תרניכה ןגא
םימה תוביצנ-תוימואלה תויתשתה דרשמ :תאמ
דומע ,2000 יאמ ,1999 ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה
.XXX-XXIX
 :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText
:רמאמה יקלח
תיללכ הריקס
עקר ינותנ
בצמ תוחתפתה רואת
םוכיס


תיללכ הריקס
,הנשל ק"מלמ 500 -כל תעגמ ותקופת .לארשיב לודגה םוהתה ימ ןגא וניה תרניכה ןגא
.םיחודיקמ הטועימו ,תונייעממ (90%) הקופתה רקיע .תיצראה הקופתה ללכמ 27% םהש

דומעה שארל הרזח


עקר ינותנ
ימ תשרפ וק וניה יברעמה לובגה .םורדב תרניכל דע ןופצב ןומרחהמ ערתשמ ןגאה
תורוקמ .ןדריה תווקיה ןגא לובגב ,ןלוגב עבקנ יחרזמה לובגה .לילגב תיצראה םוהתה
רבעמ םינכש םינגאמ תידיצ המירז ןכו (גלשו םשג) םרישי םיעקשמ םה רזוחה יולימה
יליג .תרניכה :ףתושמ יעבט אצומ הז ןגאב םיללכנה םוהתה ימ ינגא-תתל .לובגל
.רטרווק - ארוי :םירפיווקאה

תרניכה ,הלוחה קמע ילוש ,ןדריה תורוקמ תונייעמ םניה םיירקיעה םייעבטה םיזקנה
.םיחודיקמ םיבאשנ םטועימו ,תונייעמ ימ םניה םילצונמה םימה תיברמ .רדג תמחו

69 -ו ,תונייעממ ועבנ ק"מלמ 346 .ק"מלמ 415 התייה 1998/99 תנשב ןגאהמ הקופתה
.םיחודיקמ ובאשנ ק"מלמ

דומעה שארל הרזח


בצמ תוחתפתה רואת
התיברמ ,ש"מלמ 35-60 םוחתב הענ תונורחאה םינשה םירשעב הביאשה תמר
התלע 1998/99 תנשב .ןותחתהו ןוילעה לילגב ןמונקה רפיווקאמ (75% לעמ)
.ק"מלמ 68 לש המרל הביאשה
.םינומשה תונש תליחת לש המרל םיסלפמה תא הלעה םשגה ריתע 1991/92 ףרוח
.1990/91 תנש לש לפשל 1998/99 תנשב ועיגהו תדרל םיסלפמה ורזח זאמ

ןגאב הביאשה תרבגה .יתנש ברה עצוממה תיצחממ תוחפ היה 1998/99 תנשב םשגה יבוע
יאתב םיסלפמ תדיריב יוטיב ידיל האבש רגואהמ היירכל ומרג יולימה טועימ םע בולישב
.ןגאה לש םיירקיעה הביאשה

:תרכינ תיבחרמ תונוש תולעב םלוא ,םינשה ךלהמב תיסחי תוביצי ןגאב תוחילמה תומר
ל"כגמ 70-140 (יחרזמה ןוילעה לילגה) 591 אתב ,70-360 ןיב (לדגמ רעק) 540 אתב
.ל"כגמ 10 דע ;הכומנ םיחלמה תלוכת ןדריה תורוקמב .ל"כגמ 30 -מ תוחפ םיאתה רתיבו

.הייתש ימל ןקתה םוחתב תוקנחה יכרע

.הביציו הכומנ תוחילמ תמרבו הייתש ימ תוכיאב ןגאב םוהתה ימ ,ללככ

הרקיעו ,ש"מלמ 448 -כ הניה 1987/88-1998/99 הפוקתל תעצוממה תונייעמה תעיפש
26% -כ םהש ,ק"מלמ 120 -ב העיפשה התחפ 1998/99 תנשב .ןדריה תורוקמב (77%)
97) ןדריה תורוקמ תונייעמב התיה העיפשב הדיריה רקיע .תמדוקה הנשב העיפשהמ
םימ םיעפושה תרניכה ףוחב תונייעמה טעמל הכומנ תונייעמה ימ תוחילמ .(ק"מלמ
רקיעב ,םיכפש יממ ומהוז הייתש ימ םיקפסמה ןלוגה תמרב תונייעמ רפסמו םיחולמ
.תותפרמ

תייעב .תונייעמה תעיפשו םשג ןיב רשקה טלוב רפיווקאה לש יטסרקה ויפוא ללגב
תולד םינשב .ןלוגה םורדב םירגאמה לעפמ תמקה םע הלקוה ןלוגל היקשה ימ תקפסא
תונורחאה םינשב .םינקורתמ םירגאמהו לד יעקרק לעה רגנה ,1998/99 -ב ומכ ,םשג
.ןלוגה חרזמב ,ןשבה ינולאב קומעה תלזבה רפיווקאל שדח הביאש הדש לעפוהו חדקנ
.רתויב הכומנ הליפשבו ש"קמ 300-500 לש הקיפסב בואשל םילגוסמ םיחודקה תיברמ
.הייתש ימל המיאתמו ההובג םימה תוכיא
,הביאש תרבגהבו יחרזמה לילגב םיפסונ םיחודיק תחידקב לחוה תונורחאה םינשב
תרניכהמ םימ תביאשב היגרנאב ךוסחלו תרניכל החולמה העיפשה תא ןיטקהל הרטמב
.רהה לא

דומעה שארל הרזח


םוכיס
חפנש ןוויכמ .תונייעמ תעיפשמ איה ,ק"מלמ 600 -ל 300 ןיב ,תרניכה ןגאמ הקופתה רקיע
ןיב הקופתב תיתועמשמ הדונת תרכינ ,הנש התוא ימשגב רכינ ןפואב יולת יתנש העיפש
.הנשל הנש

.החלמה תמגמ אלל דואמ הבוט םימה תוכיא םימיוסמ םירוזאל טרפ
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ