םינינת-ןוקרי ןגא
םימה תוביצנ-תוימואלה תויתשתה דרשמ :תאמ
םידומע ,2000 יאמ ,1999 ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה
.XXIV-XXII
 :רוקמ
     

אגן ירקון-תנינים
:רמאמה יקלח
תיללכ הריקס
עקר ינותנ
בצמה תוחתפתה רואת
םוכיס

תיללכ הריקס

.םינינתהו ןוקריה תונייעמ :םיירוטסיהה ויאצומ םש לע הנוכמ םינינת-ןוקרי ןגא
לע התלע ,רפיווקאה לש יביסנטניא לוצינ לחה םרטב ,הלא תונייעמ לש תיתנשה העיפשה
הביאש הפילחה ,םישרדנה ןמזבו םוקמב םימה תא לצנל ידכ .הנשל ק"מלמ 300
.םינינתהו ןוקריה תונייעמ תעיפש תא הגרדהב םיחודיקמ

דומעה שארל הרזח


עקר ינותנ
ןוכיתה םיה ףוח ןיבו חרזמב ןורמושו הדוהי ירה סכר ןיב ערתשמ םינינת-ןוקרי ןגא
םורדבו ,םינינתה לחנבו למרכה לש םיימורדה תודרומה ילושב ןגאה לבוג ןופצב .ברעמב
.ןורוט-ןמוניק רפיווקאה ליג .עבש ראב תעקבב
:ןהו ,תיגולואיגורדיה תועמשמ תולעב ךרוא תועוצר שולשל קלוחמ ןגאה
םהש ,ןורמושו הדוהיו ןורבח ירה לש םייברעמה תונורדמה תא ללוכה רהה רוזא
.יעבטה יולימה יחטש
*

.ןגאה תא םיאלוכה םימיטא םיעלס הסוכמב - םירהה ילגר תעוצר *
םימיוסמ םיעטקל טרפ ,ףוחה ןגאל תחתמ אלכנו חנוצ ןגאה ובש ףוחה רושימ
.םינגאה ינש ןיב רישי עגמ םייק םהב ,םירהה ילגר תעוצרב
*


רפסמב .ןותחתו ןוילע :םירפיווקא ינש ללוכ אוהו ,600-800 ןגאה לש ללוכה יבועה
.הלא םירפיווקא ןיב ילוארדיה רשק םייק םירוזא

םיריפש םימה ובש ,יטאירפה רוזאה :םוהת-ימ תוחילמ ירוזא השולש םימייק ןגאב
םימה תוחילמ ובש לצונמה םוחתב אולכה רוזאה ,(ל"גמ 100 -מ ךומנ דירולכה זוכיר)
עיגמ דירולכה זוכיר םהבש תוחילמ ימתכ איצוהל ,דירולכ ל"גמ 250 -ל 100 ןיב) תינוניב
םינינתה תועיבנ ימו ןגאה לש םיימורדהו םייברעמה םיילושהו ,(ל"גמ 400 -ל
אצמנ םיבאוש םיחודיק רפסמב .ל"גמ 1000 לע הלוע דירולכה זוכיר םהבש ברעמ-ןופצב
.ןוילעה לש וזמ הכומנ רהה ילושב ןותחתה רפיווקאה ימ תוחילמש

.חוויד-יאת תונוכמה הנשמ-תודיחי ששל ןגאה קלוח םייגולורדיה םיחוויד ךרוצל

לארשיב םוהתה-ימ לוצינל םיישארה תורוקמה ינש םה ףוחה ןגאו םינינת-ןוקרי ןגא
הפוקתל ן"תקרי ןגא לש תעצוממה תיתנשה ותקופת .תיצראה תכרעמל םירושק םהו
.תללוכה תיצראה הקופתהמ תישימח םהש ק"מלמ 410 -כ 1970/71-1998/99
.תונייעמב עבונ רתיהו םיחודיקמ םיבאשנ הקופתה ללכמ 88%

עצוממה ךרעה .הדוהיבו ןורמושב םירידחה ויפושחמ לע דרויה םשגמ ןוזינ ןגאה
הקופתה העיגה 1997/98 -ב .הנשל ק"מלמ 370 -כב דמאנ יעבטה יולימה לש יתנש-ברה
ללכמ 73% .םיחודיקב םיבאשנ םכותמ ק"מלמ 399 הזמ ,ק"מלמ 451 -ל ןגאהמ תללוכה
הביאשה ךסמ 89%) הביאשה רקיע .ל"כגמ 200 -מ הכומנ תוחילמב םה םיבאשנה םימה
םורדו הדוהי ירהב םימשגהמ ןוזינה ,ןגאה זכרמב 211 את :םיאת ינשב זכרתמ (ןגאב
םימשגמ ןוזינה ,ןגאה ןופצב 210 אתו ,ןיעה-שאר תונייעמב ירוטסיהה וזוקינו ןורמושה
רה ימשגמ ןוזינה ,ןגאה םורדב .םינינתה תונייעמב ירוטסיהה וזוקינו ינופצה ןורמושב
92% ,הביאשה ללכמ .םירתונה םיאתב םיבאשנ 3% -ש דועב ,8% -כ םיבאשנ ,ןורבח
עיגמ םקמועש םיחודיקב ןותחתה רפיווקאמ םיבאשנ 8% -ו ןוילעה רפיווקאמ םיבאשנ
.1000 -ל דע

דומעה שארל הרזח


בצמ תוחתפתה רואת
ןיעה שאר תונייע :םייעבטה ויאצומ ינש ךרד וימימ וזקנתה ןגאהמ הביאשב לחוה םרטב
110 -כ) םינינתה לחנ תונייעו ,(םיריפש םימ ש"מלמ 220 -כ) ןוקריה לחנ תא וניזהש
רהה ילוש ךרואל םישורפה םיחודיק תואמב ןגאה לצונמ התע .(םיחילמ םימ ש"מלמ
דחוימב ההובג םיחודיקה לש תיסחיה הקופתה .םישומישה לכל םייוארה םימ םיקפסמו
.רפיווקאה לש ההובגה הכלותה בקע ,(הליפש 'מל העשל ק"מ תואמ)

12 -כ לש רועישב םיסלפמ תדירי םיישארה םיאתב הלח הביאשב לודיגל הבוגתב
שאר תונייע .תועיבנה תעיפש םג התחפו הכלה ךכל ליבקמב .1951-91 הפוקתה ךשמב
.1990 -ב ש"מלמ 20 -ל דע הדרי םינינתה תעיפש וליאו ,םישישה תונשב לילכ ושבי ןיעה

תונשב םתמרל ורזח םיסלפמה ,(עצוממהמ לופכ) םשג ריתע היהש ,1991/92 ףרוחב
1992/93 זאמ .םינינתה תונייעב העיפשה הרבגו ,עופשל ורזח ןיעה-שאר תונייע .םישימחה
הכיעדל םרוג הזו ,יעבטה יתנש ברה עצוממה יולימה לע הלוע רפיווקאהמ הקופתה
.העיפשו םיסלפמ לש תכשמנ

הנשב ל"גמ 3 דע 2 -כ לש עצוממ בצקב דירולכה זוכירב היילע תמגמ תכשמנ ליבקמב
.(210 את) ןופצב ל"כגמ 0.5 לש עצוממ בצקבו (220 את) םורדב

םינשה האמב (עצוממה וכרעמ יצח דע שילשכ) רתויב ךומנה היה1998/99 לש םשגה
470 לש רגואהמ איש תיירכל המרג םשגמ יולימה לע התלעש הקופתה .תונורחאה
הדיריב תאטבתמ וז הדבוע .ןגאהמ תעצוממה תיתנשה הביאשה לע הלועה תומכ ,ק"מלמ
.תונייעמה תעיפש תנטקהו םיסלפמב הפירח

םועז הרדחהה רועיש .םיחודיקל ונממ םימ תרדחהב לחוה יצראה ליבומה תלעפה רחאל
.תונורחאה םינשב יספאו ,תבאשנה תומכל האוושהב

.הביצי הרתונ תוחילמה 1998/99 תנשב

תולוע םינינתו ןיעה שאר תועיבנ ךרד רפומ יתלב בצמב ןגאהמ ואציש חלמה תויומכ
אצוי חלמה בור רשאכ ,התע םג םייקתמ הז בצמ .םשגמ חלמה תמורת לע הברהב
אב רפיווקאל סנכנה חלמה לש עירכמה בורהש ןאכמ .םינינת תונייעו םיחודיקב
.םשגל םיפסונ תורוקממ

םיירשפא חלמ תורוקמ .תוחלמתו םי-ימ םה םינינתה תונייע לש םיירשפא חלמ תורוקמ
חלמ ןכו ןגאה לש םיימורדהו םייברעמה םיילושב םיחילמ םימ םה ןגאה יקלח רתיב
.יוור יתלבה ךתחב יוסיכה תובכשמ

דומעה שארל הרזח


םוכיס
4 קר .הנשל ק"מלמ 450 -ל 400 ןיב םינינת-ןוקרי רפיווקאמ םיבאשנ תונורחאה םינשב
תפוקת לכב לפשל םשגמ יולימה דרי 1998/99 תנשב .םיחולמ םימ םכותמ ק"מלמ
יולימה ןיבל תללוכה הקופתה ןיב שרפהה .יולימהמ 3 יפ התיה רתיה תקופתו ,תודידמה
תכיעדב יוטיב ידיל אבו רגואהמ היירכ לש בצמ לע עיבצמ 1992/93 זאמ עצוממה יעבטה
.העיפשו םיסלפמ

חלמ תורוקמ תעפשה יבגל תואדו-יאמ עבונה ןוכיסב ךורכ יחכונה ףקיהב ןגאה לועפת
.םיקפומה םימה תוכיאב םיידיתע םייוניש לע םיהוזמ יתלב

.םיופימבו חלמה תורוקמ יוהיזב ףוחדה ךרוצה ןאכמ

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ