רגאמה תנוע

ישרדמ אבכוכ-רב :תאמ
.11 דומע ,(2000 ץרמ-ראורבפ) ,30 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

עונת המאגר
םתומכש םיריפש םימ םוקמב היקשהל םיבשומ םימב שומישל רבעמה
תוסיוול םירגאמ םג ךא ,רוהיט ינוכמ תיינב בייחמ ,תכלוהו תטעמתמ
.ךרוצל םאתהב םימב שומישה

תלוביקב ,ינופצה רפח קמעב ,םירהוטמ ןיחלוק ימל רגאמ ךנחנ הנורחאל
הנבנ רגאמה .ח"ש ןוילימ 26 לש תיפסכ העקשהבו םימ ק"מ ןוילימ 4 לש
ףותישבו ,רפח קמע יקיפא םימה תדוגא תנמזה יפל ל"קק יסדנהמ ידי לע
.רפח קמע תצעומ

םנוד 550 לע ערתשמ ,רטמ 500 ובחורו רטמ 1000 וכרואש ,רגאמה
ןוילימ 1.3 ורפחנ רגאמה תיינבל .תארווח ידאו תוציב יחטש ויה רבעבש
.םירטמ 10 לש הבוגב תוללוס ונבנו ,רפע ק"ממ

,הביבסה יאלקחל הנשב םיבשומ םימ ק"מ ןוילימ 20 קפסי רגאמה
.םיעטמו ודקובא ,םיסדרפ םנוד 10,000 -מ הלעמל לש היקשה ורשפאיש
.יתיב שומישל םיריפש םימ לש המוד תומכ וררחשי םיבשומה םימה

הינתנ יחלוק רוהיט ןוכממ ,רפח קמע יחלוק ןוכממ ועיגי רגאמל םימה
יעקרק-תת זוקינ תוכרעמ ונבנ רגאמל .יליע רגנמו עקרקהמ םימ זוקינמו
יעקרק-תת זקנ ןכו ,תימינפ הביאש תנחת תלעב תרנצ תשר םע ,תוימינפ
יביסמ לוחליח עונמל תנמ לע ,תאז לכ .תוללוסב םייפקיה םיזקנו ינוציח
.םוהתה ימל ןיחלוקה לש

םימ ק"ממ 5300 לש תללוכ הקיפסב תובאשמ שש ובכרוי ןושארה בלשב
תדג לע .תואלקחל םימה תא קפסת הרקבו הרלכה ,ןוניס תכרעמ .העשל
.המישרמ תוזח לעב דוקיפו הדבעמ ,תוריש הנבמ םקוה רגואה

ל"קק התנבש ,םירכסו םימ ירגאמ 100 -כל ףרטצמ רפח קמע רגאמ
-ל בורק ילארשיה םימה קשמל ופיסוה הלא םילעפמ .ןורחאה רושעב
.יתנש-בר עצוממב םימה תכורצתמ 6% םיווהמה ,םימ ק"מ ןוילימ 100

םימה קשמל עויסב היצמאמ תא ל"קק לידגת ,תובורקה םינשה רשעב
ךכב .םירגאמ תיינבב (הנש ידמ ןוילימ 50) ח"ש דראילימ יצח עיקשתו
תיזחתה רואל .הנידמב םימה קשמל התמורת תא ,השעמל ,ליפכת איה
,היישעתבו הייסולכואב לודיגה םע ,תובורקה םינשב םימב רוסחמל
.יאלקחה רזגימל רקיעב ,םימה תקפסאב עייסל הבוח ל"קק המצעל האור
תובשייתהל עויסלו ,ץראה תומדא חותיפל ירוטסיהה הדיקפתמ קלח והז
,ןורוא םייח תואלקחה רש דמעמב ךנחנ רגאמה .תירפכהו תיאלקחה
להנמ ,ץיבוקציא םוחנ רפח קמע תצעומ שאר ,ריאמ ןב ריאמ םימה ביצנ
,ילגה באז םימה סדנהמ ,ינמילוס םהרבא רפח קמעל תילכלכה הרבחה
.רוזיאב םייאלקחה םיבושייה יגיצנו תואלקחה דרשמ ,ל"קק ישנא

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ