ףוחה רפיווקא לש "חלמה םי"

ינפג הרימ :תאמ
.10-8 םידומע ,(2000 ץרמ-ראורבפ) ,30 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

"ים המלח" של אקוויפר החוף
תפסות - תירקיעה היעבהמ םימלעתמו ,םימ תקוצמ לע םירבדמ םלוכ
באז גולורדיהה .ףוחה תלפשב םוהתה ימ ירגאמל ,םויל חלמ ןוט ףלא לש
ךילהת לע םיגיאדמ םינותנ ףשוח ,"תורוקמ" תרבחל ץעוי ,ינלוג
.היתשה ימ לש ןכוסמה החלמהה

.םימה תחלמה ינפמ אוה ירקיעה ששחה ?םיגאדומ םתא םימב רוסחממ"
תחקל בייח ,םינימזה םימה תורוקמ תא לידגהל דעונש ךלהמ לכ ,ןכל
רפיווקאב דחוימב ,םוהתה ימ ירגאמ תחלמהל ותמורת תא ןובשחב
."ףוחה

רבעשלו תורוקמ תרבחב םימ תויגטרטסאל ץעוי ,ינלוג באז ןעוט ךכ
-כ םיפסוותמ ,הנשה תומימ םוי לכב" יכ הלגמו ,ל"התב ישאר גולורדיה
."םימה תשרפ וקל ברעממש תיגולורדיהה תכרעמל חלמ תונוט 1000

.חלמו םימ ינזאמ לש םילוקישו םיבושיח ,תודידמ לע םיססובמ וירבד
םימ לש יעבטה ןוזיאב ולחש םייונישה לש תיתומכ הכרעה ,קויד רתיל
.תונורחאה םינשה 50 לש תוחתפתהה תפונת ינפל ,ףוחה תלפשב םיחלמו

עבקנש םימ לש ןותנ לאיצנטופ דמוע ,ריבסמ אוה ,לארשי תנידמ תושרל
ונא תונוחש םינשב .ונרוזיאב תעצוממה םיעקשימה תומכ יפ לע
רפיווקא ,תרניכה םהש ,'םינסחמה'מ הביאש ידי לע רסחה תא םימילשמ
םימה ירגאמש תנמ לע .ףוחה רפיווקא רקיעבו ,(םינינת-ןוקרי) רהה
תוכיא לע רומשל םיבייח ,תונוחש םינשב הכלהכ דקפתל ולכוי םיישארה
םיטרטינ :םה םהילע םימייאמה םיירקיעה םימהזמה תשולש .םהימימ
היישעתב רקיעב ןרוקמש) תודבכ תוכתמ ,(בויבבו ןשדב םרוקמש)
ןוויכ ,םימה תורוקמל רתויב קיזמה אוה ןורחאה .חלמו (תולבזמבו
תוברעתהש ינפל ,ורבע םימיב .רוהיטה ךילהתב םהמ קחרומ ונניאש
תויומכ ןיב לקשמ יוויש םייקתה ,יעבטה ןזאמב תושק העגפ םדאה
.םהמ םיאצויהו םימה ירגאמל םיסנכנה םיחלמה
:תורוקמ ינשמ ףוחה תלפש רוזאב םימל וסנכנ םיחלמה
חלמ .םי ימ ססרב רקיעב ורוקמש ,חלמ טעמ םמע םיאשונה םשג ימ .1
.ופדנתה וא ולחלח םשגה ימש ירחא עקרקב רתונ הז    
,עקרקב םילחלחמה םימה .ונצראבש עלסמב וצברתהש םיחלמ .2
.םוהתה ימל חלמה תא םיאשונו חלמה ישיבג תא םיסיממ    

:תוירקיע םיכרד יתשב תיגולורדיהה תכרעמהמ ואצי םיחלמה
.םילחנו תונייעמ ימכ וא ,יליע רגנכ םיל םייליע םימ תמירז .1
.םיה לא רשייה ףוחה רפיווקאמ תויעקרק-תת תומירז .2

.םימב םידירולכ לש הביציו העובק המרב אטבתה לקשמה יוויש
ואצמנ ,טדנמה תפוקתב ףוחה רוזיאב םימ יחודיקב וכרענש תוקידבב
םילבקמ םירבדה .(ל"כגמ) םימ רטילל דירולכ םרגילימ 45 -כ לש תומר
.יתומכ ןפואב םתוא םינחובשכ רתי תועמשמ


רורחיס םירבוע םיחלמה
לארשי לש יברעמה ןגאבש םירפיווקאה תמרוזה תיתנשה םימה תומכ
810 -כ הניה ,(למרכה ףוח ,יברעמ לילג ,םינינת-ןוקרי ,ףוחה רפיווקא)
םהב םידירולכה יזוכיר ,םינומשה תונש תליחת דע .בקועמ רטמ ןוילימ
חלמהו םימה תויומכ ןיב ןוזיאה םהב רמשנו ,ל"כגמ 45-300 ןיב וענ
םיטושפ םיבושיח .םהילעמש עקרקבו םירפיווקאב ,תואצויהו תוסנכנה
םימה ללכ םע תכרעמהמ האציש חלמ לש תללוכה תומכה יכ ,םיארמ
.הנשל םידירולכ ןוט ףלא 99 -כ התייה ,םיל ועיגהש

,הנש 30 -כ הזמ ףוחה תלפשב ררושה םיחלמהו םימה רטשמב ,םויכ
תנטקה בקע םג ,תדמתמ היילע תמגמב תאצמנ ףוחה ןגאב םיחלמה תומכ
תלדגה בקע םגו יעקרק-תתה ךרעמהמ םיל םיקחרומה םיחלמה תומכ
,תמסחנ םיחלמה תאיצי .וללה םירפיווקאל םיעיגמה םיחלמה תומכ
תורוניצל םויכ םיסנכנ ,םירפיווקאהמ םיעבונה םימה תיברמש ןוויכ
.תענמנ םיל םתאיציו ,םינושה םישומישל םירבעומו

אלא ,ףוחה תלפשבש םימה ירגאממ םיאצוי אל םיחלמה ,תורחא םילימב
ךרדב הרזחו ,יתיב שומישל וא היקשהל רפיווקאהמ 'רורחיס' םירבוע
התוא איה רתונש המ .םייעקרק-תתה םירגאמל הלקלקע וא הרישי
הלא םימ תומכ .םיה לא רשייה רפיווקאהמ תיעקרק-תת םימ תמירז
םימ .תלצונמה תומכהו יעבטה רזוחה יולימה ןיבש שרפההמ בשחל ןתינ
-כ ,רמולכ .דבלב הנשל םידירולכ ןוט ףלא 11 -כ ןזאמהמ םיאיצומ הלא
תלפשב םויכ םירתונ ,םיל םיזקנתמ ויה רבעבש םידירולכ ןוט ףלא 88
.םימה ירגאמל הנש לכ םיפסוותמו ,ףוחה

הריבעמ תורוקמ .ףוחה ןגאל םיחלמה תסינכ תא םג ונלדגה ונא ךא
םירטמ ןוילימ 380 -כ ,יצראה ליבומה תועצמאב תרנכהמ רוזיאל
ןוט ףלא 87- כ םמע םיאשונ הלא םימ .(ש"מלמ) הנשל םיבקועמ
ןוט ףלא 175 -כ לש תפסות אוה םוגעה םוכיסה !הנשל םידירולכ
תיעבטה םימה תמירז תנטקהב םרוקמש ,ףוחה ןגאל הנשל םידירולכ
ליבומה תועצמאב רוזיאל העיגמו תרנכהמ תבאשנה םימה תפסותו ,םיל
.יצראה


החולמ 'ןמז-תצצפ'
,(Na Cl) לושיבה חלמ תא םג ףיסוהל שי ןזאמל .לכה אל ןיידע הז ךא
חלמה םנמא .היישעתל וקלחבו תיתיב הכירצל וקלחב קוושמה
-כ ורתונ ןיידע ךא ,םיל תורישי תחלמתכ ובורב םויכ רבעומ יתיישעתה
,ךכו .ףוחה ןגאב בויבה תוכרעמל הנש לכב םיעיגמה ,חלמ ןוט ףלא 115
חלממ הנשל םידירולכ ןוט ףלא 62 -כ לש תפסות לבקמ ףוחה ןגא
50 -כ ,(לוצינ אלל) םיל םימרוז םויכש ןוויכמ .לארשיב קוושמה לושיבה
,ל"כגמ 300 -כ לש םידירולכ תלוכתב םיחלוקו םיכפש לש הנשל ק"מלמ
.הנשב םידירולכ ןוט ףלא 15 -כ תכרעמהמ תללוש וז המירזש ירה

לארשי לש יברעמה ןגאל םיפסוותמ לכה ךסש הניה ללוכה ןזאמה תאצות
-כל (תימיכ הניחבמ) ךרע יווש םהש ,הנשל םידירולכ ןוט ףלא 222 -כ
365 -מ ירדנלק םוי לכב חלמ ןוט ףלאכ ,ונייהד .הנשב חלמ ןוט ףלא 370
.הנשה ימי


ףוחה רפיווקאב םידירולכה ןזאמ
םידירולכ ןוט
רפיווקאל םיסנכנ םידירולכ
15,000
םימשג ימ
26,000
םינינת-ןוקרי רפיווקאמ םימ
42,000
תרנכהמ יצראה ליבומה ימ
30,000
רוזיאב קוושמ חלמ
113,000
לכה ךס

םידירולכ ןוט

רפיווקאהמ םיאצוי םידירולכ
15,000
םיל םימרוזה םיחלוקו בויב
5,400
וקב םימרזומו םיבאשנה םיריפש םימ
ןוקרי

31,000
םירבעומה םירהוטמ וא םיימלוג םיכפש
ן"דפשה ידי לע
4,500
םיל תיעקרק-תת המירז
56,000
לכה ךס


57,000


רפיווקאל םידירולכ לש וטנ תיתנש תפסות
96,000
לקשמב לושיב חלמל ךרע תווש תפסות


ףוחה רפיווקאב חלמה ןזאמ
,(ןופצב הירסיקו םורדב םיקיז ןיב ערתשמה הז) ליעפה ףוחה רפיווקא
ןכלו ,הייתש ימ לש יתנש בר תוסיו רגאמכ רתויב ינויח דיקפת אלממ
הרושה .(הלבט האר) דרפנב ולש םיחלמה ןזאמ תא בשחל יואר
ךרע יווש םהש) םידירולכ ןוט ףלא 57 -כ לש תיתנש תפסות :הנותחתה
,עקרקה הנבמ תא סרוה םימב רבטצמה חלמ .(לושיב חלמ ןוט ףלא 96 -ל
תא ןיטקמ ,לעופבו ,חמוצה לעו םימה לע םייקתמה יחבו חמוצב עגופ
זוכיר תיילע ךשמית םא .תונוחש םינשל םירפיווקאב םימה תורתי
קיספהל םינש 25 -כ ךותב ץלאנ ,הנשל ל"כגמ 4 -כ לש בצקב םידירולכה
עיגנ ףסונ רוד ךותו ,ףוחה רפיווקאבש תוראבה תיצחמכמ הביאשה תא
.רפיווקאב םימה תוכיא לש טלחומ סרהל

םיללוכ םניא ןיידע ,רפיווקאה ימב ודדמנש םידירולכהש שיגדהל בושח
םייוצמה םיחלמ ,יוור יתלבה רוזיאב עקרקה-תתב םיאצמנה םיחלמ
ךשמ .םוהתה ימ ירגאמ לא עקרקה ינפמ החוטבה ךא תיטיאה םכרדב
יבוע ומכ ,םימרוג לש בר רפסמב יולת וז החולמ 'ןמז-תצצפ' לש הדידנה
.תולחלחמה םימשגה תויומכו רפיווקאה לעמש עקרקה תבכיש ביטו

,םימה ןזאמ תא םיגולורדיהה ודדמ קוחרה רבעב םא :רורב דחא רבד
ןזאמל םג גואדלו קודבל וליחתה םה 70 -ה תונש עצמאמ לחהש ירה
.חלמה


אצויהו סנכנה חלמה ןיב ןוזיא :העשה וצ
ןתינ םהב םידעצה תא תורוקמ יחמומ םינחוב ,םישקה םינותנה רואל
.ךילהתה תא רוצעל תנמ לע טוקנל

עקרקה-תתב םייוצמ רבכש םיחלמה תעונת תא םולבל ןתינ אלש רורב
תומכ תנטקהל לועפל ןתינ ,תאז תמועל .רפיווקאל םכרד תא םישועו
םיחלמה תומכ תלדגהלו ,ליעפה ףוחה רפיווקא םוחתל תסנכנה םיחלמה
רבד לש ופוסב םורגיש ,ןוזיאל עיגהל היהי ןתינ ךכ .ונממ תאצומה
.וזוכיר תובצייתהלו רפיווקאה ימב חלמה תויומכ תיילע תקפהל

:ףוחה רפיווקא רוזיאל םיחלמה תסינכ תנטקה
תיתנשה םידירולכה תומכ לכ ךסמ 37% -כ םימרות ליבומה ימ .1
,תרנכה ימב תוחילמה תמר תנטקה ,ןכל .ףוחה רוזיאל תפסוותמה
תוצלמה רפסמ ןנשי תורוקמ יחמומל .ןזאמה רופישל תובר םורתת
230 -מ הגרדהב ליבומה ימ תוחילמ תא ודירוי רשא ,עוציבל תונתינה
ףלא 18 -כ תסינכב הדיריל ךרע-יווש םהש ,ל"כגמ 130 -ל םויכ ל"כגמ
.הנש לכ םידירולכ ןוט

הז רוזיאב םייתיישעתה םיכפשה לכמ חלמה קוליסל תוליעפה ךשמה .2
םידירולכ ןוט 2000 -כ דועב םיחלמה תומכ תא ןיטקת ,םיל רשייה
.הנשל

ףלא 20 -כ לש רועישב רוזיאל םידירולכ תסינכ תיחפהל ןתינ לכה ךס
.הנש לכ ןוט

חלמה תאצוה רקיע ,םויכ :ףוחה רפיווקא רוזיאמ חלמ תאצוהל תולועפ
-כ ליעפה ףוחה רפיווקא םוחתמ קלסמש ,ן"דפשה לעפמ ידי לע תישענ
ריבגהל דואמ בושח תיתומכ הניחבמ ,ןכל .הנש לכ םידירולכ ןוט ףלא 31
םירצוימה םיחלוקה וא םיכפשה תקחרה תועצמאב חלמה 'אוציי' תא
.ליעפה ףוחה רפיווקא םוחתל ץוחמ ,ץראה םורדב רקיעב ,היקשהל םהמ
תיברמ תא ריבעיש יחרזמ ליבומ תונבל תננכתמ תורוקמ תרבח ,ןכאו
לעמ םיחלוקב תוקשהלו ךישמהל ןתינ ,ינלוג תעדל .םורדל םיחלוקה
היקשהה ימ ףדועש ריבס םהב תומוקמב קר ךא ,ליעפה ףוחה רפיווקא
,הטמ אלו םיל ועיגי םתיברמ ,וז ךרדב .םילחנה יקיפאל תיקפוא וזקנתי
,ל"כגמ 300 םיליכמה םיחלוק ש"מלמ 75 תקחרה .רפיווקאה ןוויכל
.ןוט ףלא 22 -ב תיתנשה םידירולכה תפסות תא ןיטקת

,רפיווקאב םימה סלפמ לש ןנכותמה םוקישה םעש םיווקמ תורוקמב
םיל המירז תפסות יכ תופצל שי .םיל תיעקרק-תתה המירזה םג רבגות
עיגת ,םידירולכ ןוט 7500 -כ םיליכמה ,םוהת ימ לש ש"מלמ 50 -כ לש
.הנש לכ םיל

תומכ תא ןיטקהל היהי ןתינש הארמ םייתומכה םיבושיחה םוכיס
ןוט ףלא 15 -כל ןוט ףלא 57 -מ ,םירפיווקאל וטנ םיפסוותמה םידירולכה
רפיווקאהמ םימ תלפתה ידי לע רטפיהל ןתינ וז תירויש תפסותמ .הנשב
450-600) דחוימב ההובג תוחילמ תמר ילעב םירוזיא תפדעה ךות ,ומצע
,םיל זכרה קוליסו הנשב םיחילמ םימ ק"מלמ 30-35 תלפתה .(ל"כגמ
ןוזיא תריצי רשפאתו ,םידירולכ ןוט ףלא 15 םתוא תקחרהל איבת
ךכל תויגולונכטה .תכרעמהמ םתאיצי ןיבל םיחלמה תסינכ ןיב שדחמ
.םיחילמ םימ םנשי םהבש םירתאה יופימ ןכו ,תורוקמב תומייק רבכ
!דעומה תא רחאנ םרטב ,הרהמב ךכב ליחתהל בושח ,ןכאו

בושחש המו ,ידעלבה ןורתיפה ןניא ןבומכ ,ינלוג באז םכסמ ,ולא תועצה
תוחדלו ךישמהל רוסא ,חלמה לש המיאה ןזאמ תא החוכנ תוארל הז
,ליעפה ףוחה רפיווקא רוזיאל םיחלמ תסינכ תנטקהל םג תוישעמ תולועפ
ןזאמל וריזחנש דע הלא םיצמאמב דימתהל שי .םתאצוה תרבגהל םגו
,יעבטה ןזאמב העיגפל האיבה םדאה תוברעתהש ינפל היהש יפכ ,ביצי
.תוקסרתה לולסמב םדקתמה ךילהתב

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ