תרנכ םגא
םימה תוביצנ-תוימואלה תויתשתה דרשמ :תאמ
,(2000 יאמ) ,1999 ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה
.249-248 םידומע
 :רוקמ
     

אגם כנרת
:רמאמה יקלח
המדקה
(ק"מלמב םייתנש םינותנ) תרניכב םימה ןזאמ


המדקה
ןדריה לש תווקיהה ןגאמ םימ תטילקל יביטרפוא רגאמכ תשמשמ תרנכה
תיצראה תכרעמל םימ תקפסא ,םגאל םיזקנתמה םירפיווקאהמו
לש לועפתה יצוליא .ימורדה ןדריל םימ תשלגהו םיימוקמ םינכרצלו
.'מ 213 לש םומינימה סלפמו 'מ 209 לש םומיסכמה סלפמ םה ןגאה
רשוכ .ק"מלמ 660 -כ אוה ולא םיסלפמ םוחתל םיאתמה ילועפתה רגואה
.תומושג םינשב םימ יפדוע תשלגה בייחמ םגאה לש לבגומה הריגאה

ןדריה םה (תודייאתה יוכינב תוסינכ) תרנכל םינימזה םימה תורוקמ
תויארקא .םוהת ימ תמירזו יליע רגנ ,ןגא היבג לע רישיה םשגה ,ןוילעה
םימה לש הובג תונתשה םדקמב יוטיב ידיל האב וללה תורוקמה
םירידנו םיהובג םיכרע בקע (1.09) הובג היטה םדקמבו (54%) םינימזה
םיסנכנ םימ תטילקל ץיקה תנוע ףוסב רגואה יוניפ .םינימז םימ יחפנ לש
בקע תלבגומ ןגאהמ הביאשה תונוחש םינשבש ךכל םרוג ףרוחה תנועב
.םינימזה םימה חפנ יוזיחב תואדווה רסוח

תמורתל ,םגאל םיסנכנה םוהתה ימ תוחילמל השיגר םגאב םימה תוכיא
םגאה תביבסמ םיכפש לש רקובמ יתלב קוליס ,יליעה רגנב םימהזמ
.שפונו תוריית רתאכ םגאב שומישמ האצותכ תרחא תלוספו

תונייעמ הטמה ,םישישה תונש עצמאמ חולמה ליבומה תלעפה םע
ל"כגב 408 לש איש תמרמ םגאב םידירולכה זוכיר דרי ,תרנכהמ םיחולמ
.ל"כגמ 230 תוביבס לש םיזוכירל 1962 תנשב

לש המרל םינימזה םימה חפנ דרי 1998/99 לש ןוחשה ףרוחה תובקעב
הכרעב הבורק וז המר .יתנש ברה עצוממהמ 21% -כ םהש ק"מלמ 105
ק"מלמ 400 -מ הדרי יצראה ליבומל הביאשה .1990/91 תנש לש לפשל
וז הנשב םימה סלפמ .1998/99 תנשב דבלב ק"מלמ 146 -ל 1997/98 תנשב
לש םומינימל עיגהו 1999 רבוטקואב ןותחתה םודאה וקל תחתמ לא דרי
םינשה םישולשב רתויב ךומנה וכרע אוהש ,1999 רבמצדב 'מ 213.28
.תונורחאה

דומעה שארל הרזח


(ק"מלמב םייתנש םינותנ) תרניכב םימה ןזאמ
.מ.מ.ה
האיצי
הינגדב
הכירצ
תימוקמ
הכירצ
ליבומל
יצראה
היטה
ךומריהמ
םימ
םינימז
הנש

621.0
24.0


711.7
1951/52

598.2
24.0


657.4
1952/53

1037.7
24.0


999.7
1953/54

289.9
24.0


340.5
1954/55

562.9
24.0


596.1
1955/56

418.2
24.0


479.8
1956/57

417.0
27.0


465.8
1957/58

290.6
30.0


349.8
1958/59

127.7
35.8


162.7
1959/60

132.2
39.3


177.0
1960/61

319.2
44.0


389.1
1961/62

352.0
50.8


508.1
1962/63

523.9
54.2
35.8

579.3
1963/64
15.9
393.2
69.0
172.6

557.1
1964/65
20.1
99.8
67.7
180.0

303.2
1965/66
21.0
287.6
63.7
235.1

725.8
1966/67
22.9
399.9
57.2
275.2

683.1
1967/68
19.6
969.9
74.5
264.5

1381.4
1968/69
22.5
261.0
63.9
371.3

599.0
1969/70
21.4
161.0
66.8
378.9

653.3
1970/71
20.8
42.2
57.8
397.5

403.2
1971/72
18.3
37.8
65.5
216.3

145.0
1972/73
22.9
43.5
51.5
268.7

490.4
1973/74
22.2
35.5
56.0
385.0

338.9
1974/75
18.9
36.8
59.7
251.0

423.6
1975/76
20.0
36.3
75.1
345.2
4.3
546.5
1976/77
18.6
80.4
63.7
342.5
6.8
529.3
1977/78
18.1
27.9
60.2
284.7
13.1
128.9
1978/79
9.2
102.2
50.0
332.7
29.8
711.7
1979/80
19.2
229.5
54.9
440.2
4.5
734.8
1980/81
18.1
41.3
51.5
420.0
4.7
291.6
1981/82
20.4
25.6
43.4
429.7
17.0
626.3
1982/83
18.3
15.8
75.6
351.3
31.1
377.6
1983/84
20.0
20.6
65.1
427.2
30.0
379.8
1984/85
12.3
14.5
72.5
316.0
25.8
202.3
1985/86
16.1
13.9
58.3
334.4
54.4
642.7
1986/87
18.8
126.7
55.2
399.2
18.2
663.7
1987/88
20.2
13.1
78.6
460.7
20.2
196.5
1988/89
10.5
7.0
57.0
182.6
28.3
169.5
1989/90
11.5
20.2
42.6
119.9
32.5
103.4
1990/91
13.6
262.0
35.5
380.8
33.7
1170.6
1991/92
21.2
259.3
45.1
365.8
6.8
656.4
1992/93
19.9
15.8
49.6
407.6
17.8
257.9
1993/94
17.8
90.2
60.5
329.1
8.9
476.5
1994/95
16.0
0.3
80.3
397.1
21.8
360.2
1995/96
16.8
14.9
86.1
375.5
26.9
336.4
1996/97
17.3
16.9
99.5
398.7
26.2
455.0
1997/98
11.0
18.0
102.9
146.8
10.6
105.4
1998/99
18.0
3.6
206.5
242.7
55.0
19.2
317.2
100.6
20.6
12.1
484.2
260.9
עצוממ
ןקת תיטס

תרניכל ביבס תונייעממ ,םילחנמ םימ תסינכ כ"הס :םינימז םימ *
.םגאה ןמ תודאתה יוכינב ,רישי םשגמו הכותבו   

.תרניכל םתסינכ עונמל ידכ תעצבתמ .םיחולמ תונייעמ ימ תייטה :מ"מה *
.תרניכל "םינימז םימ"-ב ללכנ וניא הז חפנ   


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ