ףוחה ןגא
םימה תוביצנ-תוימואלה תויתשתה דרשמ :תאמ
םידומע ,2000 יאמ ,1999 ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה
.XVIII-XV
 :רוקמ
     

אגן החוף
:רמאמה יקלח
תיללכ הריקס
עקר ינותנ
בצמ תוחתפתה רואת
םוכיס

תיללכ הריקס

ברעממ חוויד יאתלו ,(םע-רינ דעו הנימינבמ) םורדל ןופצמ םירוזא 16 -ל קלוח ףוחה ןגא
,חרזמ יאתו ,הביאשה רקיע זכורמ םהבש ,יחרזמו יברעמ רגוא יאת ,ףוח יאת) חרזמל
םירוזא לש ללוכה חטשה .(תולד תוירפיווקא תונוכתו םיהובג םיסלפמב םינייפואמה
.ר"מק 1800 -ל עיגמ הלא
הביאש ,תוקנחו דירולכ זוכיר ,םיסלפמ םה חווידה ינתשמו את איה חווידה תדיחי
.םשגו ,הרדחהו

דומעה שארל הרזח


עקר ינותנ
למרכה תודרוממ ערתשמ ,"ףוחה רפיווקא" םג הנוכמה ,ףוחה רוזאב םוהתה ימ ןגא
יחכונה חווידה .ברעמב םיה דע חרזמב םירהה ילגרמו ,םורדב יניס ןופצל דע ןופצב
.הזע תעוצר לובג דע ףוחה רפיווקא לש וקלחל סחייתמ

דע חרזמב םירופס םירטמ יבועמ תבחרתמה דתי יומד רפיווקאה ףוחל בצינ יכנא ךתחב
תובכשמ יונב רפיווקאה .ןקוטסילפ רפיווקאה ליג .ברעמב ףוחל ךומס םירטמ 150
םיעלס םהש הרמחו טיט ןכו ,םיכילומ םיעלס םהש ,םיטרמולגנוקו תיריג לוח ןב ,לוח
לש יברעמה וקלחב תואצמנה ,ראווחו תיסרח לש תומיטא תובכש .הצחמל םיכילומ
תונוכמה ,הנשמ תודיחיל רפיווקאה תא תוקלחמ ,(ףוחהמ מ"ק 5 -ל דע) רפיווקאה
.םיה ךותל ,הברעמ תוכשמתמ הלא תובכש .םירפיווקא-תת

םימ רבעמל םוטאה רפיווקאה סיסב תא הווהמ ראווחו תויסרח היונבה היקס תרובח
םיחולמ םימ תרידח םירשפאמ םיקתעה וא קודיס םהבש םימיוסמ םירתא טעמל
ןגא םורד לש יחרזמה קלחב םירתא רפסמב (ל"כגמ 600-1000) רפיווקאה לא קמועהמ
.(ליח-רורבו היבוט ראב ,ןענ) ףוחה

עגמב רפיווקאה אצמנ ,םע-רינל המורדו תובוחר ןיבו רפח קמע רוזאב ,יחרזמה ולובגב
רקיעבו םימ תויומכ רבעמ רשפאמ הז עגמ .ןקואא ליגמ הצחמל תומיטא תובכש םע
רוזאב ,יחרזמה לובגה לש יזכרמה קלחב ,ןכ ומכ .רפיווקאה לש חרזמה יאתל םיחלמ
םינינת-ןוקרי ןגאו ףוחה רפיווקא ןיב רישי עגמ םייק ,ןויצל ןושארו ימורדה ןורשה ןיבש
רשפאמה ,םיה םע רישי עגמב רפיווקאה אצמנ ,ברעמב .םהיניב םימ רבעמ רשפאמה
.רפיווקאה ךותל םי ימ תרידחו םיל םוהת ימ תמירז

םיללוכ ולא תורוקמ .חטשה ינפמ םימהזמו םיחולמ םימ לש תורוקממ ןוזינ רפיווקאה
יתלבו (םיחודיקו רוזיפ תודש ךרד תורדחה) םירקובמ םייתוכאלמ תורוקמ ,םיעקשמ
.(חטשה ינפ לע זוקינו בויב ,הכירצ תוכרעממ ףלד) םירקובמ

וב ובאשנ 1998/99 תנשב .לארשיב םוהת ימ לש םיבושחה תורוקמה דחא אוה ףוחה ןגא
.תללוכה תיצראה הקופתהמ תישימחמ הלעמל םהש ,ק"מלמ 505

ליבומהמ םימ תריגאל רגאמכ םג ףוחה ןגא שמשמ תיצראה םימה תכרעמל רושק ותויהב
.תיצראה םימה תקפסא תוסיוולו ,םשג תוריתע םינשב יצראה

דומעה שארל הרזח


בצמ תוחתפתה רואת
טלושה המירזה ןוויכ ,רפיווקאה לש יביסנטניא לוצינב לחוה םרטב ,םישולשה תונשב
ודאתה יקלח ןפואבו םיל תיעקרק-תת המירזב רקיעב וזקנתה םימה ,ברעמל חרזממ היה
.םילחנבו תוציבב
םוהיזבו רפיווקאה יקלח בורב (ל"כגמ 100 דע 50) הכומנ תוחילמב וטלב רפיווקאה ימ
.םישומישה לכל םייואר ויהו (ל"גמ 10 -מ ךומנ תוקנח זוכיר) רכינ יתלב

רתי-תביאש י"ע יעבטה ןוזיאה תרפהמ האצותכ םימה תוכיאב הערה הלח םינשה ךשמב
לש רועישב םיסלפמ תדרוהל םש המרג ףוחה תברקב תרבגומ הביאש .תיאלקח תוליעפו
חלמ תאיצי התחפ היתובקעבו התחפ םיל המירזה .המירז ינוויכ יונישלו רטמ 10 דע 6
םישתכמ ורצונ םימיוסמ תומוקמב ,ןכ ומכ .רפיווקאה ךותל םי ימ תרידח הלחו םיל
.רוזאל ץוחמ לא םימהזמו םיחלמ תאיצי וענמ רשא

םתמרל םיסלפמה תא וריזחה 1991/92 תנש ימשגו 1985 תנשב לחהש הביאשה םוצמצ
בורב תדרל םיסלפמה ורזח םיעשתה תונש עצמאו 1995 זאמ םלוא .םישימחה תונשב
.תולעל םיכישממ םיסלפמה ובש יחרזמ םורדה והצקב טעמל ,ןגאה יקלח

ותקולח תניחבמ ןהו םשגה יבוע תניחבמ ןה דחוימב הנוחש התיה 1998/99 םימשגה תנוע
וכרעמ תיצחממ תוחפ אוהש יעבט יולימב יוטיב ידיל האב התעפשה .הנועה ךותב
.עצוממה
85 ,ק"מלמ 505 לש איש תמרל 1998/99 תיגולורדיהה הנשב הביאשה התלע ךכל ליבקמב
.תמדוק הנשב רשאמ רתוי ק"מלמ
בוריקב הוושה תומכ ,ק"מלמ 200 לעמ 1998/99 תנשב רגואהמ ורכנ הלא לכמ האצותכ
.תעצוממ הנשב יעבטה יולימה רועישל

יכ םא 1998/99 תנשב םג ךשמנ ףוחה ןגאב םוהתה-ימ לש םוהיזהו החלמהה ךילהת
ןגא לש םייחרזמ םורדה םיילושה הז ללכמ םיאצוי .תיתנש-ברה ותמרב ךומנ בצקב
.רבג החלמהה בצק םהבש ,םיחילמ םימ תורוקמ םע םילבוגה ףוחה

-כ לש רועישב חלמ תסינכ לע עיבצמ 1998/99 תנשב ףוחה רפיווקאב דירולכה תסמ ןזאמ
ינפ לע תורוקממ ואב סנכנה חלמהמ 80% .הל המדקש הנשמה תוחפ 40% -כ ,ןוט ףלא 90
קוליס ,בויב ינקתממ ףלד ,ןיחלוקבו ליבומ ימב היקשהו ןושיד ,הרבדה ןוגכ) חטשה
קלד יווק ,תוישעת ,חטשה ינפ לע םימו ןיחלוק לש הרדחה ינגאמ לוחליח ,הקצומ תלוספ
תומכ .רפיווקאה חרזמב חלמ תורוקממ ועיגה םירתונה 20% .(תופסונ שונא תויוליעפו
המירז ידי לע הטועימו הביאש ידי לע עירכמה הבור) ןגאהמ הנש התואב האצוהש חלמה
לש החלמהה ךילהת ךשמה תא הענמ אל וז הדבוע םלוא .תסנכנה תומכה לע התלע (םיל
.רגואב הלודגה הדיריה ללגב תאזו ןגאב םוהתה-ימ

הלוע אוהו ל"גמ 193 לש המרל 1998/99 תנשב עיגה רפיווקאב עצוממה דירולכה זוכיר
.הנשל ל"גמ 2.4 לש בצקב
תובוחרמ ןגאה לש יזכרמה וקלחו ףוחה ןגא לש םייחרזמה םיילושה דחוימב םיטלוב
.הנשל ל"גמ 9 דע 2 ותיילע בצקו ל"גמ 250 לע הלוע םידירולכה זוכיר םהבש המורדו
.ן"דפש יחלוק לש הרדחהה ירתאב םג רכינ םידירולכה זוכיר לש ריהמ היילע בצק

ל"גמ 0.5 -כ עצוממה ותיילע בצקו ,ל"גמ 59 -ל עיגה רפיווקאב עצוממה תוקנחה זוכיר
.הנשל
הנימינבמ ,הקיתווה תואלקחה ירוזאב ודדמנ (ל"גמ 70 לעמ) תוקנח לש םיהובג םיזוכיר
.םורדב תובוחר דע ןופצב

ףוחה ןגאל םירדחומ ,םיסלפמה תא םקשל ידכו תיצראה םימה תקפסא תוסיו תרגסמב
,םיחודיקב ןירשימב תישענ הרדחהה .תונופטשמו ן"תקרי ןגאמ ,יצראה ליבומהמ םימ
םירדחומ הנביו תובוחר ,צ"לשאר תולוחב ךכל ףסונב .חטשה ינפמ לוחליח י"ע ןיפיקעבו
1998/99 תנשב .בגנל היקשהל םיקפוסמה (ןד שוג יכפש תבשה לעפמ) ן"דפש לעפמ יחלוק
ן"דפש יחלוק םה וז תומכמ 97% רשא ,ק"מלמ 110 כ"הסב ףוחה רפיווקאל ורדחוה
.ל"כגמ 260 -כ לש תוחילמב

.ש"מלמ 410 התייה 1997/98 דע 1969/70 םינשב ףוחה רפיווקאב תעצוממה הביאשה
רזוחה יולימה ןדמוא םוחתל רבעמ ק"מלמ 200 -כ ,ק"מלמ 505 ובאשנ 1998/99 תנשב
תוחילמב םיבאשנ םימהמ 57% .הרדחהו תרזוח המירז ,יעבט יולימ ללוכה הנש התואל
-מ ךומנ םידירולכה זוכיר םהבש םימ םה 38% קר םלוא ,ל"כגמ 200 לע הלוע הניאש
.ל"גמ 45 -מ ךומנ תוקנחה זוכירו ל"גמ 250

דומעה שארל הרזח


םוכיס
תסינכ ןיב ןוזיאה תרפהלו רפיווקאב המירזה רטשמב םייונישל המרג שונא תוליעפ
.תוקנחו דירולכ זוכירב תדמתמ היילע אוה ךכל יוטיבה .םימהזמו םיחלמ ,םימ תאיציו
.חטשה ינפ לע תוליעפ וניה םוהתה ימל םימהזמו םיחלמ לש תירקיעה המורתה רוקמ
םינשמ הנתשמ יוורה רוזאה לא עקרקה ינפמ עיגהל םימהזמו םיחלמל שורדה ןמזה
תאצות איה םימה תוכיאב תיחכונה הערההש אוה ךכמ אצויה .םינש תורשעל תורופס
(םיחלוקב היקשהל רבעמה ללוכ) הווהב תוליעפה תעפשה וליאו ,רבעב שונא תוליעפ
.דיתעב יוטיב ידיל אובל הלולע

םיזוכירה ירוזא ,םוהתה ימב תוקנח זוכיר לש יחכונה סוריפהמ תוארל ןתינש יפכ ,ןכא
תובוחר דעו ןופצב הנימינבמ ,הקיתווה תואלקחה ירוזא תא םיפפוח דחוימב םיהובגה
.םורדב
זוכירה ,המורדו ימורד ןורשמ ,חרזמה יאת בורבו ,הנופצו ןד שוגמ ,ףוחה יאת בורב
.תואלקחלו הייתש-ימ תוכיאל ןקתב ץלמומה לע הלוע םוהתה-ימב דירולכ לש עצוממה
.תיספא דע החינז הביאשה הלא םיאתב ,ןכאו

תניחבמ יחכונה הייתש-ימ ןקתב םידמוע םניא התע םיבאשנה םימה תומכמ 13%
תכלוה ףוחה ןגאמ םיבאשנה םימה תוכיאב הערהה תמגמ .תוקנח וא דירולכ זוכיר
.הפירחמו

ןוגכ) חטשה ינפ לע תוליעפהו (הרדחהו הביאש) רפיווקאה לועפת לש יחכונה רטשמה
.ףוחה רפיווקאב תוחילמה בוצייל שורדה תא םאות וניא (היקשה


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ