שארמ עודי תוומ לש הקינורכ :ןושיקה לחנ

ירמת הלייא `רד :תאמ
.7-5 םידומע ,(2000 ילוי-ינוי) ,32 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

נחל הקישון: כרוניקה של מוות ידוע מראש
ותליחת .ר"מק 1073 לש חטש זקנמ ,הנידמה ןופצ ילחנב לודגה ,ןושיקה
,עובלגהמ יליע רגנ ימ ףסוא אוה הברעמ וכרדב .ןורמוש ירהב ,ןינ'ג דיל
תועבגו למרכה ,השנמ תומר ,לאערזי קמע ,תרצנ ירה ,הרומה תעבג
םינשב .ק"ממ ןוילימ 3 אוה יתנשה המירזה חפנ ,ןמזה בור .ןועבט
הנוחש הנש ןיב רעפה ךא ,םימ ק"ממ ןוילימ 27 -כ םירזמ אוה תומושג
תמירז התייה ,דחוימב םושגה 91/92 ףרוחב :הברהב לודג המושגל
,81/82 ףרוח לש תרוצבה תנשב ,תאז תמועל .ק"ממ ןוילימ 165 -כ סיסבה
תונייעמה ימ תיברמ .דבלב ק"ממ ןוילימ 1.6 התייה לחנב סיסבה תמירז
,ןכל .תורוקמ תרבח ידי לע וספתנ וילבויו ןושיקה לחנ יצורע ךרואל
,םימשגה תומכב היולת איה ףרוחב וליאו תילמינימ המירזה ץיקב
70 -כ ךרואל ךשמתמ לחנה לש ישארה וקיפא .תינופטיש ,רמולכ
לחנה הלעמל םיבשחנ םינושארה םירטמוליקה 60 ,םהמ .םירטמטליק
םיימעפ םיה ימ םיסנכנ וכרואלש עטקה) לחנה דרומל םיבשחנ רתיהו
.(תואגה תעשב ,םויב

תורשע ךשמב םהיכפש תא ומירזה םירוגמה ירוזאו תואלקחה ,היישעתה
,הזמ םיריפשה םימה תמירז תנטקה .לחנה לא (םויה דע ,השעמלו) םינש
יואר יתלב ןושיקה תא וכפה ,הזמ םיגוסה לכמ םיכפש ימ תמרזהו
,םויכ .םיכפש תלעת ,השעמל ,ךפה לחנה דרומ .םדא ינבל הצחרל
.לארשי ילחנב רתויב םהוזמה לחנה אוה ןושיקה


םוהיזה תורוקמ
תוקנח) םייאלקח ןושיד ירמוח םה םוהיזה תורוקמ לחנה הלעמב
קיפאל םשגה םע םיפטשנו תודשב תולודג תויומכב םירזופמה ,(תוחרזו
םיכפש םיפרטצמ הלאל .גידה תוכירבו יחה יקשמ יכפש ןכו ,ןושיקה
םיתיעלו ,דבלב יקלח לופיט ורבעש רחאל ,הביבסה יבושיימ םיירטינס
םהב הצחרהו ,ילאירטקב םוהיז םג םיליכמ הלא םימ .אל הז םג
.תנכוסמ

םיטמ ףרוחב .םילחנ לש תויגולוקא תוכרעמ םהב תומייקתמ ,תאז םע
,ךכל רבעמ .תונופטישה ימ תא ונממ םיטלוקו לחנה לא םיחלוקה ימ תא
לש קומע זוקינו לאערזי קמע תומדא לש ךשמתמ החלמה ךילהת בקע
.ןושיקה הלעמב םימה תוחילמ התלע ,םיחלמה תפיטשל תודשה

היישעתה יכפש םימרזומ וילא ,לחנה דרומב המכ יפ רומח בצמה
םירמוחה לכ .הפיח לש רוהיטה ןוכמ יכפשו הפיח ץרפמ לש תימיכורטפה
םיה ימ .חותפה םיה לאו למנה לא םשמו ,גידה למנ לא םיעיגמ וללה
םניא ךא ,םהבש םימהזמה תא םילהומ םיכפשה ימב םיבברעתמה
םימיה רקחל ןוכמה ךרעש תודידמב ,ןכאו .םתומכ תא םיניטקמ
תמרזומה ,םיסמומה ןשדה ירמוח תומכש אצמנ ,1998 -ב םימגאהו
ףוחה ילחנ ידי לע םיל תמרזומה תללוכה תומכל המוד ,םיל ןושיקהמ
ףחרמה רמוחב תיפסכה יזוכיר םג .רתוי הלודג ףא וא ,םירחאה
םינוירטירקל סחיב ההובג םוהיז תמר םיגציימ לחנה ךפשב םיעקשימבו
בורש איה הכרעהה .םלועב םילבוקמה םיימי םיעקשימלו םי ימ תוכיאל
תועיגמ םילעפמה לש םיכפשה םע תומרזומה תודבכה תוכתמה
.תסמומ הרוצב םג העיגמ תמיוסמ תומכ ךא ,םיקיקלחכ


"םימרותה" הלאו
םיסנכנה םיכפשה לכ ,הלקת בקע ,םויכ :הפיח לש רוהיטה ןוכמ
80,000 לש ףקיהב םיכפש טולקל דיוצמו יונב ןוכמה .לחנה לא םימרזומ
םיבר םילעפמ .םיבשות 800,000 לש הייסולכואל ךרע הווש ,םויל ק"ממ
םהש ברה סמועה ללגב ,רוהיטה ןוכמל םירבוחמ םניא ץרפמה רוזאב
,םימירזמ םהש םירמוחהש דבכה קזנה ללגבו תכרעמה לע רוציל םילולע
.םיכפשב לופיטה לש יגולויבה ךילהתל םורגל לולע ,תודבכ תוכתמ ומכ

25% -כ ,רמולכ .םויל ק"ממ ףלא 105 -מ הלעמל רהטמ לעפמה ,לעופב
םיחלוק תמירזל תואיבמה תולקת תורוק ,ךכיפל .ןנכותמה סמועה לעמ
.םיימלוג םיחלוק וליפאו הכומנ רוהיט תמרב ןושיקה לא

תמרל םיכפשהמ 80% -כ ןוכמה רהיט ,הנשה ץרמ-ראורבפב סרקש ינפל
זאמ .שומיש םהב תושעל תורוקמ תרבחל הרשפיאש ,םיחלוק לש תוכיא
תא םיווהמ םיכפשהש ךכל תמרוגה ,תכשמתמ הלקת תמייק הנשה ץרמ
םוהיזו םינמש ,םיינגרוא םירמוח ,םיפחרמ םיקצומב ירקיעה םוהיזה
.לחנל םימרזומה ,ילאירטקב

לחנל רבעמ רמולכ ,גידה למנב ילוקה יקדייח תמרש ךכ ידכל עיגה בצמה
הארוה הנתינ ,תאז תובקעב .תואירבה דרשמ לש ןקתל לעמ התלע ,ומצע
תעכ .גידה למנב םידליה לש הריתחה טרופס תוליעפ תא קיספהל
ליעיה רוהיטה תלוכי תא לידגתש רוהיטה ןוכמב תפסונ הדיחי םיניקתמ
ךא .2010 תנשל דע קיפסת וז תומכש אוה יפצה .םויל ק"ממ ףלא 40 - ב
.ןכל םדוק הברה הקופתה תא לידגהל ךרוצ היהיש הארנ

,םויל םיכפש ק"ממ 7000 -ל 5000 ןיב ןושיקל םירזמ :םילקימיכ הפיח
תשוחנ ,םורכ ,םוימדק רקיעב ,תודבכ תוכתמ לש תולודג תויומכ םהב
.תוחרזו תוקנח ןכו

.רתויב ההובג תויצמוח תגרדבו םיפחרמ םיקצומב םירישע םיכפשה

לש רוניצה יפ לומ לחנה ימ לש הבוגתה ,יוושכע חוויד יפל יכ ןייצל שי
םלגה רמוח רוקמ תפלחה םע ,ןכ ומכ .תיצמוח תוחפ םילקימיכ הפיח
םיאבוימה םיטפסופל ,םוימדקב םירישעה ,לארשי תרצות םיטפסופמ
.םיכפשה ימב םוימדקה תומכ התחפ ,היסור ןופצב הלוק יאה יצחמ

,םויל םיכפש ק"ממ 15,000 -ל 5000 ןיב לחנל םימירזמ :קוקיזה יתב
הדוס םג לחנל המרזוה ,ונמזב .ינגרוא סמועו הינומא ,םינמש םיליכמה
םיכפשה ןיב 'שגפמה' .רתויב יסיסב pH הלש ,תשמושמ תיטסואק
יתב לש דואמ םייסיסבה םיכפשהו םילקימיכ הפיח לש דואמ םייצמוחה
היעבה .רוזאה יבשותל לבסנ יתלב דרטימו חיר עגפימ רצי ,קוקיזה
קוקיזה יתב לע הפכש ,היגרנאה דרשמ לש ותוברעתה תובקעב קר הרתפנ
ןוויכ ,וכרוא לכל דואמ יצמוח ךפה ןושיקה ךא .יפולח ןורתיפ תאיצמ
.היכפשב תוצמוחה לורטינל םייקלח םידעצ קר הטקנ םילקימיכ הפיחש

לש םיהובג םיסמוע םהב ,םויל םיכפש ק"ממ ףלא 12 -כ םירזמ :םינשד
.ליעפ רולכ ןכו (תוקנחו הינומא תרוצב) ןקנח

תויומכ םיליכמה ,םויל םיכפש ק"ממ 1250 -כ םירזמ :הימיכויב תודג
.ןקנח תובוכרתו םיינגרוא םירמוח לש תולודג

טפנ ירצות םמע םיאיבמה ,םויל םיכפש ק"ממ 350 -כ םירזמ :בידג
.ינגרוא סמועו םינמש ,םינוש


תמהוזמ תיעקרק
המרזהל תרתומה תיברימה תומכה תא עבוקה וצ םייק יכ ןייצל בושח
.ףכאנ אל םלועמ הז ךא .(1978 תוועמה ןוקית וצ) םהזמ לכ יבגל ,לחנל
רתומה לע 10-5 יפ הלוע לחנל םיסנכנה םימהזמה תיברמ תומכ ,לעופב
!וצה יפל

אצמנ ,1999 ויתסב ןושיקה לחנ תושר ידי לע התשענש תימיכ הקידבב
,לזרב ,ןורוב ,ןגלשא ,ןסרא ,םוינימולא ,ץבא :תובוכרת ללש םימב
,םויטיל ,םורכ ,תיפסכ ,ףסכ ,ןיט ,םוינטיט ,ןחרז ,םוידנו ,תירפוג ,םוירב
,תרפוע ,םוינלס ,םויצנורטס ,ןרתנ ,לקינ ,תשוחנ ,ןגנמ ,טדבילומ ,םויזנגמ
דרומב רתויב הובגה זוכירב תואצמנ תוכתמ 18 ןהמ .טלבוק ,םוימדק
הובגה זוכירב תואצמנה ,תוכתמ הנומש לש הצובק האב ןהירחא .לחנה
תילילשה ןתעפשהב תועודי תובוכרתה תיברמ .םילגה רבוש חתפב רתויב
תושר םע דחי ,הביבסה תוכיאל דרשמה .םדאה תואירב לעו הביבסה לע
לש םירתומ םייברימ םיזוכירל םישדח םינקת ואיצוה ,ןושיקה לחנ
ךא ,קוחכ םושיר ורבע אל הלא םינקת .לחנה ימב םינושה םירמוחה
.םהילע המכסהל םילעפמה םע עיגהל איה המגמה

םימהוזמה םיעקשימה .ותיעקרק לע וקלחב עקוש ןושיקה ימבש םוהיזה
םה ,םלואו .היישעתה יכפש לש אצומה תורוניצ תברקב םיאצמנ רתויב
ידי לע םא ןיבו םייפרוח תונופטיש ידי לע םא ןיב ,לחנה דרומב םיפרגנ
.גידה למנ תיעקרק לע םיעקושו ,םיה לש לפשהו תואגה תעונת

הלא םיעקשימב (1993) םימגאו םימי רקחל ןוכמה ךרעש תוקידבב
אצמנ רתויב הובגה זוכירהש ררבתה ,קיפאה ךרואל םינוש תומוקמב
ואצמנש םיזוכירה תא הגיצמ הלבטה .(מ"ס 50) םהלש הנוילעה הבכישב
לש םינוירטירקה יכרע תא םדיצלו ,לחנה דרומב 8B הדידמ תנחת דיל
.דחוימב םימהוזמ םיעקשימל (יאקירמאה הביבסה תוכיא דרשמ) EPA

רחאמ .מ"ס 70 ידכל עיגמ ,גידה למנ תיעקרקב תמהוזמה הבכישה קמוע
2 -כ לש הבוגב םיעקשימ גידה למנ תיעקרקב םירבטצמ הנש לכבו
ךשמב םש רבטצה םוהיזהש םימגאו םימי רקחל ןוכמב וקיסה ,םירטמ
חפוסה לאערזי קמעמ ןיט ףחסב אוה םיעקשימה רוקמ .תחא הנש
ןכיה ,גידה למנ תבריקב .םייצמוח םיאנתב דוחייב ,םימהמ תוכתמ
הכופה הלועפ תישענ ,םיה ימ ידי לע המ תדימב תלרטונמ תויצמוחהש
לש יוקינ לכ .םימה לא הרזח םיררחתשמ ןיטל םיחופסה םירמוחהו
ךירצ היהי ,ומצע ןושיקה לחנ תיעקרק לש יוקינו גידה למנ תיעקרק
.םיעקשימב וללה תוכתמה יזוכירב בשחתהב תושעיהל


םיריאממ םימ
ושפנ רמושה לכ ךא ,לחנל ינייפוא לודיג תיב םייקמ םנמא לחנה הלעמ
אוה לחנה דרומ .ילוק יקדייח לש תוהובג תומר ללגב רקיעב ,ונממ קחרי
,םינש תורשע ינפל ,ונמזב .יתיישעתו יתיב בויב לש םיכפש תלעת
המ לכ לש 'םייעבט' םיזקנ םה םילחנ יכ התייה םלועב הסיפתה
וליפאו ,ןיירה ומכ םילודג תורהנ לע ץקה ץיקה ךכ בקע .םהב םימירזמש
,םייח ילעבו םיחמצ לש םמויק תא ענמ םוהיזה .םימלש םימגא לע
תורשע הזמ ךשמב :ןושיקה דרומב בצמה הזכ .םייאת דח אל וליפא
הליבטמ םדאל םרגיהל תולולעה תולחמה .ללכ םייח וב ןיאש םינש
קר ןניא ,ןושיקה ימ לש תיארקא רשאמ רתוי הייתשמ וא תכשוממ
תכרעמה ללוכ ,תונוש תוכרעמ הבש תינורכ הלחמ לכ .תוינפוס תולחמ
.ןהמ לבוסה םדאה לש םייחה תוכיאמ הדירומ ,תועגפנ ,תינוסיחה

וניא ותיעקרקבו ןושיקה ימב םייוצמה םירמוח ןיבל הניב רשקהש הלחמ
הלחמל תבשחנ ,הדובע ידכ ךות התשענ הפישחהש רורבו ,קפסב לטומ
ידי לע ועבקנש םירורב םינוירטירק שי תויתקוסעת תולחמל .תיתקוסעת
לארשי תנידמ ידי לע תורכומו ורשואש הלא קר ךא ,םיימואלניב תודסומ
.קוחה יפ לע הלאכל תובשחנ ןכא תויתקוסעת תולחמכ

םינטרסמ םירמוח לחנב םייוצמ ,הלא םירימחמ םינוירטירק יפלש ,ןיוצי
ןסרא ,ןזנב :(םינטרסמה םירמוחה תמישרב 1 הצובק) םדא ינבב םייאדו
םורכ קר םלוא ,םורכה ללכ לע ןה תודידמה) םורכ ,תינגרואנאה ותרוצב
שי ,ןושיקב +6 םורכ םייקש אדוול ידכ .םדא ינבב ןטרסמכ חכוה +6
.לקינ תובוכרתו םוימדק ,(דרפנב תוקידב ךורעל

ירשפאו םייח ילעבל םינטרסמכ וחכוהש םירמוח הליכמה ,3 הצובקמ
תרפוע תובוכרתו תרפוע :ןושיקב םיאצמנ ,םדא ינבב םינטרסמ םהש
.ןטרסמה תיפסכ ליתמ םג אצמנ םא קדבנ אל .תיפסכו

קר םניא יהשלכ היישעת לש םיכפשה לא םיעיגמה םירמוחהש ןייצל שי
רמוח ותויהב עיפומ 6+ םורכ ,המגודל .רוצייה ידכ ךות םירצונה הלא
םירמוחה לכ לע טרופמ עדימ לבקל ינויח ,ךכיפל .היזורוק ינפמ רמושה
!םיכפשה ימ לא עיגהל םילולעה


בוטל םיווקמו םימקשמ
םוקיש לש תירקיעה הרטמל 1994 רבמצדב המקוה ןושיקה לחנ תושר
,תוימוקמ תויושר ,הלשממ ידרשמ לש םיגיצנ ,םירבח 33 תושרב .לחנה
הטופיש םוחתב .םיירוביצ םיפוגו םידיגאתו ןיעקרקמ ילעב ,םילעפמ
ןושארה דעיה .הברעמו שישק לתמ ,לחנה לש םירטמוליק 25 -כ םיאצמנ
ץמאמה שדקוי ינש בלשב .לחנה רוהיט אוה תושרה לש רתויב ףוחדהו
.לחנב תויגולוקא תוכרעמ לש יאמצע םויקל איבהל

לובטל ולכוי םדא ינבש וזכ המרל ןושיקה תא איבהל הנווכ ןיא הז בלשב
תוכתמה לכ תא וימיממ קלסל רקיעב אלא ,םתואירבל ששח אלל וב
,לחנה דרומ ךרואל םינכושה םילעפמב תדקמתמ תוליעפה .תוליערה
.וז השירדב הדימעל םישורדה םינקתימהמ קלח רבכ ומיקה רשאו

,לחנה תושר תופתתשהב םינויד וכרענ ,םילעפמב תוכרעיהל ליבקמב
םילעפמהמ דחא לכ םע ,הביבסה תוכיאל דרשמהו הפיח םירע דוגיא
תומכסהל העגה :םינוידה תרטמ .ןושיקל םהיכפש תא םויכ םימירזמה
רשא ,לעפמ לכל תילכלכהו הנימזה רתויב הבוטה היגולונכטה רבדב
לש זוכירב םיחלמ תלוכת) תוחלמת לש המרל ויכפש תוכיא תא איבת
תורשפא הנשי ,הלאכ םיזוכירב .(םויה םזוכירל האוושהב 3% -מ תוחפ
לכוי אל ,הלא םינוירטירקב דומעי אלש לעפמ .םיל םימה תא םירזהל
.םיל רוניצה ךרד ויכפש תא םירזהל

תואגה ינמזב םיה יממ ןזוי אוה .םילעפמהמ רבד םרזוי אל ןושיקה לא
םיחלוקה יממו תונופטישה יממ ,הממיל ק"ממ ףלא 100 -כב םיכרעומה
.וילא םיעיגמה

רוטקידניאה םהש ,תוילוח ירסח לחנה דרומב ןיידע ןיא ,העש יפל
ןוטקנלפואוז ופצנ גידה למנב ךא .םימה לש הייחתל יגולויבה
תעכ .תימיה הביבסב םייח לש הלחתהה םהש ,תוצאו (םייאת-דח)
תמרזה לילכ קספיהל הרומא הבש ,2004 תנש לא םייניעה תואושנ
.לחנה םוקיש ךילהת לחיו ןושיקל םיכפש

לחנה דרומב 8B הדידמ תנחת דיל ןושיקה תיעקרקב תוכתמ יזוכיר
(שבי לקשמ םרג 0.1 -ל םרגורקימב תודיחיה)
B8 הדידמ תנחת
EPA לש םינוירטירק
תכתמה
1.58
> 1
תיפסכ
14.2
> 6
םוימדק
475
> 50
תשוחנ
52.8
> 50
לקינ
87.4
> 60
תרפוע
190
> 75
םורכ
981
> 200
ץבא


אירב ןויגיה לכל דוגינב
תויברעמ תונידמב בצמל האוושהב תרגפמ לארשיב תיתביבסה העדותה
ןתואמ תוברב .הנורחאל הלחש תמיוסמה תומדקתהה ףא לע ,תורחא
טדנמ ןהל ןיא יכ ,הרכהה תא תויתיישעתה תורבחה ומינפה ,תונידמ
עיקשהל ןהילע ,עמשמ .םיחוורה חבזמ לע הביבסה תא בירקהל
וא ,ןהילעפמב םירצונה םיקצומו םיכפש ,םיזג םילרטנמה םינקתימב
.םיליער תוחפ םהלש יאוולה ירצותש םלג ירמוח ףידעהל

םה הכותבש הליהקה תחוורל םורתל ןהילעש וניבה תורבחה :וזמ הריתי
,(הילגנאב ומכ) ומהיז אל םתואש הלאכ םג ,םילחנ יוקינ תמגוד ,םילעופ
המכ .(הידוושב למשחה תרבח) בחרה להקה תחוורל תורעי תעיטנ וא
?ונלצא םנפות וז העדותש דע ונלש םילחנב ומרזי םימ

:םימעט ינשמ ,קר אלו ,רקיעב קעוז ןושיקה לחנב ךשמתמה לדחמה

'70 -ה תונשב .םינש הזמ ןושיקב רומחה םוהיזה לע ועדי תויושרה .1
ינפמ םילחנה לע רומשל ,ראשה ןיב ,דעונש תוועמה ןוקיתל וצ אצוה
םוהיז ףס תומר עיצהש תורמל ,וצה .םיינוריעהו םייתיישעתה םיכפשה
.תוברה תוערתהה ףא לע ,תויושרה ידי לע םלועמ ףכאנ אל ,תובידנ
םילולכ יכו לחנל םימירזמ םה המ בטיה ועדי םילעפמה לע םיארחאה
תוירחאמ ןיע תמלעה ךות ,הכשמנ המרזהה ךא .םיקיזמ םירמוח םהב
.ךדיאמ הפיכא רדעיהו ,דחמ תיתביבס

,םיה ליחב טילחהש ימ טילחה ,עמשמ יתרת ,אירב ןויגיה לכל דוגינב .2
,םיריעצ םימחול .הלילצ ינומיאל ילאידיאה םוקמה אוה ןושיקה לחנש
בוש לולצל הדוקפב ווטצה ,םסויג תעב םשפנבו םפוגב םיאירב ואצמנש
תניוע הביבסל ףשחיהלו ,תוליערה תוכתמה ייוורו םישפועמה םימב בושו
.םינש ךשמנ הז לדחמ .דרוש וניא הכותל עלקנש חמוצו יחש

שי ןושיקה דרומבש םירמוחל ףוגה תוכרעמ לש תינשנו תרזוח הפישחל
הדיריו תוכרעמהמ תחא לכב תראממ הניאש העיגפמ :תובר תוכלשה
.םיינלטק םקלח ,םינוש םיינטרס םילודיגל דעו ךכ בקע םייחה תוכיאב

ומרגנש םיקזנה לע הנידמה תוירחא תקידבל תמקומה הריקחה תדעו
םירקס תכירע לש הכוראה ךרדב תכלל הלוכי ,תטיישה ינללוצל
לכמ ןטרסמ םיעגפנה רפסמ תא םינחוב הלאכ םירקסב .םייגולוימדיפא
ןטרסמ םיעגפנה רפסמל םתוא םיוושמו ,םינללוצה תייסולכוא ברקב גוס
לכ .ליג תובכש ןתואב הליגר הייסולכוא ךתחב וללה םיגוסהמ
.תיטסיטטס תוקהבומ ילעב תויהל םיכירצ םיאצמימה

הרקמה .םיאצמימה לע רערעיש ימ אצמיי דימתו םינש חקיי הזכ רקס
םיאירב ויה םלוכש ,יטסיטטס אל ,טלחומ ןפואב רורבש ,םינללוצה לש
לולסמב םתוא ריבעהל ךרוצ לכ ןיאש םיימשל קעוז הכ ,18 ליגב ירמגל
.ףסונ םירוסיי

ןיבש רשקב הרכהה תא ובכעיש רוסא ,ויהיש לככ םיבושח ,הלא םירקס
ימכ ןטרסב הלחש ןללוצ לכב וישכעו ןאכ ריכהל יוארה ןמ .םירקמה
.קדביהל ךירצ תורחא תוכרעמב לשכ םג .ודיקפת יולימ תעב עגפנש


03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ