םוהת ימ לש תומכהו תוכיאה לע הרימש
םיימואל-ןיב
סורג תילד :תאמ
,ףונהו עבטה תרימשלו הביבסה תוכיאל ,היגולוקאל ןועבר :הביבסו היגולוקא
.226-221 םידומע ,(1998 יאמ) ,4 ןויליג
 :רוקמ
     

םיימואל-ןיב םוהת ימ לש תומכהו תוכיאה לע הרימש

םע םייניבה ימכסה לעו ןדרי םע םולש הזוח לע לארשי המתח 1995-1993 םינשב
לע הנגהבו םוהתה ימב םינדה םימה ימכסה םנה םהב םיבושח םיקרפ .םיניטסלפה
.הביבסה

,םלועב םיבחרנ םירוזאב םימה לאיצנטופ לש ירקיע ביכרמ םיווהמ םוהתה ימ
ןיב ןילמוגה יסחי .הצחמל םיחיחצו םיחיחצ םירוזאב רקיעב ,הבר םדאל םתובישחו
עבקה רוקמ םה םוהתה ימש שי - בחרמב םינתשמ תויליעה תומירזה ןיבל םוהתה ימ
םילחנו תורהנ ימש שיו ,םיינופטיש םימ םיפרטצמ םהילאו תויליע התומירזל
הדרפה לש תורשפאה םג הנשי ךא ,םוהתה ימ תא םירישעמו עקרק-תתה לא םילחלחמ
.(15)םייליעה םימה ןיבו םוהתה ימ ןיב האלמ

םירוזאב ףא םימל ןתרזעב עיגהלו תוראב רופחל םדאה דמל הירוטסיהה רחשמ
הרבג ותאו םוהתה ימל שוקיבה רבגש לככ ךא ,(12)םייליע םיממ םיקחורמה
.םוהתה ימ תכרעמ הרערוע ,הביאשה

תרשפה ימבו םשגב םוהתה ימ לש יעבטה יולימל רבעמ הביאש הנה רתי תביאש
םיחילמ םימ תרידחל םרוגה ,םוהתה ימ סלפמ יונישב תואטבתמ היתועפשה .םיגלש
,רמולכ .םוהתה ימ סלפמב םיירוזא "םיעקש, ורצונ םהבש תומוקמב םוהת ימ יפוגל
,םמוהיזו םתחלמה ,םתוכיאבו םימה תומכב העיגפ איה רתי תביאש לש התועמשמ
קודה רשק שיש ןאכמ .םתמירז ינוויכ לעו םוהתה ימ לש המירזה תוריהמ לע העפשה
.םימה תוכיא ןיבו תבאשנה תומכה לע הרימשה ןיב

עלסה תבכש) רפיווקאה רמולכ ,רתויו תונידמ יתשל םיפתושמ םוהתה ימ רשאכ
הנידמה ידי לע םלוצינש רחאמ וניוצש תויעבה תופירחמ ,ףתושמ (םימ תרצואה
וא הנכשה הנידמב םילצונמה םימה לש תוכיאה לעו תומכה לע עיפשהל לוכי תחאה
תולתהש לככ .תונידמה ןיב ךוסכסל ליבוהל לולעש רבד ,ולאכש תועפשהמ תוששח לע
עונמל ידכ .תונידמה ןיב םיכוסכסל םייוכיסה םירבוג ןכ רתוי הלודג םוהתה ימב
ללוכה םכסהל ליבויש תונידמה ןיב הלועפ ףותישב ךרוצ שי ולא ןיעמ םיכוסכס
,ךכמ רתויו .םתוכיא לעו םימה תומכ לע הרימש ,םימ לוהינ ,האצקהל םיללכ
.םכסהה םושייו הפיכא םיבושח

הבר בל תמושתל תונורחאה םינשב הכוז רשא ,ימואל-ןיבה קוחה לש ותובישח ןאכ
תוכמס הנקמ וניאו בייחמ וניא יכ ףא םיימואל-ןיב םיכוסכס בושייל רזע ותויהמ
תימדת ןמצעל רוציל תופאוש םיכוסכסה ןורתפב תוניינועמה תונידמ .(24)הפיכא
תא ליבגהל תונכומ ןה ךכ םשלו הלועפ ףותישל ןוצר תולעבכ תיבויח
םוהת ימל עגונב םיימואל-ןיבה תונורקעהו םיללכה תוחתפתה .(14)ןתונוביר
תורהנ ימל עגונב םיללכ התוחתפתהל הרושק תורהצהו םימכסהב םתלילכו
תוחתפתה .יגולורדיההו יתביבסה רקחמה תוחתפתהלו הביבסל עגונבו םיימואל-ןיב
לש םייגולורדיהו םייגולואג םינייפאמ לע עדימה תבחרה הבינה רקחמה
םוהיזו רתי תביאש לש תועפשהה תנבה ;םתמורתו יולימה תורוקמ לעו ,םירפיווקאה
ןכ ומכ .םייליעה םימהמ םתוא תולידבמה םוהתה ימ תונוכת תרדגה ןכו ,םוהתה ימ
םימרזו םיעקשמ ידי לע שדחמ םיאלמתמה ,"םישדחתמ" םוהת ימ ןיב התע םיניחבמ
בצקב שדחמ םיאלמתמו םישדחתמה ,"םייליסופ" םוהת ימ ןיבו ,םייתחתו םייליע
םוהת ימב העיגפ .לבגומ לוצינ ךשמ םע באשמ לאכ םיסחייתמ םהילאו - רתויב יטא
ןכתיי רפיווקאה לש שדחמ יולימש רחאמ דחוימב הרומח רתי תביאש בקע םייליסופ
ןוכיסל תועדומ תולשממ ,רבעבמ רתוי םויכ .הנש יפלא תורשע וא הנש יפלא ךותב
תרכינו הביבסל תורושקה תויעבב ךורכה תימואל-ןיבהו תימוקמה המרב יגולוקאה
הביבסה תוכיאב תכשמתמה הדיריל םיימואל-ןיב תונורתפ שופיח לש המגמ
.(6)תימלועה

עגונב ימואל-ןיבה קוחה תונורקע לש םמושיי תדימ תא ןוחבל הז רמאמ תרטמ
לארשי ןיב ומתחנש םימה ימכסהב םיימואל-ןיב םוהת ימל עגונבו הביבסל
ימל עגונב ימואל-ןיבה קוחה תוחתפתה לש הריקס .ןדריל לארשי ןיבו םיניטסלפל
תוחישב ןוידל הליבומ ומסרופש תונמאו תורהצה המכ לשו הביבסהו םוהת
םהב ומשוי הבש הדימהו םימה ימכסה תניחבלו הביבסהו םימה יאשונב תוידדצ-ברה
היתונכשלו לארשיל םיפתושמה םירפיווקאה .םיימואל-ןיבה םיללכהו תונורקעה
הנבה רשפאל ידכ וגצוי םימכסהב םינודינה םירפיווקאה לש םיירקיעה םהינייפאמו
.ןיינעה לש רתוי הבוט

םיימואל-ןיב םוהת ימל עגונבו הביבסל עגונב ימואל-ןיבה קוחה

םיימואל-ןיבה םיללכה םע קודה רשק שי הביבסל םיעגונה םיימואל-ןיבה םיללכל
תונורקעו תורהצה המכב תאצמנ ךכל תודע .םיימואל-ןיב םוהת ימל םיעגונה
.תישונאה הביבסל םירושקה םיאשונב ועבקנש

הכרענש תישונאה הביבסה לש ם"אה תדיעווב 1972 תנשב ועבקנש ,תונורקע ינש
ךותמ ,הטופיש םוחתב היבאשמ תא לצנל הנידמ לכ לש תוכזב םינד ,םלוהקוטשב
חתפלו הלועפ ףתשל תונידמל האירקו ,היתונכש לש הביבסל קשנ תריצימ תוענמיה
הנידמל קזנ הבסהש הנידמ לש םייוציפלו תוירחאל עגונב ימואל-ןיבה קוחה תא
.(19)הנכש

- ILA) "ימואל-ןיב קוחל הדוגא"ה המסרפ 1966 -ב ,ןכל םדוק רפסמ םינש
הקולחל םימרוג תנייצמה יקניסלה תנמא תא (International Law Association
םימה יקפסמ קלחכ םיללכנ םוהתה ימ הבו ,ימואל-ןיב רהנ ימ לש תנגוהו תינויגה
םיימואל-ןיב םימל ,הביבסל סחיב תיטפשמה השיגב תוחתפתה הלח רומאכ .(20)רהנל
םימייקמה םימרוג לולכמכ הרדגוהש ,תכרעמה לש השיגה .טרפב םוהתה ימלו ללכב
קוחל הדעוו"ה ידי לע 1980 תנשב הגצוה ,הנותנ הביבסב ןילמוג יסחי םהיניב
תוסחייתה תללוכ איהו ,(ILC - International Law Commission) "ימואל-ןיב
ךרענש ILA -ה לש סוניכב 1986 תנשב קר .(19)ימואל-ןיב םימ קיפא לש תכרעמל
ידי לע הצחנה רפיווקא לש םימכ םיימואל-ןיב םוהת ימ הנושארל ורדגוה לואיסב
לש תכרעמכ םימ קיפא ILC ידי לע רדגוה 1991 תנשב .(18)רתוי וא תונידמ יתש
ומכ .םהיניבש ילקיזיפה רשקל תודוה ,דחא לולכמ םיווהמה םוהת ימו חטש ינפ ימ
םיססבתמ רשא ימואל-ןיב םימ קיפאלש תנגוהו תינויגה הקולחל םימרוג וניוצ ןכ
.(18a)(רפסמ םייונישב) 1966 תנשמ יקניסלה יללכ לע

יגיצנ 140 -כ לש םתוסנכתהב יוטיב ידיל האב הביבסה תויעבל תרבוגה תועדומה
ץמואש ךמסמה .1992 תנשב וירב הכרענש חותיפו הביבס אשונב הדיעווב תונידמ
תויעבב ןד ךמסמה .(21)23 -ה האמה תארקל םויה רדס ,רמולכ 21 תדנ'גא ונה
השיג םושייל ארוקו האבה האמה לש רגתאל ןנוכתהל הרטמב םויכ תורעובה הביבסה
לש אוה לבוקמה ןורקיעה .םימ יבאשמב שומישלו לוהינל ,חותיפל תיביטרגטניא
תורודה לש תורשפאב עוגפל אלש ידכ רקובמו ןותמ חותיפ רמולכ ,אמייק-רב חותיפ
.םהיכרוצ לע תונעל םיאבה

תומכהו תוכיאה לע הנגהב ךרוצהו םיימואל-ןיב םימ יקיפא לש םתובישחב הרכהה
.1997 יאמב ם"ואה לש תיללכה הפסאב הלבקתהש הנמא תריציל הליבוה םהימימ לש
ףותישב ךרוצה הב ןיוצמ .21 תדנ'גא לש תוצלמההו תונורקעה תא הריכזמ הנמאה
הרכהו םימ קיפאל תופתושה תונידמה ןיב םיבוט תונכש יסחיו ימואל-ןיב הלועפ
.(23)הז םוחתב םיקסועה תונידמ ןיב םימכסהו ימואל-ןיבה קוחה חותיפ תובישחב

ןכל םדוק ורכזוהשו םינשה ךשמב ומסרופש םיימואל-ןיבה םיללכהו תורהצהה
:םייתקוח תונורקע המכ םיגציימ

לע ססבתמ - םיפתושמה םימה יבאשמל סחיב תלבגומ תילאירוטירט תונוביר .א
אלש תוביוחמה לש ןורקיעל דוסי הווהמו ,םימב ןגוהו ריבס שומיש לש ןורקיעה
;הנכשה הנידמה לש םימה יבאשמב עוגפל

לכ לע עדימו םייגולורדיה םינותנ ןהיניב ףילחהל תונידמה לש תוביוחמ .ב
םוהתה ימ תוכיאב םירכינ םייונישל םורגל לולעה דיתעל ןנכותמ טקיורפ
;םתומכבו

ןיב תפתושמ םימ תדעו תמקהב ךרוצו ,םימה תוכיא לע תוירחאל עגונב ןויווש .ג
.םיפתושמ םימ יבאשמ ןהל שיש תונכש תונידמ

1995-1993 םינשב ומתחנש םימה ימכסהב תונורקעה לש םמושיי תדימ ןחבית ךשמהב
.היתונכשל לארשי ןיב

רהנ לש זוקינ ןגאב םינד םיימואל-ןיב םוהת ימב םיקסועה םימכסהה בור
םכסהה תאז רואל .םימה לש םיביכרמה דחא םיווהמ םוהתה ימו ,ימואל-ןיב
םידקת הווהמ ךשמהב ןודנ ובש הברעב םוהתה ימל עגונב (1994) ינדרי-ילארשיה
ימואל-ןיב רפיווקא לש םוהת ימב קסועה ןושארה אוהש רחאמ ,ימואל-ןיבה טפשמב
םע םייניבה םכסה ןכ ומכ .ימואל-ןיב רהנ ימל רשק ול ןיאש רמולכ ,"יאמצע"
םוהת ימל סחיב בושח דעצ הווהמ "רהה רפיווקא"ב ןדה (1995) םיניטסלפה
.רפיווקאה לש "םאותמ לוהינ"ו "םימ תויוכז" תעיבק לדב תאזו םיפתושמ

םוהתה ימל רשקהב הביבסה - תוידדצ-ברה תוחישה

ןדריל לארשי ןיב ומתחנש םולשה ימכסהב בושח ביכרמ הווהמ םימה תייגוס
רשא ןוכיתה חרזמב ינידמה ךילהתה .םיניטסלפלו לארשי ןיב םייניבה ימכסהבו
,תוידדצ-ברה תוחישה תועצמאב םג ךשמנ (1991 רבוטקוא) דירדמ תדיעווב לחה
םידדצה ןיב ןומא תריצי ךותמ ,ןוכיתה חרזמה לש ודיתע תא תונבל ודעונש
םימוחת השימחב תוקסועה הדובע תוצובק שמח ומקוה וז תרגסמב .רוזאב םינכושה
.הביבסה תוכיאו םימה יאשונ םהיניבו רוזאב ףתושמ ןיינע םהב שיש

(8)ןיירחב דוק ךמסמ תא הביבסה תוכיאל הדובעה תצובק השביג 1994 רבוטקואב
לע ססבתמ ךמסמה .הביבסה תוכיא יאשונב ןוכיתה חרזמב תונידמה תוגהנתהל
םיווקהו תונורקעה תא גיצהל בושח ןכלו ,םיימואל-ןיבה םיללכהו תורהצהה
"ןיירחב דוק" לש םיירקיעה תונורקעה .םוהת ימב ןוידב תובישח םהל רשא םיחנמה
:םה

;אמייק-רב ןפואב עבטה יבאשמב שומיש .א

,קדוצו ןגוה ןפואב תונידמ המכל םיפתושמה עבטה תורצוא לוצינל הפיאש .ב
;תונידמה ןיב לוהינ תוינידמ םואית ךותמ

תושענה תולועפה יכ חיטבהל ותבוחו םיבאשמ לצנל תוכזה םידדצהמ דחא לכל .ג
;וינכשל והשלכ יתביבס קזנ תובסמ ןניא ותוירחא וא וטופיש םוחתב

;הביבסה לע הנגהב הלועפ ףותיש דודיע .ד

יתלב םיכילהת םה הביבסה לע הנגהו חותיפו רוזאב אמייק-רבו קדוצ םולש .ה
.הזב הז םייולתו הזמ הז םידרפנ

:םירומאה תונורקעה םושייל םיחנמ םיווק המכ ללוכ "ןיירחב דוק" ךמסמה

תויעבבו םייפרגואגה םיאנתב תובשחתה ךותמ ,הליעי תיתביבס הקיקח תלעפה .1
;הביבסה

;(הביבסה לע העפשה יריקסת ןוגכ) הביבסה לוהינל םילכ לש םושייו חותיפ .2

איבת וזו ,תירוביצה תועדומה תא תולעהל ידכ ךוניחו הרשכה תוינכת תלעפה .3
;תוליהקו תורבח ,םיטרפ דצמ תיארחא תוגהנתהל

;רוזאב םידדצה ןיב תיתביבסה תוינידמה םואית .4

תויגולונכט חותיפ :ומכ םימוחתב הלועפ ףותישו הבוט הנווכ ךותמ לועפל .5
.עדימ יפוליחו רקחמ ,םיפתושמ םיטקיורפ ,תומיאתמ

.םוהיזה ריחמב תאשל בייח םהזמה םרוגהש השיגה תלבק .6

סיסבו הביבסה תוכיא יאשונב הלועפ ףותישל תרגסמ הווהמ יתביבסה דוק התרדגה
.הביבסה תנגהל

תוידדצ-ברה תוחישה תרגסמב ךשמנ דירדמ תדיעווב ונרוזאב לחהש ינידמה ךילהתה
תא ןחבנש ינפל .םולשה ימכסה ומתחנ ותרגסמבש ידדצ-ודה ןתמו אשמה תרגסמב ןכו
םיפתושמה םירפיווקאה וגצוי תוידדצ-ודה תוחישה תרגסמב ומתחנש םימכסהה
.היתונכשלו לארשיל

היתונכשלו לארשיל םיפתושמה םוהתה ימ

םוהתה ימו (1 רויא) היתונכש םע םיפתושמה םידחא םירפיווקא לארשי תנידמל
םהמ קלח יבגל .תונידמהמ תחא לכ לש םימה לאיצנטופב בושח ביכרמ םיווהמ םהב
לוצינה לש תועפשההו םוהתה ימ לוצינ לשב תופתושה תונידמה ןיב תוחיתמ תמייק
:(5)םה היתונכשלו לארשיל םיפתושמה םירפיווקאה .םתומכו םתוכיא לע

- ךומריהו ןדריה ןגאב םוהת ימ ;הירוסו ןונבל םע ףתושמ - ןומרחה רפיווקא
םיפתושמ - לילגב םוהת ימ ;םיניטסלפה םע ףאו הירוס ןדרי ,ןונבל םע םיפתושמ
,ירצמה יניס יאה יצחבו ילארשיה בגנב - תוקומע תובכשב םוהת ימ ;ןונבל םע
רפיווקא ;םיניטסלפה םע ףתושמ - רהה רפיווקא ;תיבונה לוחה ןבא רפיווקאמ קלח
הזע תעוצרב םימה ןיב םישולק םירשק - הזע רפיווקא ;ןדרי םע ףתושמ - הברעה
רשקבש םירפיווקאה לש םיירקיעה םינייפאמה םיגצומ 1 הלבטב .לארשיבש םימהו
.הברעה רפיווקאו הזע רפיווקא ,רהה רפיווקא - םימכסה ומתחנ םהילא

היתונכשל לארשי ןיב םימה ימכסה

:םוהתה ימל םיעגונה םימכסה המכ ומתחנ םיניטסלפה םע ןתמו אשמה תרגסמב

;(1993 רבמטפס) םייניבה ירדסה לע תונורקעה תרהצה .1

םימה יאשונב רתיה ןיב ןד םכסהה - (1994 יאמ) "הליחת וחיריו הזע" םכסה .2
;(10)הביבסה לע הנגההו

םכסה הווהמו תיברעמה הדגב ןד - (1995 רבמטפס ,'ב ולסוא) םייניבה םכסה .3
;תיניטסלפה הצעומל לארשימ תיברעמה הדגב תוירחאו תויוכמס תרבעה רבדב ללוכ
,"םיכפשו םימ"ב קסוע םכסהב בושח ףיעס .עבקה םכסהב דיתעב עבקיי עבקה דמעמ
תפתושמה םימה תדעו ,רהה רפיווקא יקלח לש לאיצנטופה תא םיטרפמ םיחפסנו
.(11)הפיכאו חוקיפ ןונגנמו

הזוחה .1994 רבוטקואב עבק םכסה םתחנ ןדריל לארשי ןיב ןתמו אשמה תרגסמב
.ברעב םוהתה ימו ךומריהו ןדריה ןגא :תודרפנ תויגולורדיה תוכרעמ יתשב קסוע
,םימלש םיאשונל תורושק ןהו ןדריו לארשי ינפב ודמע תוירקיע תויעב שולש
רשקבו ןהב קסוע הזוחהו ולא תויעב תובלושמ הברעה רוזאב .םיחטשו לובגה תעיבק
אשונב קסוע הזוחה .םוהתה ימ לש האצקהו לוהינל רושקה לכב םימו עקרק ןיבש
.(9)הביבסה תוכיא לעו הברעב םוהתה ימ לע שגדב םימה

.םימ ימכסה ומתחנ םהילא עגונבש םירפיווקאה לש םיירקיע םינייפאמ :1 הלבט
(הנשב םימ בוק רטמ ןוילימ) ש"מלמב םימהתויומכ

Untitled

הברעה רפיווקא
הזע רפיווקא
רהה רפיווקא

ןופצב חלמה םיל םורדמ
ירהמו םורדב תליא דעו
ירה דעו ברעמב בגנה
חרזמב באומ
ש ימורדה וקלחבל
ילארשיה ףוחה רושימ
ןופצב למרכה תולגרממ
,םורדב גלקצ רוזא דעו
דעו חרזמב חלמה םימ
ברעמב ףוחה תברק
םוקימ
לארשיו ןדרי
םיניטסלפהו לארשי
םיניטסלפהו לארשי
םיפתושה
רפיווקאל
:תובכש 3 -מ בכרומ
הבצח תרוצת - הנוילעה
ינבא - הברעה יולימו
םיקולח ,לוח
;םיטרמולגנוקו
תרובח - תיעצמאה
;טימולודו ריג - הדוהי
לוח ןבא - הנותחתה
תיבונ
תיסרח סיסבבו לוח ןבא
ראווח ,טימלוד ,ריג ובור *
ןוטריקו
אולכ ובור *
:םינגא 3 -ל קלחתמ *
םינינת-ןוקרי רפיווקא
עובלג-םכש רפיווקא
יחרזמ רפיווקא
,רפיווקאה הנבמ
בכרהו עלסמ
תובכשה
60-40 -כ :לאיצנטופ
:תורוקמ
בגנה ירהמ םיעקשמ *
באומו
רפיווקאמ םוהת ימ *
הדוהי תרובח
םייליסופ םוהת ימ *
ןבא רפיווקאמ
תיבונה לוחה
70: -כ :לאיצנטופ
ימ 35 -כ :יעבט יולימ
:לארשי םוחתמ םוהת
15-10
25 -כ - םיבשומ םימ
-2כ - (חינז) רושבה לחנ
:620-600 -כ יעבט יולימ
- םינינת-ןוקרי תונייעמ
תיב תונייעמ ;360 -כ
תונייעמ ;150 -כ - ןאש
- חלמה םיו ןדריה עקבב
100 -כ
תומכ ,תורוקמ
זוקינו םימה
(ש"מלמ)
הבורב הדורי
-כ הנוילעה הבכשב
רטילל רולכ ג"מ 200
-כ - םורדב ,זכרמב
-כ - ןופצבו 3,000
8,000
דואמ הדורי
יגולורדיה ןוסא
דואמ הבוט
םימה תוכיא
40 -כ :לארשי
10-8 -כ :ןדרי
לוצינ הזמ ,90 כ"הס
-כ :תויולחנתהה ירוזאב
;3.3
המכ שי לארשי םוחתב
לובגה ךרואל תוראב
2 - רושבה ימ תסיפתו
ש"מלמ
495 -כ "לארשי
105 -כ :םיניטסלפה
(ש"מלמ) לוצינ
קפוס ,(13)תואלקחה דרשמ ,(7)ץרוושו רהז ,(3)יתשינבנבו ןמצריבג ,(2)לולמו סביב ,(1)רדא :תורוקמ
(21)Schwarz ,(16)לטנזור ,(15)'בוחו


םולשה ימכסהו הביבסהו םימה יאשונב ימואל-ןיבה קוחה תונורקע

יאשונב ימואל-ןיבה קוחה תונורקעו םיללכה לש םמושיי תדימ תניחבל םדוק
ימ תא םירידגמ םימכסהה םאה :הלאשה תלאשנ םירקחנה םימכסהב םוהתה ימו הביבסה
הזע תעוצרב םימל עגונב (1994) יניטסלפ-ילארשיה םכסהה ?םיימואל-ןיבכ םוהתה
ןכו הנידמל תבשחנ הניא העוצרהש ןוויכ ,םיימואל-ןיבכ םימה תא רידגמ וניא
ןד םייניבה םכסה .לארשיב םימה ןיבל העוצרב םימה ןיב םישולקה םירשקה לשב
איה תוסחייתהה ךא ,"ימואל-ןיב רפיווקא" יוטיבב שמתשמ וניאו רהה רפיווקאב
הניא תיברעמה הדגה יכ רוכזל שי הז הרקמב םג .תפתושמ תיגולורדיה תכרעמל
םתוא רידגמ הברעב םוהתה ימל עגונב ינדרי-ילארשיה םכסהה .הנידמל תבשחנ
.(4)תונידמה יתשל םיפתושמ םתויה רמולכ ,"םיידדה םימ יבאשמ"כ

לש "תנגוהו תינויגה הקולח" לש אוה םיימואל-ןיבה םיללכה לש יזכרמ ןורקיע
םלוא .ןכל םדוק ורכזוהש הקולחל םימרוגה וילא םיוולנו ,םיפתושמ םימ יבאשמ
תואצקה"ב ןד ןדרי-לארשי םכסה .הז ןורקיע םינייצמ םניא רוזאב םימה ימכסה
ךרוצה" לשב תאזו הברעב םוהתה ימו ךומריבו ןדריב םימל עגונב "תוקדוצ םימ
םכסהה יפ לע ."תונידמה לש םימה תויעבל םכסומו קדוצ ,ישעמ ןורתפ אוצמל
ןדריו ש"מלמ 40 -כ לארשי) המוחתב תחא לכ םוהת ימ בואשל הנכשמת ןדריו לארשי
ףאו ןדרי תונובירל ורבעש םיחטשב בואשלו ךישמהל תושרה לארשילו (ש"מלמ 10 -כ
םיבאשנה םימב שמתשהל תוכזה לארשיל ,רמולכ .הנשב םימ ק"מלמ 10 דוע ףיסוהל
םג הלביק ףא לארשי ,לארשיל רכחוהש ,"רפוצ" רוזאב ;ןדרי לש הירוטירטב
ןגאב רתוי תולודג תואצקה הלביק ןדרי יכ ןייצל שי .עקרקב שומיש תויוכז
.(5)הזמ םימה יכרוצו הזמ םימה עציהלש תללוכ הייאר שיש ןאכמ ,ךומריהו ןדריה

תישעמ השיג ןכ םג טקונ יניטסלפ-ילארשיה םכסהה ,הזע תעוצרב םימל רשאב
תרימשו םימה תוכרעמ לועפתו לוהינל תוירחאה ללוכ ,םיניטסלפל םימה לכש עבוקו
םייאבצה םינקתמהו תויולחנתהה ירוזאב בואשל תושרה לארשיל .הביבסה תוכיא
העוצרל המוחתמ ריבעהל לארשי לע יכ עבקנ ןכ ומכ .םכסהה ינפל הבאשנש תומכב
יגולורדיה ןוסא לש בצמב אצמנ הזע רפיווקא יכ רוכזל בושח .םימ ש"מלמ 5 -כ
.וימימ תחלמהלו וילא םי ימ תרידח לש תורומח תועפותל המרג ונממ רתיה תביאשו

הקולח" לש ןורקיעה תא ריכזמ וניא תיברעמה הדגל עגונב םייניבה םכסה םג
תויעבל ישעמ ןורתפ אוצמל הסנמ אוה םירחאה םימכסהב ומכ ךא ,"תנגוהו תינויגה
םיניטסלפה לש םימה תויוכזב לארשילש הרכה ןייצמה ןושארה םכסהה והז .תושקה
- םימ תואצקהל רשאב .עבקה רדסה םכסהב ועבקיי הלא יכ שיגדמו תיברעמה הדגב
ולבקי םיניטסלפה יכ םכסוה ,םידדצה ידי לע הקפהה לש תויחכונה תויומכל ףסונב
רפיווקאהמ ש"מלמ 17 הזמ) ש"מלמ 28.5 - םייניבה םכסה תפוקתב םיפסונ םימ
.(הזעל םימה תא תללוכ תומכה ;רהה רפיווקא לש יחרזמה

תלבגומ תילאירוטירט תונובירב הרכה לש ולא םה םיפסונ םיבושח תונורקע
לבקמ ןדרי-לארשי םכסה .הנכשה הנידמה לש םימה יבאשמב עוגפל אלש תוביוחמהו
םכסהה .םייגולורדיה םינותנ תפלחהל תוביוחמה לש ןורקיעה תא ןכו ולא תונורקע
תועפשהב ןד וניאו תימואל-ןיבכ תכרעמה תא האור וניא "הליחת וחיריו הזע"
ירוזאל עגונב ךא ,ךפהלו הזע תעוצרל לארשי םוחתמ םוהת ימ תביאש לש תוידדהה
הנגהב ןדה קרפב .תובאשנש תויומכה לע חוודל לארשי לש תוביוחמ שי תויולחנתהה
לוחלח עונמל ידכ םיתואנ םיעצמאב שמתשת תיניטסלפה תושרה יכ ןיוצמ הביבסה לע
תכרעמ רהה רפיווקאב האור םייניבה םכסה .םימה תורוקמל בויבה ימלש רקובמ אל
לכ יכ ןייצמו םימה לע הנגהל סחייתמ אוה ןכלו ,תוידדהה תועפשהב ריכמו תחא
תונורקע ינש .םימה םוהיז תא עונמל םישורדה םיעצמאה תא טוקני םידדצהמ דחא
םיאנתל םיבאשמה לש שומישה תמאתהו אמייק-רב לוהינ תבוח םה םכסהב םיבושח
.עדימ יפוליחב הלועפ ףותיש רדגומ ,ןכ ומכ .םינתשמ םייגולורדיהו םיימילקא

הטלחה ןיא ךא םיבשותה ללכל םימה תויומכ תלדגהל הלועפ ףותישב םינד םימכסהה
."םאותמ לוהינ" ןיוצמ םייניבה םכסהב רומאכ .םימה יבאשמ לש ףתושמ ןונכת לע
םילהנה לע הדפקה ךותמ םתוא להנמו ולש םימה יבאשמ לע יארחא דצ לכ ,רמולכ
תמקה לש ןורקיעה תא םילבקמ םימכסהה .םיאשונ המכב לוהינה םואיתו ועבקנש
תובחרנ הדעווה תויוכמס ,םכסהה יפואל םאתהב ,םייניבה םכסהב .תפתושמ הדעו
.םיפתושמ הפיכאו חוקיפ יתווצ ומקוי יכ רדגומו רתוי

לארשיו ןדרי ,תיניטסלפה תושרה יכ םידמלמ הביבסה לע הנגהב םינדה םיפיעסה
התנגהל לועפלו הביבסב עוגפל אלש ןתוביוחמ תרדגומו ןיינעה תובישחב תוריכמ
.הביבסה תוכיאל םירושקה םיימואל-ןיבה תונורקעה םילבוקמ ךכבו

םוכיס

ןתמו אשמה תרגסמב ונודינ רשא םיאשונהמ קלח םיווהמ הביבסהו םימה יאשונ
תוידדצ-ברה תוחישב ןה םיבושח םיאשונ םיווהמ םהו ,היתונכשל לארשי ןיב םולשל
אשמ רחאל ומתחנ היתונכשל לארשי ןיב םימה ימכסה .תוידדצ-ודה תוחישב ןהו
םיימואל-ןיבה תונורקעהמ קלח םימשיימ םהו ,תוידדצ-ודה תוחישה תרגסמב ןתמו
לש ריהמו ישעמ ןורתפ םירשפאמה תונורקעה תאו םיימואל-ןיב םוהת ימל עגונב
.םימה-תויעב

המרב .םימה יבאשמ לש "ףתושמ לוהינ" לש הז ונה ומשייל השקש ןורקיע
תנמא) םירפיווקא לש ףתושמ לוהינ רבדב םכסהל לדומ 1989 תנשב עצוה תיטרואתה
םוהת ימ לש ףתושמ לוהינב ןדה תונידמ ןיב םכסה ןיא ןיידע ךא ,(וי'גאליב
שיו תופתושה תונידמה לכ ןיב הלועפ ףותיש שרוד ףתושמ לוהינ .םיימואל-ןיב
"םאותמה לוהינ"ה .ךכל ומיאתי םייתקוחהו םייטילופה ,םיינידמה םיאנתהש ךרוצ
בושח בלש אוה םג הווהמ רהה רפיווקאל עגונב םייניבה םכסהב וילע טלחוהש
יבאמש לש "תנגוהו תינויגה הקולח" לש ןורקיעה ןכ ומכ .הלועפ ףותיש שרודה
-ב ILC -ה ידי לע ועבקנש הקולח םימרוגה תרזעב םג םושייל השק םיפתושמ םימ
תוילרדפ תונידמ ןיב םכסה וא ימואל-ןיב םכסה ןיידע ןיא הז הרקמב םג .1991
םיללכב תושימגב ךרוצה ןאכמ .םוהת ימ תקולחל ולא םימרוג לע ססבתמה
ידיל האב וזכש תושימג .םינוש םירקמל םתמאתהבו םיימואל-ןיבה תונורקעבו
הזע רפיווקא לש הרקמבו ,ןדרי-לארשי םכסהב "תוקדוצ תואצקה"ב שומישב יוטיב
חינהל ריבס .םייאבצה םירוזאהו תויולחנתההמ ץוח םיניטסלפל "םימה לכ"ש טלחוה
יפכ םימה תקולחל םימרוגב שומישו ןורקיעה םושיי לע הטלחה התייה וליא םג יכ
.םימה תקולחל עגונב המוד הטלחהל םיעיגמ ונייה ,ועבקנש

ימואל-ןיבה קוחה תונורקע תא םימשיימ םימכסהה םימה תוכיא תרימשל רשאב
םיימואל-ןיבה תונורקעה תלבק לע הטלחה .םוהתה ימו הביבסה תנגהל םיעגונה
םייתביבסה םיביכרמה לש םמושיי .חטשב םמושייל תורשפאה לע הבשחמ תבייחמ
תילכלכ תלעות םיבינמ םניאו תולודג תועקשה םישרוד םהש ינפמ השק םימכסהב
בוט ןוצר .םידדצה ןיב הלועפ ףותישבו בוט ןוצרב ךרוצ שי ךכ םשל .(17)תידימ
.הלועפ ףותישל םרוגל תקולחמ םרוגמ םימה תייגוס תא ליבוי לוכי

דיתעב םולש רדסה .היתונכשלו הל םיפתושמה םיפסונ םוהת ימ ירגאמ לארשיל
תדימ תתחפהל םיכרד אוצמל ךרטצי הירוסל לארשי ןיב םימל עגונב רדסה לולכיש
ךרוצ היהי ךכ םשלו ,תונידמה ןיב הלועפ ףותיש רוצילו םימה תייגוסל תושיגרה
םוהת ימבו הביבסב םינדה םיימואל-ןיבה םיללכהו תונורקעהמ קלח תוחפל םושייב
.םיימואל-ןיב

תורפס

תורוקמ אשונב ןויע םוי תרגסמב האצרה .הברעב םימה תורוקמ .1995 .א ,רדא .1
.עבש ראב ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,לארשיב םימה

.הזע תעוצרב רפיווקאה לש יגולורדיהה בצמה .1992 .א לולמו .מ ,סביב .2
.םילשורי .יגולורדיהה תורישה

םיטביה :יברע-ילארשיה םימה ךוסכס .1993 .א ,יתשינבנבו .ח ,ןמצריבג .3
.10 :41-31 םימ תסדנה - םימ .םייטפשמו םייגולורדיה

ןוכיתה חרזמה לש הרקמה - םיימואל-ןיבה םילהנהו םוהת ימ .1995 .ד ,סורג .4
.הזע תעוצר יבגל םיניטסלפהו לארשי ןיבו ןדריל לארשי ןיב םולשה ימכסהו
.הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,היפרגואיגל גוחה ,ינש ראותל רמג תדובע

- ןוכיתה חרזמב םיימואל-ןיב םוהת ימ ירגאמ .1996 .א ,רפוסו .ד ,סורג .5
.הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,יברעה-ידוהיה זכרמה .תויטילופ תוכלשהו יאצמ

םע תודדומתהב רושיגה תשיג לאיצנטופ .1995 .ד ,ילאומשו .א ,יקסנרו .6
.43-42 :69-51 היפרגואיגב םיקפוא .םיימואל-ןיב םייתביבס םיטקילפנוק
.הפיח ,הפיח תטיסרבינוא

.ברעל לארשי ןיב םירדסה תרגסמב םימה תייעב .1991 .י ,ץרוושו .א ,רהוז .7
.ביבא לת .מ"עב םיצעוי םיסדנהמ ל"הת

חרזמב הביבסה תוכיא יאשונב תוגהנתהל ןיירחב דוק .1994 .לארשי תנידמ .8
תוחישה תרגסמב הביבסה תוכיאל הדובעה תצובק ידי לע ץמוא רשא ךמסמ - ןוכיתה
.תוידדצ-ברה

תינדריה הכלממה ןיבל לארשי תנידמ ןיב םולשה הזוח .1994 .לארשי תנידמ .9
.םילשורי ,הרבסהה דרשמ .תימשאהה

,הרבסהה דרשמ .(הריקס) ןוכיתה חרזמב םולשה ךילהת .1995 .לארשי תנידמ .10
.םילשורי

תיברעמה הדגה רבדב יניטסלפ-ילארשי םייניב םכסה .1996 .לארשי תנידמ .11
.םילשורי ,הרבסהה דרשמ .הזע תעוצרו

דרשמ ."תרדושמ הטיסרבינוא" תיירפס .םדאהו םוהתה ימ .1996 .ע .רוזמ .12
.רואל האצוהה - ןוחטבה

דע לארשיב םוהתה ימ תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה .1994 .תואלקחה דרשמ .13
.םילשורי ,יגולורדיהה תורישה - תואלקחה דרשמ .1993 ויתס

,דבוע םע .ןוכיתה חרזמב םימה לע קבאמה :שא לש תורהנ .1992 .א ,רפוס .14
.הפיח

חרזמב םיירוזא םימ ילעפמ .1988 .א ,דראו .נ ,טואילק ,.א ,רפוס .15
.הפיח ,הפיח תטיסרבינוא .ןוכיתה

ןויע םוי תרגסמב האצרה .ןדריו לארשי ןיב םימה יסחי .1995 .א ,לטנזור .16
.עבש ראב ,בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,לארשיב םימה תורוקמ אשונב

םייללכ םיטביה :היתונכשו לארשי ןיב םימה ימכסה .1997 .א ,רימש .17
תוכיא יעדמלו היגולוקאל תילארשיה הדוגאה סוניכ תרגסמב האצרה .םייתביבסו
.הפיח ,הפיח תטיסרבינוא ,הביבסה

   18. Barberis, J. 1991. The development of international law of
transboundary groundwater. Natural Resources Journal 31: 167-186.

18a. Dellapenna, J. 1994. Building water management institutions:
the role of treaties and other legal arragements.

19. Hayton, R. 1981. International aquifers and international law.
Water International 6: 158-165.

20. Hayton, A. and Utton, A. 1989. Tranboundary groundwater:
the Bellogio draft treaty. Natural Resources Journal 29: 663-723.

21. Schwarz, J. 1982. Water resources in Judia, Samaria and Gaza
strip. In: D. Elazar (ed.), Judea, Samaria and Gaza: 81-102.
American Enterprise Institute studies in foreign policy.

22. Shuval, H. 1993. Approaches to finding an equitable solution
to the water resources problems shared by Israelis and
Palestinians in the use of the Mountain aquifer: 37-84. In:
G. Baskin (ed.), Water: Conflict or Cooperation. Israel/Palestine
Center for Research and Information.

23. United Nations. 1997. Convention on the law of the Non-
Navigational Uses of International Watercourses
.

24. Wishart, D. 1997. Building Institutions to support National
and International Markets for Water in the Jordan Valley.
Water International 22: 29-36.
עבטה תנגהל הרבחה רתאל סנכיהל ןאכ ץחל


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ