יחרזמה רהה ןגא
םימה תוביצנ-תוימואלה תויתשתה דרשמ :תאמ
דומע ,2000 יאמ ,1999 ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה
.XXXI
 :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText


,ירקיעה םימה רוקמ אוהש ,(הדוהי תרובח) ירוזא רפיווקא ללוכ יחרזמה רהה ןגא
ןגאהמ תעצוממה הקופתה .רטרווקו ןגואינ ,ןקואא ליגמ םיימוקמ םירפיווקא רפסמו
.תיצראה הקופתה ללכמ תישימח םהש ,ק"מלמ 400 התייה תונורחאה םינשב
.םיחילמ (66%) םבור ,תונייעמ ימ םכותמ םישילש-ינש

םיקמעב ,רהה ילושב תונייעמב יעבט ןפואב םיזקנתמו םשג יממ םינוזינ ןגאה יאת
לש תעצוממה תיתנשה םתעיפש .חלמה םיל םוהת-ימ תמירזבו ,ןדריה תעקבבו םיימינפה
םיו ןדריה תעקב תונייעמב םיחולמ םימ ק"מלמ 150 -כ םהמ ,ק"מלמ 250 -כ תונייעמה
תונש תליחתב ש"מלמ 50 -כמ התלע ןגאהמ הביאשה .םיריפש םימ ק"מלמ 100 -כו חלמה
.תונורחאה םינשב ש"מלמ 150 -ל םיעבשה

.יתנש-ברה עצוממהמ 45% תוביבסב היה םיעקשמה יבוע 1998/99 תיגולורדיהה הנשב
הנשה תמועל ק"מלמ 31 לש היילע ,ק"מלמ 176 -ל הנש התואב העיגה ןגאהמ הביאשה
187 -ל 1997/98 תנשב ק"מלמ 240 -מ הדרי ,תאז תמועל ,תונייעמה תעיפש .תמדוקה
.1998/99 תנשב ק"מלמ

40 דע 30 ןיב) םיבאשנה םימה תוחילמ לש ההובגה תונושה :ןה תוטלובה תועפותה
תעקבב ל"כגמ 1000 דעו דורח קמעב ל"כגמ 800 ,עובלגב ל"כגמ 560 ןיבל רהה בגב ל"כגמ
קוליס בקע םוהת ימ םוהיזו ,יבחרמה הסורפו הביאשה תמרל החלמהה תושיגר ,(ןדריה
.םיכפש לש םירקובמ יתלב לוצינו

.ןגאה יאת בורב ל"גמ 40 לע הלוע וניא תוקנחה זוכיר

רהה ינגא תת ןיבמ לודגה אוה ןורמושה חרזמו הדוהי רוזא ינפ לע ערתשמה ןגאה תת
ןתיברמ .תולצונמ יתלב תולודג םוהת ימ תויומכ ןיידע תומייק הז ןגא תתב .יחרזמה
ימל ףסונב ,הנשל ק"מלמ תורשע לש םיחפנב חלמה םיב םיחולמה תונייעמה רבעל זקנתמ
ןטק קלח קר םויכ .תוימי תת תועיבנב חלמה םיל םיזקנתמה ,עודי יתלב חפנב םוהת
ןוידורה םילשורי יחודיק הדש) רהה בגב לצונמ הז ןגא תתב םימה לאיצנטופמ
.ק"מלמ 24 (וחירי הפצמו םירפא הלעמ) ןדריה תעקב ילושבו ,ק"מלמ 14 (חרזמ-ןורבחו
םימה תביאש לש ההובג תולעו החלמה תונכס לשב לבגומ העקבה ילושב םוהת ימ לוצינ
.רהב הכירצה ירוזאל

בקע לוצינ תולבגמ תומייק ךא ,החלמה ינוכיס תניחבמ הלבגה ןיא ,תאז תמועל ,רהה בגב
.בר קמועמ בואשל חרכההו םיחודיק לש הכומנ תיסחי הקופת

םינשב .הביאש תרבגה ךילהתב אצמנ םחל תיב ןורבח שוגל םימ קפסמה ןוידורה הדש
1998/99 תנשב .םיאניטסלפה תכירצל םיבאוש םיחודיק הז הדשל ופסונ תונורחאה
םיסלפמ תדירי תיפצנ ובש ,הדשה חותיפ ךשמה .ק"מלמ 12 -ל הדשהמ הביאשה העיגה
.םיחודיק תקמעה בייחל יושע ,תכשמתמ
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ