השקבב ,םימ םיימעפ

דעלג הקימ :תאמ
.28-26 םידומע ,(2000 ילוי-ינוי) ,32 ןויליג ,ןבל לוחכ קורי  :רוקמ
     

פעמיים מים בבקשה

לע םירקבל תושדח תומסרפתמה תועידיה תא אמצב םיתוש לארשי יחרזא
?תותשל אל וא תותשל .זרבב גאדומ טבמ םילותו ,םימהוזמ םימ תורוקמ
תוששחה תא גיפמ ,"תורוקמ"ב ישאר םימ תוכיא סדנהמ ,קז בקעי

םינורחאה תועובשב ופטשש ,םימה תוראב םוהיז לע תובתכהו תוערתהה
ישאר םימ תוכיא סדנהמ ,קז בקעי לא ונתוא ואיבה ,תרושקתה תא
דרשמל ונעגהשכ .הבשהו םיכפש ,םימ תוכיאל הדיחיה להנמו תורוקמב
עיגרמ לוקב הל חיטבמ ,תגאדומ תיב תרקע םע ןופלטב חחושמ ותוא ונאצמ
.הייתשל טלחהב םייוארו םיכז הבושייב הייתשה ימ יכ

אל םנמואש ,םיחרזאה רפסמב היילע הלח הנורחאל יכ ונל רפיס ךכ רחא
םיעיבמ ןיידע ךא ,ןוניס ינקתימב וא ,םיילרנימ םימ יזגראב םידייטצמ
.םייתוכיא אל םימב םנואמיצ תא םיוורמ םתיב ינבו םה אמש ששח

?םהיתוששח תא עיגרמ התא דציכ ?םהל הנוע התא המו
םימרוג ינש םה הייתשה ימ תוכיא תא עבוקש המ יכ םהל ריבסמ ינא
םהש םילופיטהו ,תכרעמל םימרזומה תורוקמב םימה ביט :םיירקיע
,תוראב רפסמב םימוהיז ולגתה הנורחאל .םיזרבל םעיגה םדוק םירבוע
םינוירטירקה יפ לע םג ,שומישל םייואר םימ םהב ועבנ ןכל םדוקש
יסיסב ךילהתב הלא םימוהיז קלסל ןתינ אלו הדימב .םויה לש םירימחמה
ימ לא ללכ םיעיגמ םניא םימהוזמה םימהש ךכ ,דימ תקספנ םהמ הביאשה
.הייתשה

םימהוזמ םימ תסינכ עונמל ידכ םויכ הגוהנה םימה םוגיד תורידתב יד םאה
?תכרעמל
השולשל תחא ,םימ רוקמ לכב תומצמוצמ תוימיכ תוקידב תכרוע תורוקמ
התלגתה םא .םינש ששל תחא תושענ רתוי תופיקמ תוקידב .םישדוח
ןקתל סחיב םתמר תא םינחוב ,םימהזמ לש תוחכונ הקידבה ךלהמב
ההובג םוהיזה תמרש הרקמב .תואירבה דרשמ ידי לע עבקנש רימחמה
תכרעמל םימרזומ םניא וימימו ,רוקמ ותואב שמתשהל םיקיספמ ,ןקתהמ
.תיללכה םימה תקפסה

ךישמהל ןתינ ,ןקתה תמרמ הכומנ המרב ךא ,םיוסמ םהזמ ההוזו הדימב
תורידתשכ ,רתוי תובורק םיתיעל תוחקלנ תומיגדה ךא ,םימב שמתשהלו
םימ רוקמ לכב תוילאירטקבה תוקידבה .םהזמה תמר יפל תעבקנ הקידבה
סחיב הנתשמ םוגידה תופיכת ךא ,םישדוח השולשל תחא תוחפל תושענ
םירעל םימ םיקפסמש תורוקמב .תרשמ אוה התואש הייסולכואה לדוגל
.םוי ידמ תושענ תוילאירטקבה תוקידבה ,תולודג

?הייתשל םיבוט םימהש ןוחטיבב רמול ךל םירשפאמש םידדמה םהמ
,תואירבה דרשמ ידי לע תועבקנש תונקתל םאתהב םימ תקפסמ תורוקמ
.הייתשה ימ תומיגדב תולגתמה תוגירחב תלפטמו

?ונלש הייתשה ימ לע הנגה םיקפסמ ןכא תואירבה דרשמ ינקת םאה
תונקת תעיבקל תואירבה דרשמב הפנע תוליעפ תמייקתמ 1988 תנשמ
:םימה תוכיא תא רפשל ודעונש

ויה אל םהיבגלש ,םימב םימהזמ לש רתומ יברמ זוכירל םינקת תעיבק *
,םיינגרוא םימהזמ-ורקימ וא תודבכ תוכתמ ןוגכ ,ןכל םדוק םינקת   
.ןטרס ימרוגכ םידשחנש   

םהיניב ,ןכל םדוק םירקובמ ויהש םימהזמ רפסמ יבגל םינקתה תרמחה *
.םימה תוריכעל עגונה לכב רקיעבו ,תודבכ תוכתמ רפסמ   

הרבדה ירמוח וא םינשד םיפיסומ רשאכ :תיסחי 'השדח' היעבב לופיט *
לש תופטפטהמ הרזח םורזל םילולע םימה ,תופטפט תכרעמב היקשה ימל   
,םידחוימ םינקתימ ןיקתהל בייחמ תואירבה דרשמ ,םויכ .תישארה תרנצה   
.םימה תכרעמל תופטפטה ימ לש םכרד תא םימסוחה   

.םייניש תששע תעינמל ,הייתשה ימל דירואולפ תפסוה בויח *

?תואירבה דרשמ תויחנה םע וק םתרשיי דציכ
האטבתהש ,רתויב הפנע תוליעפב תואירבה דרשמ ינקתל התנענ תורוקמ
:םיאבה םימוחתב

.תודיחי 700 -ל 100 -מ הלע וז הפוקתב יוטיחה ינקתימ רפסמ *

החיטבמה ,בלושמ יוטיח לש היגולונכט ונצמיא .הרפוש יוטיחה תטיש *
דע קר אלו ,זרבל םיעיגמ םימהש דע - ןמז ךרואל ליעפו רתוי ליעי יוטיח   
.םייוצר אל יאוול-ירצומ תוחפ שי וז הטישב ,ןכ ומכ .םירעל הסינכל   

םיקיקלח תקחרה לש תוטישב רקיעב ,יצראה ליבומה ימב לופיטה רופיש *
תמקהל הכורע הרבחהו .םימה תוריכע םוצמיצב אטבתמש יפכ ,םימהמ   
רושיא תלבק םע ותוא עצבתו ,יצראה ליבומה ימל יזכרמה ןוניסה ןקתימ   
.רצואהמ   

.תליאבו הברעב םימ תלפתה ינקתימ תורשע תלעפהו המקה *

.2001 יאמב ,הייתשה ימ לכ תרלפה ינקתימ תלעפהל תונכה *


תוריכעה תונקתב םידמוע םניא תרנכהמ םימהש םינעוט תואירבה דרשמב
םכתלוכיב דציכ .הייתשל םתקפסה לע רוסיאב םימייאמ םהו תושדחה
?הז םע דדומתהל
ןמז רבכ לעופ ץולח ןקתימ .ליבומה ימ ןוניסל ןקתימ םיקהל הכורע תורוקמ
םסרופ ףאו לודגה ןקתימה ןנכות ונממ ולבקתנש תואצותה ךמס לעו ,המ
.ותמקהל םדקומ זרכימ

?ןוניסה ןקתימ תא םימיקמ ןיא ,ןכ םא עודמ
תולע .םימה תוכיא תא רפשי ןוניסה ןקתימש םינימאמ ןכא תורוקמב ונא
דרשמ .ףסכה סויגל הכורע תורוקמו ,רלוד ןוילימ 100 -כ ןקתימה תמקה
.ותוינויחב ריכמ וניאו רחאמ ןקתימה תמקה תא רשיא םרט רצואה

?םויכ תלעופה תכרעמה לע ךכל שי הרקב ךרעמ הזיא
תועש 24 תרשוקמה ,םימה ביט לע הרקבו דוקיפ תכרעמ המיקה תורוקמ
הדימב ,תולקתב תוריהמב לפטלו תוהזל ידכ ,םישיואמ םיזכרמל הממיב
טעמכ תורוקמ תודבעמב ושענש תוימיכה תוקידבה רפסמ .תושחרתמ ןהו
הנשב תוקידב 60,000 -כל הנשל תוקידב 37,000 -מ :ןורחאה רושעב לפכוהו
.הנשל 13,000 -כל 10,000 -מ הלע תוילאירטקבה תוקידבה רפסמ .הנורחאה

?תוקידבה תואצות תוארמ המו
ונא ,תאז תורמל .רתויב םיבחר ןוחטיב ימדקמ לע םיססובמ םינקתה
הכומנ היהת תרתומה םתמר ,םימהזמ םנשיו הדימבש ךכ לע דימת םירמוש
תויושרב תויגולוירטקבה תוקידבה ,יצרא םוכיסב .רתומה ןקתהמ הברהב
-ל ,רושעה תליחתב 6.4% -מ ודרי ןקתהמ תוגירחה יכ תוארמ תוימוקמה
תוגירחה רועיש .רתויב הריבס המר יהוזש ,1998 תנשב דבלב 2%
5.5% -כ לש המרמ הדרי תורוקמ תרבח לש תכרעמב תויגולוירטקבה
.ופוסב 1.1% -כל ,רושעה תליחתב םיילאירטקב םימוהיז

?חטשב האולחתב םג יוטיב ךכל שי םאה
םינשב .דואמ םידדועמ תואירבה דרשמ לש םייגולוימדיפאה םינותנה
,הייתשה ימב ןרוקמש םייעמ תולחמ לש תויוצרפתה 45 ויה 1976-1970
דעו 1991 תנשמ ,תאז תמועל .2500 -ל ברקתה םיחוודמה םילוחה רפסמשכ
לידבהל) םימב םוהיז בקע םייעמ תולחמ לש תויוצרפתה לכ ויה אל םויה
,םימה יוטיח תוליעיב היילעל תאז םירשוק ונאש ןבומכ .(ןוזמ תולערהמ
םיקדייחה רפסמב ופצנ תוטעמה תוגירחה .םביט לע הרקבלו
ללכ ךרדב םרוקמ ,םימה תומיגדב (יתאוצ םוהיזל דדמ) םיימרופילוקה
םוהיז ןיא .המודכו רופיצ תשלשל ומכ ,ףלוחו ירקמ ,יתדוקנ םוהיזב
ונחלצה הילעו ,תירקיעה הנכסה וזש ,הייתשה ימל בויב תפילדב ורוקמש
.תומיגדה תואצות תודיעמש יפכ ,רבגתהל

?יתועמשמ אוה םוהיזה תמחמ תוראב תריגס ףקיה םאה
,ולגתנש םימוהיז ללגב .םינוש תורוקמ 1000 -כמ םימ הקיפמ תורוקמ
לוח תסינכ ללגב רגסנ תוראב לש רתוי בר רפסמ .םהמ 2% -כ רוגסל ונצלאנ
,ףוחה רוזיאב רקיעב ,תוימוקמה תויושרה .רתי תחלמה וא ,םימל
תחלמה בקע רקיעב ,תוראב רוגסל ןה םג וצלאנ ,םימ תוראב תולעפתמה
ונפ הלא תויריע .(ןשד ירמוחב רקיעב ןרוקמש) תוקנחב םוהיז וא םימה
.םימ תפסות לבקל ידכ תורוקמל

?םוהת ימו עקרק תומהזמ תויוליעפ םינש ךשמב ורשפאתנ דציכ
תא םירציימה םילעפמה לש תועדומו הנבה רסוח איה תירקיעה הביסה
,הליעי הניקת התייה אל םינש ךשמב ,ףסונב .םהב לופיטל ,םימהזמה
לופיט היהיש דואמ בושח .םימייקה םינקתה לש הפיכא תלוכי אל יאדוובו
ילעב ראשו תותפר יכפשבו ירטינסה בויבב ,םייתיישעתה םיכפשב ןוכנ
תורוקמל םיכפש תעגה איה רמשיהל שי הנממ רתויב הרומחה הנכסה .םייח
ךישמהל תובייח הביבסה תוכיא תרימש לע תונומאה תוכרעמה .םימה
.קלוסי םויאהש דע ,םימה ימוהיז תעינמב לפטלו

?םימהוזמ תורוקמב לפטל ךרד הנשי םאה
ינפל םימה תא רהטל ןתינ ךא ,םייעקרק-תתה םירגאמב לפטל ןתינ אל
ריחמ תא רקיי ,הלפתה ךילהת השעמל אוהש ,לופיטה .תכרעמל םתסינכ
ימב רוסחממ ששחל םוקמ ןיא ,ןכל ,תמייק היגולונכטה ךא ןכרצל םימה
.הייתשל םייואר טלחהבו םיבוט םה םיזרבב םימה ,םויכ .םיבוט הייתש
!םדוק תחא העש הפיו ,ונלש םוהתה ימ לע הרימשב עיקשהל שי ,תאז םע

03-5732750 :לט םייתעבג ,6 ה"לה הביבסה תוכיאל הלכלכהו קשמה םורופל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ