חותפה זרבהמ חוטב לע םיתוש

ןוירוא רינ , ףרסא יבצ-ןב תירוא :תאמ
       

חותפה זרבהמ חוטב לע םיתוש

יעצמאב םימוסריפה תא תפקות ,תואירבה דרשמב תיצרא םימ תסדנהמ ,אלרוב יתא
םימיא וילע םיכלהמ ,הייתשה ימ תוכיאל רשאב רוביצה תא םיעטמה ,תרושקתה
תשרה תועצמאב םיקפוסמה םימה .זרבה ימל תופולח ץמאל ותוא םידדועמ ןיפיקעבו
תעבוק איה ,הייתשל םייוארו תואירבה ינקת לכב םידמוע תיצראה

הבשחמ אלל ונברק לא םיריגמ ונאש ,םיפוקשה זרבה ימ סוכ הליכמ תמאב המ
?סוסיה אלל ,היינש

לא רוביצהמ קלח תפחוד וז הלאשל הבושתה ,תרושקתב םינוש םימוסריפ יפ לע
.םיילרנימה םימהו םימה ירהטמ לש םיקוושמה תועורז

ימש םינעוטה ,עוצקמה-ישנא לע םהידי םיכמוס םיבר .הנומא ינטק םלוכ אל ךא
.תואירבל םיקיזמ םניאו םירימחמה םינקתב םידמוע ןקנקבש זרבה

םילוקיש לכ לוטנו דבלב רוביצה תבוט תא ויניע דגנל האורה ,תואירבה דרשמ
.ונלש הייתשה ימ ביט לע יארחאהו חקפמה ףוגה אוה ,םיירחסמ

דרשמב תיצרא םימ תסדנהמ ,אלרוב יתא םע םיננוצו םילולצ זרב ימ סוכ ונקשה
וננואמיצ תא תוורל ונשקיבו ,לארשיב הייתשה ימ תוכיא םוחת תזכרמו תואירבה
.עדימל

?לארשיב םימה תוכיא לע הרימשב תואירבה דרשמ אלממ דיקפת הזיא

תעיבקב תאטבתמ תוירחאה .הייתשה ימ תוכיא לע תיקוח הנוממ דרשמה :אלרוב
םינכוסמ תויהל םילולעה ,םינוש םירמוח לש תויברימ תומר לש םינקתו םיקוח
.םתפיכאבו הלא םינקת לע הרימש רחא בקעמב ;םדאה תואירבל

?לארשיב הייתשה ימ תוכיא לע םיעיפשמה םימרוגה םהמ

:םיירקיע םוהיז תורוקמ העברא םיהזמ ונחנא

םהלש הרידח .הייתשה ימ לע רתויב רומחה םויאה תא םיווהמ - םייתיב םיכפש .א
לופיטב דחוימ ץמאמ תושעל שי ןכל .תולחמ תוצרפתהל איבהל הלולע הייתשה ימל
םיכפש ירגאממ ,לופיט לכ אלל םימרוזה םיימלוג םיכפשמ בורל ןה תונכסה .םהב
,םיירפכ םיבושייב .רבשנש רוניצמ םיצרופה בויב יממ וא ,םהיתודג לע םילועה
.םוהתה ימ רגאמל םילחלחמו הגיפס תורובב םיפסאנה םיכפש ןיידע שי

םירמוחה ללגב ,הייתשה ימ םוהיזל הנכס תורוקמ םיווהמ - םייתיישעת םיכפש .ב
םיכפשב שרדנכ םילפטמ אלש םילעפמ לארשיב ןיידע םנשי .םהב םייוצמה םיליערה
םילחלחמ םיליערה םיכפשה ,תובורק םיתיעל .יללכה בויבל םזוקינ ינפל םהלש
.םוהתה ימ לא ךרדה הרצק םשמו ,ךומס לחנל וא ידאוול םיכפשנ וא לעפמה חטשב

לא םילחלחמ וללה םירמוחה יפדוע - תואלקחב םיימיכ םינשדו הרבדה ירמוח .ג
רקיעב ,(ןשדה לש בושח ביכרמ) תוקנחה תמרב היילעל ומרג רבכו םוהתה ימ
.ףוחה רושימבש תוראבב

,םימ תביאש ירתאל תוכומסה הפשא תומירע ןהו תויארפ תולבזמ ןה - תולבזמ .ד
וליפאו םיליער םירמוח םיליכמה תלוספ יפיטשתב ראבה ימ תא םהזל תולולע
.םינטרסמ

?םדאה תוליעפ לש האצות םניאש ,םימהזמ םיליכמ םימה םאה

םילולע םיהובג םיזוכירב רשא ,םיעלסבו עקרקב םייוצמה םייעבט םיביכרמ םנשי
,םיטפלוס לש דואמ ההובג המר שי ,המגודל ,הברעה יחודיקב .תואירבל קיזהל
.הז רוזיאב םיעלסה תא םינובה םילרנימב םרוקמש ,םיפסונ םיחלמו רואולפ יחלמ
םימ תלפתה תוטישב וללה םיחלמה םהמ םיקחרומש רחאל קר הייתשל םייואר ולא םימ
.תורקי

?םיתוש ונאש םימה תוכיא תקידב לע יארחא ימ

תוכיא תוקידב עצבל וילע ךכ םשל .םימה קפס לע תלטומ תוירחאה ,קוחה יפ לע
דרשמ ידי לע עבקנש יפכ ,הייתשה ימ תוכיא תונקתב תטרופמה תנוכתמ יפל םימ
תימוקמ תושר םג ךא .תורוקמ תרבח ,ןבומכ ,איה תירקיעה םימה תיקפס .תואירבה
.םימ תיקפס תבשחנ (תירוזיא וא תימוקמ הצעומ ,הייריע)

?תוכיאה תוקידב תושענ םימה תכלוה לש בלש הזיאב

הסינכב וא המדאהמ הביאשה רתא - רוקמה תדוקנב םימה םיקדבנ ןושאר בלשב
תודוקנב םימה םיקדבנ ןכ ומכ .עבונ ןייעממ וא תרניכהמ הביאשה רחאל רוניצל
,ןייצל בושח .(וניתבב םיזרבב אל ךא) םינכרצה יתבל דע הכלוהה תוכרעמב הרקב
.םיבשותל םיקפוסמה םימה תוכיא תא תוגציימ הלא תוקידב תואצות יכ

ידי לע הנומש םגוד ידי לע הקידב םירבוע םה ,תימוקמה תושרל םימה ועיגהשמ
,תואירבה דרשמ תודבעמב תוכרענ תוקידבה .תואירבה דרשמ ידי לע ךמסוהו תושרה
.תואירבה דרשמ םעטמ ךכל וכמסוהש תויטרפ תודבעמב וא

?היישתה ימב תוכרענ תוקידב ולא

ימ ינקתל םאתהב ,םיימיכו םייגולויב ,םיילקיזיפ םידדמ לש הכורא הרוש תקדבנ
םידחא ןיב האוושה שי הלא םידומעב תמסרפתמה הלבטב .תואירבה דרשמ לש הייתשה
םינקתהו תואירבה דרשמ עיגהל ףאוש ןהילא תומרה ,ץראב םימייקה םינקתהמ
.רופיש םינועטה םידדמה תא שיגדהל הנווכ ךותמ ,תירבה תוצראב םיליבקמה

?םוגידה תורידת יהמ

.הייסולכואה לדוגב רקיעב היולת תוילאיבורקימה תוקידבל םוגידה תורידת
םירתא רפסמב םימגדנ םימהו ,יביסנטניאו ףיצר חוקיפ םייקתמ תולודגה םירעב
תוכורא בויבו םימ תכלוה תוכרעמ תואצמנ םמוחתבש ןוויכ ,תאז .םוי ידמ
םימה ,םינטק םיבושייב .םיכפשל םימהזמ טולפל םילולעה םיבר םילעפמו תופעוסמו
.רתוי הכומנ תורידתב םימגדנ

תחא םיקדבנה םיימיכ םיביכרמ שי .רתוי תבכרומ תוימיכה תוקידבה תורידת
םימה תונקתל השדחה העצהב .םינש רשע וא שמח ,הנש לכ םירחא ,םישדוח השולשל
םימ רוקמ לכ ,םינש רשע וא שמחב םעפ םוקמב :רתוי הפופצ םוגיד תורידת העבקנ
.הלגתנש םהזמה זוכירב תולתכ ,רתוי וא םינש שולשל תחא קדביי

?תולחמ ימרוג םיפיגנו םיקדייח דגנכ הייתשה ימ תא םיאטחמ דציכ

.רולכ תובוכרת לש ןווגימו רולכ ידי לע השענ םלועה לכב הייתשה ימ יוטיח
הליצה הייתש ימ לש היצנירולכ יכ ,םיכירעמ ימלועה תואירבה ןוגריא יחמומ
תוצרפתה התייה ךכל המגוד .דחי םג הקיטויביטנאה יגוס לכמ םדא ייח רתוי
.םימה יוטיח תקספה בקע ,1991 תנשב ורפב הרלוכה תפיגמ

?יוטיחל רולכב שומישהמ םדאל םינוכיס שי םאה

,'70-ה תונש עצמאב הנושארל ולגתה ,הייתשה ימ יוטיחב םיכורכה םינוכיסה
תורצוויהל תמרוג םיינגרוא םירמוח םיליכמה םימ לש היצנירולכ יכ אצמנ רשאכ
םייח ילעבב תונטרסמכ ואצמנ ולא תובוכרת .(םינאתמולהירט) יאוול תובוכרת
םרגורקימ 100) תמיוסמ המר לעמ םיזוכירב ,םדא ינבל םג תונכוסמ ובשחנ ןכלו
יוטיחה ירמוח לכ יכ ,ררבתהו אשונב םיבר םירקחמ וכרענ יוליגה זאמ .(רטילל
ומכ) ינגרוא רמוח םיליכמה םימ לש יוטיחה תעב תונוש יאוול תובוכרת םירצוי
.תואירבה לע הנוש העפשה שי יאוול תבוכרת לש גוס לכלו ,(ונלש תרניכב

?תאז רואל השענ המ

יוטיחל רולכ תועצמאב ליבומה ימ יוטיחמ ורבע ,ורכזוהש םייוליגה רואל
ףסונ יוטיחו ,קזח אטחמ אוהש ,דיסקואיד רולכ תועצמאב ינושאר יוטיח :בלושמ
.םימה תכרעמב ןמז ךרואל ליעפ ךא שלח אטחמ ,ןימארולכ תובוכרת תועצמאב

רקחל תואירבה דרשמ תדבעמ ידי לע הנורחאל ךרענש רקחמב יכ ,ןייצל בושח
יכ ,אצמנ (הביבסה תוכיאל תינקירמאה תונכוסה) EPA םע ףותישב םימה תוכיא
.יאוולה ירצות תנטקהל תמרות יצראה ליבומב בלושמה יוטיחה תטיש

לופיט ,דחאה :םה םייטנוולרה תונורתיפה ינש .היעבב םיטבלתמ םלועה לכב
תבוכרתה תאיצמו יוטיחה ינפל םימב ינגרואה רמוחה תרסהל הייתשה ימב םדקומ
אלל ךא ,םיליעיו םישדח יוטיח ירמוח חותיפ ,היינשה .יוטיחל רתויב המיאתמה
.יוטיחה תא קיספהל רוסאש קפס ןיא ,הייתש ימ יבגל ,הרקמ לכב .יאוול ירצות

?ןקתה עבקנ דציכ

אצמתש רוסאש יח םזינגרוא וא רמוח לש תיברימ המר ןייצמ ןקת ,ינורקע ןפואב
ייוסינ לע תיעדמ ססובמה עדי יפ לע עבקנ ןקתה .וקדבנש תומיגדב הנממ ההובג
הילא הפישח רשא ,החוטב המר עובקל רשפאמ הז עדי .תיאופר הקיטסיטטסו הדבעמ
.תיתואירב העיגפ םרגת אל

תושיגר תויסולכוא ןובשחב וחקלנש רחאל ,ןקתה תעיבקל סיסב שמשת וז המר
.םירחא תורוקממ םיוסמ רמוחל הפישח ינוכיס םג ומכ ,(םישישק וא םידלי)

ךא ,רטילל םרגורקימ 50 היה הייתשה ימב תרפוע לש יברימה ןקתה :המגודל
תילילש העפשה ולו ,תרפוע םוהיז שי םימשונ ונאש ריוואב םג יכ ררבתה הנורחאל
ל הייתשה תרפועל הפישחה תמר תא דירוהל טלחוה ןכל .םידלי לש זוכירה רשוכ לע
.לארשיבו ולוכ םלועב ץמוא הז ןקת .רטילל םרגורקימ 10 -

?םיקיזמ םימהזמל הפישח לש תונושה תויורשפאל ןקתה םאתומ דציכ

.יתואירבה ןוכיסה תא םיעבוקש םה ,וילא הפישחה ךשמו םימב ותמר ,םהזמה גוס
המגוד .חווט תכורא העפשה ןיבל תידיימ תיתואירב הנכס ןיב ןיחבהל שי ,םאתהב
םירמוחל וא ,םיפיגנו םיקדייח ןוגכ תולחמ יללוחמל הפישח איה תידיימ העפשהל
תוליער תודבכ תוכתמ :ןוגכ םיהובג םיזוכירב םימב םיאצמנה םיליער םיימיכ
יוטיב ידיל האב תילילשה םתעפשהש םירמוח םיעודי ,תאז תמועל .ףוגב תורבטצמה
לע עבקנ ןקתה ,חווט תכורא םתעפשהש ולא םירמוח יבגל .תכשוממ הפישחב רקיעב
.הנש 60-כ לש הפוקת ךשמב רמוחל הפישח לש החנה ךמס

אצמת םא םגש ךכ .תולק תויטס לש םירקמל ןוחטיב ימדקמ לע םג םיססובמ םינקתה
.שמתשמל קזנ יופצ אל ,ןקתהמ תצקמב ההובג המר םימב

?תיפסכו םוימדק ,לקינ ןוגכ תוכתמב םוהיזב הנכסה יהמ

ןמזה ךשמב תועגופו ףוגב תורבטצמ ,תיסחי תוכומנ תומרב םג ,הלא תוכתמ
האצותכ ומהדזהש ,םידדוב םימ תורוקמ לע עודי םויה רבכ .תונוש תוכרעמ דוקפתב
שומיש השענ םהב םילעפמל םיכומסה םיחודיק לע רבודמ .תוליער תוכתמ לוחליחמ
,תוקידבה תואצות רואל .תוללוסב תויוצמה ,םוימדקו לקינ ןוגכ ,תודבכ תוכתמב
.םהמ םימה תביאש הקספוה

?םוהתה ימ ירגאמב םימה תוכיאב יוניש לש המגמ הנשי םאה

רפיווקאב רקיעב ,םידירולכהו תוקנחה תמרב הפיצר היילע לע הרומ ךשוממ בקעמ
,תואלקחה יחטשב םוצמיצ תובקעב תוקנחה תומר בוצייל עיגנו ןכתיי יכ םא ,ףוחה
ףוחה תוראבמ קלח לש החלמהה .םיכפשב רתוי בוט לופיטו ןשדב לכשומ שומיש
הביאש ידי לע תאז עונמל ןתינ ךא ,םי ימ תרידחל תמרוגה רתי תביאשמ תעבונ
םה ללכ ךרדבש ןוויכ ,חקפל בושח היקשהל םירהוטמ םימב שומיש לע םג .תלכשומ
.םיריפשה םימהמ םיחולמ רתוי

?עודמ .ילארשיה ןקתהמ רתוי רימחמ הייתשה ימב תוקנחה זוכירל ינקירמאה ןקתה

םרגילימ 50 לש המרב תוקנחל ןקת '50-ה תונשב עבקנ הפוריאבו תירבה תוצראב
הנורחאל .ל"גמ 90 לש המר לע עבקנ ילארשיה ןקתהש דועב ,םימ (ל"גמ) רטילל
לבוקמכ ,ל"גמ 50-ל ינש בלשבו ל"קמ 70-ל ןושאר בלשב ןקתה תדרוה לע טלחוה
.הפוריאבו תירבה תוצראב

םוהתה ימב תוקנחה תמרו רחאמ ,לארשי תנידמב דואמ יתייעב אוה תוקנחה אשונ
.ל"גמ 50 לע הלוע ףוחה רושימבש

ל"גמ 90-ל 70 ןיב לש המר שי ,הייתש ימ תקפהל ושמיש רשא םיחודיקהמ %70-כב
.הייתשל םירוסא ולא םימ .ךכמ הלעמל ףא םיתיעלו

לש הובג זוכירל הפישחש ,ךכל ששחמ תעבונ םלועב ןקתה תרמחהל תירקיעה הביסה
וקלחב ךפוה הייתשה ימבש טרטינה .תוקוניתב תלחכה תלחמל םרוגה איה תוקנח
,םדבש ןיבולגומהל הרישקה לע ןצמחה םע הרחתמ וז תבוכרת .םדאה ףוגב טרטינל
.תומקרל עיגמה ןצמחה תומכ תא הניטקמו

הייתשה ימ רשא ,םיבושיי רפסמ ויה לארשי תנידמב יכ ןייצל בושח ,תאז םע
תלחכ לש העפות לכ םהב המשרנ אל ךא ,ל"גמ 70-מ הובג תוקנח זוכיר וליכה םהלש
ןוויכ ,תיפוריא-תיאקירמאה המרל ןקתה תא דירוהל טלחוה ,תאז לכב .תוקוניתב
םימב שומיש השענ םרוציי ךילהתבש ,םירצומ קר קוושל תורשפאמ ולא תונידמש
.םימדקתמה םינקתב םידמועה

?הנידמב םימה קשמ לע שדחה ןקתה תעפשה המ

םויה םילולכ םניאש םיימיכ םירמוח 40-כל סחייתמו ,רתויב ףיקמ שדחה ןקתה
םיינגרוא םיסיממו תואלקחב רקיעב םישמשמה הרבדה ירמוח :ןוגכ ,תונקתב
,תוקנחה ןקתב הרמחהה היהת יונישה לש העפשהה רקיע ךא .היישעתב םישמשמה
.ץראב םיחודיקהמ %8-כמ הייתש ימ תביאש תקספה חטשב התועמשמש

םימלו םייתיב םימ ןוניסו רוהיט ינקתימל שוקיבה הלוע תונורחאה םינשב
?יהשלכ תיתואירב הקדצה ךכל שי םאה .םיילרנימ

המב ,ףסכ עיקשהל תונוכנהו םייחה תוכיא תמרב רופישה תמגמ תא תפקשמ העפותה
,תרושקתה יעצמאב םיברה םימוסריפה תא ףיסוהל שי ךכל .רתוי אירבכ ספתנש
ןיפיקעבו םימיא וילע םיכלהמ ,הייתשה ימ תוכיאל רשאב רוביצה תא םיעטמה
סרטניא רתתסמ הלא םימוסריפ ירוחאמ .זרבה ימל תופולח ץמאל ותוא םידדועמ
.םילרנימה םימהו םימה רוהיט תוכרעמ ינרצי לש קהבומ ילכלכ

ינקתימב עיקשהל וא םיילרנימ םימ ףידעהל הקדצה ןיאש ,סרוג תואירבה דרשמ
ינקת לכב םידמוע תיצראה תשרה תועצמאב םיקפוסמה םימהו רחאמ ,םייתיב רוהיט
ןוכמ ידי לע קדבנ אל ללכ רוהיטה ינקתיממ קלח .הייתשל םייוארו תואירבה
.דבלב ןרציה לש ותרביד לע תכמסנ םתוליעיו םינקתה

רשא ,יוארכ םיקזחותמ אל םינקתימ ולגתנ ,תואירבה דרשמב וכרענש תוקידבב
םילפוטמה םימה תוכיא הערוה ,ךכמ האצותכ .םיקדייח תוחתפתהל עצמ וויה
.רישכמב

תושירד יפל תוריכעה תומרב םידמוע םניא יצראה ליבומה ימ יכ ,הנעט תעמשנ
?םנמואה .שדחה ןקתה

הדיחי לש המרל תוריכע תודיחי 3 לש המרמ תוריכעה ןקת רמחוה 1.1.76-המ לחה
,םייליע םימ םתויה ללגב ,תרניכה ימ .םילולצ דואמ םימ לש המר איהש ,תחא
.ליבומה רוניצל הסינכב םתוא ןנסל ךרוצ שי ןכלו ,וז המרל תומלשב םינוע םניא

?הלאה םימה ןוניסל ליבוי ןכאש ךלהמ בורקה ןמזב הפוצ תא םאה

ךא ,םלשוה המקהה ןונכית .שדחה יצראה ןוניסה ןקתימ תא הנשה ךונחל וניוויק
,רקיה ןקתימה תולע תא ןממל ברסמ רצואה דרשמ .ביצקת רסוח בקע בכעתמ עוציבה
םייעוצקמה םיפוגה ץחלב בר ןמז דומעת אל וז תודגנתה יכ םיענכושמ ונא ךא
.בחרה רוביצהו

?לארשיב םימה תוכיא רופישל תושעל ןתינ המ

יבשותמ תיצחמל םיקפוסמה יצראה ליבומה ימ תא ןנסל שי ,רומאכ ,לכה ינפל
איה ,םיבר םינוילימ לש העקשהב איה ףא הכורכה ,תפסונ הבושח תוליעפ .הנידמה
ירוזיא לע רומשל שי ,ןכ ומכ .ץראה לכב םיכפשב תוליעי לופיט תוכרעמ תמקה
חוקיפ םייקל ןבומכו תמהזמ תוליעפ לכ הרוסא היהת םהב ,םיחודיק ביבס ןגמ
םימ תוכיא ,םיאבה תורודלו ונל חיטבהל םתרטמש,םיקוחה לכ לש הפיכאו ליעי
.הייתשל הבוט

?הייתשל םייואר ןכא לארשיב םימה םאה ,םוכיסל

רשוא םרט םנמא שדחה ןקתה . הייתשל רתויב םייואר לארשיב םימה ,יתעדל
םיטרדנטסב םימ חיטבמש המ ,ויפל םילעופ ונחנא םויה רבכ ךא ,תיקוח
.רתויב םיהובג םיימואלניב

"ליבומה ימל ןוניס ןקתימ ליעפהל דואמ בושח"

,"ןידו עבט םדא" ,הביבסה תוכיא ןעמל םינטפשמה תדוגאמ ,ןהכ סיריא ר"ד
:הייתשה ימ תוכיא אשונב תודוקנ רפסמ הריהבמ

,תחא הדיחיל תוריכע תודיחי שולשמ רמחוה תוריכעה ןקת ץראב .א
ןמזה לכ שדחתמש) םייניב רתיה ךא .תודיחי 0.2 אוה ןקתה יברעמה םלועב רשאכ
.תודיחי שולש לש המרב םימ תקפסא רשפאמ (זאמ

תומרגנה תולחמ ןה ,םימה ןוניס רדעיהמ תעבונה תירקיעה הנכסה .ב
םיליפטש עודי .םוידירופסוטפירקו הידראי'ג ןוגכ ,םייעמ יליפט ידי לע
.ןוניסה איה םקלסל רתויב הליעיה ךרדהו ,תרניכה ימב םיאצמנ ולא םייאת-דח
שיש ,יוטיח ירמוח לש תולודג תויומכ שרודו םדגנ ליעי דימת אל ליגרה יוטיחה
ער םעט ,החוד חיר ,תוקיזמ יאוול תובוכרת) םימה לע יאוול תועפשה םהל
.(המודכו

רבודמשכ םג ,תומדקתמה תונידמב לבוקמ םייליע םימ ןוניס .ג
רוזיא תזקנמש תרניכל דוגינב ,תאז .םהילא השיג רוביצל ןיאש םינגומ םירגאמב
םיווהמו יוארכ םירדסומ םניאש) תותפרו םיבושי לש לודג רפסמ ובו בשוימ
הצחרו שפונ תוליעפל זכרמ תשמשמ ןכו ,(ל"נה םיליפטב םוהיזל הובג לאיצנטופ
םיליפטה תוחכונל תוקידב תואירבה דרשמ ידי לע תוכרענ אל ,םויכ .םישנא יפלאל
דמלת תיתפגמ תוצרפתה קר ,רמולכ .רוביצל הארתה יעצמא ןיאו ,הייתשה ימב וללה
.םימב םמויק לע

,הז ןיינעב "ןידו עבט םדא" ידי לע השגוהש ץ"גבל הריתעב ןוידב .ד
רופישל תינכות ,םישדוח העבראכ ךותב עיצהל תואירבה דרשמ שרדנ ,7.2.00 םוימ
.ןוניסה ןקתימ לש ותלעפהו ותמקהל דע רוביצל הארתההו םוגידה תכרעמתארוה תצובק ירבח םה ןוירוא רינו ףרסא יבצ ןב תירוא :םירבחמה תודוא עדימ
.עדמל ןמצייוו ןוכמ ,םיעדמ תארוהל הקלחמהמ הביבסהו ץראה רודכ יעדמ


03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ