולקשא תייריע
חטבא לחנ

םיכפש

רתימ תימוקמ הצעומ
ןורבח לחנ
(רושב ןגא)
לעפמה יכפש
בגנה ףוע
ררג לחנ
(רושב ןגא)
םיכפש
תג ץוביקו רינג לעפמ
שיכל

םיפיטשת

םירומית תפר
הלאה לחנ
(שיכל ןגא)
ןוצמח תוכרב
תג תיירק
שיכל לחנ
ריעה יכפש
דודשא תייריע
שיכל לחנ
תוכיאב םיכפש
העורג
דנוב BG לעפמ
שיכל לחנהבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ