יברעמה לילגה ןגא
םימה תוביצנ-תוימואלה תויתשתה דרשמ :תאמ
דומע ,2000 יאמ ,1999 ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה
.XXVII-XXVI
 :רוקמ
     

אגן הגליל המערבי
:רמאמה יקלח
תיללכ הריקס
עקר ינותנ
בצמה תוחתפתה רואת


תיללכ הריקס
.(תללוכה תיצראה הקופתהמ 7% -כ) ,ש"מלמ 135 -כ תעצוממה הקופתה
העיפש התיצחמכ ,ש"מלמ 42 -ל העיגמ תעצוממה תונייעמה תעיפש
.םיחילמ םימ ק"מלמ 8 םכותמ ,ק"מלמ 97 ובאשנ 1998/99 -ב .החילמ
ק"מלמ 7 םכותמ ,ק"מלמ 24 תמרב התייה הנש התואב תונייעמה תעיפש
.(ןמענב) םיחילמ םימ

.ק"מלמ 194 -כב דמאנ יעבטה רזוחה יולימה

דומעה שארל הרזח


עקר ינותנ
תיפרגואיג תוערתשה תולעב תויגולורדיה תודיחי שולשל קלחתמ ןגאה
:הנוש
ןגואינ ןקוטסילפ ליגמ (330 ,320 ,311 ,310) ףוחה יאת
.הפיח ץרפמל דע הרקנה שארמ ,לילגה ףוח ךרואל םיערתשמ הלא םיאת
ןורוט ןמוניק ליגמ (362 ,360 ,352 ,351 ,350 ,340) רהה יאת
דע לילגה זכרמב םימה תשרפמ םיערתשמ יטאירפה םוחתה יפושחמ
.םערפש רעקל
ןקואא רטרווק ליגמ (380 ,371 ,370) קמעה יאת
.יברעמה לאערזי קמעו םערפש רעק

דומעה שארל הרזח


בצמ תוחתפתה רואת
120 -ל םיעבשה תונש תליחתב ש"מלמ 100 -מ התלע ןגאהמ הביאשה
םוצמצל המרג תוחילמה תיילע .םינומשה תונש תליחתב ש"מלמ
תיברמ .1997/98 תנשב ש"מלמ 82 -ל דע ,רהה יאתב רקיעב ,הביאשה
הקופתה .ירבכו ןרק ,ןמענ יאתב הדוהי תרובח רפיווקאמ איה הביאשה
.רזוחה יולימה ןדמוא לע הלוע הניא תללוכה

תונש תליחתב ל"גמ 100-350 -מ דירולכה זוכירב היילע הלח לילגה ףוחב
תובצייתה הלח זאמ .םינומשה תונש תליחתב ל"גמ 200-550 -ל םישימחה
דע 300 ןיבו לילגה ףוחב 420 -ל ל"כגמ 230 ןיבש תומרב דירולכ זוכירב
הענ םהבש רהה יאתב התייה המוד תוחתפתה .הפיח ץרפמב ל"כגמ 580
ובש ,(רוצ םלוס) 340 את הז ללכמ אצוי .ל"גמ 200 -ל 30 ןיב תוחילמה
הביאש תקספהל המרגש ,הפירח תוחילמ תילע תונורחאה םינשב הנחבוה
.םיחודיק רפסמב

םיקפוסמ םניא ,הכומנ םתוחילמש ,(ירבכו ןותעג) רהה תונייעממ םימה
.ילאירטקב םוהיזו תוריכע לשב ףרוחה תנועב םינכרצל

500 -ל םישימחה תונשב ל"כגמ 120 -מ תוחילמה התלע לאערזי קמעב
.זוקינ רסוח תויעב לשב רקיעב ,תונורחאה םינשב ל"כגמ

ל"גמ 30 -מ תוחפו ,לילגה ףוחב ל"גמ 90 דע 60 םוחתב תוקנחה זוכיר
.ל"גמ 90 זוכירה ובש לאערזי טעמל ,קמעהו רהה יאתב ,הפיח ץרפמב

שרפהה .יתנש ברה עצוממהמ תיצחמכ היה 1998/99 ףרוחב םשגה יבוע
האבש רגואהמ היירכל םרג הנש התואב יעבטה יולימהו הקופתה ןיבש
העיפשה תנטקהו יברעמה לילגה יאת לכב םיסלפמ תדיריב יוטיב ידיל
תנשב סלפמה לש תיתועמשמה היילעה זאמ .1997/98 תנשל האוושהב
ויתסב לפשל המוד המרל םיסלפמה ודרי םימשג תריתע התייהש 1991/92
.1990


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ