למרכה ןגא
םימה תוביצנ-תוימואלה תויתשתה דרשמ :תאמ
דומע ,2000 יאמ ,1999 ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה
.XXVIII
 :רוקמ
     

אגן הכרמל
:רמאמה יקלח
תיללכ הריקס
בצמ תוחתפתה רואת

תיללכ הריקס
.םיל המירזו תונייעמ תעיפש ,הביאש י"ע זקונמו םשגמ ןוזינ ןגאה

:חווד יאת השולש ןגאב
.תיריג לוח ןבא עלסמה ,רטרווק ליג למרכה ףוח 410 *
.ןורוט ןמוניק ליגמ ,הדוהי תרובח רפיווקא יברעמ למרכ 420 *
.ןורוט ןמוניק ליגמ ,הדוהי תרובח רפיווקא יחרזמ למרכ 421 *

ק"מלמ 40 ובאשנ הכותמ ,ק"מלמ 43 1998/99 תנשב ןגאב םימה תקופת
.חילמ ןייעממ ועבנ ראשהו (םיחילמ םימ ק"מלמ 10 ללוכ)

.ש"מלמ 44 -ב דמאנ למרכה ןגא לש יתנש ברה יעבטה יולימה

דומעה שארל הרזח


בצמ תוחתפתה רואת
.םישישה תונש תליחתב םתמרל םיסלפמה תא ולעה 1991/92 ףרוח ימשג
.ןותמ בצקב סלפמה דרי זאמ

,יתנש ברה עצוממהמ םיעבר השולשכ היה םשגה יבוע 1998/99 תנשב
םיל המירזהו הקופתה ףדוע .דבלב ק"מלמ 32 -ב דמאנ יעבטה יולימהו
יוטיב ידיל האבש רגואהמ היירכל םרג הנש התואב יעבטה יולימה לעמ
.ןגאה יאת לכב םיסלפמ תדיריב

תונש תישארב 470 -מ הלע עצוממה םידירולכה זוכיר למרכה ףוחב
-ל דע היילע תמגמב זאמו ,םינומשה תונש ףוסב ל"גמ 900 -ל םישימחה
600 לע הלועה תוחילמב םה םיבאשנה םימה לכ .וז הנשב ל"גמ 960
.ל"כגמ

400 -ל דע םישימחה תונשב 230 -מ תוחילמה התלע יברעמה למרכב
.תונורחאה םייתנשב ל"כגמ

.ל"כגמ 200 -מ הכומנ תוחילמה יחרזמה למרכב
למרכב .ביציו ל"גמ 20 -מ ןטק יחרזמה למרכב עצוממה תוקנחה זוכיר
ףוחב .ל"גמ 30 תמרבו הנותמ היילעב עצוממה תוקנחה זוכיר יברעמה
.ביציו ל"גמ 40 -כ עצוממה תוקנחה זוכיר למרכה
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ