הברעהו בגנה ןגא
םימה תוביצנ-תוימואלה תויתשתה דרשמ :תאמ
דומע ,2000 יאמ ,1999 ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה
.XXXIII-XXXII
 :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText
:רמאמה יקלח
תיללכ הריקס
עקר ינותנ
בצמ תוחתפתה רואת
םוכיס


תיללכ הריקס
תא ללוכו ,םורדב תליא ץרפמל דע ןופצב חלמה םי יפוחמ ערתשמ הברעהו בגנה רה ןגא
םיעלסמ םייונב וב םילולכה םירפיווקאה .ימורדו יזכרמ בגנו הברעה ,בגנה ןופצ-חרזמ
םייטנוברק םיעלס ,בונרוכ תרובחב ןותחת ןוקיטרק ליגמ לוח ןבא יעלס :םינוש םיליגמ
ןגואינ ליגמ (טרמולגנוק ,לוח ןבא) םייטסלק םיעלסו ,הדוהי תרובחב ןורוט-ןמונק ליגמ
םוקימ י"ע םיבתכומ םינגאה-תת תולובג .(הברעה יולימ) רטרווקו (הבצח תרוצת)
לש תוכילומה יפואב םייונישו (הברעה עקב ,םישתכמ) םייגולואיגה םינבמה ,יפרגואג
.םיעלסה

דומעה שארל הרזח


עקר ינותנ
רפיווקאה יפושחמ .הברעהו בגנה ,יניס לש עקרקה תתב ערתשמ בונרוכ תרובח רפיווקא
םדיראילמב דמאנ רפיווקאב םוהתה ימ רגוא .בגנב םישתכמה ירוזאבו יניסב םיאצמנ
רפיווקאה יפושחממ םימרוז םוהתה ימ .ימעפ דח רגוא םיווהמה םיקיתע םימ לש ק"מ
םימה תוחילמ .חלמה םיו הברעה ,בגנה רה רבעל החרזמו ץאוס ץרפמל הברעמ יניסב
לוצינ .ינופצהו יברעמה בגנב ל"כגמ 2000 -ל ומורדבו בגנה חרזמב ל"כגמ 600 ןיב הענ
.םינוש םיביכרמ זוכיר לש תוגירח תומרו ההובג פ"מט בקע דחוימ לופיט בייחמ םימה
.םיסלפמב תכשמתמ הדיריל תמרוג םימה תביאש

רזוחה יולימה .הברעה עקבו בגנה רהל דע חלמה םימ ערתשמ הדוהי תרובח רפיווקא
המירז םה םיפסונה הנזהה תורוקמ .הובגה יודיאהו םימשגה טועימ ללגב לבגומ םימשגמ
םיעטקב תויואג ימ תרידחו תימורדה הברעהו חלמה םי ילושב בונרוכ תורבח רפיווקאמ
הענ תוחילמה .הנותמ הדירי תמגמב םיסלפמה .רפיווקאה תובכשב םירתוח םילחנה םהב
.חלמה םי רוזאב ל"כגמ םיפלא תורשע ןיבל הברעב ל"כגמ 900 ןיב

םיקיפאב רגנ ימ תרידחמ ןוזינ הברעה יולימו הבצח תורוצת לש יטאירפה רפיווקאה
תובכשה ימב םינוש בובריע יסחי .םישדחתמ םניאש םיקיתע םימל ףסונב ,היקשה-יממו
םאתהב ,הברעב םיחודיקמ םיבאשנה םימה תוכירב םילודג םילדבהל םימרוג וללה
.םקמועו םמוקימל

דומעה שארל הרזח


בצמ תוחתפתה רואת
-ל םיעבשה תונשב ש"מלמ 30-40 לש המרמ התלע הברעהו בגנה ןגאב תיתנשה הקופתה
היישעתל םיקפוסמה םיחילמ םימ ק"מלמ 58 םכותמ ,תונורחאה םייתנשב ש"מלמ 90
םיקפוסמ הכומנ תוחילמ ילעב םימה .תליאב הלפתהלו (חלמה םי ילעפמל רקיעב)
יולימו הבצח רפיווקאמ איה ןגאב הביאשה ללכמ 58% .תיזכרמה הברעב תיתיב הקפסאל
.הדוהי תרובחו בונרוכ תרובח םירפיוקאמ בוריקב הווש ןפואב קפומ רתיהו ,הברעה

יזכרמה בגנה ,חלמה םי ילושב ,אולכה (בונרוכ תרובח) תיבונה לוחה ןבא רפיווקאב
תרכינה הדיריה .20-40 רועישב םיסלפמ תדירי םינומשה תונש ךשמב התפצנ ,הברעהו
.שדחתמ וניאש רגואמ היירכל המרגש תרבגומ הביאש לש האצות התייה םיסלפמב
םהב חלמה םי יפוחב םיחודיק רפסמ טעמל ,תוחילמ תיילעב התוול אל םיסלפמה תדירי
.תוחלמת לש הרידח לע תועיבצמה ,תוחילמב תופירח תוילע ופצנ

םי רוזאב 'מ 50 - כ לש רועישב םיסלפמ תדירי הלח ,אולכה הדוהי תרובח רפיווקאב
הביאשמ העבנ םיסלפמה תדירי .תימורדה הברעהו יזכרמה בגנב םירטמ רפסמו חלמה
תוחילמב תוילע ופצנ חלמה םי ילושב .םיעבשה תונש תליחתמ לחה העובק תכשמתמ
הבצח תרוצתב ,םייטאירפה ,םיריעצה םירפיווקאב .עקבה תוחלמת תרידח לע תועיבצמה
תונש ךשמב הפוצר סלפמ תדירי התפצנ ןועיבר ליגמ הברעה יולימ לש תויטסלק תורדסו
.הביאשה תמרמ תועפשומ סלפמה תדונת .םיעשתה תונשב הדיריה תונתמתהו ,םינומשה
תיילעל המרג אל ,ההובג הביאשה וב (752 את) הבצח רוזאב דחוימב ,םיסלפמה תדירי
תועפות ולגתה םורדב החונמ ראב רוזאבו הברעה ןופצב רכיכה תואנ רוזאב .תוחילמ
.החלמה

דומעה שארל הרזח


םוכיס
תיברמב .ימעפ דח רגוא תיירכמ האצותכ םיסלפמ תדירי תכשמנ הברעהו בגנה ןגאב
רפסמב ולגתנ תאז םע .תונורחאה םינשב התנתשה אל תעצוממה תוחילמה םיאתה
.הבצחו ןותחת ןוקיטרק רפיווקאב םיחולמ םימ (רפוצ רוזאב) הברעה זכרמב םיחודיק

.ל"כגמ 600 לע ףא הלועה תוחילמב םתיצחמל לעמ ,םיחילמ םיבאשנה םימה ללכמ 64%

םי רוזאב (730 את) הדוהי תרובחו (710 את) בונרוכ תרובחמ קפומ הביאשה ללכמ עברכ
היולת היהת דיתעב הז רוזאב תימוקמ םימ תקפסא .היישעתה תא רקיעב שמשמו ,חלמה
.הברעב םיקפומ ןגאב הביאשה ללכמ 66% .םיחולמ םימ לצנל היישעתה ילעפמ תלוכיב
לכל םימיאתמה םיריפש םימ ליכמה ,הבצח תרוצת רפיווקאמ תקפומ וז תומכמ תיצחמכ
.שומיש

םוצמצל םורגל לולע החלמהה ךשמה ,(740 את) הדוהי תורבח רפיווקאב ,הברעה םורדב
.הביאשה
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ