םימ תורוקמ תחלמה תעינמל תסייגתמ היישעתה

לסאב בד :תאמ
.11 דומע ,(2000 ץרמ-ראורבפ) ,30 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

התעשייה מתגייסת למניעת המלחת מקורות מים
תייעב איה לארשי תנידמ לש תוידוחייה תויגולוקאה תויעבה תחא
,יביסנטניא שומישמ האצותכ עבונ רבדה .םוהתה ימו עקרקה תחלמה
תאז ,םייאלקח םילודיג תייקשהל םירהוטמ ןיחלוק ימב ,יסחי ןפואב
.םינימז םימב רומחה רוסחמה בקע

םינש ךשמב לעפ הביבסה תוכיאל דרשמה ,הז ןותנ בצמל תוסחייתה ךות
ללוכ) םימ תורוקמל תוחלמת תמרזה תורסואה תונקת שוביגל תוכורא
שדוחב הז אשונב תונקתה ומסרופ ,ףוסבל .(תוירוביצה בויבה תוכרעמל
.1998 ינוי

תונווכמו ,בויבה תוכרעמל תוחלמת תמרזה לע תורסוא תונקתה ,ןורקיעב
.(םיל המרזהל דעווה רתיהב) םיל ןתונפל תודסומהו םילעפמה תא
תועיגמה חלמ תויומכב שמתשמה דסומ וא לעפמ לע תולח תונקתה
הבוח הלח ,1999 ינוי שדוחמ לחה .הלעמו הנשל ןוט 10 לש ךסב ,םיכפשל
םא ,(םינוי יפילחמ תוחלמת) 'תויקנ' תוחלמת םיל תונפל תונקתה יפ לע
רחאמ ,ןכ ינפל הכורא הפוקת לחה םילעפמה ידי לע לעופב יוניפה יכ
קלח ,ליבקמבו ,תונקתה םושייל דעומ דועבמ הכרענ היישעתהו
שדוח דע .קסעה ןוישירב םיאנתכ אשונב תוארוה ולביק םילעפמהמ
תוחלמת לע הלח תונקתה יפ לע תוחלמתה יוניפ תבוח ,1999 רבמצד
םג הגרדהב םיל תוחלמתה יוניפ תבוח בחרות ,ךשמהב .דבלב 'תויקנ'
.תוחלמתה יגוס ראשל

םילעפמ 109 וניפ 1999 תנשב ,הביבסה תוכיאל דרשמה ינותנ יפ לע
תנשב םיל תוחלמת וניפ רשא דבלב םילעפמ 79 תמועל ,םיל תוחלמת
םכתסמ היישעתהמ 1999 תנשב ונופ רשא תוחלמתה תומכ לכ ךס .1998
המרזה ללוכ אל ,הלטהו המרזהל תוילכמ עוניש) ק"מ ףלא 530 -כב
.(לעפמהמ הרישי

-כב 1999 תנשב ומכתסה הז םוחתב היישעתה תואצוה לכ ךס ,ונתכרעהל
תואצוה ללוכ אל ,דבלב תוילכמב הלבוהב יוניפ רובע) ח"ש ןוילימ 13.5
.('וכו ,םוגיא

תונקת רפסמ הביבסה תוכיאל דרשמה םזוי ,ל"נה תונקתל ףסונב
רתומ םתוא םיחלמה יזוכיר תא ורידגיש ,החלמה תעינמ אשונב תופסונ
תוקבאב םירתומה םיחלמה יזוכיר תא ןכו ,םיתיישעת םיכפשב םירזהל
.הסיבכ

ןיבל הביבסה תוכיאל דרשמה ןיב ןוידב םויכ תואצמנ הלא תונקת
לע תופסונ תודבכ תויולע תישהל תויופצ ןהו ,םיניישעתה תודחאתה
.היישעתה

זוכירב תמשרנה ('93 תנשמ לחה) תדמתמה הדיריה תא גיצמ ףרגה
םידירולכה זוכירב הדיריל התמאתה תאו ,ן"דפשל םיסנכנה םידירולכה
.(ן"דפשה יחלוקמ) בגנל םירבעומה םירהוטמה םימב

לש התוסייגתהל תודוה הגשוה וז תכרובמ הדירי יכ ,םירובס ונא
קר אל .ץראב םוהתה ימו עקרקה תחלמה תעינמל קבאמל היישעתה
,וז תדדועמ בצמ תנומתל המרת הביבסה תוכיאל דרשמה לש ותפיכא
ןיבל הביבסה תוכיאל דרשמה ןיב הרופה הלועפה ףותיש ,רקיעב ,אלא
.תילארשיה היישעתהו םיניישעתה תודחאתה

החלמה רוקמ תויהל םיכפוה תואלקחל םיבשומ םימ יכ הדבועה רואל
רשקהב .ירוביצה םויה רדס לע אשונה תא תולעהל יוצר ,לארשיב ירקיע
רזגמה לכ םא םג יכ ,םינעוטה םיחמומה תועד תא ןוחבל שי ,הז
םישמשמה םימ תורוקמל תוחלמת םירזהל תידיימ קיספי יתיישעתה
!10% -מ רתוי אל לש החלמה תפסות ענמית ךכבש ירה ,היקשהל

ימואלה רושימב תידיימ הלועפ בייחמ רבדה ,םיחמומ םתוא םיקדוצ םא
ימואל תופידע רדס תעיבק ךות ,םיירקיעה החלמהה תורוקמ תרדגה לש
תורוקמ תחלמה תעינמל
.עקרקו םימ

:רמאמה רבחמ תודוא
,הקיטבצמרפהו הימיכה ףגא ,הביבסה תוכיא סדנהמ ,M.Se ,לסאב בד
.םיניישעתה תודחאתה


03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ