ינש קחרמב םי ימב תוראב החילמה רתי תביאש
ביבא לת ףוחמ מ"ק
ןהכ םרימע :תאמ
.8 דומע ,28.11.1999 ץראה  :רוקמ
     

שאיבת יתר המליחה בארות במי ים במרחק שני ק"מ מחוף תל אביב
.דבלב הז רתאל "ץראה" י"ע ונתינ ןהו "ץראה"ל תוכייש הז רמאמ לע תויוכזה לכ
רושיא תלבק אלל ,ןפואו הרוצ לכב ונממ קלח וא הז םוסרפ ץיפהל וא/ו קיתעהל ןיא
©Ha'aretz daily newspaper Ltd. מ"עב ץראה ןותיע תאצוהמ ,ךכל שארמ


םייעקרק תתה םימה ירגאמ בור יכ םיעיבצמ יגולורדיהה תורישה ינותנ
.תיתוכיא םג אלא ,תיתומכ הניחבמ קר אל םימודאה םיווקל הנורחאל ועיגה
םהרבא ר"ד גולורדיהה בתוכ ,םימה ידבוע ןוגרא ןואטיבב םסריש רמאמב
לכו ףוחהמ מ"ק ינש לש קמועל םיה ימ ורדח ביבא לת רוזיאב יכ לולמ
הקומע הרידח לש ףסונ רוזיא .שומיש ללכמ ואציו וחלמוה רוזיאב תוראבה
.השביה ךותל מ"ק ינש קחרמל םיה ימ ועיגה התביבסבש ,הרדח ריעה אוה

,םוהיזל רתויב םיפושחה םה ףוחה (רפיווקא) ןגאב םימה יכ ריהזמ לולמ
ןכא םיבאשנה םימה תוכיאב הדיריה לע םינורחאה םינותנה ,םנמאו
רושימב תוראבה יממ (59%) ק"מ ןוילימ 202 ויה 1987 -בש דועב :םישק
ק"מ ןוילימ 157 קר הייתשל םייואר ורתונ 1998 -ב ,הייתשל םייואר ףוחה
.דבלב (37%)

תורישי תעבונש החלמהמ םרגנ ףוחה רושימב םימה לש ירקיעה םוהיזה
ימ סלפמ דרי רתיה תביאש ללגב .תוראבהמ רכינ קלחב רתי תביאשמ
,ךפהתה המירזה ןוויכ ,םיה ימ סלפמל תחתמ לע םיבר תומוקמב םוהתה
.השביה ןוויכל םימרוז םיהמ םיחולמ םימו

.תואלקחב םירהוטמ ןיחלוק ימב רבוגה שומישה איה החלמהל תפסונ הביס
רתוי רטילל רולכ ג"מ 100 -כ עצוממב ליכמ ןיחלוק ימ לש בקועמ רטמ
םוהתה ימ ירגאמל םירדוח ןיחלוקה ימ .ןיחלוקה וקפוה םהמש םימהמ
םוהתה ימ לש םיפסונ החלמהו םוהיז ידקומ .החלמהה בצק תא םיריבגמו
.םילפוטמ םניא ןהיחלוקש תוטחשמהו היישעתה םה

הלח ,למרכה ףוחו יברעמה לילגה לש ולא ומכ םיילאירפירפ םינגאב םג
600 -ל עיגה תוראב המכבו ,םיחלמה זוכירב הלולת היילע תונורחאה םינשב
תיברמב תיאלקח הייקשהלו הייתשל םייואר םניא םימהו ,רטילל רולכ ג"מ
.םילודיגה

חלמ ביכרמ םייק ,הברעה ןגאו בגנה ןגא ומכ ,םירחא םייעקרק תת םינגאב
יסלפמ םידרוי ,הלא םינגאמ ידמ רתוי םיבאוש םא .עקרקה-תתב יעבט
חלמה ביכרמו (הנשב רטמכ - תונורחאה םינשב הדיריה ףקיה) םהב םימה
ריהזמ לולמ ר"ד .םימה תוכיאב יוטיב ידיל רתויו רתוי אב וללה תובכשב
לארשי ימימב חלמה זוכיר הלוע עצוממבו ,םינגאה לכ תלחנ איה החלמה יכ
.הנשב רטילל רולכ ג"מ 2-1

העפותה .הייתשל םתליספל םרות תוינקנח תובוכרתב םוהתה ימ םוהיז םג
םינשב ולספנ םינוש תורוקממ םינותנ יפלו ,ףוחה ןגאב רקיעב תרכינ
תובוכרתב םוהיז לשב ףוחה רושימב תוראב 100 -כ הייתשל תונורחאה
.תוינקנח

הבוט ןיידע לארשיב תללוכה םימה תוכיא יכ םימה תוביצנב ורמא הבוגתב
םלועב תונידמ דואמ טעמב .הפוריאב תונידמ ללוכ תובר תונידמל האוושהב
אלל זרבהמ םימ תותשל לוכי חרזאה יכ תואירבה תויושר ידי לע עבקנ
.ךכ ןיידע רבדה לארשיב .ששח

םימ םירסחש קר אל תרוצב תונשב יכ םיריהזמ יגולורדיהה תורישה יחמומ
םייעקרק תתה םינגאה לש רזוחה יולימה .םוהיזה תייעב הפירחמ םג אלא
לפשב תונייעמה תעיפש ,םיקיר םייליעה םימה ירגאמ ,ספא ל טעמכ דרוי
תנשב .המורד תרנכ ימ לש דבלב תונטק תויומכ ריבעמ יצראה ליבומהו
הייתש תוכיאב םימ ק"מ ןוילימ 800 -ל 600 ןיב םירסח הנשה ומכ תרוצב
םימל השירדה תרבוג ליבקמבו (רטילל רולכ ג"מ 600 -ל תחתמ) הייקשהו
.םיריפש

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ